Fra etableringen af  vejforbindelsen Strib/Middelfart i 1935 / 36 - benævnt  Havnegade - ved kommunesammenlægningen i 1970 blev navnet ændret til Strandvejen - m.v.Forbindelsen til den såkaldte "Koloni" (nu Tangmosen,) benævnt  "Jernbanenstien"
- Banegården anes i baggrunden  

Sporanlægget set mod Strib c. 1930


Den nu benævnt "Gl. Strandvej" -
forbi Rubæksbanke mod Strib


Den i det efterfølgende omtalte gangbro der førte over sporanlæggene
 (  Strandvejen / Korsvejs Alle)


"For fuld damp" over Staurby mose - Rubæksbanke og Strib i baggrunden


Dobbeltsporet med den første bebyggelse i Tangmosen (Kolonien) og Strib kirke i baggrunden og pumpestationen v/ Birkehøj i forgrunden

                        Middelfart Venstreblad
                                   den 31de Januar 1935.

Nu bliver Strandvejen gjort i Stand.
    Paa et Møde i Gaar mellem Lodsejerne, Sogneraadet og Hr. Autzen kom det ikke til nogen Enighed, men Vejen vil blive istandsat og Udgifterne fordelt.
     Beboerne ved Strandvejen mellem Middelfart og Strib, der har dannet egen Grundejerforening, har længe været ilde berørt af den slette Forfatning, Strandvejen henligger i, saa den næsten ikke er til at befare med Bil. ....

En livlig Forhandling om Vejen.

Sogneraadet tilbyder at tage Istandsættelse for saa vidt angaar den offentlige Færdsel, men Hr. Autzen vil ikke give noget Forslag.
    Ved 4-Tiden mødtes, ved Strandvejens Begyndelse ind mod Middelfart tre Representanter fra Vejlby Sogneraad, Sogneraadsformand  P.N.Petersen, Vejudvalgets Formand, Byskov Ovesen, og Kommunekasserer Barløse, med Beboerne og Proprietær Autzen, der er Vejens egentlige Ejer.
     Efter at have beset Forholdene samledes man ved 5-Tiden paa Strib Badehotel, hvor en Forhandling fandt Sted.
     Paa Sogneraadets Vegne indledede Sogneraadsformand P.N. Petersen med at udtale, at en forligsmæssig Ordning, som Loven siger, var at foretrække, og Sogneraadet tilbød at medvirke dertil og foretage Vejens Istandsættelse samt ogsaa paatage sig en passende Del af Udgifterne derved.
     Propr. Autzen erkendte sin Forpligtigelse overfor Beboerne langs Strandvejen til at holde denne vedlige S en Forpligtigelse, som yderlige understreges ved, at flere af Beboerne hævdede, at Hr. Autzen havde lovet dem dette ved Handelens Indgaaelse. Men naar han erkendte dette, var det ogsaa dermed slut, han vilde ikke vedligeholde Vejen for det Slid, som den Offentlige Færdsel paa den frembragte.
    Sogneraadsformanden vilde tilbyde Hr. Autzen at lade Strandvejen istandsætte for et Aar mod at Hr. Autzen leverede Materialerne dertil uden Vederlag. At skille den offentlige Færdsel paa Vejen ud fra den private, vilde blive praktisk umuligt, og derfor mente han at Sogneraadet kunde yde den Anpart, som man kunde blive enig om, og som dækkede den offentlige Færdsel nogenlunde. ...
    Sogneraadsformand P.N.Petersen, opfordrede nu Hr. Autzen til at stille et konkret Forslag, idet han gentog, at Sogneraadet var villig til at indgaa paa en rimelig Ordning, men man maatte vide, hvad man gik ind til.
     Hr. Autzen var villig til at paatage sig en Del af Vedligeholdelsespligten, som angik den private Færdsel, men han kunde ikke stille noget bestemt Forslag om, hvor meget dette androg.
      Da man saaledes ikke kunde opnaa noget Forlig, erklæredes Aastedsforretningen for sluttet, og Sagen vil nu blive optaget i Henhold til Loven: Vejlby Sogneraad vil nu med det første lade Vejen gøre i Stand og samtidig afsige en Kendelse, hvorledes Udgifterne skal fordeles, hvis Parterne ikke kan akkviescere ved Kendelse, har de Ret til at appellere den til Amtsraadet.
 -  Vi tror, at denne Udvej af en en lidet tilfredsstillende Tilstand vil blive hilst med Glæde allevegne. Resultatet bliver jo herefter i alle Tilfælde, at den smukke Strandvej bliver farbar, og det eneste rette vil være, om den ogsaa bliver almindelig tilgængelig for Persontrafik med Automobiler.

        Middelfart Venstreblad
          
  den 9de Februar 1935.
   Strandvejen skal gøres i Stand.
     Vejlby Sogneraad paalægger Vejens
    Ejer at foretage det fornødne.
    
Strandvejen vil nu endelig blive gjort i Stand.
    Vejlby Sogneraad holdt i Gaar, efter at Skatteligningen var færdig, et kort Møde for at tage Stilling til den Klage, Beboerne har indsendt over Strand-vejen. Som omtalt holdes der den 30. Januar i Aar en Aastedsforretning, hvor der blev forsøgt, men ikke opnaaet Forlig. Sogneraadet var derfor nødsaget til at afsige en Kendelse, og denne gik ud paa, at Vejens Ejer, Hr. N.P.Autzen, skal foretage en Istandsættelse af Vejen, og Arbejdet skal paabegyndes, saa snart Vejrforholdene tillader det, og være færdigt inden 1, April. I modsat Fald vil Arbejdet blive udført af Kommunen paa Ejerens Regning.

                           Middelfart Venstreblad
                                   22de Februaruar 1935.
   Den nye Middelfart - Strib Promenade
                         Amtsvejvæsenet studerer Projektet i Marken.

 - Der sælges Grunde ved den projekterede Vej.
     Planerne for den nye Strandvej fra Strib til Middelfart, der skal anlæg-ges paa den ene Side af Jernbanelegemet, er for-længst fra Vejlby Sogne-aad indsendt til Ministeriet, og herfra er de gaaet til Vejvæsenet i Assens Amt til Erklæring.
    I den Anledning har Amtsvejinspektør Lange og Vejudvalgets Formand, Hr. N.C.Poulsen, Kauslunde, sammen med Re-presentanter for Sogneraadet samt den projek-teremde Ingeniør, Hr. Bille Andersen, foretaget en Besigtigelse af Forholdene. Man fulgte hele Strækningen fra Middelfart til Strib og saa paa Forholdene, hvor Vejen tænkes ført op fra Strib Station til Hovedgaden. Amtsvejvæsenet vil nu afgive en Erklæring til Ministeriet om Projektet.
    Det nye Vejprojekt synes at have vakt Interesse. I hvert fald er der allerede solgt adskillige Byggegru-de langs Vejen. Saaledes har Skovrider Stoffregen i disse Dage solgt tre Grunde i Skoven ud mod Vejen en Grund paa 4000 Alen og to paa hver 2400 Alen.

         Middelfart Venstreblad
                        den 9de Marts 1935.
    Det er naturligt, at der raader en vis Utold-modighed paa Strib ang. Udfaldet af Myndighedernes Overvejelser baade med Hensyn til Strandvejens Komme og Udnyttelsen af Strib Færgehavne, naar de om et Par Maaneder bliver ledige for Stats-banetrafikken.
   Paa given Foranledning retter vi derfor til Sogneraadsformand P.N.Petersen, Røjle, et Spørgs-maal om begge disse Ting.
     Med Hensyn til Vejen svarer Sogneraadsfor-manden os, at dette Spørgsmaal ligger i Ministeriet, forsynet med de bedste Anbefalinger og med Ministerens Løfte om at skulle bringe Sagen i Orden snarrest muligt. Imidlertid har der været nogle Forhandlinger om Enkeltheder ved det nye Vejanlæg paa Banens østlige Spor, idet Statsbanerne og Statens Overvejinspektør har insisterret paa, at Projektet paa sine Steder bliver afpasset med bedre Udsigtsforhold i Forhold til det parallelt løbende Banespor. Fra Sogneraadets Side har man deroverfor fremholdt den Omstændighed, at der hidtil kun har været Tale om at have en godsbefordrende Bane til Strib, og at Kørehastigheden paa Sporet derfor formentlig vilde blive saa ringe, at der ikke forelaa nogen Nødvendighed for at indrette den nye Vej med alle de Sikringsforanstaltninger, som ellers kræves ved Vejkryds med Jernbanelinier. Til hvilket endeligt Resultat disse Enkeltforhandlinger fører, kan endnu ikke siges, men de berører i al Fald ikke selve Hovedsagen, at den nye Vejforbindelse mellem Mid-delfart og Strib kommer, og Anlæget forhaabentlig snart paabegyndes.

 Middelfart Venstreblad
  Torsdag den 25. April 1935.
Nyt Møde
 om Strandvejen

        
Middelfart - Strib

    Parterne kunde ikke enes om en Ordning, og Sagen gaar nu til Amtsraadets Afgørelse.
    I Formiddags foretoges en større Besigtigelse af Forhol-dene ved Strandvejen. Ved Besig-tigelsen mødte foruden Proprie-tær Autzen og de forskellige Grundejere tillige for Amtsraadet N.C.Poulsen, Kauslunde, og Krag Olsen Tybrind, medens Vejlby Sogne-raad var mødt ved Formanden samt Byskov Ovesen, Staurby, og Amts-raadsmedlem Barløse.
    Efter at Besigtigelsen var foretaget, samledes man over Middag paa Strib Færgegaard, hvor der førtes en længere Drøftelse for at opnaa et eventuelt Forlig om Spørgsmaalet, men det viste sig umuligt at opnaa Enighed om nogen Ordning, hvorefter alle Parter til Slut enedes om at lade Sagen gaa til Amts-raadet, som da træffer Af-gørelse om, hvad der skal gøres ved Vejen. og hvor-ledes Udgiften fordeles.

Middelfart
                Venstreblad
   
            den 20. Maj 1935.
Badebyen Strib med
den moderne Vej til sig
.....
Sluttelig udtaler Sogneraads-formanden sig om den nye Vej, der skal udlægges paa Bane-legemet mellem Middelfart og Strib:
     Den kommer nu, idet der kun er Formaliteter tilbage. Staten anlægger Vejen, og det er Hen-sigten at fylde Banelegemet op, saa det bliver 2½ Meter bredere. Her kan anlægges en ca. 6 Meter bred moderne Vej, som ikke bliver helt almindelig. Husk, alle Bakker er skaaret igennem. Stigningen er ideel, og Vejen munder ud lige i Hjertet af Strib . Den bliver velegnet til Lastbiltrafik f. Eks.
- Kan der bygges langs den?
  - Ja, ja, 1500 Meter er udmærket til Bebyggelse, naar Vejen er færdig, kun en kort Mose-strækning kan ikke benyttes. Der vil blive lagt Villaservitut paa Grundene, saa en smuk Bebyggelse sikres. Vejen er kun halvt saa lang som Strandvejen mellem Middelfart og Strib, og der vil komme Rutebil ad den.

                                                         Middelfart Venstreblad
                                                                                         den 8. Juli 1935.
               Den nye Strandvej til Strib paabegyndes snart.
                                                                               Ingeniør Bille Andersen om Vejens Anlæg og Karakter.

    Efter at Ministeriet har truffet endelig Beslutning om at ville bevilge alle de til den nye  - Middelfartvejs Anlæggelse nødvendige Penge, af hvilke de 170.500 Kr. tages af Vejmillionerne, medens Resten bevilges »paa anden Maade«, har Sogneraadet overdraget Ingeniør Bille Andersen at udarbejde Detallprijekt til det foreløbige Udkast, som Ingeniøren allerede forlængst har forelagt og faaet ensstemmig Tilslutning til.
     Vi taler med Ingeniør Bille Andersen om Sagen, og han forklarer Vejprojektet for os.
     Vejen, der som bekendt skal gaa ad Banens østre Spor, vil ialt blive 3,8 km. lang, idet den udgaar fra det gamle Vogterhus ved Jordemoderlodden, maaske endda lidt nærmere Middelfart gl. Banegaard, og fortsættes saa ad Banens Profil lige til den gamle Gangbro over Sporene ved Strib Station, hvorfra den føres op til Strib Bys Centrum. Vejens Bredde bliver 8 m., af hvilken de 6 m bliver Kørebane og de 2 m Gangsti. Desværre bliver der ikke ogsaa en Cyklesti, det vilde koste alt for meget. idet det er Vejens større Bredde , som er det kostbare ved Anlæget, Sagen er jo nemlig den, at selve Banelegemet med det ene Spor paa ikke er bred nok til Vej, men det vil blive nødvendigt at udlægge Grøfter og Rabatter i Niveau med det øvrige og tage det ind til Vej, ja, paa sine Steder skal der endog erhverves smaa Strimler af de tilstøende Arealer til Vejen. Men da Færdselen ikke menes at blive overvældende, kan Cyklestien jo ogsaa nok siges at være Luksus her. Til Gængæld bliver Vejens Stigningsforhold ideelle. Den største Stigning bliver Opkørselen til Strib, og da kun paa 50 Promille. Endelig bliver Gangstien adskildt fra Kørebanen med hvide Mærkesten som paa Brovejen.
    Hvorledes bliver Forbindelsen mellem den nuværende Strandvej og den nye Vej ? Vil man spørge.
    Den etableres for det første ved to Niveauoverskæringer ved Jordemoderlodden og Rubæksmølle, og dernæst kommer der en snegleformet Opkørsel gennem den nuværende Viadukt midtvejs ude. Den anlægges ved en stigende Rundkørsen og bliver i Virkeligheden særdeles bekvem.
     Hvornaar tages der saa fat paa Arbejdet ? Spørger vi videre.
- Ja nu skal som nævnt Detailprojekterne udarbejdes og forelægges Statsbanerne. Men forhaabentlig kan Forhandlingerne herom bringes til en forholdsvis hurtig Afslutning,
og der vil da blive taget fat med fuld Kraft.
   Og hvor længe vil Arbejdet vare ?  - Jeg tænker et Aars Tid. Det er jo alligevel et stort Arbejde, men til Gengæld faar Strib saa ogsaa en udmærket Forbindelse. Den gamle Kørevej  fra Middelfart til Strib er selv med Genvejen ad Stensgaard 7200 m, og det nye Vejstykke bliver 3,8 km. saa man vil nok spare 3 Km., naar denne Morderne makadamiserede Strandvej endelig ligger der.

Middelfart Venstreblad
      den 26 September 1935.
  Det store Vejprojekt
                               til Strib.

   Forslaget om at føre Vejen til den gamle Station, er forelagt Statsbanerne.
   Der har længe været stille om det store Vejprojekt mellem Middelfart og Strib; men nu kan der, efter hvad vi erfarer, snart ventes at komme mere Gang i Sagerne.
    Ingeniør Bille Andersen har som før omtalt udarnejdet et Projekt, gaaende ud paa at føre Vejen ind til den gamle Middelfart Station og dér forbinde den med Banegaardsvej, og dette Projekt er for et Par Uger siden tilstillet Statsbanerne, som nu antagelig ind-leder Forhandlinger med Overvejin-spektoratet.
   I Øjeblikket arbejder Ingeniøren med det egentlige Vejprojekt, og Linien er allerede stukket ud; men der mangler forskellige Detaljer.

                                     Middelfart Venstreblad
                                            den 2.November 1935.
Den nye Vej fra Strib til Middelfart lader vente paa sig.
          Arbejdets Paabegyndelse forsinkes,
                  fordi  Banechef Flensborg er rejst til Persien.

    I Strib spørger man med stigende Utolmodighed, hvad det bliver til med Anlæget af den nye Vej fra Strib til Middelfart. Pengene er forlængst stillet til Raadighed, Tegningerne er udarbejdet, og der er i Strib en stor Arbejdsløshed, som i høj Grad bør virke fremskyndene paa Arbejds Paabegyndelse. Men endnu trækker det ud. fordi man inden for Statsbanerne ikke kan bestemme sig om en enkelt Ting i det store Arbejde.
   Som man ved, er der i den oprindelige Plan sket den Ændring, at Vejen føres helt fra Bygrænsen ind over den gamle Middelfart Station og forbindes med Bamegaardsvej ved Stationsbygningen. Denne Ændring, der for længere Tid siden er blevet forelagt Statsbanerne, er endnu ikke blevet godkendt derfra og paa dette staar hele Sagen nu. det er efter Forlydende Banechef Flensborg, der skal træffe den endelige Beslutning vedrørende denne Detail. Imidlertid er Banechefen for Tiden paa Rejse til Persien, og da der vil gaa en rum Tid endnu, inden han vender tilbage, bliver det næppe foreløbig , Arbejdet kan komme i Gang .
   Det er forøvrigt ubegribeligt, at der inden for Statsbanerne ikke findes en Mand, som har Myndighed til at afgøre denne Sag. Det er dog i Virkeligheden Smaatterier, det drejer sig om, og der maa vel være andre i Administrationen, som kan tage Beslu-tningen, naar de øverste Autoriteter er borte i længere Tid.


"Strib Ny Strandvej" - 1936
bemærk oliebeholder i baggrunden

             Middelfart Venstreblad
                   den 30 November 1935.
Vejlby Sogneraad giver en Række
         Tilskud og Tilladelser.
Vejlby Sogneraad holdt i Gaar et Møde, hvor et stort Antal Sager var til Behandling.
    Fra Ministeriet for offentlige Arbejder forelaa Med-delelse om, at man gratis stiller Arealerne til Raadighed til Vejforbindelsen Middelfart - Strib. ......

 
 

                                          Middelfart Venstreblad
                                                     den 9. Januar 1936.

Den nye Landevej til Strib paabegyndes nu.

    Arbejdet skal straks udbydes og være i Gang omkring 1. Febr., og kun Kommunens Arbejdere beskæftiges
Arbejdet med Anlæget af den nye Landevej fra Middelfart til Strib staar nu foran sin Paabegyndelse.
    I Gaar holdtes paa Kommunekontoret i Røjle et Møde, i hvilket deltog Strib-Udvalgets Medlemmer, Vejudvalgets Formand og Ingeniør Bille Andersen, Middelfart. Sidstnævnte forelagde de udarbejdede Planer for Arbejdet, og det vedtoges at lade Arbejdet udbyde i Entreprise straks og faa dets Paabegyndelse fremmet af Hensyn til den store Arbejdsløshed i Kommunen.
    Arbejdet skal være i Gang omkring 1. Februar, og det skal udføres i to Afsnit. Først skal selve Jordarbejdet udføres, og Stenbelægningen finde Sted, og derefter skal Vejen ligge en Tid, for at den kan »sætte« sig, forinden den bliver tjæret. Man vil derved undgaa ubehagelige Overraskelser ved Udskridninger i Vejen, naar denne er færdig. Man regner med, at første Afsnit kan være færdig omkring 1. August, saaledes at man til den Tid kan begynde at køre paa Vejen. Hvornaar Tjæringen derefter kan finde Sted, afhænger af, hvorledes Opfyldningen teer sig.
    Paa Mødet vedtoges det at fremskaffe Sten, som Kommunens arbejdsløse kan slaa til Skærver, og disse skal Kommunen derpaa leverer til Vejarbejdet. Paa den Maade opnaar man at faa saa mange af Sognets arbejdsløse beskæftiget, som det er muligt.
    Ved Skærveslagningen og Jordarbejdet kan kun beskæftiges Arbejdere, der havde Bopæl i Vejlby Kommune den 1. Januar 1936.

  Middelfart Venstreblad
            den 31. Januar 1936.
   Det store Vejanlæg fra Strib til Middelfart. Tilbudene efterregnes, og Afgørelsen om, hvem der skal have Arbejdet, træffes en af de første Dage.
     I Gaar Eftermiddags aabnedes paa Strib Badehotel de 21 Tilbud paa det store Arbejde med Anlæget af den nye Vej StribSMiddelfart.
   Til Stede var Sogneraadsformand P.N.Petersen. Gdr. Byskov Ovesen, Fabrikant Skov, H.Kirkegaard, Barløse og H.Jensen, og desuden var 12 af de bydende til Stede. Ingeniør Bille Andersen aabnede Tilbudene, af hvilke vi i Gaar nævnte de to laveste. Tilbudene lød saaledes:
    N.Hansen & Krøyer 119,018 Kr.,
    Hans Jørgensen & Søn 118,552 
    Kr.,Hoffmann., .... Ottesen, København, 166,347 Kr.
   Udvalget vil nu efterregne Tilbudene og i Løbet af en Dags Tid træffe Beslutning om, hvem der skal have Arbejdet. Overslaget over Arbejdet lød paa ca. 150,000 Kr.

  Middelfart
                Venstreblad
             
den 1. Februar 1936.
Vejen Strib-Middelfart

  Arbejdet er overdraget
      Hans Jørgensen & Sønner.

     Vejlby Sogneraad besluttede i Gaar i sit Møde at overdrage Entreprenørfirmaet Hans Jørgensen & Sønner, Odense, Arbejdet med Anlæg af den nye Vej fra Middelfart til Strib. Samtidig nedsattes et Udvalg, bestaaende af Barløse, H.Jensen, Strib, Anders Jørgensen og Byskov Ovesen til at forestaa Anlæget af Vejen.
    Arbejdet vil blive paabegyndt, saa snart det er muligt, og dets Iværksættelse vil betyde en væsent-lig Aflastning af Arbejdsløsheden, idet der er ca 100 Mand uden Arbejde i Vejlby Kommune for Tiden.

 

     En endelig Løsning af
 Strandvejs-Spørgsmaalet.

Kommunen optager Vejen, og Udgiften ved Istandsættelsen deles mellem Kommunen og Hr. Autzen, medens Amtet yder Tilskud til Kystsikring
    Vejlby Sogneraad holdt i Gaar ekstraordinært Møde i Røjle Forsamlingshus. Til Stede var foruden ti Medlemmer af Raadets Antsraads-medlemmerne N.C.Poulsen og Krag Olsen samt Amtsvejinspektør Lange, Amtsraadssekretær Ritzing og Amtsfuldmægtig Holm.

     Sogneraadsformanden bød velkommen og udtalte, at der siden sidste Forhandling var sket forskelligt, der kunde ændre Medlemmernes Stilling til Sagen; men han vilde dog haabe, at man nu fik løst Spørgsmaalet til Tilfredshed for alle Parter.
   N.C.Poulsen gennemgik Sagen og vilde anbefale den Ordning, der blev vedtaget af et snævert Udvalg forleden, men som Sogne-raadet har været imod.
   Skov, Barløse og H.Jensen vilde ligesom Formanden nok være med til for Beboernes Skyld at faa en Ordning, men paa et andet Grundlag, og udtalte Tvivl om, at man kom uden om en Kendelse.
     Efter en lang Diskussion stillede H.Jensen et bestemt Forslag, gaaende ud paa, at Vejlby Kommune overtager den N.P.Autzen tilhørende Strandvej paa følgende Betingelser: Kom-munen overtager Vejen, der bliver at istand-sætte som anden Klasses Bivej efter Anvisning ad d’Hrr. N.C.Poulsen. Krag Olsen og Amts-vejinspektøren, og Udgiften til dette betales af Kommunen og N.P.Autzen med Halvdelen til hver.
    Endvidere lover de 4 tilstedeværende Amtsraadsmedlemmer at støtte en Ansøgning til Amtet om at give tilskud til Kystsikring langs en Del af Vejen.
    Efter nogen Diskussion og Anbefalinger af Sogneraadsformanden og Barløse vedtoges det med med 5 Stemmer, og ingen stemte imod.
   Herefter maa Spørgsmaalet om Strandvejen være bragt i Orden, og Vejen vil nu, naar den nye Vej aflaster for den Offentlige Trafik, blive det, den skal være: en smuk Spadserevej og Vej for dem, der bor ved Vejen.

                                                                   Middelfart Venstreblad
                                                                              den 4. .Marts 1936.

Tre Huse i Strib maa falde for den nye Vej

I Gaar sluttede Forhandlingerne om Afstaaelse af Jord, og Arbejdet kan snart Begynde.
I Gaar forhandlede det kommunale Udvalg for Vejlby Sogn med de sidste 23 Lodsejere, som skal afgive Areal til den nye Vej fra Middelfart til Strib. Det lykkedes at opnaa Enighed med dem alle med Undtagelse af en enkelt, og denne faar tillige med de to, der ved Forhandlingerne i Forgaars nægtede at modtage det givne Tilbud, nu en Uges Frist til at akceptere.
   Foruden de Jordarealer, der skal afgives, blev der ogsaa eksproprieret tre Huse, beliggende ved Jernbanebroen i Strib, hvor den nye Vej skal føres op i Byen. Disse tre Ejendomme tilhører Tandtekniker Buchholtz, Enkefru Hansens Dødsbo og et Konsortium ved Landsretssagfører Andersen, Assens. Prisen var Ejendommenes Skyldværdi, omkring 6000 Kr. for hvert Hus, men desuden faar Lejerne nogen Erstatning for at rykke ud af Lejlighederne med kort Frist.
    Det er nu Meningen, at Arbejdet skal i Gang snarrest muligt. De Huse, der er ubeboet, vil blive udbudt til Nedrivning, og hvad selve Vejarbejdet angaar, vil dette blive paabegyndt, saa snart Vinteren ikke længere lægger Hindringer i Vejen derfor. Formentlig vil Lockouten ikke komme til at genere Arbejdet.

      Middelfart Venstreblad
                   den 23. April 1936.
Den nye Strandvej
    mellem Middelfart og Strib

I næste uge begynder Jordarbejdet ved Skærbæksmølle.
   
Det har trukket længe ud med at komme i Gang med Anlæget af den nye Strandvej mellem Middelfart og Strib; men nu lysner det. Det er som før nævnt Entrepenørfirmaet Hans Jørgensen & Søn, Odense, der har faaet Arbejdet over-draget, men Firmaet har givet en Del af Jordarbejdet til Entrepenør Carl Nielsen, Fruens Bøge, og dennes Materiel er nu kommet hertil, saaledes at man kan tage fat naar som helst.
   I Strib er man allerede saa smaat begyndt med Kloakarbejder, som først skal bringes i Orden; men antagelig midt i næste Uge vil Jordarbejdet komme i Gang ved Skærbæksmøllekvarteret . I den før-ste Tid vil der næppe komme mere end 10-15 i Virksomhed; men Styrken vil efterhaanden kunne øges, og desuden bliver der maaske Tale om, at man iværksætter Jordarbejder paa to Steder af Vejstrækningen for at faa saa mange Arbejdere beskæftiget som muligt.

    Middelfart
               Venstreblad

           den 16. Maj 1936.
Tre Huse i Strib
                rives ned.

Licitation over Fjernel-sen af de Huse der skal vige for den ny Vej.
   
De tre Ejendomme i Strib, der var udbudt til Nedrivning, var som bekendt udbudt saa-ledes, at de, der foretog Nedbrydningsarbejdet, tager Hu-senes Materialer som Betaling, og at positiv eller negativ Difference udlignedes kontant.
    Ved Licitationen tilbød Sigurd Petersen, Koager, Vejlby Mark, at nedbryde det røde hus mod at betale 220 Kr., og Ejnar Poulsen, Strib, tilbød at betale 110 Kr. for »Birkely« og 25 Kr. for Bucholtz’ Ejendom . Endelig forelaa et Tilbud fra Hans Fr. Hansen, Vejlby Skov, der forlangte 125 Kr. for Ned-brydning af det røde Hus.

        Middelfart Venstreblad
                      den 22. Maj 1936.

Et Stykke Strib, der forsvinder.
    Det drejer sig om de tre Ejendomme ved Broen, der skal vige for den nye Vej. Det ældste af Husene er det saakaldte Buchholtz’ske Hus, der for henved 50 Aar siden blev opført af Tømrer Ebbe Nielsen, Middelfart, og senere solgtes til nu afdøde Tandtekniker Buchholtz. Denne afløste sin Fader, der drev Tandteknik i det saakaldte »lange Hus« ved siden af. Siden Forretningen blev flyttet op til Hovedvejen, ejedes Huset stadig af Hr. Buchholtz’ Familie, der indtil nu har haft det udlejet.
   »Det røde Hus« blev bygget af Vognpasser H. Jørgensen, Røjle Enge, men da han kort efter forflyttedes til Kalundborg, købtes Huset af Broformand J.Laursen. »Birkely«, eller som det populært kaldtes, »Klubben« blev bygget af Murermester J.Gulløv, og der var i nogle Aar en slags Beværtning i Ejendommen, som iøvrigt har haft en umtumlet Tilværelse og en Gang ejedes af en Mand, der flygtede fra Villa og Kreditorer til Argentina, »Birkely« var i sin Tid oppe i en meget høj Pris og er nu solgt til Nedbrydning for 7500 Kr.
    Nu falder husene og giver Plads for Vejen, der forhaabentlig bliver til Gavn for Byen, og i alt Fald vil pynte paa Omgivelserne.

                                                            Middelfart Venstreblad
                                                                                            
 den 8. August 1936.
Den nye Strandvej til Strib færdig til November
   
  Den nye Strandvej fra Middelfart til Strib begynder nu at tage Form. og omkring 1. November skulde Vejen efter alle Beregninger være færdig til at tage i Brug.
     I ca. tre Maaneder har en Arbejdsstyrke, der efterhaanden er vokset til ca. 50 Mand, arbejdet paa Vejen, og Jordarbejdet er saa langt fremme, at hele Strækningen fra Skærbæksmølle gennem Staurby Skov til Overkørselen ved Rubæksbanke er anlagt. Den nye Vej er udlagt med en bred Kørebane, et rummeligt Fortov og Nedløbsbrønde og vil sikkert indfri alle de Forventninger, der er stillet til den. ...


39.000 Kubikmeter Jord holder Flyttedag.

     Det er et meget stort Jordarbejde, der udføres ved Anlæget af den nye Vej, idet der skal flyttes ikke mindre end 39,000 Kubikmester paa hele Strækningen fra Middelfart til Strib. En meget betydelig Del heraf har allerede holdt Flyttedag, og hertil er anvendt Lokomotiv og Spor, idet Jorden skal transpoteres temmelig lange Strækninger. Vejanlæget har gjort flere Mesters Indhug i Skraaningerne gennem Staurby Skov, og Jorden herfra er blevet anvendt til Opfylding i Mosen mellem Skoven og Rubæksbanke, og de afgravede Skraaninger er derefter blevet tilsaaet med Græs og fremtræder nu med en skær grøn Farve.


En hel Omvæltning ved Rubæksbanke.

     Det største Afgravningsarbejde finder for Tiden Sted ved Rubæksbanke, hvor man for at imødekomme Vejkrydslovens Krav om Oversigt ved Overkørselen maatte gøre et voldsomt Indhug i Banken, der er gravet bort i en Bredde af 15 Meter, og i alt 8000 Kubikmeter Jord fjernes. Her sker en fuldkommen Omvæltning fra det tidligere. Den tidligere Skraaning med Naaletræerne er gravet bort og Banken længere tilbage mod Strib, hvor Vejen til Sommerhusene og Fabrikant Friis’ Ejendom tidligere gik, er ligeledes gravet bort i en betydelig Bredde.
     Hele denne Udgravning af Banken, er, fortæller Ingeniør Bille Andersen os, slet ikke foretaget af Hensyn til den nye Vej; men det er et Krav, som Vejautoriteterne trods alle Henstillinger har fastholdt i Henhold til Vejkrydsloven, der fastsætter bestemte Regler af Oversigtsforholdene, hvor Bane og Vej krydser hinanden. At der her er Tale om en Bane, som ikke bruges, har ikke overbevist Vejautoriteterne om, at man kunde gøre en Undtagelse.
     Overskæringen vil ikke undergaa større Forandringer, idet Krydset kun flyttes faa Meter nærmere Strib; men den gamle Strandvej vil ikke faa umiddelbar Forbindelse med Vejen, der nu gaar fra Ledvogterhuset til Strib Landevej. Dette Vejstykke vil blive omlagt og skal fra Hovedlandevejen føres i en omtrent lige Linje op til den nye Vej, hvorved den kommer til at gaa lige gennem Hønseriejer Jeppesens Hønsegaard.


Store Forandringer i Vejforholdene.

     Iøvrigt vil Vejforholdene omkring Rubæksbanke undergaa meget væsentlige Ændringer. Den nye Vej, der ellers følger Banen og kun vil blive adskilt fra denne ved et Staaltraadshegn, svinger ved Rubæksbanke i en ret stor Kurve ud saaledes at der ved Overkørselen bliver ca. 30 Meter mellem Vej og Bane - det er ogsaa et Krav fra Vejautoriteterne, og det medfører, at der ogsaa maa foretages ret betydelige Afgravninger længer ud efter Strib i den Skrænt, der ligger øst for Banen. Ogsaa de private Veje, som Hr. Autzen har anlagt til Husene paa Rubæksbanke, maa lægges andet Steds hen, efter at den hidtidige Vej er gravet Bort. Der er opnaaet Enighed om en Ordning, saaledes at Vejen føres omtrent ud for det nuværende Ledvogterhus, og den skal herfra føres videre over den bagerste Banke, som skæres igennem, og paa den anden Side af Banen sættes den i Forbindelse med de hidtidige Veje.
     For Øjeblikket arbejdes der for fuld Kraft paa hele denne Omvæltning ved Rubæksbanke; men det meste af Jorden er nu ført bort, og inden længe kan man fortsætte længere ned mod Strib. Paa denne lange Strækning vil Vejanlæget stadig gribe ind i Skrænten, og de fleste Haver vil komme til at yde en større eller mindre Tribut til Vejen langs den gamle Stationsplads. Og naar Vejen er ført frem til den store Remisebygning, hvor Børstefabrikken tænkes indrettet, skal den svinge op til Hovedgaden i Strib ved Tandtekniker Buchholtz’ Ejendom. De tre Ejendomme, som laa ved Stien her, er forlængst fjernet, og muligvis kan der blive Tale om, at endnu et Hus maa falde.


Først Skærver og Tjære til næste Foraar.

    Dette skyldes, at man vil have de nye Opfyldninger til at falde sammen, inden man foretager Skærvebelægningen og Overtjæringen. Disse Ting vil først blive foretaget til næste Foraar, og til den Tid vil der altsaa være skabt en helt moderne Vej mellem de to Byer ved Lillebælt.

    Middelfart Venstreblad
                den 17 Juli 1936.

Den nye Strib-Middelfart
                  Landevej.
   Overtaksationen gav
     mere til de utilfredse.

   
Som det vil erindres, var der ved Ekspropriationen af Arealer til den nye Vej fra Strib til Middelfart to Lods-ejere, som ikke vilde tage mod de tilbudte Summer, medens de øvrige opnaaede Forlig.
    Overtaksationen har nu set paa de to Tilfælde, og har tilkende Bogholder Krøyer 425 Kr. og Propr. Autzen 1800 Kr. mere, end de blev tilbudt i første Omgang.

Middelfart Venstreblad
             den 9. September 1936.
            
Arbejdet paa den nye
  Strib - Middelfart Landevej.

skrider nu rask frem mod Afslutningen. I disse Dage er man ved at blive færdig med Afgravningen af den saakaldte Schmidts Banke, hvorfra 4-5000 Kubikmeter Jord er gravet bort og fyldt i Tangmosen.
     Derefter fortsættes Arbejdet videre ad den gamle Stationsplads paa den Strækning, hvor der tidligere var en smal Vej langs Baneterrænet, og senere fortsættes op ad den gamle Jernbanesti til Landevejen. Det er kun Jordarbejde, der skal foretages paa denne Strækning, og man kan altsaa se Enden paa dette betydelige Arbejde.
   
.

    Middelfart Venstreblad
    den 22. September 1936.
Den nye Landevej til Strib
    nærmer sig Afslutningen.

     Man nærmer sig nu Afslutningen af det grovere Udfyldningsarbejde paa den nye Middelfart - Strib Landevej.
    Efter Nedbrydningen af Husene i Strib, hvor Vejen skal føres ind, blev der staaende nogle Ruiner af Grundmuren, og her er man nu gaaet i Gang med at fylde op, idet der her skal paafyldes to Meter Jord, og naar dette er fuldført, er hele det store Arbejde med Jordtransport afsluttet

  Middelfart
            Venstreblad

         den 17. August 1936.
  
 Et Fortidsdyr gemt
            i Rubæksbanke.

Mægtige Knoglerester fremdraget ved Afgravningen.
Et sjældent Knoglefund er i Formiddags blevet gjort under det store Udgravningsarbejde til den nye Landevej Middelfart S Strib ... De store Knogler, der viste sig at være Led af en Rygsøjle, hidrører utvivlsomt fra et meget stort Fortidsdyr, hvis efterkommere forlængst er uddøde paa disse Himmelstrøg. Man gisner paa, at de stammer fra en af de store Mamuth-Elefanter, hvoraf der kun er fundet Spor ganske faa Steder i Skandinavien ...

    Middelfart Venstreblad
              
den 18. August 1936.
Er det en Hval, der er fundet  
         i Rubæksbanke ?

....
    Berl. Tid. har i Anledning af Fundet haft en Samtale med Branddirektør Behrendt, der er af den Opfattelse, at det ikke drejer sig om Ryghvirvlen af en Mammut, men af en Hval, og at Knoglerne stammer fra Tiden lige efter sidste Istid.
    For nogle Aar siden blev der jo fundet Rester af en Hval i Grusgraven i Staurby Skov, altsaa ikke ret langt fra det Sted, hvor man har gjort det nye Fund. Begge Steder er efter alt at dømme Ende-Moræner, skabt af den store Isvandring nordfra.
     Der er ikke fundet flere Stykker ved den videre Udgravning, og om et par Dage, naar man er færdige med at grave ud af Banken, vil Hvirvlerne blive sendt til København og underkastes en videnskabelig Undersøgelse.

                       Middelfart Venstreblad
                                den 7. Oktober 1936.

Fire Vogterhuse forsvinder.
       De blev solgt til Nedbrydning for 680 Kr
.
   De overflødige Ledvogterhuse ved Mid-delfart-Strib-Banen har hidtil faaet Lov at staa; men nu skal de naturligvis fjernes, inden det nye Vejanlæg skal tages i Brug. Der er i den Anledning afholdt en Licitation over Ned-brydning af de fire Ledvogterhuse, der findes paa Strækningen. Nedbrydningsarbejdet var udbudt med hvert Hus for sig, altsaa i fire Entrepriser. Entreprise I var Huset ved Rubæksbanke, II Huset ved Viadukten. III huset ved Skærbæksoverkørselen og IV Huset nærmest Middelfart gamle Station. I Betingelserne bydes Materialerne til Salg mod Nedbrydning og Afhentning, og kun Beboere i Vejlby Sogn kunde komme i Betragtning. Der er derefter indkommet følgende Tilbud:
  Entreprise I:
    Hans Christensen, Billeshave, 50 Kr.
 Entreprise II:
Niels Laursen, Røjle, 75 Kr., Autzen, Rubæks-banke 60 Kr., Sig. Rasnussen, Røjle, 35 Kr., A. Holger Nielsen, Strib minus 50 Kr.
  Entreprise III:
  Jørg Nielsen, Strib, 275 Kr. Carl Andreasen, Strib, 10 Kr.
  Entreprise IV: R.C. Jacobsen, Staurby, 280 Kr. A. Holger Nielsen, Strib, 15 Kr. Carl Andreasen Strib 20 Kr.

                  Middelfart Venstreblad
                         den 3. November 1936.
Den nye Stribvejs Udmunding i Middelfart.
     Byraadet vil ikke overtage Vedligeholdelse af den nye Vej, fordi det hævdes, at Vejforholdene forringes i Kvarteret.
  
I Middelfart Byraads Møde i Aftes forelaa fra Vejlby Sogneraad Planerne over den nye Vej fra Middelfart til Strib, idet Byraadet skulde godkende Forslaget til Indføring af Vejen i den gamle Strandvej omtrent udfor Dommer Bondesens Villa.
    Selve Planerne for Indføringen havde Byraadet intet at indvende imod; men Byraadet var af den Opfattelse at Vejprojektet betød en Forringelse af Vejforholdene i Strand-vejskvarteret, fordi den nuværende Overkørsel ved Jord-moderlodden nedlægges. Vejautoriteterne er jo meget skrappe i deres Fordringer om Overkørselen paa denne Strækning, saaledes at de, der skal fra Strandvejen til Skærbæksmøllekvarteret eller omvendt, skal helt hen til Dommer Bondesens Villa for at komme til Vejen.
   Paa Borgmesterens Forslag udtalte Byraadet, at det kunde tiltræde Forslaget om Vejtilslutningen; men Vejlby Kommune maa selv afholde Vedligeholdelsesudgif-terne ogsaa paa det Stykke af Vejen, som findes indenfor Middelfart Kommunes Grænser.

  Middelfart Venstreblad
                
den 24. Marts 1937.
Vejlby Sogneraad slutter af.
  Tilladelse til Rubæksbankes Ud-stykning gives. - 28,000 Kr.s Laan til Kloakarbejdet i Skærbæksmøllekvar-teret.
  I Vejlby Sogneraads Møde i Gaar behandledes forskellige større og mindre Sager. Bl.a. ansøgte N.P.Autzen om Tilla-delse til Udstykning af Rubæksbanke. Denne Sag har staaet paa længe, og var henvist til et Udvalg (H.Jensen og Simon Hansen). Efter at H.Jensen havde givet en Redegørelse for Sagen og anbefalet Udstyk-ningen, gaves denne. ...Andelsselskabet Skærbæksmølle Vejbelysning søger om Tilladelse til at opsætte Lysmaster i Kvarteret og faa Tilskud til Lys, og dette anbefaledet. Et Andragende fra Baadejere i Strib om at skaffe Plads til Baade udsattes.Grosserer Pindborg, København, anmodede Raadet om ikke at fælde de store Træer i Nr. Allé, Henstillingen toges til Efterretning.
  Det vedtoges at optage et Laan paa 28.000 Kr. i Middelfart Sparrekasse til Kloakanlægget i Skærbæksmøllekvarteret,...

 Middelfart
              Social-Demokrat

                        den 31 Marts 1937
Den ny Vej Strib-Middelfart
           Arbejdet overdraget
 Hans Jørgensen & Søn, Odense

  Ved Licitationen i Gaar over Makadamisering og Overtjæring af den ny Vej Strib-Middelfart blev følgende Tilbud accepteret: Hans Jørgensen & Søn, Odense ,83,220 Kr. Sikkerhedsrækværker Fabrikant Rasmussen, Harndrup, 130494 Kr.

  Middelfart Venstreblad
                 den 31.Juli 1937.
Rutebilen Strib-Middelfart
har, siden den blev sat i Gang kørt over Staurby. Nu er den nye Strandvej til Strib i Orden, og fra paa Tirsdag vil Rutebilen køre den Vej.
   I Vejlby Sogneraad fik Rutebilejer H.An-dersen Anbefaling til at køre ad den nye Vej, dog mod at køre ad Rubæksmøllevej, naar denne er færdig.

Middelfart Venstreblad
             den 23.Juli 1937.
Middelfart-Strib-Vejen er gennemført.
Den nye Forbindelsesaare mellem Strib og Middelfart har allerede i nogen Tid været benyttet paa Strækningen fra den gamle Jernbaneoverskæring ved Middelfart til Strib, men nu er ogsaa det sidste Stykke til Gennemskæringen af den ramte Rangervold blevet asfalteret, og i Gaar benyttedes Vejen i hele sin Udstrækning, ganske vist er den ikke officielt aabnet endnu, idet der stadig mangler en Del mindre Arbejder, bl. a, ved Viadukten i Staurby Skov, men selve Kørebanen er ellers klar, og den nye Vej er allerede en meget stærkt benyttet Færdselsaare, der gør Forbindelsen mellen Snoghøi og Middelfart lettere og behageligere.

         Middelfart Venstreblad
                          den 9. September 1940
Stribvejen fuldføres.

           Viaduktvejen, Kloakken, Trapper og
                       Gelændere bringes i Orden.
  
Der arbejdes i denne Tid paa fuld Kraft forskellige Steder paa Stribvejen, der nu skal bringes helt i Orden.
   Det største Arbejde udføres ved Viadukten, hvor man siden Byggearbejdet ikke har kunnet køre fra Skoven til Strandvejen gennem Viadukten. Her sker der nu en Regulering af Skovvejen, der samtidig sænkes noget, og naar den er blevet afgravet og overfladebehandlet, vil der atter være Kørevej gennem Viadukten. Samtidig bliver den Spadseresti, der interimistisk var dannet fra Skovvejen op ad Skraaningen til Stribvejen, underkastet en Regulering.
   Det afgravede Fyld fra Viaduktvejen føres ud til Rudbæksbanke, hvor de to store Huller mellem Vejen og Jernbanesporet fyldes op, og samtidig foretager man her en Nedlægning af Kloakrør. Denne Opfyldning fjerner baade de farlige Huller med de bratte Skrænter og giver samtidig hele dette Vejstykke en langt mere tiltalende Karakter.
   Disse Arbejder udføres af Firmaet Hans Jørgensen & Søn, medens Murermester Olsen, Strib, har faaet overdraget Støbningen af de Trapper, der ved Vejens Indførelse i Strib skal føres op til Ejendommene. Det drejer sig om 12S14 Trapper, hvoraf flere er meget høje, og med Støbningen af dem følger den endelige Regulering af Skraaningen, ligesom der ved Indkørselen til Strib anbringes endnu nogle Stykker af det solide Gelænder, der beskytter Vejen overalt, hvor der er Grøfter og Skraaninger ved Siden.
   Alle disse Arbejder skrider nu godt frem, og naar de er fuldført, vil den udmærkede og smukke Forbindelsesvej mellem Strib og Middelfart være reguleret og sikret saa godt som overhovedet muligt

                Middelfart Venstreblad
                                  den 26. Oktober 1940

Vejlby Sogneraad.
Skal Stribvejen hedde ,,Ny Strandvej, ?

   Fra 23 Beboere ved Stribvejen forelaa Ansøgning om at faa Navnet ,,Stribvejen," ændret til "Ny Strandvej" Efter en længere Diskussion vedtoges det at forhandle med Ansøgerne og forespørge, om de vil udrede de med Navneforandringen forbundne Udgifter.

                    Middelfart Venstreblad
                                         den 1. November 1940

Vise Mænd i Vejlby.

Under Overskriften »Vise Mænd i Vejlby« læses følgende i »Børsen« :
- Vejlby Sogneraad ved Middelfart bør nævnes med Hæder formedelst Behandlingen af et Andragende fra 23 Beboere paa Stribvejen om at faa Navnet paa deres Vej ændret til »Ny Strandvej«. Sogneraadet vedtog nemlig, inden der foretoges videre i Sagen, at forespørge hver af de 23 om de vil være med til at betale de nye Gadeskilte.
   Som Vandraaben spejler Himlen og Solen i al sin Glans, saaledes genspejles mange at Tidens Foreteelser i den lille Sag fra Vejlby Sogneraad, Lion Feuchtwagner lader i en af sine Bøger en oldromersk Skuespiller synge en Vise, hvori forekommer følgende Linie: »Hvem er Herren ? Hvem betaler Maden ?« Der er stadig nogen, der føler sig som Herren: Man behøver blot at kræve ind ! Men den virkelige Herre er ham der »betaler Maden !«
   Saaledes beholder de evige Sandheder deres Gyldighed saavel i Circus Maximus i Rom som i Vejlby ved Middelfart. De kan ligge gemt i Arkiverne eller i den klassiske Oldtids Ruiner, men naar et dansk Sogneraad graver dem op og pudser dem af, er de lige saa blanke, som da Verden var ny,
- Paa den Vejlby Visdoms Vegne maa det være tilladt nærv. lokale Blad at takke Hovedstadsbladet for den næsten alt for store Opmærksomhed.

          Middelfart Venstreblad
                     den 2. Marts 1941

Mange Vejarbejder skal udføres
      i Vejlby Sogn,

    I Anledning af en Ansøgning fra Strib Turistforening og Strib Handels- og Haandværkerforening, som i Aftes var til Behandling i Vejlby Sogneraad, kom man ind paa en Række af de Planer, der er under Overvejelse med Hensyn til Igangsættelse af Arbejder ved Reparationer af Veje i Sognet.
    De to Foreningers Forslag gik ud paa, at Kommunen lod anlægge en Offentlig Vej fra Strib Præstegaard over Dæmningen til Trompeterhuset i Røjle Mose. Sagen anbefales af alle Stribrepresentanterne og henvistes til Vejudvalget.
      Vejudvalgets Formand redegjorde derefter for alle de Arbejder, der mentes at kunne gennemføres i Aar: Grundforbedring af Rørkærsvej, som Stribfolkene takkede for, Iatandsættelse af Jernbanevej, Camillavej, Sdr. Allé o.fl., som man ogsaa var glade for, ordnede Forhold ved Stribvejen i Skærbæksmøllekvarteret og endelig Afgravning af Kushøjbanken foruden mindre Arbejder og Reparation af de øvrige Veje. Alle disse Ting menes at kunne gennemføres økonomisk set.

           Middelfart Venstreblad
                      den 31. Maj 1941

Stribvejen har kostet i alt 400,000 Kr.
Man er nu ved at have Regnskabet fuldt afsluttet
.
I Vejlby Sogneraads Møde i Aftes oplæste Kassereren Regnskabet over Anlægget af Stribvejen, idet man nu er ved at kunne afslutte dette, saaledes at den sidste Del af Statstilskudet kan faas udbetalt.
   Det samlede Tilskud skulde udgøre 204,600 Kr., og hvoraf hidtil er modtaget 184,000 Kr., saa der altsaa resterer 20,600 Kr.
     Bortset fra en Udgift paa ca. 10,000 Kr. til endnu nogle Erstatningssager og mindre Arbejder er alt nu opgjort, og den samlede Regning lyder paa 396,482 Kr.
    Dette Beløb er en Sum af følgende Udgifter: Ingeniør- og Landmaalerassistance 17,500 Kr., Indkøb af Slaasten og Skær-veslagning 15,268 Kr. Ekspropriations- og Ulempeerstatninger 40,259 Kr., Renter af Vejlaan 50,404 Kr., til D,S.B. for Afstaaelse af Vogteerhuse og Flytning af Spor og Hegn 22,500 Kr., Udgifter til Entreprenører 246.500 Kr. Overtaksation 152 Kr. og Annoncer og forskellige Udgifter 3816 Kr.
     Alle disse Udgifter er afholdt indtil i Dag, og man naar altsaa med de sidste Udgifter lige op over 400,000 Kr.. Det vil sige, at Ingeniørens Overslag har holdt, idet det ganske vist lød paa 354,000 Kr. men det overskridende Beløb er det samme som Renteposten paa 50,000 Kr. som ikke var omfattet af Overslaget.

28 maj 48 Ansøgning fra 20 beboere ved Stribvejen om, at få navnet Stribvejen ændret til Strandvejen.
     Det vedtoges at imødekomme ansøgning.