Middelfart Avis
  
den 6 og 17de Juni 1879.
En Sommerfest
agtes afholdt den 15de Juni af Veilby Sogns Arbeiderforening hos Gaard-fæster Ole Olsen, "Karensminde", Staurby Mark, hvortil Omegnens ære-de Beboere indbydes.
        Kl. 4 vil der blive Taler og Sange og derefter Fællesspisning.
     Der vil være udlagt en Dandse-salon og sørget for god Musik og Beværtning.
     Dersom Veiret bliver uheldigt, vil Festen blive afholdt under Tag.

 -  Den festlige Sammenkomst i og ved Gaardfæster Ole Olsens Gaard "Karensminde", hvortil Veilby Sogns Arbeider-forening i Søndags havde indbudt, var heldig baade i Henseende til Veiret og den glade Stemning, som hvilede over Alle. Kl. mellem 4 og 5 bød Gaardfæster O.Olsen Forsamlingen Velkommen, og da paa hans Forslag Gaard-fæster O.Bendixen var valgt til Dirigent, blev der afsunget en Fædrelandssang, hvorefter Kapt. Claud. Madsen talte for Arbeiderforeningen, hvis Sag han ønskede al Fremgang og som han derfor bad alle Sognets Mænd om at støtte, om muligt i endnu større Udstrækning end hidtil. For-eningens Formaal var aner-kendelsesværdigt og vare Tiderne daarlige, saa var det et Middel til at hidfører god Tid, naar alle Bedrestillede i Samfundet støttede enhver forstandig Bestræbelse fra Smaakaarsfolk, hvor de søgte ved Selvhjælp at sikre sig mod Sygdom og Trang. Han sluttede med et Leve for den gode Tid, som vilde komme, naar Alle i denne Henseende følte sig forpligtede. - Til en Sang for Sønderjylland talte praktis. Læge Sparrevohn for Danebroge, hvis Jubeldag det var, og han sluttede med et Leve for, at det maatte komme til sin Ret og vaie i Sønder-jylland. Gaardeier H.Olsen talte for Ligevægten (Balan-cen) i alle Forhold, og Gaarde-ier Morten Nielsen for den gode Forstaaelse. Talernes Række sluttede med et af Kapt. Claud. Madsen udbragt Leve for Kvinden, hvorefter Ungdommen begyndte at dandse. - Senere hen paa Aftenen samledes man i de festlig smykkede Rum i Gaar-dens østre Fløi, hvor et Fællesmaaltid indtages, og hvor der herskede en livlig og venskabelig Tone. Blandt de mange Skaaltaler, som der holdtes, skulle vi nævne: for Veilby Sogns ti Arbeider-Hjælpeforeninger (Gaardfæs-ter Ole Bendixen), for det gode Ord, som altid finder et godt Sted (Gaardeier H.Olsen), for de tre gæstfri Værter i Veilby Sogn, Ole Bendixen, Peder Olsen og Ole Olsen, som i de sidste Aar med stor Redebonhed havde stillet deres Hjem til Raadighed for festlige Sammenkomster i veldædigt Øiemed (Kapt. Claud. Madsen), for Kvinden (Gaardeier M.Nielsen), for den Ældste ved Bordet: Lægds-mand og Gaardfæster Søren Hansen, Staurby Mark (Kapt. Claud. Madsen) o m fl.