◄   

Om Strib Strandbad - 1935 til 1941/42 ??


Et festligt foto af folkemyldret på "Strib Strandbad" (måske fra den festlige åbning ??)

 

                                                                 Middelfart Venstreblad
                                                                             den 20. Maj 1935.
     Badebyen Strib med den moderne Vej til sig.
                           Sogneraadsformand P.N.Petersen om Badeanstalten og Vej

    Vi omtalte i Gaar Vejlby Sogneraads store Planer om at indrette et Moderne Søbad ved den ideelle Badestrand paa Strib. Sogneraadsformand P.N.Petersen udtaler sig nu nærmere til Frederits Venstrebl. saavel om dette Projekt som om den nye Stribvej.
      Som bekendt er Strandgrundene ved Strib i Tidens Løb bleven erhvervet af Private, og det saa ud til, at Offentligheden nær vilde blive spærret ude fra Adgang til den smukke og ideelle Badestrand.
     Men i Fjor, siger Sogneraadsformanden, da Sogneraadet var bleven betænkelig ved denne Udvikling, købte det en passende Grund med Strandbred, og fik den paa nogenlunde skikkelige Vilkaar, Da Tanken modnedes, at det vilde være betimeligt at bygge en Badeanstalt, saa enedes vi om at lave noget, som Folk kan blive glade for, som har de hygiejniske Forhold i skønneste Orden - kort sagt, noget moderne og tiltalende.
      Og videre fortæller Petersen-Røjle om Sagens Forløb:
    - Vi vidste, at Bogense i Fjor havde bygget en Badeanstalt, og det Udvalg, som skulde sikre Stribs Fremtid, tog derfor til Bogense for at undersøge Forholdene. Vi fik en god Modtagelse og blev vist rundt, .....
     De sagkyndige mener ikke, at der er noget i Vejen for, at vi kan blive færdige tidsnok til at faa Størstedelen af denne Sæson med. Det er ikke saa let at sige, hvad det vil komme til at koste, men Naturforholdene gør, at der ikke behøves ret meget Vandbygningsarbejde. Vi regner med i alt 12 - 14,000 Kr. Entreen vil derfor blive meget moderat, og der udstedes Kort for hele Sommeren. Da Lillebælt jo stadig sørger for frisk Vand, og Bundforholdene er ideelle, regner vi med stort Besøg.
    Ja, det skulde blive en virkelig Turistattraktion med fast Publikum fra Strib, Middelfart og Frederits, og med Besøg fra det øvrige Vestfyn, og maaske ogsaa helt fra Odense - hvem ved !
     Sluttelig udtaler Sogneraadsformanden sig om den nye Vej, der skal udlægges paa Banelegemet mellem Middelfart og Strib:
     Den kommer nu, idet der kun er Formaliteter tilbage. Staten anlægger Vejen, og det er Hensigten at fylde Banelegemet op, saa det bliver 2½ Meter bredere. Her kan anlægges en ca. 6 Meter bred moderne Vej, som ikke bliver helt almindelig. Husk, alle Bakker er skaaret igennem. Stigningen er ideel, og Vejen munder ud lige i Hjertet af Strib . Den bliver velegnet til Lastbiltrafik f. Eks.
- Kan der bygges langs den?
  - Ja, ja, 1500 Meter er udmærket til Bebyggelse, naar Vejen er færdig, kun en kort Mosestrækning kan ikke benyttes. Der vil blive lagt Villaservitut paa Grundene, saa en smuk Bebyggelse sikres. Vejen er kun halvt saa lang som Strandvejen mellem Middelfart og Strib, og der vil komme Rutebil ad den.

        Middelfart Venstreblad
                   den 1. Juni 1935.
Strib Strandbad vedtaget.
Allerede om en Uge udbydes Arbejdet, saa Badet hurtigt kan staa færdigt.
    
Vejlby Sogneraad behandlede paany i sit Møde i Gaar Projektet om en Søbadeanstalt ved Strib Strand, og det vedtoges ved denne Behandling at opføre et saadant Bad snarrest muligt.
     Etablissementet faar Navnet »Strib Strandbad« og vil blive moderne indrettet med Kabiner og gode Toiletter. Det vil komme til at spænde over et Areal paa 100 Meter i Længden og faa sin Plads i Stranden lige øst for den store Koncertsal. Beliggenheden bliver altsaa den allerbedste, tæt ved Vejen og Lillebrors Færgeleje. Badet vil ogsaa blive forsynet med Kiosker.
    Arbejdet vil blive udbudt i Licitation i næste Uge, og det skal fremmes saa hurtigt, at Badet kan staa færdigt til den rigtige Badesæson.
    Sogneraadet overdrog et Udvalg, bestaaende af Kirkegaard, Skov og H.Jensen, til at tage sig af Sagen

                                   Middelfart Venstreblad
                                               den 12. Juni 1935.
Det nye Strandbad i Strib
Ved Licitationen i gaar blev Arbejderne overdraget til forskellige Haandværkere for en Sum af 11.500 Kr.

      I Gaar afholdt Vejlby Sogneraad Licitation over de forskellige Arbejder ved Opførelse af Strib Strandbad. Der var indkommet følgende Tilbud:
Murerarbejdet: A.Olsen Andersen, Strib. 2424 Kr., O.Rasmussen, Strib, 2975 Kr.    Tømrer- og Snedkerarbejdet: Bygmester Rs. Petersen, Strib, 6895 Kr. for Tømrerarbejdet og 1085 Kr. for Snedkerarbejdet, i alt 7980 Kr., Hansen Jensen, Vejle, 8525 Kr. for begge Arbejder, L.P.Andersen, Brenderup 8000 Kr. for Tømrerarbejdet. Malerarbejdet: S.Jørgensen, Strib 590 Kr., A.Meyer, Strib, 646 Kr.., Sv.Jørgensen, Middelfart, 1200 Kroner.   Sanitet: Rehr, Strib , 565 Kr., Weisbjerg, Strib, 599 Kr., Smedemester Hansen, Røjle Skov, 615 Kr.
    Alle de laveste Tilbud blev antaget, og Byggesummen bliver derefter 11.559 Kr.
    Den nye Badeanstalt bliver en lang Bygning, 98 Meter lang, og opføres nede paa Stranden, saaledes at der bliver Sandstrand mellem Badehuset og Vandet. Badet kommer til at bestaa af en stor Midterbygning, hvor der bliver særskilt Afdeling for Damer og Herrer, og til hver Side opføres der, forbundet med Midterbygningen ved et Plankeværk mindre Bygninger. Den ene anvendes til Kiosk, og den anden bliver indrettet til Fællesbad.
    I Midterbygningen indrettes syv Kabiner i Herreafdelingen og lige saa mange i Dameafdelingen, og desuden bliver der en stor Garderobe, hvor de badende indleverer deres Tøj. Men desuden bliver der paa anden Maade rigelig Plads, idet begge Afdelinger har større Lokaler med Siddepladser.
    Det nye Strandbad vil faa en moderne Sanitetsordning, idet der indrettes seks Toiletter, og i det hele vil Badet fremtræde i en Skikkelse, som har Betingelser for at gøre Strib til et endnu mere eftertragtet Badested end før.

                                                                       Middelfart Venstreblad   
                                                                                   den 25. Juni 1935.
Strib Strandbad
   Et Ægtepar, der vil paatage aig Driften af Strandbadet fra 12 Juli til Udgangen af Sæ-sonen, og en Dame, der i samme Tidsrum vil paatage sig Salget af Kort og Biletter, kan faa Beskæftigelse efter derom indgivet skriftlig Ansøgning til Sogneraadet inden 5. Juli d.A. Kun Kommunens Beboere kan komme i Betragtning.
     Til samme Tid modtages Tilbud paa Leje af Strandbadwts Kiosk for et Tidsrum af 5 Aar af Sogneraadet, der meddeler nærmere Oplys-ninger.
                                      P. S. V.                                 P.Nielsen Petersen.

                                                                    Middelfart Venstreblad
                                                                                 den 8. Juli 1935.
   Strib Strandbad foran Aabningen.
    Personalet er engageret, og paa Fredag aabner det nye og smukke Badeetablissement
     De mange Mennesker, som i disse Dage  har taget sig et Bad  paa Strib Strand, har fulgt Opførelsen af det nye kommunale Badeeta-blissement, som nu nærmer sig sin Fuldførelse. Paa Fredag vil »Strib Strandbad« blive officielt aabnet, hvilket sker ved Indbydelse af en Række interesserede, deriblandt naturligvis Pressen.
    Sogneraadet har nu blandt den halve snes Ansøgere, som havde meldt sig, udtaget de Folk, der skal betjene Badeanstalterne. Som Bademester er antaget Søren Lund og Hustru, Strib, og til at forestaa Billetsalget er antaget Frk. Anne Marie Augustsen. Samtidig er Kiosken ved Stranden udlejet for fem Aar til Kbmd. Ebbe Eriksen.

Middelfart Avis
Lørdag den 13. Juli 1935
                                                       
 Strib Strandbad indviet
 
                    En festlig indvielse i Gaar. - Strandbadet vil blive
                               en stor Attraktion for Strib.

     Da Lillebæltsbroen blev taget i Brug, og Generaldirektør Knutzen drejede Nøglen om for Strib Station, hørte man fra alle Sider oprigtig Beklagelse af den Skæbne, der ramte Strib, Slaget var ogsaa haardt, men Strib tog det med Fatning, og som man troede, at den lille smukke Bæltby sad sørgende ene og slikkede sine Saar, gned Sogneraadet paa den vidunderlige Lampe og straks kom Aanden frem og spurgte, hvad Raadet befalede.
     Ønsket var en Strandbadeanstalt, og næsten før det var udtalt, stod Badet færdig til Brug. Igaar var alle Flag hejst til

                                        Indvidelsesfesten.

       Selve Bygningen tager sig godt ud med sin Hovedbygning og sine Fløje.
Tegningen er udarbejdet af Tømrermester Tønnesen & Søn, Middelfart, og Stribhaandværkerne, Murermester Olsen, Tømrermester Rs. Petersen, Blikkenslager Rehr og Malermester Jørgensen har udført Arbejdet paa en Tid, som vist nok kan siges at være en Rekord.
     Kun 1 Maaned og 1 Dag har Bygningen været under Arbejde.
Badet har i alt kostet ca. 15000 Kr. at indrette.
    Sogneraadet havde indbudt Repræsentanter for Strib, Fredericia, Middelfart, Odense og selvfølgelig fra Omegnen, samt en talrig Representation fra Pressen. Og medens Solen sendte sine glødende Straaler ned over Bælt og Kyst tog Publikum Badet i Besiddelse.
    Sogneraadsformand P.Nielsen Petersen, Røjle bød velkommen og i nogle faa Ord erklærede han Strib Strandbad for åbent.
                                               Strib vil overvinde Krisen
    Senere samledes de indbudte til en Kop Kaffe paa Badehotellet.
Sogneraadsformanden gav ved denne Lejlighed en Oversigt over de Forhold, der havde medført, at man byggede Badeanstalten. Han priste Stribs Skønhed og udtalte Forvisning om, at Byen i Løbet af et Par Aar havde forvundet Tabet af Jernbanen. Skønheden og den gode Badestrand kan ingen tage fra Byen, og vi er forvisset om, at vore mange Venner ikke alene i Omegnen men overalt i Landet vil strømme til Strib.
    Sogneraadsformanden takkede Sogneraadets Medlemmer, der alle har været med til at støtte Planen om Badeanstalten. Giv os Kraft, og vi vil gøre Strib endnu mere tiltrækkende.
   Strandbadet er et Led i den Række af Foranstaltninger der skal udføres for at hjælpe Strib, og hvis vi ikke har haft de vanskelige Valutaforhold, havde Strib staaet bedre i det i Dag end Tilfældet nu er.
    Vi takker Arkitekt og Haandværkerne for deres gode og meget hurtige Arbejde.
    Det er jo ikke underligt, at »Revolutionen « i Strib Tilværelse fremkaldte en vis Nervøsitet, men jeg tror, at Strib i Løbet af et Par Aar vil have overvundet Vanskelighederne.
     Sogneraadsformanden sluttede sin Tale med et kraftigt besvaret Leve for Strib.

                                             En Tak fra Turistforeningen.

   Turistforeningen.s Formand fhv. Stationsforstander Stoumann bragte paa Foreningens Vegne en Tak for Strandbadeanstalten og motiverede et Leve for Sogneraadet.
     Købmand Thranegaard-Andersen takkede paa Haandværker- og Industriforeningens Vegne. Tømrermester Tønnesen takkede Sogneraadet og Haandværkerne. Vi vil alle ønske for Strib, at Byen maa faa Glæde og Gavn af Strandbadet.
Leve Strib Strandbad.
    Journalist Sørensen, Odense, bragte som en af Stribs fjernereboende Venner en Hilsen og udtalte de bedste Ønsker for Byen.
    Red. Rich. Jørgensen, Fredericia bragte en Hilsen fra sin By og udtalte Haabet om, at Strib maatte samle Tusinder af Gæster paa sin Strandbred.
    Sogneraadsformanden bød derefter velbekomme.

                     Middelfart   Venstreblad  
                                    den 19. Juli  1935.
Strib Strandbad faar en Vippe.
    Strib Strandbad kan glæde sig over et stadig stigende Besøg siden Aabningen, og nu faar Badet en ny Attraktion, som yderligere   vil virke tillokkende paa mange.
Badebroen er nemlig blevet forlænget yderligere 20 Meter, og yderst paa Broen er rejst en Vippe, hvorfra de interesserede kan springe i Vandet.

            Middelfart Venstreblad  
                        
den 22. Juli  1935.
Det daarlige Vejr
    skadede Søndagsbesøget i Strib.

    Besøget ved Strib var ikke overvældende i Gaar. Dog var der nogle fremmede, blandt andet er stor Rutebil fra Sønderjylland, og dennes Passagerer tog sig et Bad fra det nye Strandbad, som blev rost i høje Toner.

         Middelfart Venstreblad
                     den 28. Marts 1936.

        Strib Strandbad bør ændres
                        paa et enkelt Punkt.

    Da Vejlby Sogneraad i Fjor Sommer anlagde Strib Strandbad, var det et Initiativ, der hilstes velkommen fra alle Sider, Imidlertid er det et almindeligt Ønske, at der til Sommer sker en Ændring i Arrangementet saaledes, at den hidtil lukkede Strand bliver aaben ved at Plankeværket fjernes.
   I Strib Turistforening var Spørgsmaalet oppe i Aftes, og man gik ganske ind for dette, og hvis Sogneraadet ikke af egen Drift tager Spørgsmaalet op, vil der indgaa et Andragende fra Turistforeningen.

Middelfart Venstreblad
den 16. Maj 1936.

(Annonce)
Besøg                                            

Strib Strandbad !
Aaben 15. Maj -15 September

Herlige, friske, styrkende Strømbade.
Benyt de billige Sæson- eller Maanedskort.
Familiekort for hele Sæsonen Kr. 6,00 -  pr. Maaned Kr. 2,00
Enkeltpersoner  Kr. 4.00  og.  Kr. 1,50
Børn  Kr. 2,00 - og.  Kr. 0,75

Musikunderholdning hver Eftermiddag.
Afbenyttelse af Garderobe
              og Toiletter er gratis.
                                        Badeudvalget

Middelfart
             Venstreblad

       den 2. Juni 1936.
 
   Badesæsonen
          indledet i Strib.

   Paa Strib var der mange Gæster 2. Pinsedag baade paa Stranden og om Aftenen paa Badehotellet, hvor der var fuldt hus. Selv om Solen varmede godt om Eftermiddagen var der dog kun faa, der tog sig en dukkert, medens de fleste nøjedes med at tage forskud paa Solbadene.

                                                                   Middelfart Venstreblad
                                                                             den 23.Juli 1937.
   Det nye Livrednings-bælte demonstreredes paa Strib Strandbad.
    Den nye Livrednings-rulle blev i Lørdags Aftes demon-streret udfor Strib Strandbad og viste sig at være praktisk. Medens en ung Mand, Arne Rasmussen, laa ude i Bæltet, svømmede Harry Jørgen-sen et par Hundrede Meter ud med Linen, dykkede ned og tog Arne Rasmussen, hvorefter Søster Karen halede dem i Land. Apparatet virkede tilfredsstilende og vil nu blive installeret med Røde Kors’ andre Aparater ved Strib Strand. Søndag Eftermiddag gentoges Demonstrationen i Overværelse af et Par Hundrede Tilskuere, og det hele varede 7 Minutter, inden man fik den fingerede forulykkede i Land

Middelfart
            Venstreblad

                den Juni 1940

Strib Strandbad
         begynder Sæsonen.

   Strib Strandbad har Premiéredag i Morgen, og holder det smukke Solskinsvejr, skal Aabningsdagen nok blive livlig, Strandbadet har ikke undergaaet nogen Ændring, men udlægges paa samme Maade som i Fjor, dog med den Und-tagelse, at den høje Vippe ikke kommer i Aar, Isen i Vinter bortførte alle Pælene. og det vilde blive kostbart at faa den rejst igen for Vippens Skyld alene.

   Middelfart Venstreblad
                     den 11. Juni 1940

Et lille Hjertesuk
 fra Gæsterne paa Strib Strandbad.

Badelivet paa Strib Strand udfolder sig nu livligt, men fra nogle af Strandbadets faste Gæster lyder der et lille Suk. Det er den forkortede Badebro, det gælder. Det er kedeligt, siges det, at Pælene til den store Vippe er forsvundet i Vinterens Is., men meget vilde være vundet, om blot Broen blev ført ud paa det dybe Vand, saa man uden Risiko kunde springe paa Hovedet i, Man har vist det meste af Materialerne, saa der blot skulde anskaffes nye Pæle, og det vilde ikke efter Tilbudene koste mere end et halvt Hundrede Kroner at faa Broen slaaet i samme Længde som i Fjor.

Middelfart Venstreblad
               den 29. Juni 1940

Nu kommer Vippen
  ved Strib Strandbad,

   Vi bragte forleden et lille Hjertesuk fra Strib, hvor nogle af de badende var kede af, at Strandbadets Bro var for kort og at der ikke i Aar blev nogen Vippe. Nu har Bade-udvalget, besluttet at imøde-komme Ønskerne. og der bliver bygget en Vippe ved Badebroen,

29 okt. 37 Ansøgning fra købmand Eriksen, Strib om annullering af hans lejekontrakt for kiosken ved Strib Strandbad fra 1. januar.
    Henvises til badeudvalget.
25 febr. 38 Ansøgning fra købmand Ebbe Eriksen, Strib om fritagelse for at betale 130 kr. som han resterer med i husleje for kiosken ved Strib Strandbad.
     Kunne ikke imødekommes.
31 maj 40    Forslag fra H.Kirkegaard om ikke at åbne Strib Strandbad i sommeren 1940, forkastedes med 4 stemmer mod 2.
   Badeudvalget bemyndiges til at lade foretage det fornødne, så åbningen kan finde sted.
    Det vedtoges at antage skorstensfejer Harry Jørgensen, Strib som bademester
, for en løn af 225 kr. mdl.

         Middelfart Venstreblad
                    den 11. Maj 1941

Strib Strandbad forsvinder.
Bygningerne er solgt, og nu udbydes alt Inventar.

    Da Lillebæltsbroen kom og berøvede Strib den store Betydning som Endestation for Statsbanerne, blev der rejst en Aktion for i endnu højere Grad at drage Fordel af den herlige Badestrand og gøre Strib til Badeby i større Grad end tidligere.
    Et Led i disse Bestræbelser var Opførelsen af det moderne Strib Strandbad, som aabnedes i 1935, men efter en lovende Start viste det sig hurtigt, at Folk gerne vilde til Strib og bade, men de foretrak Badning fra fri Strand For Strandbadets Bekvemmeligheder og man maa saa ofte Badeetablissementet staa næsten tomt, medens der var Trængsel langs hele den øvrige Kyst.
    Man havde haabet, at Strandbadet skulde blive et Aktiv for Strib, men foruden Renter og Afdrag gav Driften hvert Aar yderligere et Underskud, og forleden vedtog Sogneraadet at afhænde det.
  Ved Underhaandsforhandlinger har man nu solgt de tre Bygninger til private Købere, og de har indbragt i alt 2420 Kr., saa man har tilbage kun Inventar og Rekvisitter og det bortsælges ifølge ommestaaende Annonce Fredag Aften.
   Dermed er Strib Strandbad definitivt forsvundet, og hele Strib Strand henligger igen som aaben Strand, som Folk altsaa aabenbart foretrækker.

            Middelfart Venstreblad
                    den 11. Maj 1941
(Annonce)

Ved Strib Strandbad
 
sælges underhaands Fredag den 16. ds. Kl. 19.30 følgende Effekter: Borde, Stole, to Flag, en Vimpel, en Pram, en Radio med Grammofon, Badebro, 200 Stk støbte Fliser, 50 x 50cm. m. m.
     Betaling Kontant.                     Badeudvalget.

        Middelfart Venstreblad
                  den 17. Maj 1941
Inventaret fra Strib Strandbad gav kun 700 Kr.

   I Gaar Aftes foretoges ved Strib Strand Salg af de forskellige Effekter fra det nedlagte Strandbad. Skønt der var baade Pram, Bro, 200 støbte Fliser, Møbler og en Radio med Grammofon imellem, indbragte Salget kun knap 700 Kr.

                  den 10. December 1941
   Den tidligere Badeanstalt i Strib bliver
                  Fodbold-Klubhus  i Fredericia.

Fredericia Boldklub, hvis Medlemmer selv har planeret en Sportsplads ved Trelde-vej, har nu købt det tidligere Strib Strandbad, og til For-aaret rejses det som Klubhus paa F, B,s Bane.

 

 

30 maj 41 Ansøgning fra Strib turistforening, om en bevilling på 500 00 kr. til køb af den, til Strib Strandbad, tidligere hørende toiletbygning.
    Det vedtoges enstemmigt at ansøgningen ikke kunde imødekommes.

Som det kan ses af efterfølgende dokument
- var der ikke udelt begejstring over Strib Strandbad
- uddrag af debatten for og imod, at frede det af D.S.B. fraflyttede, jernbaneareal i 1935 -
 - se hele omtalen