Middelfart Avis  
den 18de og 25de September 1878.
 -  En Bagersvend ved Navn Peter-sen, som arbeidede paa Strib, reiste Søndag den 15 ds. til Frederits, men vendte ikke tilbage til sin Husbond. I Mandags fandt man hans Lig i Vandet tæt ved Dampfærgehav-nen i Frederits. Man veed, at han næstforrige Søndag, under sit Ophold i Byen har været noget beruset, at han har været inde i Beværtningen paa Stationen, hvorfra han er bleven vist ud eller kastet paa Døren, og man har samme Aften set ham ombord paa Dampfærgen, blodig og forslaaet i Ansigtet. Hvorledes han er styrtet i Vandet, er uoplyst. Den Omkomne skildres som et flittigt Menneske; han var 24 Aar gammel og hjemmehørende i Løgstør.

                        den 25de September 1878.
- Med Hensyn til den ulykkelige omkomne Bagersvend Petersen fra Strib er, saavidt vides Forhørene i Frederits endnu ikke sluttede. Man formoder, at det stakkels Menneske, der havde drukket over Tørsten, er bleven skammelig mishandlet efterat en Portør havde kastet ham ud fra Beværtningen i 3die Klasses Ventesal paa Frederits Station. Man nævner, at en Portør, en Fyrmand og en Kobbersmedesvend havde været sammen med ham, med der er dog nok hidtil ikke tilveiebragt tilstrækkelige Oplysninger. En af dem skal have udtalt, at han havde banket ham (Petersen) tilstrækkeligt; dersom dette bekræfter sig, vil det maaske lykkes Politiet at bringe den Skyldige frem i denne Værtshusskandale, der har kostet et ungt Menneske Livet.