Strib halvøen hørte, fra reformationen  under Kronen som Ryttergods og blev som sådant udbudt på auktion i 1718 :

 

Specifikation
Paa en Deel af det Gamle Rytter-Gods udi Fyen og paa Langeland som ved offentlig Auction paa Odense Raadhuus vorder opbuden til Forhandling efterfølgende Dage/
Nemlig Ao. 1718 den 29 Martii,
det som ligger under Hintzgauls Ampt.
....
Strib.

1 Niels Jensen Ejendomsbygning - Nye Matriculs Hartkorn   2 Td. 7 Sk.   3 Fi.  2 Al.
2 Povel Nielsen Ejendom paa Bygning           do.                  3 Td.     -      1 Fi.     -
3 Niels Hansen øde   (= ubeboet)                  do.                   2 Td.     -      3 Fi.      -
Overdriften til 20 Høvders Græsning              do.               1 Td.  2 Sk.  3 Fi.   1 Al.
Er inddeelt til Niels Ibsen og Povel Nielsen hver lige meget
  Aale Gaardene  -                     -          -       -        - ligesaa til begge og Svarer deraf Aarlig 1 Rdlr.
  Et Aale Gaard Stade som Rasmus Juul udi Staurbye har fæsted svarer deraf Aarlig 1 Rdlr.
  Hr. Borgmester Willer udi Middelfart et Bundgarns Stade ved Staurbye Forstrand svarer deraf Aarlig 1 Rdlr
  Rubecks Mølle
  Mølleren af en Jord ved Strib - Nye Matrickuls Hartkorn  1Td    2 Sk.   - Fi.  - Al.

Der blev den 16 juli 1718 af kronen på Skanderborg (slot) udstedt skøde til: Frantz Joachim von Dewitz, Gehejmeraad og General af Kavalleriet, Generalguvenør i Pommeren - for 15056 Rd. 2 β Kroner, hvoraf den halve Del er betalt, og den anden halve Del efter hans i Rentekameret indleverede Revers vil blive betalt til næstkommende 11. Dec.- paa følgende af det gamle Ryttergods, som han har købt ved Auktion: i Hindsgavl Amt., Vends Herred, Weilbye Sogn og By ........ , og en Jord, [ Matrikel Nr. 4], Hartkorn 1Td, 2 Skp. 3 Fdk. 1 Alb., som bruges sammen med [M.Nr.1], i Striib [M.Nr.1 og 2], Htk. 2-7-3-2 og 3-»-1-»-, hvis Fæstere begge ejer Bygningen, [M.Nr.3], Htk. 2-»-3»-, øde, Overdrev til 20 Høvders Græsning, Htk. 1-2-3-1-, Aalegaardene til de nævnte tre M.Nr. og i Købet 1 Aalegaards Stade, som er fæstet til en Mand i Staurbye, samt 1 Bundgarns Stade ved Staurbye Forstrand, som Borgmester Willer i Middelfart har i Fæste, en Jord ved Striib, Htk. 1-2-»-»-, hvoraf Mølleren i Rubechs Mølle svarer Landgilde. ... - Rentekammerets Ekspeditionsprotokol, 10, 501.