Middelfart Avis
                den 6te November 1882.
- Ved sent Lørdag Aften optaget Forhør er det lykkes Forhørsdommeren, By- og Herredsfoged Holm at faa den tidligere mangeaarige Tugthusfange, Røgter Hans Peter Sørensen til at kjende sig skyldig i Mordet paa Kfr. Vamberg i Bubbel, Mordet er begaaet Mandag Aften den 23de Oktober, men Liget fandtes først næste Dag. Det var, saavidt vides, ikke strax ganske klart om her forelaa en Forbrydelse, Døden kunde tænkes at være indtraadt ved et Fald paa Gulvet, og da der ikke savnedes Noget af den enligboende Kvindes Eiendele, var der Grund til at staa noget tvivlende. Imidlertid skred Øvrigheden strax ind, og da Røgteren paa en nærliggende Herregaard samme Dag havde forladt sin Plads, blev han med stor Iver eftersporet og han blev, som tidligere meddelt, samme Aften anholdt paa et Værtshus i Frederits af Politiassistent Bosse herfra Byen. Den Paagjældende, der tidligere har været gjentagne Gange straffet med Tugthus (i alt 16 Aar), har under Forhørerne vist, at var meget forfaren i Retspleien. Det glæder os, at Gjerningsmanden nu er ufunden, saa meget mere, som det aabenbart er en forhærdet, raa Forbryder, der - om han var sluppen fra denne Misgjerning - utvivlsomt vilde have været istand til ny. - Efter Hans Peter Sørensens Forklaring i alle enkeltheder der dog er Grund til at betvivle, har han om Aftenen Kl. rigelig 10 den 23de f.M. i utugtlig Øiemed begivet sig ind i Jomfru Vambergs Hus, som han fandt aabent og hende selv staaende paaklædt paa Gulvet i sin Stue. Paa en til hende henvendt Ytring, om de ikke skulde være Kjærster eller Lignende, svarede hun barsk, at skulde pakke sig og skrubbede til ham, hvorefter han stødte til hende, saa at hun faldt omkuld og stødte Hovedet mod Dørvrideren eller Dragkistens skarpe Kant. Derpaa har han med sin Stok, en svær Egekjæp med jernbeslaaet Dupsko, bibragt hende Slag i Hovedet, men han paastaar, at hun ikke var død, da han strax efter forlod Huset og gik hjem til Bubbelgaard, og at han ikke ansaa hendes Tilstand for livsfarlig. Han havde svirret hele Eftermiddagen og var under Udøvelsen af Gjerningen i en ikke ringe Grad beruset. Der ingen Grund til at antage, at der er gjort Forsøg paa Voldtægt. - Der har fra Begyndelsen ikke været Grund til at antage, at Jomfru Vambergs Død skyldtes et Mord, det er: overlagt Drab, men at der kun forelaa et simpelt Drab, og Rigtigheden heraf maa nu anses godtgjort.

              den 9de November 1882.
- Arrestanten, Drabsmanden, Røgter Hans Peter Sørensen med Tilnavnet "Pranger", har nu for Herredsfoged Holm tilstaaet, at Jfr. Vamberg ikke har stødt sig paa Dragkisten eller Dørvrideren, men at han har bibragt hende alle Slag for at forhindre, at hun skulde anklage ham. - Hans Peter Sørensen er født paa Baaring Mark den 19de September 1833 af Faderen, Husmand Søren Andersen og Hustru Maren Hansdatter, konfirmeret i Asperup Kirke den 16de April 1848. I den hans Skudsmaalsbog af Pastor Melbye givne Paategning udtales, at hans første Barndomsaar har manglet tilbørligt Tilsyn og hans Skolegang var meget forsømt, men da han har ret gode Evner, naaede han at blive konfirmeret med Vidnesbyrdene "ret gode Kundskaber og god Opførsel", Forøvrigt udtales, at han af Naturen har et stivt Sind. Efter sidste Gang at være straffet har han i flere Aar boet i Vestjylland, hvor han blev givt med en Pige med to Børn, men hele Familien blev for et Par Aar siden hjemsendt til Forsørgelseskommunen Asperup Sogn og indlagt paa Fattiganstalten "Fælleshaab", hvor Konen ikke længe efter døde og hvor det yngste Barn endnu er. Ifjor Foraar kom han selv ud af Anstalten, og efter en kort Tjenestetid paa Kjærsgaard kom han som Røgter i Fedestalden til Bubbelgaard, hvor han siden paa et kort Afbrydelse nær har tjent for Dagløn.

               den 1ste December 1882.
- Underretten har ved sin Onsdag Eftermiddag afsagte Dom kjendt Røgter Hans Peter Sørensen skyldig i Drabet paa Jfr. Vamberg i Bubbel, idet Retten efter de fremkomne Oplysninger har fundet, at hans Paastand om, at Tilstaaelsen er bleven ham aftvungen, er fuldstændig ugrundet. Dommen lyder paa Tugthusarbeide paa Livstid. - Efter Forlydende vil Forbryderen forlange denne Dom indanket til Overretten.