Middelfart Avis
                    den 16de Mai 1877.
      2den Pindsedag

(Mandag den 21 Mai)
      afholdes Folkefest paa Strib
til Fordel for Veilby Sogns Arbeiderfor-enings Sygekasse. Festen indledes Kl. 4 Eftermiddag med Musik.

Kl. 4½: Væddeløb paa Væddeløbsba-nen (to Løb). 1ste Løb af Drenge fra 8 til 12 Aar (fyensk Fuldblod, opdrættet paa Fyen); 6 Deltagere, 3 Præmier. 2det Løb af Drenge fra 12 - 16 Aar (af blandet Race, opdrættet forskjellige Steder); 6 Deltagere, 3 Præmier.

Kl. 5: Klatrekamp af unge Søulke af ægte dansk Race. 1ste Præmie et Dane-brogsflag, skjænket af unge Damer, 2den Præmie: en spiselig Gjenstand.

Kl. 6: Taler fra den opreist Talerstol. Det er vedtaget, at der ikke maa holdes politiske Taler

fra Kl. 7 til 2 Nat: Dands paa dertil udlagt stort Dandsegulv.

     Adgang til Festpladsen betales med 25 Ø., Børn under 10 Aar have fri Adgang; enhver Voxen, som træffes paa Pladsen uden Adgangstegn, vil blive udvist.
     Paa Festpladsen vil forefindes Udsalg af forskjellige Slags Spise- og Drikkevarer.
    Borde findes opslaaede for dem, der selv medbringer Madkurv. Bestyrelsen

                den 26de Mai 1877.
- Festen paa Strib 2den Pindsedag Aften var, trods det mindre heldige Veirlig, besøgt af omtr. 500 Mennesker. Festen, der afholdtes til Fordel for Veilby Sogns Arbeiderforenings Sygekasse, bragte et Overskud af 173 Kr. 9 Ø.

Bekjendtgjørelse
Taksigelse
Hr. Proprietær, Dbmd. Schmidt paa Strib takkes herved for den gode Bistand han ydede os ved Afholdelsen af Festen 2den Pindsedag til Fordel for Veilby Sogns Arbeiderforenings Sygekasse, idet han ikke blot beredvilligt overlod os Plads dertil, men tillige paa mange Maader ydede os al den Hjælp, han formaaede. Uden Hr. Schmidts gode Bistand vilde det have været umuligt for os at erhverve et efter Forholdene saa betydeligt Overskud.

Idet vi nedbede Himlens Velsignelse over ham og Familie, bede vi ham Modtage vor varmeste tak. Bestyrelsen.