Middelfart Avis
    den 2den 20de og 31te December 1879.
             samt 23de Januar 1880
 Sogneraadsvalget i Fredags i Veilby Skole, for hvilket der var agiteret stærkt især for og imod Gjenvalget af Sogneraadets nuværende Formand Husmand Jens Hansen af Aulby og Sognefoged Dbrmd. N.Jørgensen af Veilby Munkgaard, der gjaldt den større Halvdel af Sogneraadets Medlemmer og hvortil den høistbeskattede Femtedel af Vælgerne i Kommunen vare berettigede til at deltage, havde samlet Halvdelen af de Valgberettigede. Udfaldet blev, ifølge Meddelelse til os, at Valgbestyrelsens Formand tilkendegav, at 36 Vælgere havde afgivet deres Stemmer, og at Sognefoged Peder Rasmussen i Staurby, Gaardeier Mikkel Jeppesen, Veilby Skovgaard, Gaardeier Hans Hansen i Røile, Huseier Rasmus Mathiesen i Billeshave Skov og Gaardfæster Peder Rasmussen af Aulby Mark vare valgte med stort Flertal (saavidt erindres med 33,31,29,26 og 22 Stemmer), samt at Husmand Jens Hansen og Sognefoged. Dbmd. R. Jørgensen af Veilby Munkgaard hver havde 17 Stemmer, hvorfor Lodtrækning mellem de To skulde foretages; derefter erklæredes Førstnævnte for gjenvalgt. - Efter Forlydende, tilføier vor Meddeler, vil der, begrundet paa formentlige Feil forekomme Indsigelse mod Valgets Gyldighed.

            den 20de December 1879.

(efter indgivet protest)
 -  Ved det i Onsdags foretagne Omvalg paa Sogneraadsmedlemmer for Veilby Sogn, erklærede Formanden, Hmd Jens Hansen i Aulby, at han ikke vilde modtage Gjenvalg.
Valgte bleve : Gaardeier Hans Hansen i Røile med 37, Sognefoged Peder Rasmussen i Staurby med 35, Gaardeier Mikkel Jeppesen, Veilby Skovgaard med 35, Gaardfæster Peder Rasmussen paa Aulby Mark, med 32, Huseier Rasmus Mathiesen i Billeshaveskov med 28, og Sognefoged Niels Jørgensen Dbm. Veilby Munkgaard , med 23 Stemmer. Derefter havde Gaardeier Søren Nielsen, Veilby Mark, 17 Proprietær L.Madsen, Stutterigaard, 16. Gaardfæster Ole Olsen "Karensminde", 7. Gaardeier Niels Christoffersen i Røile 6, Boelsmand Lars Hansen paa Veilby Mark 6, og Gaardfæster Niels Rasmussen Jensen i Aulby, 5 Stemmer. Resten var spredt med 2 og 1 St. paa ni forskjellige Mænd. Der afgaves 43 Stemmer; at de Vælgere, som stemte ved Valget den 28de f.M., undlod 12 dennegang at stemme, derimod stemte 18, som ikke stemte forrige Gang, og 25 stemte begge Gange. S Valghandlingen, der varede i omtr. 3 Timer, foregik i Ro og Orden.

           
den 31te December 1879.

 -  Til Veilby Sogneraad er der, som bekjendt, i denne Maaned sket Omvalg paa Raadets større Halvdel (6 Medlemmer), som vælges af den høistbeskattede Femtedel af Kommunens Beboere. Det første Valg blev som det ligeledes vil erindres, kjendt ugyldigt paa Grund af indkomne Klager over Formfeil og Feil ved Optællingen af Stemmerne, og der skete derefter paa regelmæssig Maade nyt Valg den 18de ds. De nyvalgte Medlemmer, der, saavidt man kan skjønne af Valgrøret, bleve satte ind i Raadet af Oppositionen blandt Vælgerne, skulle fra Nyaar overtage deres Hverv, men nu har Sogneraadet i et Møde den 23de ds. (altsaa i sin hidtidige Sammensætning) foretaget et Skridt, der ser noget besynderligt ud. Man har nemlig, efter Begjæring af de tilbageværende fem Medlemmer, vedtaget at fritage disse for at være Sogneraadsmedlemmer fra den 13de Januar 1880. - Det kan være, at det ærede Sogneraad betragter Valget den 18de ds. som et tabt Slag, men vi skjønne ikke rettere, end at den Beslutning, som det har taget, ikke er lovmedholdeligt, og derfor ikke kan staa den Prøvelse, som den lovmæssig skal undergav.

                    den 23 Januar 1880.

 -  Veilby Sogneraads Udtrædelsessag har, som bebudet, været forelagt i sidste Amtsraadsmøde. I det offentliggjorte Uddrag af Forhandlingerne hedder det herom: De nyvalgte sex Medlemmer af Veilby Sogneraad besværer sig over, at de andre fem Medlemmer, hvis Virksomhedstid først udløber om 3 Aar, ved en Beslutning af det gamle Sogneraad den 23de December f.A. efter Begjæring ere udtraadte, men med Forpligtelse til at vedblive at virke indtil den 13de Febr. d.A., til hvilke Dag nyt Valg blev berammet. - Det ny Sogneraad har imidlertid, i Forventning om at Amtsraadet vil kassere Udtrædelsen, der alene er begrundet ved en formentlig Misstemning mod det daværende Sogneraad blandt Sognets Beboere, udsat Valget indtil Sagen har været behandlet i Amtsraadet. - Flertallet ønskede Sagen forelagt Ministeriet, da det, om end Intet formelt ulovligt var foregaaet, kunde have betænkelige Følger at anerkende, at et Sogneraad ad den Vei skulde kunne opløse sig selv og tilintegjøre Forpligtelsen til lovbefalet Virksomhedstid. S Formanden betragtede de Udtraadtes Udtrædelse som sket den 23de December, deres tidligere Virksomhedstid altsaa indskrænket til under 3 Aar, og anser dem følgelig pligtige til at modtage Gjenvalg, saa at deres Udtrædelse nærmest betragtes som en Appel til Vælgerne. Han maatte betvivle, at Ministeriet vilde afgive endelig Resolution, uden at Amtsraadet havde fattet en Beslutning. Et Medlem sluttede sig ganske hertil. Et andet Medlem havde som Broder til en af de udtraadte, undladt at stemme.

              den 7de April 1880.

 -  Fyens Stiftamt har under 5te d.M. meddelt Veilby Sogneraad Indenrigsministeriets Skri-velse af 11te Marts angaaende Sogneraads-opløsningssagen, med Tilføiende, af Amts-raadets Flertal har tiltraadt Indenrigsmini-steriets Anskuelse og at de af Veilby Sogneraad i Mødet den 23de December f.A. meddelte Udtrædelsestilladelse, i Henhold hertil, herved sættes ud af Kraft.

          Se endvidere 2den September 1881