Billeshave Hovedgaard i Vejlby S. Vends H. Odense A. Postforb. og nærmeste St. Strib, Telef. Røjle Nr. 3. Gaarden ligger 1 Mil fra Middelfart. Dens nuv. Ejer er Hr. Hofjægermester, Kammerjunker Frederik Niels Basse Fønns, som købte den 1899  Hofjægermester,  F. N. Basse Fønns, er født paa Hindsgavl 1862 og gift med Baronesse Edele Margrethe Gyldenkrone, født paa Mariendal 1867.
      Matr.-Nr. 1a. m. fl. af Billeshave, Hartkorn 22 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 2
¾ Alb. Skovskyldshartk.: 2 Skpr. 3 Fdkr. ¼ Alb. Tiendefri Hovedgaardsjord. Ejendommens Værdi i Handel og Vandel er ansat til 120,000 Kr. Ejendomsskylden er 116,500 Kr., Brandassurance for Hovedbygningen 33,388 Kr., for Avlsbygninger 55.612 Kr. Besætning 21,000 Kr. Inventar 13,050 Kr. og Avl 17,100 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 128,15. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 321,50. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 501.08. Bygningerne er forsikrede i »Den alm. Brandf. f. Landb. Besætn., Inv. og Avl i »Det fynske Brandassuranceselskab«. Det samlede Areal udgør 183 Tdr. Ld. deraf Ager 160 Eng 4, Skov 16, Have og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren, der tidl. fra 1887, har været Forpagter af Ejendommen.  

   Af Agermarken drives 158 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift med 1. Grønjordshavre. 2. Brak (delvis besaaet med Staldfoder og Roer) 3. Vintersæd. 4.½ Roer ½ Staldfoder. 5. Byg. 6. Havre eller Blandsæd . 7. og 8. Kløver og Græs. Resten henligger som permanent Græsgang. Staldg. anvendes til Roer med 25 Læs og til Udlæg med 15 Læs pr. Td. Ld. Kunstg. gives til Roer med 600 Pd. Kainit, 400 Pd. Thomasslage og 100 Pd. Chilis. pr. Td. Ld. Jorden er god Muldjord med blandet Underlag af Ler, Sand og Grus. Der avles i Gennemsnit af Rug 12, Byg 14. Havre og Blandsæd 20 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 45 Køer, 15 Stk. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 12 Heste samt 4 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes 72 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes hovedsaglig ved eget Tillæg og er  af rd dansk Race. Mælkemængden var sidste ar gennemsn. c. 4-5000 Pd. p Ko; den leveres til Røjle Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Ladefoged, 1 Gartner, 1 Fodermester, 1 Røgter og 1 Dreng, 3 Karle, 1 Kusk, 3 Piger, 2 Daglejere og i Roer og Høst en Del frem Arbejdskraft.
        Som Drivkraft for Gaardens faste Maskiner anvendes Damp.
      Billeshave ligger højt og meget smukt; den kønne Hovedbygning og de anseelige Avlsbygninger, omgivne af det smukke Haveanlæg og den nærliggende Skov, gør et meget tiltalende Indtryk.
          Hovedbygningen der ligger i Ø. og V. opført i 1865 af Grundmur med takkede Gavle  rødt Tegltag, har Frontespice med 3-Fags Kvist til Gaarden; til Havesiden findes ligeledes en 3-Fags Kvist, c. 12 Al. frembygget. Til Hovedbygningen hører 2 Fløjbygninger opførte af Grundmur med Tegltage. Heste- og Kostalden findes i en Bygning der ligger i v. Side af Gaarden, opført 1902 af Grundmur med Cementstentag. Laden findes i v. Sidelænge, der er bygget af Grundmur og Egebindingsværk, dækket af Straa. Svinestalden ligger i Vinkel fra Kostaldens n. Gavl opført af Grundmur med Cementstentag. En Vinkelbygning fra dennes v. Gavl, af Grundmur med Straatag, benyttes til Svinestald m.m. En Længe af Bindingsværk med Straatag rumme Vognport og Maskinopbevaringsrum; ligeledes en Vinkelbygning paa v. Fløjbygning ud mod V. opført af Bindingsværk med Paptag. Hovedbygningen ligger frit. Indkørselsalléen der findes midt for Hovedbygningen, er c. 88 Al. lang.

      Billeshave blev 1665 udlagt til Knud Urne, der 1667 solgte den til sin Broder Sigvert Urne. Dennes Søn Sivert Urnes Arvinger, solgte den 1731 til sin Svigersøn. Major Børge Walkendorf, efter hans Død 1747 hans Enke, Agate Rodsteen Urne, ægtede Oberstløjtnant, Etatsraad Andreas Raiser. Denne solgte 1761 ved Auktion Billeshave til Assessor, Chr. Iversen i Middelfart for 38,490 Rdl.; han solgte den igen 1764 til Kapt. Melchior Fischer for 38,000 Rdl., og denne overdrog straks efter Gaarden til Gehejmeraad Peder Juel til Hverringe, der 1768 efterlod den til sin Søn, Kammerherre Niels Krabbe Juel, som 1779 fik Bevilling til at oprette Billeshave til Stamhus. Efter hans Død tilfaldt Billeshave hans Søn, Kammerjunker Hans Rudolf Grabow Juel, der 1804 solgte Gaard og Gods til Kammerraad Rasmus Nellemann, som bortsolgte Godset. 1811 købtes Billeshave af Forpagter paa Tybrind, Julius Eibe, efter hvem Gaarden 1819 solgtes ved Tvangsauktion for 12,000 Rdl. til Major Ralff, som 1856 solgte den til Landinspektør Ring for 71,000 Rdl. Denne afhændede den 1857 til Prokurator Schmidt, fra hvem den nogle Aar senere igen blev udlagt til Major Rahlff, som efter et Par Aars Forløb solgte Gaarden til Greve Wedell-Wedellsborg for 60,000 Rdl. Efter dennes Død tilfaldt den hans Datterdatter, Ellen Fønss, hvis Ægtefælle, Greve H. Bille-Brahe-Selby, 1898 solgte den for 95,000 Kr. til den nuværende Ejer.
      Haven, der omfatter c. 1½ Td. Ld., ligger N. for Hovedbygningen; den gaar umiddelbart over i Skoven.
       Skoven ligger N., Ø. og V. for Gaarden. Af Bestanden er 1 Td. Ld. Gran, Resten er hovedsaglig Eg og Bøg. Driften ledes af Ejeren.
      Til Ejendommen hører 5 Huse med Jord og 4 Jordløse Huse.