Middelfart Avis
          
       den 13de December 1862.
 -  Udvalget ang. Jernbaneloven har igaar med 7 mod 5 Stemmer (H.Hage, A.Hage, Klein og Ankjer) antaget Justitsraad Klees Forslag om at føre den jydske Hovedbane til Snoghøi og saaledes undgaa Sidebanen til Taarup. Udvalgsbetænkningen er indgivet til Folkethinget. Justitsraad Klee er Ordfører.
 -  I den sidste Tid er der foruden en Linie til Kongebroen bleven undersøgt en Linie for den fyenske Jernbane fra i Nærheden af Middelfart til Striib. - Af de Forslag, som i den sidste Tid ere fremkommen gjennem Pressen tillade vi os at anføre, at saavel en Indsender i "Dagbl," som en anden der underskriver sig "En Maltheser" i forskjellige andre Blade tro, at det Bedste for alle Parter vilde være, om Banen som Loven bestemmer, blev bygget til Middelfart med Overfart derfra til Fredericia, Vandveien ville vel herved blive dobbelt saa lang som mellem Striib-Fredericia (nemlig omtr. 10,000 Alen), men dette formenes at have mindre Betydning, naar man gaaer ud fra, at Vandveien idet Hele taget ikke kan undgaaes, ligesom det ogsaa antydes, at Overfarten Middelfart-Fredericia vil være ligesaa god som Striib-Fredericia. Der vilde ved denne Linie spares meget, idet ridebanen mellem Snoghøi og Taarup vilde bortfalde, foruden at Banestykket fra Causlunde til Middelfart er kortere end fra Causlunde til Striib. Da den jydske Bane efter Contracten, først skal være færdig et Par Aar efter den fyenske, blev der desuden Tid til at forsøge om en Dampfærge kan overvinde de Vanskeligheder, som Isvintre mulig kunde lægge iveien, eller om man senere skulde enten forlægge Banen til Striib eller bygge en Sidebane mellem Snoghøi og Taarup.