Middelfart Avis
                  
den 16de Marts 1898
- Flere af Statsjernveiens høierestaaende Embedsmand inspicerde, ifølge "Fred. Av.", i Lørdags med Extratog Hovedjernveilinien gjennem Fyn, efter Forlydende, for at fastslaa de mere indgaaende Planer, vedrørende det paatænkte Dobbeltspor.
     Saavidt Bladet har bragt i Erfaring, skal det være Meningen foreløbig at nøies med Dobbelt-spor Nyborg-Kauslunde, indtil det med Bestemthed vides, om der kan regnes med Broen eller ikke.
    Bliver Broplanen til Virkelighed, er det selvfølgelig Meningen at føre Dobbeltsporet videre over Middelfart til Jylland, i modsat Tilfælde gjennemføres det til Strib, hvor Stati-onsforholdene i det Hele taget ville blive saaledes omordnede, at Besørgelsen af de dersteds herskende store Rangeringsarbeider vil kunne ské med større Hurtighed end hidtil, idet den indskrænkede Sporplads og det om Natten over den hele Stationsplads herskende Mørke nu besværliggjør Arbeidet i høj Grad.
    Det er rimeligvis rigtigt, hvad det foran nævnte Blad meddeler om Dobbeltspor fra Nyborg til Kauslunde, videre kommer det naturligvis ikke, før Broen er vedtaget.
   Efter Planen faaer Broen tre Spor og desuden en bred Spadserevei.