Middelfart Avis
               den 1ste Februar 1879.
- I Lørdags var Forbindelsen mellem Strib - Frederits meget besværlig, idet Dampfærgen, da den om Morgenen skulde over til Fyen, blev siddende fast i Isen i Møllebugten. De ombordværende Reisende bleve om Eftermiddagen førte over Isen til det aabne Vand, hvor et Dampskib modtog dem og førte dem til Fyen, men da det hverken paa Dampfærgen eller paa Strib var muligt at faa et Maaltid Mad, og de Reisende saaledes vare noget medtagne af Sult, maatte der telegraferes til Nørre-Aaby, om at holde Mad tilrede, og Togføreren lovede da, at Toget skulde holde der saalænge som muligt. Kl. 5 Lørdag Eftm. modtoge vi følgende Melding: Den ene Dampfærge, som har siddet fast i Isen, er indkommen til Frederits; den anden Dampfærge seiler til Iskanten, hvorfra de Reisende gaa iland og kjøres med Vogne til Frederits Station. Post og Gods befordres paa samme Maade. - I Søndags blev der, som det vil ses af Telegrammerne, erklæret Istransport mellem Strib - Frederits, og saavidt vides, har man nu slæbt Baade ud til Kysten syd for Frederits mellem Lyngs Odde og Sandal og derfra sker saa Forbindelsen dels ad den faste Is og dels tilsøes fra Iskanten paa jysk Side til Iskanten paa Fyns Side i Nærheden af Strib - en baade besværlig og langvarig Befordring. Det er derfor ikke at undres over, at enkelte Reisende have foretrukket at tage over Snoghøi og Middelfart eller Kongebro, hvor Forbindelsen er baade kortere og lettere. Isen ...

- Paa Grund af den besværlige Istransport ved Strib - Frederits kom de Reisende igaar saa sent til Fyen, at de ikke naaede Toget østefter. Et Extratog førte derefter de Reisende til Middelfart for at overnatte.