Middelfart Avis
                     den 19de Juli 1878.
 -  Veilby Sogneraad har til Amtsraadet indgivet Forslag om, at 2den Klasses-Veien Nr. 1 forlænges til Broen ved Veilby Markskjel, Nr. 3 forlænges gjennem Staurby Skov til Lillebelt. Nr. 13 forlænges forbi Knud Jørgensens Gaard, Provsteskovlundstedet til Stranden og som Nr. 15 og 16 optages to ny 2den Klasses Veie, nemlig: a) fra Veilby Fedled (Veien Nr. 6 og 2den Klasse) til Broen ved Kustrup Markskjel og b) fra Strib Landevei over Rubæksmølle Mark forbi Rubæksmølle til Stranden, hvilke Forslag Amtsraadet har bifaldet. S Møller Eiler Jensen af Skjærbæks Mølle anholdt om, at 2den Klasses-Veien Nr. 2 maa blive forlænget langs Stranden til Middelfart Mark. Gaardeier Jørgen Hansen Røile Skov anholdt om Optagelse af Veien fra Gaardmand Jens Hansens Gaard i Røile Skov til Husmand Rasmus Jespersens Jordlod. Sognefoged, Gaardeier R.Jørgensen af Munkgaard anholdt om. at Veien fra Jørgen Nielsens Hus i Munkgaard til Rasmus Simonsens Gaard i Veilby Mark samt fortsættelsen af 2den Klasses-Veien Nr. 8 maa blive antegnede som private Veie for hans og flere Eiendomme, saafremt Sogneraadet ikke finder Anledning til i det Hele eller tildels at optage dem paa Regulativet. - Sogneraadet ansaa alle disse Veie for at være aldeles private og fandt ingen Anledning til at optage dem. Sogneraadets Beslutning billigedes af Amtsraadet.