Middelfart Avis
       den 31te Januar og 21 marts1882.
 
Det Fæstningsanlæg ved Lillebelt, der er medoptaget i et Lovforslag, som Regeringen har forelagt Landstinget, vil efter Planen komme til at bestaa af et enkelt stormfrit Taarnfort og er anslaaet at ville koste i alt 1,985,000 Kr., nemlig Bygningsarbeiderne 1,600,000 Kr., og Bestykningen 358,000 Kr. - Det foreslaaes anlagt lidt nordøst for Middelfart (formentlig etsteds i Staurby Krat)
  - Førstkommende Fredag Aften Kl. 7 vil Chefen for 36te Bataillon, Oberst Schiøtt i Skrillinge Skole holde et Foredrag om Befæstningssagen.

                    den 21de Marts 1882.
- Til Oberst Schiøtts Foredrag i Søndags havde der indfundet sig en ret talrig Tilhørerkreds, om end der end ikke var kommen saa Mange, som man kunde have ventet.
  Ved Kort og Afbildninger forklarede Hr. Obersten en stor Del Enkeltheder ved det af Regeringen foreslaaede Fort eller stormfri Taarn ved Lillebelt. Efter Planen skal det ligge i Nærheden af Gaardmand Mads Jørgensens Jorder ved Staurby, indtage en Plads af omtr. 8 Tdr. Land og forsynes med tre pandserede Taarne, hver med to pandserbrydende Kanoner foruden et Par mindre Kanoner og et Par Kuglesprøjter, og Fortet foreslaaes i sit indre forsynet med Kassemater for Besætningen (3 - 400 Mand) og indrettes i det Hele efter alle den nyere Bygningskonsts Regler. Det interessante Foredrag, der maaske var noget for militært for ret at fattes af mange af de Tilstedeværende, sluttede Foredragsholde-ren med at fortælle pm, hvorledes den kurhessiske Ryttereskadron Natten mellem den 8de og 9de Juni 1849 blev tagen tilfange i Nørresnede af danske Dragoner under daværende Ritmester Brock.