Middelfart Avis
               den 26de August 1861.
- For dem, der skulde have nogensomhelst Tro paa, at det forleden omtalte Indlæg i "Dagbladet " (angaaende en Forandring i den fyenske Jernbanelinie) tør ansees for Andet end en fix Idee, som derfor ikke fortjener nogen videre Opmærksomhed, – eller for dem i Fredericia, som mulig skulde have faaet store Tanker om deres Communalbestyrelse, der, som Byens Avis saa naivt udtrykker sig: „allerede har sat sig i Bevægelse for at søge udvirket, at Banen bliver ført over Striib, istedetfor over Middelfart " " saa vi os istand til at bringe ud af den mulige Vildfarelse ved det Svar, som Beboerne af den østlige Deel af Middelfart have modtaget paa et i sin Tid til Ministeriet rettet Andragende om, at Banens Endepunkt, Banegaard osv. maa blive omtrent ved den østlige Kirkegaard. Svaret, der er modtaget gjennem Stiftamtet, lyder saaledes:
"Fra endeel Beboere af Middelfart Købstad er directe til Ministeriet indkommet et Andragende om, at Retningen af det ved Lov af 10de Marts dette Aar fastsatte Jernbane-Anlæg gjennem Fyen maa blive bestemt efter den paa hoslagte Tegning afsatte blaa Linie. Efter over dette Andragende at have indhentet den controllerende Ingenieurs Erklæring, skulde man tjenstligt anmode Deres Excellence om at ville meddele Abdragerne, at Middelfart er gjort til Endepunktet for den ved Regeringens Foranstaltning i Aaret 1860 projecterede Jernbanelinie igjennem Fyen , og at denne Linie er optagen i den under 18de Marts dette Aar allerhøist approberede Contract om Anlæg og Drift af Jernbaner i Kongeriget. Linien vil paa det Allernærmeste falde sammen med den, som er fremstillet paa den ovennævnte Skizze og maa saaledes ansees for fuldstændig at opfylde det af Andragerne yttrede Ønske.
Paa den jydske Kyst er Snoghøi Færgehavn i Contracten fastsat som Udgangspunktet for Jernbanen. Imidlertid vil det muligt ved nærmere Undersøgelse findes, at et andet Punct paa den jydske Kyst bør gives Fortrinet fremfor Snoghøi , der ligger i en betydelig Afstand fra Middelfart Banegaard."  Iaftes er den første Ladning af Jernbaneskinner, Plader, Bolte og Spiger ankommen her til Byen fra Cardiff med Skonnerten "Elisabeth" , A,M.Jørgensen af Aarhuus.