Middelfart Avis
            den 2den September 1881.
- Den 23de December 1879 gjorde Veilby Sogns daværende Strike ved at frigive den Halvdel af dets Medlemmer, der havde 3 Aar tilbage af deres Valgtid; Spørgsmaalet om Berettigelsen af dette Skridt er først nu bleven løst. Det er jo bekjendt, at Assens Amtsraad under 5te April f.A., i Henhold til Indenrigsministerens Skrivelse af 11te Marts f.A. satte Sogneraadsbeslut-ningen af 23de December 1879 ud af Kraft. - Efterat denne Amtsraadsreso-lution af 9de April f.A. var tilkjendegivet de Paagjældende, overtog fire af de nævnte Medlemmer igjen strax deres Forretninger, hvorimod det 5te Med-lem, Møller Christian Hansen af Kustrup, nægtede at efterkomme Amtsraadets Beslutning. - Da Sogneraadet derefter udbad sig Stiftsamtets Resolytion for, hvilke Forholdsregler set havde at anvende mod nævnte Medlem, blev det, i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af 21de Juni 1871, henvist til ved Domstolene at faa ham kjendt pligtig til at udføre sine Forretninger som Medlem af Veilby Sogneraad. I. den derpaa anlagte Sag blev Hr. Chr. Hansen under den 4de April d.A. ved Underretten dømt til under en daglig Bøde af 2 Kr. fra 15 Dage efter Dommens lovlige Forkyndelse at overtage sine Forretninger. - Strax efter Dommens Forkyndelse gjorde Hr. Chr. Hansen Skridt til Sagens Indbringelse for Overretten, hvor den skulde havde været behandlet den 19de September. Saavel Hr. Chr. Hansen som Sogneraadet ansøgte om fri Proces for Overretten, men begge Parter fik Afslag. Derefter har Hr. Chr. Hansen under 25de August tilmeldt Sogneraadets Formand, at han lader Sagen falde for Overretten og fra den Dag af indtræder i Sogneraadet.