Middelfart Avis
               den 13de August 1880.
- Under 2den Februar d.A. ansøgte Veilby Sogneraad om, i Henhold til Bekjendtgjørelse af 19 Decbr. 1873, støttet til Overenskomst mellem Kongeriget Danmark og det tyske Rige af 11te s. M., at faa en Familie, der siden Foraaret 1867 har tynget haardt paa dets Fattigvæsen, overført til fremtidig Forsørgelse i den preussiske Stat paa Grund af, at Familien boede i Flensborg den 16de November 1864.
- Indenrigsministeriet har under 7de d.M. tilkjendegivet, at den ansøgte Overførelse kan - iværksættes med tre Dages Varsel til Landsraadsamtet i Haderslev. Ovennævnte Overenskomst mellem Danmark og det tyske Rige siger nemlig, at paa det Sted Nogen boede den 16de November 1864 skal han modtages til Forsørgelse, selv om han boede der mod Refusion fra hans i den anden Stat nævnede Forsørgelseskommune, naar han ikke til rette Tid har tilkjendegivet at han ville bevare sit undersaatlige Forhold til den anden Stat eller efter den gjældende Lovgivning har erhvervet Hjemstedsbevis andet steds.■