Middelfart Avis
                    den 19de Januar 1881
.
- I disse Dage er der i Veilby Sogn bleven uddelt blandt Trængende af Arbeiderklassen udenfor Fattigvæsenet noget over 30 Tdr. Korn (for Størstedelen Rug), der Lørdag den 8de d.M. blev sammenskudt af saagodtsom samtlige Gaardmænd med en halv Skjæppe pr. Td. Hartkorn. Lignende Uddelinger have nu i flere Aar fundet Sted og fra Godskontoret paa Hindsgavl er der ogsaa af det Hartkorn i Sognet, som er underlagt Gaarden, tilskudt et lignende Pengebeløb, hvorimod de Herregaarde, som ligge i Sognet, aldrig have deltaget; af den Grund blive de Arbeidere, der ere nærmest knyttede til disse Eiendomme, ogsaa forbigaaede ved Uddelingen, da de, saavidt vides, derfra faa deres Korn til lave Priser. - Uddelingen er sket i Portioner paa fra 2 til 8 Skjæpper i Forhold til de paagjældende Familiers Størrelse og formentlige Trang. Uddelingen er foretaget af Formændene for Sogneraadet og Bestyrelsen af "De Fattiges Kasse", samt en Mand, valgt af hvert Bylaug.