Middelfart Avis
       den 19de Marts 1878.
 -  Et paa Strib hjemmehørende ungt Menneske, der seilede med et Skib fra Veile som Kok, og nu er kommet hjem, har ombord i Skibet været Gjen-stand for en styg Mishandling fra Styrmandens Side, idet han nemlig, medens de havde Vagt sammen, bl. A.. var bleven slaaet af denne, at de Slag, han for tre Uger siden havde modtaget, endnu tydelig kunne kjen-des i brun-gule Pletter, og tre Slag han havde faaet paa Ryggen havde aftegnet sig paa Brystet. Forleden havde Styrman-den drevet det saa vidt, at han knuste Næsebe-net paa det unge Menne-ske, og da han saa Blodet flyde, tog han ham Benene og holdt Hovedet under Vandet i et Kar, saa at den Ulykkelige, der troede, at Styrmanden vilde drukne ham, skreg om Hjælp. Den Mishand-ledes Fader, har nu anlagt Sag mod Styrman-den, og denne vil blive foretaget for Retten imorgen (Onsdag) i Veile. (Meddelt.)