Middelfart Avis
 
den 9de og 16de Oktober 1879.
 -  En Retssag om Valgbarhed er for kort siden afgjort ved Underretten her. Ungkarl Jørgen Olsen af Christiansdal, som er født paa den nævnte Gaard 1833 og ikke i de sidste 10 Aar har staaet i Tyendeforhold til Svogeren som besidder Gaarden, var af Veilby Sogneraad nægtet Optagelse paa Listen over Vælgere til Folkethinget. Ved den i Anledning heraf mod Sogneraadet anlagte Sag har Underretten den 15de f.M. afsagt Dom, hvorefter Sogneraadet er bleven tilpligtet at optage Ungkarl Jørgen Olsen som Valgberettiget paa Sognets Valglister inden tre Dage efter Dommens lovlige Forkyndelse. Klagerens Paastand om Straf for Sogneraadet for formentlig begaaet Lovbrud kunde derimod ikke tages tilfølge under denne civile Sag.

                      den 16de Oktober 1879.

 -  I Anledning af den forleden meddelte Dom i en Retssag om Valgret, hvorved Veilby Sogneraad blev tilpligtet at optage paa Valglisterne Ungkarl Jørgen Olsen af "Christiansdal", har en æret Meddeler oplyst os om, at samtidig med ham anlagde endnu Ungkarl Jørgen Sørensen, Søn af Lægdsmand Søren Hansen paa Staurby Mark, og Ungkarl Hans Rasmussen, Søn af Boelsmand Rasmus Andersen paa Røile Mark, Sag imod Sogneraadet for at gjøre deres Valgret gjældende. For de to Sidstnævntes Vedkommende lød Gjæsteretsdommen (af 22de Juni d.A.) paa, at Ungkarl Hans Rasmussen blev tilkjendt Valgret, hvorimod dette ikke var Tilfældet med Ungkarl Jørgen Sørensen, idet Dommen gik ham imod, fordi han betragtedes som staaende i Afhængighedsforhold til Faderen