Middelfart Avis
                      den 8de September 1862.
 
-  Som det af nedenstaaende os velvilligt tilstillede Referat, vil ses har denne nemlig ene og alene gaaet ud paa at bringe Hans Majestæt Kongen Byens undersaatlige Hilsen og gjøre Allerhøistsamme bekjendt med den bekymring, man her nærer for en af Hs. Exe. Indenrigsministeren anbefalet Forandring af det fyenske Jernbanes ved Lov fastsatte vestlige Endepunkt (fra Middelfart-Striib til Striib-Fredericia), hvorom Fredericias Communalbestyrelse i sin Tid har anbragt, efter at Loven af 10de Marts 1861 var udkommen.
     Løverdag Formiddag Kl. 10 modtog Hs. Majestæt Kongen i Odense den af Mid-delfart indtrufne Deputation, hvis Ordfører, Justitsraad, By- og Herredsfoged Møller, paa en smuk Maade udtalte de varme Ønsker, som det laa Deputationen paa Hjerte at bringe Landets elskede Konge paa en Tid, da Allerhøistsamme befandt sig i Nærhed. Idet Ordføreren tillod sig at minde om, at han i sin Tid, som Medlem af Deputationen fra Fyen, havde den Ære at bringe Hs. Majestæt Middelfarts og dens Omegns Beboeres Tak for den med saa megen Glæde modtagne Jernbanelov, kunde han ikke tilbageholde at tolke for Hs. Majestæt den Bekymring, med Hensyn til Middelfarts fremtid, som nu opfylder Byens Beboere paa Grund af Faren for atter at miste Jernbanen; men han udtalte tillige, at man med Tillid henvendte sig til Kongen for at faa et beroligende Tilsagn om, at det ikke skulde skee. Da Ordføreren i Talens Løb ytrede, at det vistnok turde være Hs. Majestæt personlig bekjendt, at Middelfart- Snoghøi tilbød det gunstigste Sted for Overfart over Beltet, afbrød Kongen ham bifaldende: "Ja det kjender jeg", og til Slutningen behagede det Allerhøistsamme paa den venligste Maade at svare omtrent følgende Ord: "at det jo vel ventileredes om at foretage en saadan Forandring med Jernbanen, men at han kunde sige Depu-tationen, at han holdt sig til Loven, hvori det jo var bestemt, at Jernbanen skulde gaa over Middelfart, dermed maa De berolige dem".
     Med en hjertelig Tak for dette gode Ord forlod man Hs. Majestæt, der havde den Naade at lade enkelte af Deputationens Medlemmer, tilsige til Taffelet samme Dags Eftermiddag.