Om vandforsyningen
                        til Lokomotiverne på Strib station
                                         fra 1899 til 1935
      

                             Middelfart Venstreblad
                                                              
den 26. Juni 1898
Vandforsyningen ved Strib har lige siden, man for nogle og treti Aar siden, forlagde forbindelsen med Nørrejylland til dette Sted, i henseende til Lokomotivernes dampkedler ladet meget tilbage at ønske, idet Vandet i Stationens Brønd viste sig at være Saltholdigt, hvilket afsætter Sten i Kedlerne. Man fik nok herefter Vand fra en nærliggende større Gaard, men heller ikke dette var tilfredsstillende. Sidst i forrige Maaned opdagede man, at Smedemester Mogensen i Strib har en ganske fortræffelig Brønd, som ikke kan pumpes tom. Man bad da om, og fik Tilladelse til, at prøve Mængden og Arten af dette Vand, og da det viste sig at være baade godt og tilstede i rigelig Mængde, har man nu i løbet at det sidste Par Uger, med Hr. Mogensens Tilladelse, gravet en ny Brønd lige ud for Strib Smedie. Vandet er her tilstede i saa overvældende Mængder, at man kun ved meget forceret Arbejde har kunnet naa omtrent en Snes Fod ned i Jorden. Fra denne ny Brønd vil Staten nu nedlægge en Ledning hen til Stationen, hvor Lokomotiverne herefter vil kunne blive forsynede med godt fersk Vand.

 

      Middelfart Avis
                den 16. April 1901
   Statsbanernes Vandværk
 ved Strib er nu færdigt. Det har imidlertid nu vist sig, at den gravede Brønd ikke er i stand til at levere tilstrækkelig Vand. Der behøves omtrent dobbelt saa stor Vandmængde, som man for øjeblikket har. Meningen er derfor i den nærmeste Tid at grave endnu to Brønde ved Siden af den alt anlagte. Naar dette er sket, haaber man at have faaet saa meget Vand, at Lokomotiverne fremtidig kun behøver at indtage Vand ved Strib og i Nybo
rg.

   

Signal og pumpehus - beliggende ved det, der i dag er Strandvejen nr.202 (2bv)
 

    Vandforsyningen til jernbanens lokomotiver blev suget hertil igennem, en i grusgraven, (det nuværende rekreative område m. legeplads) nedfældet vandledning.

Bebyggelsen langs Jernbanestien, mellem Rørkærsvej og Pumpehuset, blev på den tid benævnt  "Kolonien"

 
   
   

Herover den gamle ca. 2 m. brede, af mursten byggede brønd, der kom til syne da  superbrugsens parkeringsplads maj 2004 skulle reetableres efter en sænkning.

(et praj i rette tid, gjorde det muligt,
 at tage ovenfor viste foto af brønden)


 

t.v.: udsnit af en kortskitse, dateret 1917 - i højre side ses Strib landevej, efter udretningen  - et grundris af Stribgården og næsten nederst til en ٱ der viser placeringen af  jernbanens vandforsyning, hvorfra der førte vandledninger over til pumpestationen ved Tangmosen

   
  Citat:  "14 oktober 1901 Ekspropriationsforretning som Servitutstiftende m.h.t. Statsbanernes Benyttelse m.v. af Vandrørsledninger på to fraskilte Parceller Matr No 1aæ og 2f fra Brønden ved Landeveien over Smed Mogensens Lod til Pumpehuset ved Banen"