Store og små begivenheder
   i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser         år 1935 - 36 - 37

           Middelfart Venstreblad
                
den 3de Januar 1935.

Forflyttelsen fra Strib
Fra Strib skrives til os:
Samtaleemnet i Strib er naturligvis i denne Tid Forflyttelserne ved Lillebæltsbroens Aabning.
    Det er et Spørgsmaal, som nok kan give de mange ældre Stribboere, som er ansat ved Statsbanerne, noget at tænke paa. Der er adskillige inden for Stations- og Fær-gepersonalet, som er født i Byen, og har været ansat her i 20-30 Aar, har bygget sig et Hjem for Sparepengene og ved Nøjsom-hed har afraget en Del paa Gælden. De byggede paa den letteste Sandjord, men ved at ofre Fritid og Penge har de efter-haanden skabt smukke og gode Frugt-haver; de har tillige sat sig i Udgift til alle de senere Aars Fremskridt, Vand, Kloak, Lys osv., og saa kommer maaske om faa Maa-neder Ordren til at rejse til København, Korsør eller andre Steder, Adskillige af disse Folk har Børn, der gaar i Skole eller er i Lære, og hvad det vil koste at faa alt dette likvideret, vil kun de, der har prøvet det, forstaa
   Man vil indse, at det er en alvorlig Om-væltning for alle disse Mennesker, at de nu skal forlade den By, som de har været med til at skabe. Mange havde haabet, at de kunde faa Ansættelse i Fredericia eller ved Broen og da i hvert Fald indtil videre have haft Mulighed for at kunne blive boende i Strib og faa en længere Periode til at afvik-le deres Forhold; men dette Haab synes nu bristet, og Personalet maa indstille sig paa en ret hurtig Udrykning efter den 15. Maj.

   Middelfart Venstreblad
       
 den 5de Januar 1935
   Stationspersonalet i Strib faar Meddelelse om Forflyttelse.
   En foreløbig Meddelel-se til dem der skal frigøre sig for Lejlighed eller lig-nende. - En stor Del af Personalet gaar til Mid-delfart og Fredericia

    I de sidste Dage har en Del af Personalet paa Strib Station fra Trafikstyrelsen i Aarhus modtaget Meddelelse om, hvortil de kan vente at blive forflyttede fra 15 Maj, naar Lillebæltsbroen er taget i Brug. Meddelelsen er af foreløbig Karakter og er fortrinsvis tilstil-let dem, som bor til Leje og skal have deres Lejlighed op-sagt inden en vis Frist, eller som af andre Grunde maa have en vis Frist til at afvikle deres Forhold......
   For Overmatrosernes Ved-kommende fik Augustensen og Weisbjerg, Strib, Meddel-som, at de kunde vente at blive forflyttet til Kosør, me-dens de øvrige ni Over-ma-troser modtog en Henstilling om at tage Afsked. ...


 

   Middelfart Venstreblad
     den 14de Januar 1935.
  Strib Stations fremtidige  Indretning.
   Hovedsporet skal blive liggende, og Sporet til det første Færgeleje tænkes anvendt til Lossespor.
 
En af Statsbanernes Ingeniø-rer fra Odense var i Lørdags i Strib for at orienterer sig ang. de fremtidige Banegaardsforhold dér, naar Lillebeltsbroen tages i Brug.
   Baneingeniøren havde i den Anledning anmodet de kom-munale Representanter fra Strib om at komme tilstede for at fremføre eventuelle Ønsker ang. Spor og Plads til Losning og Lastning af Jernbanevogne, samt af Tilvejebringelse af en ny Forbindelse fra Ladesporet til Færdselsvejen.
   Efter at have set paa Forhol-dene, og Udvalget havde frem-sat deres Ønsker, som gik ud paa at bibeholde det nuvæ-rende Hovedspor til Forbindelse med Middelfart og anvende Sporet til første Færgeleje som Ladespor med to Overkørsler til Færdselsvejen, saaledes at det undgaas, at Køretøjer skal ven-de, lovede Baneingeniøren at udarbejdede en Tegning, som han senere vilde forelægge Ud-valget i Strib.

    Middelfart Venstreblad
            den 25de Januar 1935.
     Strib gør et kraftigt Fremstød som Turistby.

    Allerede til den forestaaende Sæ-son bliver der reklameret kraftigt baa-de i Indland og Udland.
    Snoghøi Turistforening havde i Aftes indbudt til Møde paa Strib Fær-gegaard med de fynske Turistfore-ningers Formand, Forfatteren Nordahl Petersen, Odense, som Taler.....
    Efter Foredraget, der hilstes med Bifald, oplyste Maskinm. Christensen, at Foreningen allerede har adskilligt Arbejde for. Bl. a. vil der i »Turisten" blive optaget en Artikkel om Strib og Omegn, forsynet med Billeder, og i en Brochure paa Engelsk, beregnet til Brug i Udlandet, vil Strib blive omtalt. Endvidere vil der blive udgivet en Bro-chure om Strib til Brug i den kom-mende Tid. Desuden vil Foreningen tage sig af Renholdelsen af Bade-stranden, og i denne Forbindelse er der uddelt en lille Pjece til Eleverne i Strib Skole, Et Radioforedrag er under Udarbejdelse, og et Samarbejde med Turistforeningen i Middelfart og Frede-ricia begyndt.
     Malermester Petersen og pens. Stationsforstander Stoumann udtalte deres Anerkendelse af Arbejdet og øn-skede den nye Forening en god Start.

Dreng paakørt af en Bil under Leg paa Strib Hovedgade.
  
I Gaar Eftermiddags, da en 7 - 8 Aars Dreng, Søn af Portør J.V. Niel-sen, Strib, legede paa Hovedlande-vejen i Strib, blev han kørt ned af en Bil.
  Drengen blev baaret ind til Kirke-værge Sørensen, og Læge Hame til-kaldtes. Heldigvis viste det sig, at Drengen kun havde faaet overfladiske Skrammer, og efter at han var forbun-det, blev han kørt hjem.
    Tilfældet maner til, at man undgaar at bruge Hovedlandevejen som Lege-plads.

                        Middelfart Venstreblad
                                   den 31de Januar 1935.

Nu bliver Strandvejen gjort i Stand.
    Paa et Møde i Gaar mellem Lodsejerne, Sogneraadet og Hr. Autzen kom det ikke til nogen Enighed, men Vejen vil blive istandsat og Udgifterne fordelt.
     Beboerne ved Strandvejen mellem Middelfart og Strib, der har dannet egen Grundejerforening, har længe været ilde berørt af den slette Forfatning, Strandvejen henligger i, saa den næsten ikke er til at befare med Bil. ....

En livlig Forhandling om Vejen.

Sogneraadet tilbyder at tage Istandsættelse for saa vidt angaar den offentlige Færdsel, men Hr. Autzen vil ikke give noget Forslag.
    Ved 4-Tiden mødtes, ved Strandvejens Begyndelse ind mod Middelfart tre Repræsentanter fra Vejlby Sogneraad, Sogneraadsformand  P.N.Petersen, Vejudvalgets Formand, Byskov Ovesen, og Kommune-kasserer Barløse, med Beboerne og Proprietær Autzen, der er Vejens egentlige Ejer.
     Efter at have beset Forholdene samledes man ved 5-Tiden paa Strib Badehotel, hvor en Forhandling fandt Sted.
     Paa Sogneraadets Vegne indledede Sogneraadsformand P.N. Petersen med at udtale, at en forligsmæssig Ordning, som Loven siger, var at foretrække, og Sogneraadet tilbød at medvirke dertil og foretage Vejens Istandsættelse samt ogsaa paatage sig en passende Del af Udgifterne derved.
     Propr. Autzen erkendte sin Forpligtigelse overfor Beboerne langs Strandvejen til at holde denne vedlige - en Forpligtigelse, som yderlige understreges ved, at flere af Beboerne hævdede, at Hr. Autzen havde lovet dem dette ved Handelens Indgaaelse. Men naar han erkendte dette, var det ogsaa dermed slut, han vilde ikke vedligeholde Vejen for det Slid, som den Offentlige Færdsel paa den, frembragte.
    Sogneraadsformanden vilde tilbyde Hr. Autzen at lade Strandvejen istandsætte for et Aar mod at Hr. Autzen leverede Materialerne dertil uden Vederlag. At skille den offentlige Færdsel paa Vejen ud fra den private, vilde blive praktisk umuligt, og derfor mente han at Sogneraadet kunde yde den Anpart, som man kunde blive enig om, og som dækkede den offentlige Færdsel nogenlunde. ...
    Sogneraadsformand P.N.Petersen, opfordrede nu Hr. Autzen til at stille et konkret Forslag, idet han gentog, at Sogneraadet var villig til at indgaa paa en rimelig Ordning, men man maatte vide, hvad man gik ind til.
     Hr. Autzen var villig til at paatage sig en Del af Vedligehol-delsespligten, som angik den private Færdsel, men han kunde ikke stille noget bestemt Forslag om, hvor meget dette androg.
      Da man saaledes ikke kunde opnaa noget Forlig, erklæredes Aastedsforretningen for sluttet, og Sagen vil nu blive optaget i Henhold til Loven: Vejlby Sogneraad vil nu med det første lade Vejen gøre i Stand og samtidig afsige en Kendelse, hvorledes Udgifterne skal fordeles, hvis Parterne ikke kan akkviescere ved Kendelse, har de Ret til at appellere den til Amtsraadet.
 -  Vi tror, at denne Udvej af en en lidet tilfredsstillende Tilstand vil blive hilst med Glæde allevegne. Resultatet bliver jo herefter i alle Tilfælde, at den smukke Strandvej bliver farbar, og det eneste rette vil være, om den ogsaa bliver almindelig tilgængelig for Persontrafik med Automobiler.

   Middelfart Venstreblad
             den 31te Januar 1935.
    Strib Sygeplejeforening 
                      skifter Formand.

 De mange Forflyttelser begynder at berører Foreningsarbejdet.
  - Udvidelse af Foreningens
                   Distrikt fraraades.

     Strib Sygeplejeforening holdt i Aftes Generalforsamling paa Badehotellet.
     Efter at Formanden, Remisearbejder Fr. Clement, havde budt Forsamlingen velkommen, valgtes Købmand Poul Hansen til Dirigent, og Formanden af-lagde derefter Beretning om Aarets Virk-somhed. Foreningen er ikke kommunal og har heller ikke - som andre Sygeple-jeroreninger - Samarbejde med Sygekas-se, men er en selvstændig Forening; men man har haft Aftale med Kommunen ang. Social-lovens Bestemmelser om Opfyldelse af Sygehjælp i de Tilfælde, hvor Kommunen har Pligt til at yde den-ne. Foreningens Distriktsgrænser har været Genstand for Omtale. Formanden pegede paa Betydningen af, at Om-raadet ikke gøres større, der er Arbejde nok for en Sygeplejerske med det Distrikt, der er for Øjeblikket.
     Sygeplejerskens Virksomhed omfatter Pleje af 45 Mænd, 114 Kvinder, 101 Børn, og der er udført Pleje i 4 hele Døgn, 25 Nætter, og der har været 3106 korte Besøg og 354 Massage-behandlinger. Formanden omtalte ende-lig Sygeplejerskens Sygdom, under hvilken Syge-plejerske Frk Therkelsen havde vikarieret.
     Det reviderede Regnskab godkend-tes. Det balancerede med 4191 Kr. og havde en lille Fremgang fra forrige Aar. Kontigentet udgør 2118 Kr. Kasse-beholdningen 1161 Kr.
    Derefter foretoges Valg til Bestyrelse. Hertil genvalgtes Lærer Poulsen og ny-valgtes Fru Købmand Rasmussen og Pastor Kinch. Til Revisor valgtes Fru Styrmand Jensen.
     Sluttelig tog Foreningen Afsked med sin Formand, der paa Grund af Forflyt-telse udtraadte af Bestyrelsen, Fyrbøder E.Petersen bragte ham en varm Tak for hans mangeaarige dygtige Virksomhed for Foreningen, og Forsamlingen sluttede sig hertil ved at rejse sig op.
    Formanden sluttede med at sige Tak saavel til Foreningen som til dens Besty-relse og Sygeplejerske.
   Mødet sluttede med fælles Kaffebord.

      Middelfart Venstreblad
                    den 5te Februar 1935.
Fra Strib til Svendborg.
  
Købmand M.Rasmussen, Strib, har drevet Forretning i Strib i mange Aar, har overtaget Carlsberg Depotet i Svend-borg med tilhørende Ejendom.
      Overtagelsen sker straks.

 
           den 9de Februar 1935.
Strandvejen skal
                   gøres i Stand.

     Vejlby Sogneraad paalægger Vejens Ejer at foretage det for-nødne.
    
Strandvejen vil nu endelig blive gjort i Stand.
    Vejlby Sogneraad holdt i Gaar, efter at Skatteligningen var færdig, et kort Møde for at tage Stilling til den Klage, Beboerne har indsendt over Strand-vejen. Som omtalt holdes der den 30. Januar i Aar en Aastedsforretning, hvor der blev forsøgt, men ikke opnaaet Forlig. Sogneraadet var derfor nødsaget til at afsige en Kendelse, og denne gik ud paa, at Vejens Ejer, Hr. N.P.Autzen, skal foretage en Istand-sættelse af Vejen, og Arbejdet skal paabegyndes, saa snart Vejrforholdene tillader det, og være færdigt inden 1, April. I modsat Fald vil Arbejdet blive udført af Kommun-en paa Ejerens Regning.

             den 20de Februar 1935.

Lillebor faar en Datter.
Færgeselskabet Strib - Fredericia opretter et Datterselskab til at drive Raludvinding paa Æbelø.

    Strib - Fredericia Færgeselskab holder Generalforsamling først i Marts, og et af Dagsordenens Punkter er saalydende: Forslag fra Bestyrelsen til Dannelse af et Datterselskab.
      Dette Datterselskab skal, efter hvad der oplyses, have til Opgave at drive Raludvinding paa Æbelø, idet Øens Ejer, Godsejer Mylius v. Benzon, der har givet Færgefarten Eneret paa Passagerfart fra Fredericia til Æbelø, ogsaa vil give Tilladelse til Raludvinding paa Øen. Som man véd, hentede Firmaet Monberg & Thorsen den Ral, der brugtes til Lille-bæltsbroen paa Æbelø.
     Imidlertid tillader Færgefartens Vedtægter kun dette Selskab at sejle med Køretøjer og Passagerer derfor bliver det nødvendigt, hvis man vil drive Ralud-vinding, at danne et Aktieselskab med dette Formaal.

Middelfart
       Venstreblad

 22de Februar 1935.
   Den nye Middelfart - Strib Promenade
 Amtsvejvæsenet stude-rer Projektet i Marken.

 - Der sælges Grunde ved den projekterede Vej.
     Planerne for den nye Strandvej fra Strib til Mid-delfart, der skal anlæg-ges paa den ene Side af Jern-banelegemet, er forlængst fra Vejlby Sogneraad indsendt til Ministeriet, og herfra er de gaaet til Vejvæsenet i Assens Amt til Erklæring.
    I den Anledning har Amts-vejinspektør Lange og Vejud-valgets Formand, Hr. N.C.-Poulsen, Kauslunde, sam-men med Representanter for Sogneraadet samt den projekteremde Ingeniør, Hr. Bille Andersen, foretaget en Besigtigelse af Forholde-ne. Man fulgte hele Strækningen fra Middelfart til Strib og saa paa Forholdene, hvor Vejen tænkes ført op fra Strib Station til Hovedgaden. Amts-vejvæsenet vil nu afgive en Erklæring til Ministeriet om Projektet.
Det nye Vejprojekt synes at have vakt Interesse. I hvert fald er der allerede solgt adskillige Byggegrunde langs Vejen. Saaledes har Skov-rider Stoffregen i disse Dage solgt tre Grunde i Skoven ud mod Vejen en Grund paa 4000 Alen og to paa hver 2400 Alen.

den 25de Februar 1935.

Der losses
       ved Strib Bro.
  
Motorskibet »Haabet«, Skpr. Christensen Sæby, er kommet til Strib med en Ladning Koks til Købmand Thranegaard Andersen.


 

    Artikkel skrevet af Strib Turistforening’s formand og udgivet
             i "Turisten" der er "Organ for den danske turistbevægelse" 

nr. 2 februar 1935

Da Frederik den Tredie i 1651 anlagde Byen og Fæstningen Frederiksodde (Fredericia), forlagde han Færgeløbet Snoghøj-Middelfart hertil paa jysk Side og til Strib paa den fynske Side,------ "eftersom Vi naadigst haver for godt anset herefter Færgeriet fra vor Købstad Middelfart og Snoghøj til Strib og Frederiksodde at henlægge".
      I Aaret 1866 førtes Banen fra Middelfart til Strib, og de forskellige Færgeprojekter, som var behandlet før Krigen i 1864, blev igen aktuelle. Befordringen af Passagerer og Gods paahvilede Postvæsenet og blev besørget af Smaaskibe, senere med Dampskibet "Niord"; men da Omlæsningen af Gods tog lang Tid, besluttede man efter mange og lange Overvejelser at bygge en Dampfærge, der kunde tage Jernbanevogne om Bord. I Aaret 1871 blev Dampfærgen "Lillebælt" bygget i Newcastle den kostede 150,000 Kroner. Den 18. Marts 1872 foretog "Lillebælt" Prøvetur med Passagerer og Godsvogne; og dermed begyndte en Virksomhed, som fra at udføre enkelte Ture med Passagerer og Vogne, nu udfører 17,500 dobbelte Ture (ca. 48 pr. Døgn) og befordrer 210,000 Jernbanevogne og ca. 996,000 Rejsende om Aaret.
    Til Foraaret kører Togene over Lillebæltsbroen; men selv om Strib vil miste nogle Mennesker, der har Sømandens frie og djærve Væsen, saa vil Strib Fyr, som af Danmarks Befolkning aarligt passerer, med sine 17,500 Lys stadig sende sine Blink ud over Bælte og fortælle Jyderne, at her nu er en fredelig Plet med en enestaaende Naturskønhed og med en Badestrand, som kun enkelte Byer har Magen til, og hvor Tusinder nyder godt af Saltvandet og Søluften og henter sig Sundhed og dermed Tilfredshed og Arbejdsglæde.
     Lillebæltsbroen vil sikkert trække Tusinder af Mennesker fra hele Landet men naar disse Mennesker er mættede af Indtryk fra deres Rejser, ja, saa vil Strib være det Sted, hvor Ferien kan tilbringes, og hvor Børn og Voksne kan nyde Badelivet og færdes langs Strand og Klinter og den skyggefulde Skov.
     I de senere Aar er her bygget en Masse Sommerhuse, og mangen en Forretningsmand, der Ugen igennem er midt i de omliggende Byers Travlhed, pakker Kufferten Lørdag Eftermiddag og drager ud til Familien i Sommerhuset for at nyde sin velfortjente Weekend. - Stribs centrale Beliggenhed og lave Skatteprocent gør, at mangen en Pensionist har "lagt op her", og da Rutebiler nu, efter Inddragelsen af Toggangen til Foraaret, paa en ny og asfalteret Vejbane befordrer de Rejsende til og fra Middelfart, og "Lillebror" vil tage sig af dem, der vil besøge Jyderne, ja, saa er alt i den bedste Orden, naar "de Gamle" vil besøge Børnene eller omvendt.
    Hvor mange Tusinder har ikke glædet sig over de herlige Spadsereture, der er foretaget i Stribs Omegn?
    Man kan begynde paa "Moseturen" fra Strib Badehotel - "Fyns bedste Madsted", som der staar over Indgangen -, langs Strandpromenaden, forbi Hvilehjemmet "Pnuel", hvis ideelle Beliggenhed trækker Gæster hele Aaret, igennem "Røjle Mose", et typisk fynsk Landskab, hvor de smaa Bøndergaarde alle er optaget af Feriegæster, der i Ro og Fred vil nyde Naturens Stilhed, Medens Ungdommen boltrer sig i Lillebælts Bølger. " Saa gaar Turen forbi Strib Kirke, hvis Klokke "kalder paa Sjælen træt og tung", som der staar paa den, og som hver Aften "ringer Solen ned"; derefter tilbage til Byen igen.
    Turen til Røjle Klint, forbi den højtliggende Røjle-Skov Kirke, hvorfra der er den mest vidunderlige Udsigt, hører ogsaa til de meget yndede Spadsereture.
    Paa Tilbagevejen forbi den historiske Vindmølle og Stutterigaarden kommer man forbi Herregaarden "Billeshave", hvis prægtige gamle Park og hyggelige Helaarspension er landskendt. Naar Statshusmandshusene er passeret, har man en Udsigt til Lillebæltsbroen, som man ikke finder Mage til andre Steder. Den 825 Meter lange, sølvglinsende Staalbro med sine smukke, hvide Brobuer paa Jyllands- og Fynssiden og med Kongebroskoven i Forlængelsen heraf, ja, det Syn kan ikke beskrives, det maa ses. Vil man foretage Bilture i Omegnen, saa vil en Tur ad Strandvejen, forbi Staurby Skov med de stilfulde Villaer og med Andelshøjskolen i Baggrunden, gennem Middelfart By til Hindsgavl Slot, hvorfra man har Udsigt til Fænø, videre gennem Kongebroskoven, med Rutebil over Lillebæltsbroen til Fredericia og saa med Færgen til Strib, være een af de Ture, man aldrig glemmer. Da den private Færgefart A/S "Jyden", for en halv Snes Aar siden blev oprettet, blev denne Færge af Statsbanernes Færge- personale straks kaldt "Lillebror". A/S "Jyden" har nu to Færger, og med dem kan man nu Sommeren igennem foretage Sejlture i Bæltet, under Lillebæltsbroen og til andre smukke Steder.
     Forbindelsen til Fredericia med "Lillebror" bliver opretholdt Aaret igennem, og naar "Store Bror" nu snart forlader Bæltet," vil der ogsaa blive Natforbindelse.
    Og Udflugtsturen til Fredericias Volde, til Krigergraven og "Landsoldaten", ja, den hører med til et Bundt, af gode Minder, som man tager med sig, naar man fra Færgen eller Rutebilen vinker Farvel til Strib. C.c.

          Middelfart Venstreblad
                    den 6te Marts 1935.
Strib Turistforening lægger ud.
Paa Generalforsamlingen i Aftes blev der gjort Rede for det omfattende Arbejde, som allerede er gjort.

    Strib Turistforening afholdt i Aftes Gene-ralforsamling. Til Dirigent valgtes Nielsen og til Skriftfører Kbmd. Tranegaard Andersen.
    Formanden, Maskinmester Christensen, aflagde Beretning og udtalte, at der er mange, der spørger, hvordan vil det gaa Strib, naar Broen er færdig. For denne Forening har der været stor Interesse, og naar den 17, Maj det første Udflugtstog kommer til Strib, bør alle hejse Dannebrog. Foreningen er dannet af et Udvalg fra Grundejerforeningen og Handels-foreningen, og vi har i den korte Tid arbejdet med mange Sager. Vi skrev Artikler i Blade og takker Pressen for Husly. Vi maa i vor Tid regne med Turistsagen - derfor har vi sat ind med stor Reklame. Vi faar Turisttog til vor By; en stor Plakat har vi faaet fremstillet, ligesom Mærker til Breve, som alle bør bruge. Der er uddelt Pjecer, der agiterer for at holde rent ved Stranden. 5000 femfoldige Brochurer bliver sendt ud. Vi har forhandlet med Kolding Dampskibsselskab om faste Forbindelse - dette kommer dog ikke straks, men derimod arrangeres Selskabsture.
      Beretningen godkendtes enstemmigt, og Direktør Nielsen og Tranegaard Andersen takkede med Tilslutning Formanden for det store Arbejde, han har lagt i denne Sag, og under Begejstring valgtes Hr. Christensen til Æresmedlem.
   Kassereren, Murermester O.Rasmussen, Strib, aflagde Beretning om Regnskabet, der balancerede med 458 Kr.
    Dirigenten oplæste Udkast til Love, der vedtoges.
   Til Bestyrelsen valgtes Murermester O.Rasmussen, Købmand Tranegaard Ander-sen, Boghandler Pedersen-Hansen, Forstan-der Stoumann og Diakon Hansen, Suppleant blev Købmand Poul Hansen og Maler Petersen. Revisorer blev Hotelejer Andersen og Murermester Olsen.
    Med Leve for Foreningen og Dirigenten sluttede Generalforsamlingen.
      Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Forstander Stoumann som Formand, Murermester Rasmussen som Kasserer og Købmand Tranegaard Andersen som Sekretær.

                 Middelfart Venstreblad
                               den 9de Marts 1935.

Færgeselskabet Fredericia
        - Strib lægger Planer for Fremtiden

     Paa Generalforsamlingen i Gaar oprettedes et Datterselskab, der skal udvinde Ral paa Æbelø. - Færgefarten opretholdes til stærkt reducerede Takster.
(Efterfølgende et mindre uddrag)
... Vi har i de tolv Aar indsejlet 1.558,317 Kr. og i Udbytte har vi i de samme tolv Aar udbetalt 139,000 Kr.
   Lillebæltsbroens Aabning med dens mægtige Konkurrence nødvendiggør at vi foretager en Omlægning af Driften. Men jeg gaar ud fra som givet, at Selskabets Aktionærer er enige i med Bestyrelsen i at Færgeriet fortsættes, selv om Forretningen fremtidig skulde blive mindre god. Færgeselskabet er jo ikke anlagt udelukkende med Indtjeningsmuligheder for Øje, men ogsaa for at pleje Forretningsforbindelsen Mellem det vestlige og nordvestlige Fyn og Fredericia. De nye Takster vil blive saa smaa, at de Lastbiler der er hjemmehørende i Fredericia eller det nordvestlige Fyn, ikke med Fordel kan benytte Broen over Bæltet. Den fremtidige Takst for Biler af alle Størrelser fra 15 Maj vil blive 1,00, Tur - Retur 1,50, Lastbiler under 2 Tons 1,00 Tur - Retur 1,50, Lastbiler over 2 Tons 1,50, Tur - Retur 2,50. Fartplanen vil blive lagt saaledes, at der praktisk talt vil blive Overfart hver Time fra Kl. 6 Morgen til 12 Nat.

De store Fremtidsplaner.

     Efter at Formanden havde nævnt, at Indtægten i Fjor var steget 5,000 Kr., og der var overført 51.376 Motorkøretøjer og 278,000 Passagerer, omtalte han de nye Planer. Han fremhævede, at en Fortsættelse af Færgeriet uden nye Indtægtskilder vilde være umulig. Man havde da samlet sig i Bestyrelsen om Udnyttelsen af de Sten- og Rallejer, der forefindes paa Æbelø. Fredericia ligger paa en meget stenfattig Egn. Byens Forsyninger af Sten og Ral og tildels Grus maa sejles eller køres dertil. Endvidere agter man at udnytte den ene Færge til Udflugter, Aftenture og Søndagsture til Æbelø. Der skal indrettes Restauration i »Jyden« og indlægges Musik, saa der kan danses paa Dækket.
     Driftregnskabet viste en Indtægt paa 158,994 Kr. og et Overskud paa 26,613 Kr. Det vedtoges at udbetale 6 Procent i Udbytte, medens Resten henlægges.
        Formanden omtalte derefter Planen om et Datterselskab med Henblik paa Raludvindingen paa Æbelø. Han oplyste, at Anlæget med Pramme og Maskiner kan udføres for 30,000 Kr. Iøvrigt har Bestyrelsen opstillet følgende Budget for 1936 - Indtægter: Passagersejlads Fredericia - Strib 32,000 Kr., Biler 8,000 Kr., Cykler 400 Kr., Havnepenge ved Nordenbro 500 Kr., Ekstraindtægt 4000 Kr., Udflugtssejlads 6000 Kr. Salg af 7000 m³ Ral á 5 Kr. pr m³ 35,000 Kr. Udgifter: Sejladsen Fredericia-Strib 31,600 Kr. Ralbrydning og Sejlads 13,500 Kr. Herefter skulde der blive et Overskud paa rundt regnet 26,000 K. ....
Ved Afstemningen vedtoges Forslaget med 822 Ja mod 168 Nej 38 undlod at stemme. Endvidere vedtoges det, at der kan indløses for 10,000 Kr. Aktier i Aar og for et lignende Beløb de følgende Aar.
Formanden genvalgtes, medens Kgl. dansk Automobilklub udpegede Konsul Sardemann, Randers, i Stedet for Kaptajn Ipsen.

Middelfart Venstreblad
     
  den 9de Marts 1935.
Rubæksbankes Udstykning.
Ministeriet Forlanger udlagt
 og fredsskovpligtiget et
                     tilsvarende Areal
 
I 1924 fik Prop. Autzen Ministeriets Tilladelse til at udstykke Rubæks-banke ved Strandvejen mellem Middelfart og Strib. Der maatte begyndes med nogle Parceller midt inde i Bankens Areal, og da der var begyndt, fortsattes der uden videre med Udstykningen omkring de første frasolgte Parceller, saa at der nu er udstykket og bebygget store Dele deraf. Dog tilbød Hr. Autzen at lægge Fredningsservitut paa Stranden og de tilstødende Arealer, ligesom de smukke Fyrre skal blive staaende.
Imidlertid har Landbrugsministeriet nu, efter hvad i erfarer, tilskrevet Hr. Autzen, at der for den udstykkede Rubæksbanke maa udlægges Erstat-ningsjord, som skal fredsskovforplig-tes, saaledes som Rubæksbanke var det.

Middelfart Venstreblad
       den 12. Marts 1935.
Naar Færgerne
         holder Flyttedag.
 
I Gaar gik Færgen »Dan« ind paa Orlogsværftet for at blive bygget om til Øre-sundsfart. Den skal for Fremtiden gaa mellem Hel-singør og Helsingborg, og den har allerede prøvet Færgelejerne. Nu vil der blive indrettet Spisesaloner og gode Køkkener paa begge Klasser, hvad der ikke var Brug for i Lille-bæltsfarten.
  Fra Paaske sejler »Dan« dog sine sædvanlige Ture mellem Fyn og Jylland indtil Lillebæltsbroen afleveres den 15 Maj. Saa flyttes »Dan« til Øresund og sam-tidig gaar Færgen »Fyn« paa Værft for at blive indrettet til Øresunds-farten.

   Middelfart Venstreblad
              den 27. Marts 1935.

Postforholdene i Strib efter 15. Maj.
    Reservestyrmand Petersen
       antaget som Postekspeditør.

     Postforholdene i Strib vil efter Lillebælts-broens Aabning undergaa en betydnings-fuld Ændring, og man har i det sidste halve Aar drøftet forskellige Muligheder.
      I Gaar har Postvæsenet truffet den endelige Afgørelse i Sagen, idet Reserve-Styrmand H.P.Petersen, der faar sin Af-sked fra Lillebæltsoverfarten med dennes Ophør, er antaget som Postekspeditør fra 15. Maj.   Styrmand Petersen ejer en stør-re    Forretningsejendom paa Hovedgaden skraas overfor Købmand Thranegaard Andersen, og det er Meningen at foretage en Tilbygning til denne Ejendom, saaledes at der bliver Plads til Postlokaler i Stueetagen og Privatbeboelse ovenpaa. Lokalerne bliver ret rummelige med Pub-likumsværelse paa 4½ x 4½ Alen og bagved Skranke og Ekspedition.
    Endvidere bliver der Postbud-Lokale, Telefonbox, og Postekspeditionen bliver endvidere Telegrafstation.

                                              Middelfart Venstreblad
                                                                         den 9de Marts 1935.
    Det er naturligt, at der raader en vis Utaalmodighed paa Strib ang. Udfaldet af Myndighedernes Overvejelser baade med Hensyn til Strandvejens Komme og Udnyttelsen af Strib Færgehavne, naar de om et Par Maaneder bliver ledige for Statsbanetrafikken.
   Paa given Foranledning retter vi derfor til Sogneraadsformand P.N.Petersen, Røjle, et Spørgsmaal om begge disse Ting.
     Med Hensyn til Vejen svarer Sogneraadsformanden os, at dette Spørgsmaal ligger i Ministeriet, forsynet med de bedste Anbefalinger og med Ministerens Løfte om at skulle bringe Sagen i Orden snarrest muligt. Imidlertid har der været nogle Forhandlinger om Enkeltheder ved det nye Vejanlæg paa Banens østlige Spor, idet Statsbanerne og Statens Overvejinspektør har insisteret paa, at Projektet paa sine Steder bliver afpasset med bedre Udsigtsforhold i Forhold til det parallelt løbende Banespor. Fra Sogneraadets Side har man deroverfor fremholdt den Omstændighed, at der hidtil kun har været Tale om at have en godsbefordrende Bane til Strib, og at Kørehastigheden paa Sporet derfor formentlig vilde blive saa ringe, at der ikke forelaa nogen Nødvendighed for at indrette den nye Vej med alle de Sikringsforanstaltninger, som ellers kræves ved Vejkryds med Jernbanelinier. Til hvilket endeligt Resultat disse Enkeltforhandlinger fører, kan endnu ikke siges, men de berører i al Fald ikke selve Hovedsagen, at den nye Vejforbindelse mellem Middelfart og Strib kommer, og Anlægget forhaabentlig snart paabegyndes.
    Hvad dernæst angaar Strib Færgehavns fremtidige Anvendelse, da oplyser Sogneraadsformanden os om, at ogsaa denne Sag ligger i Ministeriet, hvor den formentlig er Genstand for stadig Behandling. Fra Sogneraadets Side tilstillede man i Januar Maaned Ministeriet en Forespørgsel om, hvorledes Sagen laa, og paa hvilke Betingelser Kommunen eventuelt kunne overtage de ledigblevne Arealer, og Ministeriet svarede, at der stadig forhandledes til andre Sider om Muligheder for Havnens og Arealernes Anvendelse.
- Saa vidt Sogneraadsformanden, til hvis Udtalelser vi gerne paa adskillige Stribbeboeres Vegne vil føje en Forhaabning om, at der snart sker noget i disse vigtige spørgsmaal, thi det er ikke til nogen Gavn, hvis der bliver alt for langvarigt et Mellemrum mellem Statsbanernes Fraflytning fra Strib og anden Anvendelse af Strib Færgehavn.

Middelfart
        Venstreblad

      den 2. April 1935.

En Bilrute
    Middelfart-Strib.
   I Middelfart Byraads lukkede Møde i Aftes forelaa et Andragende fra Omnibusejer H.An-dersen, Hessgade om Anbefaling paa et Andragende om Til-ladelse til Rutebilkørsel Middelfart-Strib.
    Det er Hr. Ander-sens Mening, saa snart Lillebeltsbroen tages i Brug, og hans Omnibuskørsel mellem Banegaarden og Byen ophører at begynde denne Rute mellem Middelfart og Strib.

            Middelfart Venstreblad
                     den 4. April 1935.
Jernbanemændene i Strib
               tager Afsked med Kolleger.
  
Dansk Jernbaneforbunds Fællesafdeling for Strækningen Strib-Aarup afholdt i Aftes i Strib Koncertsal en stor Afskedsfest for alle de Kolleger der nu staar foran deres Forflyttelse.
    Foruden de forflyttede havde man særlig indbudt de to Hovedbestyrelsesmedlemmer, Dalager Nyborg, og Bøttern, Odense, og desuden havde man indbudt alle Pensionister i Strib, der har Tilknytning til D.S.B.
     Efter at Formanden Banearbejder Hansen, Mid-delfart, havde budt velkommen, talte de to Hovedbe-styrelsesmedlemmer om det gode Kammeratskab og Samarbejdet i de forløbne Aar, og desuden talte Overportør Sandkvist, Strib, Købmand Mathiesen, Strib og Fru Overportør A.C.Jørgensen, Strib
      Der oplæstes en meget morsom Revy, der var forfattet af et Medlem og Trykker Krautwald læste under stort Bifald nogle muntre Historier.
      Derefter samledes man til fælles Kaffebord, og den fornøjelige Aften sluttede med Dans, der først sluttede henne i de smaa Timer.

 Middelfart Venstreblad
             den 4. April 1935.
Strib protesterer
    mod Rutebil-Forbindelsen
.
Strib Handels- og Haandværkerforening har besluttet at indkalde til et Protestmøde paa Fredag i Anledning af den Løsning af Rutebilforbindelsen, som Statsbanerne nu har truffet, og som man ikke mener er stemmende med de Løfter, der er givet Byen.
    Efterfølgende (13 April) meget langt referat af er "rabaldermøde" uden noget egentlig resultat.
    Stort Protestmøde i Strib i Aftes, men ingen Protest-Aktion.
      Forsamlingen tilkendegav stor Utilfredshed med Statsbanernes Afgørelse: men der var ingen Stemning for en Protest til Ministeriet uden om Sogneraadet. ...................

                  Middelfart Venstreblad
                          den 8. April 1935.

  
Fredsskovforpligtelsen flyttes
                                 fra Rubæksbanke.

Som omtalt har Vejlby Sogneraad nedsat et Udvalg til at forhandle med N.P. Autzen om Erstatsningsjord for Fredsskovforpligtelse for Rubæksbanke.
   
Man er blevet enige om at flytte Forpligtigelsen over paa 4 Tdr. Land Skov, tilh. Gaardejerske Katrine Nielsen, Brendeskov.

                             den 16. April 1935. 
 
Strib som Turistby.
  En Brochure udsendt i 7000 Eksemplarer og et Radioforedrag Søndag den 28 April.

   Strib Turistforening udfolder for Tiden en Omfattende Virksomhed for at gøre Strib kendt i videre Kredse som et af Landets bedste og mest centralt beliggende Badesteder, saa man gennem forøget Turistbesøg kan yde Strib i hvert Fald nogen Erstatning for det. Byen mister ved Jernbane-omlægningen, og Foreningen har saaledes udsendt en smuk Brochure i 7000 Eksemplarer.
     Som et andet betydningsfuldt Led i denne Turistpropaganda har Maskinmester C.Christensen, Strib udarbejdet et Foredrag, som han har faaet antaget af Statsradiofonien. Hr. Christensen har nu faaet Meddelelse om, at Dagen for Foredragets Udsendelse er fastsat til Søndag den 28. ds. Kl. 6,20

   Middelfart Venstreblad
    Torsdag den 25. April 1935.
Nyt Møde om Strandvejen
        
Middelfart - Strib

    Parterne kunde ikke enes om en Ordning, og Sagen gaar nu til Amtsraadets Afgørelse.
    I Formiddags foretoges en større Besigtigelse af Forholdene ved Strandvejen. Ved Besig-tigel-sen mødte foruden Proprietær Autzen og de forskellige Grund-ejere tillige for Amtsraadet N.C.Poulsen, Kauslunde, og Krag Olsen Tybrind, medens Vejlby Sogneraad var mødt ved Forman-den samt Byskov Ovesen, Staurby, og Amtsraadsmedlem Barløse.
    Efter at Besigtigelsen var foretaget, samledes man over Middag paa Strib Færgegaard, hvor der førtes en længere Drøf-telse for at opnaa et eventuelt Forlig om Spørgsmaalet, men det viste sig umuligt at opnaa Enighed om nogen Ordning, hvorefter alle Parter til Slut enedes om at lade Sagen gaa til Amtsraadet, som da træffer Afgørelse om, hvad der skal gøres ved Vejen. og hvorledes Udgiften fordeles.

Middelfart Venstreblad
den 6. Maj 1935.

Den nye Omnibus
     Middelfart - Strib.

Der skal indgaa i fast Rute-kørsel mellem de to Byer fra Onsdag den 15 Maj, blev i Dag afleveret af Fabrikken i Odense til Vognmand H.An-dersen, Middelfart.
     Det er en splinterny, moderne Vogn af Trambus-typen med Plads til 32 Personer, og Middelfarterne vil allerede i Eftermiddag ha-ve set den, idet den skal besørge Banegaardsturene i den sidste Uge, disse opretholdes.

Middelfart Venstreblad

        den 8. Maj 1935.
De danske
      Statsbaner.
 
Den 15. ds. med Toget, der afgaar fra Fredericia Kl. 6,03, ophører Person-trafikken paa Statsbane-strækningen Strib-Middel-fart, derimod opret-oldes Godsbefordringen.

                    Middelfart Venstreblad
                                den 7 maj 1935.
Stykgods til Strib skal nu befordres med Tog.
  Et Udvalg fra Strib hidfører denne Ændring, men Stationsforstander Kyed hævder, at Strib derved narrer sig selv.
   En Deputation fra Strib med Købmand Tranegaard Andersen som Ordfører har været i København for at konferere med Generaldirektøren om Trafikforholdene. Vi spørger i Dag Hr. Tranegaard Andersen om, hvad Resultatet blev, og denne bekræfter først, at det lykkedes at faa den private Rutebils Køretider indrangeret i Statsbanernes Køreplan, hvilket er et Fremskridt.
Men det var Godsbefordringen til og fra Strib ikke et Hovedpumkt ?
    Jo. Da vi hernede paa Strib fik at vide, at Statsbanerne paatænkte at besørge Stykgods hertil ved en Middelfart-Vognmand, som vi skulde betale ekstra for at køre med det, sagde vi straks til Middelfart Station, at derimod vilde vi protestere. Og nu fik vi Generaldirektørens Tilsagn om, at Strib hver Dag faar Ind- og Udlevering af Stykgods, idet Jernbanen vil trille herned med det, og en Portør fra Middelfart vil faa Ekspeditionen af det, sandsynligvis nogle Formiddags- og Eftermiddagstimer daglig.
Og er denne Ordning saa tilfredsstillende ?
   Ja. vi er himmelhenrykte for den. Nu bliver Strib ikke »pr. Middelfart«, og vi kan baade modtage os afsende vore Sager fra Byen selv. ...

 Middelfart Venstreblad
             den 9. Maj 1935.
    Strib Ungdoms-
                 og Idrætsforening
holdt i Aftes Generalforsamling, hvor Formanden, Urmager Jørgen-sen, aflagde Beretning. Det frem-gik heraf, at der har været afholdt Nytaarsfest, Karneval og Diletantforestilling. Endvidere har der været Gymnastikundervisning for Damer og Herrer under Ledelse af Lærer Thøgersen, og der havde været stor Interesse herfor.
    Til Bestyrelsen valgtes Fru Kirkegaard, Harry Jørgensen, Lærer Thøgersen og Emil Ander-sen  ...
    Efter Generalforsamlingen var der fælles Kaffebord og Fest for Gymnasterne, og disse overrakte Gymnastiklederen, Lærer Thøgersen, et smukt Barometer som Tak for hans Arbejde med Holdene.

   Strib Badehotel
faar stor Invasion paa Tirsdag i Anledning af Broaabningen, idet mange har bestilt Værelse dér. Blandt andet skal Radioforniens Folk bo paa Hotellet.

                 Middelfart Venstreblad
                  den 10. Maj 1935.

            Mammuttand  i Staurby Skov.
En ca. 30 Centimeter lang Stødtand
                        fremdraget af en Grusgrav.

  Middelfart Folkemuseum har af Forstkandidat K.G.Stoffregn, Staurby Skov, faaet skænket en Gave af en saa sjælden Art, at næppe et af de andre Provinsmuseer har noget lig-nende at vise deres Besøgende.
     Det er et Brudstykke af en Elefant-Stødtand, ca 30 cm. lang, som er blevet fremdraget 2 m under Jord-overfladen i en Grusgrav i Staurby Skov. Finderen var Skovarbejder Alfred Hansen. ...

     Husene ved Strib Strand bliver staaende.
 
Som før omtalt har Overfredningsnævnet beklaget en Klage over, at Slagtermester Olsen og Fabrikant Spøer skulde have bygget deres Sommerhuse ved Strib Strand for langt ude.
    Overfredningsnævnet har nu besluttet, at Husene maa blive staaende, men Slagtermester Olsen skal betale 20 Kr. og Hr. Spøer 10 Kr. i Bøde, fordi de er kommet lovlig langt ud.

      Strib Badehotel.
                Søndag d. 12. ds. stort Bal
fra kl. 20
                Tirsdag d. 14 ds
. (Broaabningsdagen)
                      Bal
fra Kl. 20 til ubestemt Tid.
                Fredag d. 17. ds.
(St. Bededag)
 Koncert og Dansant    Kl. 16-17½   Derefter Bal fra Kl. 20.
Gratis Entré mod Forevisning af Garderobetegn
                                             gælder hver Dag.

                              den 13. Maj 1935.

         De sidste Forflyttelser fra Strib.
                              Ni Skibsofficerer fik i Dag
 Meddelelse om deres Forflyttelse.

  De sidste Forflyttelser af Færge-mandskabet ved Strib - Fredericia Overfarten foreligger nu. Det drejer sig om i alt ni Forflyttelser. ...
   Alle Forflyttelserne gælder fra den 15. Maj, men paa Grund af det sene Tidspunkt for Meddelelsen om Forflyttelse, udtaler man i Generaldirektoratet, at man vil tage lempeligt paa eventuelle Forsinkelser for disse ni Funktionærers Vedkommende, hvis de skulde faa Vanskeligheder med at faa deres Forhold ordnede paa den knapt tilmaalte Tid

    Middelfart Venstreblad
                  den 13. Maj 1935.
Naar det store
            Trafikskifte sker.

  Ommestaaende bekendtgør Stats-banerne Strib Stations Nedlæg-gelse og Aabningen af Middel-fart nye Station.

    Det sidste Eksprestog, der ekspederes fra Strib, er Morgenekspressen østfra med Ankomst 4,32, og det sidste Persontog er Toget østpaa fra Strib 6,23.
    Den nye Station i Middelfart ekspederer det første Tog østpaa Kl. 8,12 og vestpaa 8,16 og fra Brenderup 11,30.

Østsjællenderne beundrede Lille-beltsegnen og erobrede Broen.
   
Godt 500 Mennesker fra Øst- og Sydsjælland var i Gaar paa Lillebelts-brotur, arrangeret af Østsjællands Folkeblad og De danske Statsbaner. Skønt det regnede kraftigt ved Ankomsten til Middelfart Havn, brød Solen igennem Skyerne, saa snart Statsbanefærgen lagde ud for en Sejltur rundt om Fænø, Lillebelt med Middelfart indrammet af Brobuerne, de skovbe-voksede Skrænter, Hindsgaul og Kikket ind i Kolding Fjord, blev i det straalende Vejr en af de bedste Oplevelser, Sjællænderne har haft af danske Landskaber. Turen udmærkede sig ved at være den første, et sjællandsk Provinsblad arrangerede, og den sidste saa store Sejltur Færgen gjorde i Lillebelt. Senere var Selskabet en Tur oppe paa Brofagene med Tilladelse til at gaa ud til Brokonstruktionens Begyndelse. Men da Rejselskabet fra begge Sider var kommet dertil, kunde ingen Magt holde dem tilbage fra at gaa helt over. En Fynbo, som saa de 500 Sjællændere aabne Broen, bemærkede, at Sjællænderene maatte hellere se at faa en selv, naar de var saa glade ved den. Kl. 7,15 afrejste Sjællænderne igen.

Statsbane-Færgernes
              Afsked med Strib.
Alle fem Færger gaar over Bæltet samtidig og stryger derefter Flaget.

   Færgefartens Afsked med Strib vil faa en højtidelig Karakter.
    Efter hvad vi erfarer, vil alle fem Færger, som er i Fart, Onsdag Morgen, naar den sidste planmæssige Færge gaar fra Strib til Frederits, samtidig gaa over Bæltet, ført af Søfartschef Neergaard, og gaa ind i Færgelejerne ved Strib.
    Paa et givet Signal gaar alt Mandskab fra Borde, Flaget bliver strøget, og Søfartschefen taler. I Løbet af Onsdagen afsejler to af Færgerne til København, medens de tre andre foreløbig bliver liggende i Strib.


En Mængde Ekstratog
           til Middelfart i Morgen.

den utvivlsomme store Tilstrømning af Jernbanerejsende til Middelfart i Morgen har Statsbanerne truffet forskellige Foranstaltninger, idet man næppe med de ordinære Tog vil kunne bestride den nødvendige Passagerbefordring.
    Om Formiddagen ankommer to Ekstratog østfra Kl. 10,56 og Kl. 11,45 til Middelfart Station, hvorfra de fortsætter til Strib. Med Forbindelsen vestfra ankommer to Tog, nemlig Kl. 11,04 og 12,04. Begge disse gaar kun til Middelfart, hvorfra de returnerer til Strib,
     Om Eftermiddagen afgaar Kl. 19,11 Eksprestog til Sjælland uden Standsning mellem Middelfart og Nyborg og Kl. 0,39 afsendes et Lokaltog, der standser ved alle Stationer paa den fynske Hovedlinie. Desuden standser de to østgaaende Eks-prestog Kl. 15,33 og 17,31 ekstraordinært ved Middelfart Station.
     Endelig bliver der som tidligere omtalt en lang Række Ekstratog, arrangeret af Foreninger, Blade og Rejsebureauer, og endvidere foretager Statsbanerne mange Færgeture mellem Fredericia og Middelfart, hvorved der er etableret udvidet Forbindelse for de rejsende fra og til Jylland.

Bekjendtgjørelse
 Godstransporten
           til og fra Strib.

   Fra 15. ds. (maj) foregaar Ind- og Udlevering samt Transport af Stykgods og Banepakker hos og ved Vognmand Chr. Thomsen, Korsvejsallé, Strib. (Telefon: Strib 56)
  Indleveringstider: Kl. 8-12 og 14-18 .
    Transporten af Udlad-ningsgods og lev. Dyr m. m. paa Hverdage sker pr. Jernbane til de hidtil gæl-dende Takster . Henvendel-ser ang. saadanne Forsen-delser sker ligeledes til Vognmand hr. Thomsen.


Strib Station nedlægges 
  Onsdag d. 15 Maj 1935

efter Ekspeditionen af Mor-geneksprestoget østfra, Strib An. 432 - Af. 439 og Morgen-toget østpaa, Strib An 612 - Af. 623.

Middelfart ny
          Station ibrugtages

Onsdag d. 15 Maj 1935.
med Morgentogene Middel-fart Afg. østpaa 812, vestpaa 816 og fra Brenderup An. 1130.
    Samtlige Tog, der løber forud for de ovenfor nævnte, ekspederes i Middelfart fra den gamle Banegaard og for Statsbanetogenes  Vedkom-mende efter Tiderne i Køre-planen før 15 Maj, medens Togene til og fra Brenderup løber efter den nye Køreplan.
    Statsbanernes 2. Distrikt

   Middelfart Venstreblad
              den 15. Maj 1935.

     Da Strib tog Afsked
          med Færgefarten. 

En vemodig Stund i Morges med Es-kadresejlads over Bæltet og Tak-ketaler
.
    Strib tog i Morges Afsked med Stats-banernes Færgeoverfart og Jernbane-trafikken, og det kunde naturligvis ikke være andet, end at der var en vis vemodig Stemning over Begivenheden.

Da det sidste Tog dampede af.
   
Den sidste Nat paa Strib Station adskilte sig fra de foregaaende derved, at der af og til sendtes Raketter op og blev skudt Salut. Natten til den 15. Maj vil huskes af dem, der havde den sidste Vagt. Det var stille smukt Vejr, men en bidende Kulde, Rimfrost havde dækket Perroner og Brodæk, og der var ikke mange rejsende, men af og til kom med Færgerne festberusede Mennesker fra Fredericia. Kl. 4,45 gik sidste Passager-togsfærge fra Strib, ført af Styrmand L.E.Petersen. Der var bare et halvt Hun-rede Passagerer med, men fra Strib fulgte en Del Tjenestemænd, der fra nu af faar Tjeneste paa den anden Side Bæltet, og blandt disse var ogsaa 10 Ekstraarbejdere, der har Haab om vedblivende at faa Arbejde hos D.S.B. Kl. 6,20 gik sidste ordinære Færge ind i Strib Havn med Forbindelse til Toget, der gaar 6,23. Med Færgen var enkelte, som havde festet hele Natten og bar Tegn derpaa; men ogsaa adskillige Morgenduelige rejsende, hvis Rejse faldt saaledes, at de var med til at afslutte Strib Stations Tilværelse. Ogsaa adskillige Stribboere var samlede paa Perronen, da Toget gled ud fra Stationen under Salut af Taagebomber. Fra Perronen blev vinket Farvel til Toget; men selvom der naturligvis var adskilligt Vedmod ved Afskeden, tog man Situationen med et Humør, der forstod at goutere det sidste Tilraab, som undslap en af Natteravnene: - Vi ses i Røde Mølle.
   Blandt Togets Passagerer var Told-opsynsmand H.Jensen, der kørte paa den sidste Billet, Strib Station udstedte, og vendte tilbage som Strib-Rutebilens første Passager.

Færgefartens pompøse Afsked .
                           Fire Færger gaar i Kølvandslinie
   
Færgefartens Afsked fandt Sted ved 9-Tiden. Den sidste Personfærge, der havde overført Togforbindelsen til Strib 6,23, gik kort efter over til Fredericia, og lagde sig udenfor Havnen, indtil det højtidelige Øjeblik, da hele Færgeflaaden skulde samlet over, var inde.
    Lidt før Kl. 9 gik Færgen »Fyn« ud af Fredericia Færgeleje , og i Linie efter denne lagde sig »Strib« og »Kronprinsesse Louise«. De gik ganske langsomt over Bæltet, og langs Kysten ved Strib, navnlig omkring Batterierne og Fyret, stod mange Stribboere opstillet for at overvære den ejendommelige Sejlads, der satte Punktum for noget af det, der havde givet Strib sit særlige Præg. Mellem de mange Tilskuere var talrige af Færgepersonalet, og baade Minespil og Tonefald kunde man mærke, at det for dem var en bevæget Stund, der ikke blot betød Bortrejse fra et sted, man havde kært, men Afsked med Skib og Mandskab, som man holdt af.

Søfartsdchefens Tale til Mandskabet.
   
Omkring Færgehavnen stod ca. 400 Stribboere samlede, da Færgerne stævnede ind i Havnen
    Paa Signal af Færgen »Fyn« gled Flagene langsomt ned, medens Hovederne blottedes. Derefter bad Søfartschefen alle ansatte, Pensionister og enkelte andre om at tage Opstilling paa »Fyn«s Vimge, og her udtalte han: Kammerater! Det er med Vedmod, vi stryger Kommandoen; med Tiden kræver dette, og vi forlader da denne Fart i Bevistheden om, at her fra 1872 vil i Dag ved denne Overfart er udført et smukt Sømandsmæssigt og trafikalt Arbejde. I har alle været besjælet af at udføre et Arbejde, der kunde staa Maal med det bedste i vor Etat. Tiden har krævet, at Trafikken, skal være endnu stærkere, og lad os da som Danske være stolte af, at Danske har bygget den Bro, vi ser i Vest. Gid set maa blive til Ære for vort Folk og Land, og gid at I Kammerater, maa faa lykkelig Hviletid, og I, som gaar over i andre Arbejdsfelter, gid I maa føle jer tilfredse. Vi ser tilbage paa de glade og stolte Aar, at der ingensinde er sket Tab af Menneskeliv blandt dem, som vi sejlede over. Tab har vi haft blandt Kammerater, men stort set kan vi med Stolthed se tilbage paa vort Arbejde i vor kære Søfartsafdeling. Kammerater, Tak for alt godt og lev vel !
      Saa talte Kaptejn Buus, der leder Overfarten, og udtalte en Tak for den Tid, han havde været Chef. Han bragte Hilsen fra den tidligere Søfartchef, Kaptejn Huse, der har sendt Telegram i Dag, ligesom der ogsaa er Hilsen fra Generaldirektøren. Tak for alt godt !
     Kaptejn J.Jørgensen bragte en Tak til Over- og Underordnede. Det er med stor Sorg, vi forlader dette smukke Sted og denne Overfart, hvor der blandt de ansatte hersker et Kammeratskab og en Fordragelighed som kun faa Steder. Tak til alle, Søfartschefen, vor Chef Kaptejn Buus, alle Kammerater og Venner.
En gammel Passager, hvis Navn ingen kendte, men som havde været med Færgen i 1872, havde faaet Lov at gøre Turen med fra Fredericia ,og han holdt en kort Tale, der sluttede med et Leve for Danmark.
      Toldopsynsmand H.Jensen udtalte: - Vi, som bliver tilbage, skylder de bortdragne en Tak for Mange Aars Samvær. Vi vil savne jer, I, som fremtryllede de smukke Huse og Haver, som I gennem mange Aar har opelsket i vort kære Strib.
     De fleste Øjne var duggede, da Kammeraterne samledes for at tage Afsked med hinanden.

               Middelfart Venstreblad
                       
den 15. Maj 1935.    
Grønne Lampeskærme forbudt.
         Af Hensyn til Lyntogene,
                   der ikke maa forstyrres

   Lyntogene griber ind paa mange Omraader. Statsbanernes Generaldirektorat har rettet en Henvendelse til alle Jernbanestationer om at sørge for, at der ikke anvendes grønne Lampeskærme i Kontorer eller Værelser, der kan ses ude fra Jernbanelinien. Hvis der er grønne Skærme, maa de tages ned og erstattes med hvide. Formaalet er at forhindre, at Togenes Fører i den stærke Fart skal blive distraheret, f. Eks. i Taage eller Regn. En grøn Lanterne kan i en given Situation blive skæbnesvanger, og med den Hastighed, der nu maa regnes med, kan man godt tænke sig, at en grøn Skærm i et Vindue, som man hastigt flyver forbi, bliver forvekslet med Signallygten.
    Der er Eksempler paa, at der ogsaa er rettet Henvendelse til Beboerne langs Banelinjerne om at dække Vinduer til, hvis der er grønne eller røde Skærme indenfor.

Færgerne forlod Strib i Dag
  
Allerede i Løbet aff Dagen drog tre af Færgerne bort. »Fyn« gik til København til Eftersyn, »Strib« gik til Masnedsund og »Marie« sendes tilbage til Sallingsund.
   Den eneste Færge, der bliver tilbage foreløbig, er »Kronprinsesse Louise« foruden de to Færger, der er ude af Drift og næppe kommer i Fart mere.

   Rutebilforbindelsen til Strib
                    begyndt i Dag.

Den første Rutebil fra Middelfart til Strib afgik fra Middelfart i Morges Kl. 6,50.
  
Stribs nye Rutebilstation er indrettet hos Købmand H.P.Mathiasen, hvor Vognen blev fotograferet, og hvor flere af Byens Borgere modtog den, ligesom Købmand Mathiasen, opvartede med Cigarer i den højtidelige Anledning.

           Middelfart Venstreblad
                      den 16. Maj 1935.
(Annonce)
   Traktørstedet
                     ved
Røjle Mose.

Strib Nordenstrand er nu aabent hver Dag og anbefales til det ærede Publikum.

Madkurve kan medbringes.

             God Badestrand.
Om kort Tid god Anløbsbro for mindre Fartøjer.

Bekjendtgjørelse.
 
Fra den 15. Maj d. A. nedlægges Jernbanetele-grafekspeditionen 4 a Strib, og i Stedet aabnes en Telegrafekspedition 3 i Strib med Tjenestetid:
    Hverdage: 9 - 12, 14 - 18
   Søn- og Helligdage: Lukket.
Telegrafekspeditionen underlægges Postkontoret i Middelfart,     Optagelses- og Udvækslingsstation bliver Fredericia.
                           Telegrafvæsenet,
                                             den 15. Maj 1935

                            den 18. Maj 1935.
I Venstres Folkeblad skrives bl.a.:
   Fra 15 Maj knyttedes Middelfart uløseligt til Lillebæltsbroen, og den er glad for Makkerskabet, som sikkert vil betyde mange Penge for Byen. Værre er det med Strib - den lille By, der kun har haft Færgefarten at leve af.
- Vi maa lave Byen om til en stille Badeby, sagde en ældre Mand til mig. Hidtil har vi levet af Folk, der havde travlt - nu vender vi Bøtten og forsøger at faa dem til at blive.

            Middelfart Venstreblad
                        den 18. Maj 1935.

Mange Udflugtstog
          besøgte Vestfyn i Gaar.

Fem Udflugtstog ved Broen og i Middel-fart, og et stort Udflugtstog besøgte Strib

.... Alle Selskaberne gjorde Ophold ved Lillebæltsbroen, og der lød mange Lovord over Broen og den skønne Omegn.
     Et af Selskaberne, nemlig Aalborg Amtstiendes, blev efter Besøget i Middelfart kørt til Strib, hvor det opholdt sig i et Par Timer. Paa Strib Station blev Toget modtaget af Bestyrelsen for Turist- og Handelsforeningerne, og dette viste de 600 Passagerer omkring. I Koncertsalen og tilstødende Lokaler stod Kaffebordene dækkede, og her nød man Kaffen og den herlige Udsigt. Formændene for de to Foreninger, Stationsforstander Stoumann og Købmand Tranegaard Andersen, bød de mange rejsende velkommen og udtalte Ønsket om, at disse maatte befinde sig godt og tage Minder med herfra, saa de senere fik Lyst til at aflægge Besøg i det smukke Strib.
    Mange af de rejsende gik smaa Ture og tog en Mængde Billeder af Omegnens smukke Partier. Før Toget afgik holdt Rejselederen en Tale, der hørtes gennem Højtaleren, og hvori han priste Stribs Skønhed og udbragte et stærkt besvaret Leve for Strib, som han var sikker paa vilde faa Erstatning for det, den havde mistet.

                            Middelfart Venstreblad
                                        den 20. Maj 1935.
   
 Mange store Udflugtsselskaber
                         i Middelfart Strib og paa Fænø.

     Ogsaa med Jernbanen kom en Mængde Mennesker til Middelfart baade som almindelige Passagerer og i Udflugtstog. Aarhus Stiftstiende kom med to Tog og i alt 840 Deltagere. Det første Selskab paa 350 steg af ved Broens Holdeplads, spadserede over Lillebæltsbroen til Snoghøi, og herfra sejlede de med »Lillebror« til Fænø, hvor den medbragte Frokost spistes, og Kaffen indtoges. Senere sejlede man til Strib, hvor Selskabet modtoges af Turistforeningens oh Handelsforeningens Ledelse og tog ind i Koncertsalen, hvor der serveredes Kaffe, og hvor Tiden gik med Dans og fornøjeligt Samvær.
     Det andet Aarhus-Tog havde ca. 500 Deltagere, der efter en Tur over Broen gik i Kongebrogaarden, Melfar og Vestfyns Forsamlingshus, hvor der spistes Frokost. Senere sejlede man til Fænø, hvor man tilbragte nogle Timer og senere tog ind til Middelfart.
     Endelig kom Viborg Stiftstiende med ca. 400 Deltagere og vandrede i Procession og med Orkester, bestaaende af to Harmonikaer og en Trompet, som man havde engageret ude ved Broen, til Kongebrogaarden, hvor den festlige Ankomst naturligvis vakte en vis Opsigt. Selskabet opholdt sig i Middelfart hele Dagen, indtil Hjemturen fandt Sted ved 6-Tiden.
    Iøvrigt var der Dagen igennem stort Rykind paa alle Sommerrestaurationer og Hoteller.
     Arbejdernes Radioklub i Odense havde i Gaar Udflugt til Lillebæltsbroen. Turen, hvori deltog over 300 Medlemmer, foretoges i 12 store Turist-Omnibusser med en Højtalervogn i Spidsen. Paa Hjemturen havde det store Selskab Fællesspisning og Bal paa Gribsvad Kro.

                  Middelfart Venstreblad
                               den 21. Maj 1935.

Strib Station er snart afviklet.
   Travlhed med at pakke sammen og sende
             bort, hvad der kam bruges andet steds.

   I Strib er man nu næsten færdig med at fjerne alt, hvad der har haft med Trafikvæsenet at gøre.
   Vognmester Engelstoft, er i Dag i Strib for at lede Nedrivning og Forsendelse af de Dele, der hører under Maskinafdelingen. De brugbare Genstande sendes til Nyborg, Aarhus og Kalundborg.
      Stationsforstander Madsen og Assistent Abildgaard er beskæftiget i Kontorafdelingen for at realisere alt, hvad der kan bruges og forsende det til andre Kontorer.
     Paa Færgerne er man ligeledes i Færd med at pakke sammen, og dette Arbejde ledes af Søfartchefen, Kaptejn Neergaard, Kaptejn Buus og Skibsinspektør, Kaptejn R.Hansen.
       I Løbet af nogle Dage vil saaledes alt Statsbanemateriel være borte fra Strib. Alle Lysledninger vil blive hængende foreløbig, saafremt der skulde komme en Virksomhed paa Strib, der kan anvende dem.

                               den 20. Maj 1935.
Der maa losses ved Strib Færgehavn.
Handelsforeningen i Strib har fra D.S.B. faaet Tilsagn om, at man indtil videre faar Tilladelse til at benytte Færgehavnen til Lodsning af Skibe, idet de dog selv maa paatage sig Ansvaret for mulige Beskadigelser og betale den Afgift, som er gældende for andre Statsbanerne tilhørende Havne.

                   Middelfart Venstreblad
                               den 23. Maj 1935.

   Et moderne Badeetablissement
                        ved Strib Strand.

Vejlby Sogneraad beslutter at anlægge et Strandbad i Lighed med Bogensebadet, og det skal
være færdigt inden Badesæsonen.
   
Som Led i de Bestræbelser, der gøres for at drage Turiststrømmen til Strib, har det Udvalg, Vejlby Sogneraad har nedsat ang. Stribs Fremtid, stillet Forslag om, at Vejlby Kommune anlægger en moderne Søbade-anstalt ved Strib Nordenstrand paa den Grund, som Kommunen ejer der.
      Forslaget var i Gaar til Behandling i et ekstraordinært Møde i Sogneraadet, og her fik Udvalget Bemyndigelse til at lade udarbejde Overslag og Tegninger hurtigst muligt, saaledes at man allerede kan aabne Badet i indeværende Sommer med Badesæsonens Indtræden. Planer og Tegninger skal godkendes af Sogneraadet, inden Arbejdet paabegyndes.
      Søbadet vil blive anlagt med Afdelinger saavel for Damer som for Herrer og tillige Fællesbad, og som Forbillede har man valgt det nye Strandbad i Bogense, der aabnedes i Fjor og hele Sommeren havde et mægtigt Rykind, saa det gav et fint Overskud til Kommunen.
    Strib Søbad, der anslaas til at koste 10-15000,00 Kr. vil blive projekteret af Tømrermester Tønnesen, Middelfart, og Arbejdet udbydes derefter blandt Sognets Haandværkere.

                                                                 Middelfart Venstreblad
                                                                             den 20. Maj 1935.
Badebyen Strib med den moderne Vej til sig.
                           Sogneraadsformand P.N.Petersen om Badeanstalten og Vej

    Vi omtalte i Gaar Vejlby Sogneraads store Planer om at indrette et Moderne Søbad ved den ideelle Badestrand paa Strib. Sogneraadsformand P.N.Petersen udtaler sig nu nærmere til Frederits Venstrebl. saavel om dette Projekt som om den nye Stribvej.
      Som bekendt er Strandgrundene ved Strib i Tidens Løb bleven erhvervet af Private, og det saa ud til, at Offentligheden nær vilde blive spærret ude fra Adgang til den smukke og ideelle Badestrand.
     Men i Fjor, siger Sogneraadsformanden, da Sogneraadet var bleven betænkelig ved denne Udvikling, købte det en passende Grund med Strandbred, og fik den paa nogenlunde skikkelige Vilkaar, Da Tanken modnedes, at det vilde være betimeligt at bygge en Badeanstalt, saa enedes vi om at lave noget, som Folk kan blive glade for, som har de hygiejniske Forhold i skønneste Orden - kort sagt, noget moderne og tiltalende.
      Og videre fortæller Petersen-Røjle om Sagens Forløb:
    - Vi vidste, at Bogense i Fjor havde bygget en Badeanstalt, og det Udvalg, som skulde sikre Stribs Fremtid, tog derfor til Bogense for at undersøge Forholdene. Vi fik en god Modtagelse og blev vist rundt, .....
     De sagkyndige mener ikke, at der er noget i Vejen for, at vi kan blive færdige tidsnok til at faa Størstedelen af denne Sæson med. Det er ikke saa let at sige, hvad det vil komme til at koste, men Naturforholdene gør, at der ikke behøves ret meget Vandbygningsarbejde. Vi regner med i alt 12 - 14,000 Kr. Entreen vil derfor blive meget moderat, og der udstedes Kort for hele Sommeren. Da Lillebælt jo stadig sørger for frisk Vand, og Bundforholdene er ideelle, regner vi med stort Besøg.
    Ja, det skulde blive en virkelig Turistattraktion med fast Publikum fra Strib, Middelfart og Frederits, og med Besøg fra det øvrige Vestfyn, og maaske ogsaa helt fra Odense - hvem ved !
     Sluttelig udtaler Sogneraadsformanden sig om den nye Vej, der skal udlægges paa Banelegemet mellem Middelfart og Strib:
     Den kommer nu, idet der kun er Formaliteter tilbage. Staten anlægger Vejen, og det er Hensigten at fylde Banelegemet op, saa det bliver 2½ Meter bredere. Her kan anlægges en ca. 6 Meter bred moderne Vej, som ikke bliver helt almindelig. Husk, alle Bakker er skaaret igennem. Stigningen er ideel, og Vejen munder ud lige i Hjertet af Strib . Den bliver velegnet til Lastbiltrafik f. Eks.
- Kan der bygges langs den?
  - Ja, ja, 1500 Meter er udmærket til Bebyggelse, naar Vejen er færdig, kun en kort Mosestrækning kan ikke benyttes. Der vil blive lagt Villaservitut paa Grundene, saa en smuk Bebyggelse sikres. Vejen er kun halvt saa lang som Strandvejen mellem Middelfart og Strib, og der vil komme Rutebil ad den.

        Middelfart Venstreblad
                   den 1. Juni 1935.
Strib Strandbad vedtaget.
Allerede om en Uge udbydes Arbejdet, saa Badet hurtigt kan staa færdigt.
    
Vejlby Sogneraad behandlede paany i sit Møde i Gaar Projektet om en Søbadeanstalt ved Strib Strand, og det vedtoges ved denne Behandling at opføre et saadant Bad snarrest muligt.
     Etablissementet faar Navnet »Strib Strandbad« og vil blive moderne ind-rettet med Kabiner og gode Toiletter. Det vil komme til at spænde over et Areal paa 100 Meter i Længden og faa sin Plads i Stranden lige øst for den store Koncertsal. Beliggenheden bliver altsaa den allerbedste, tæt ved Vejen og "Lillebrors" Færgeleje. Badet vil ogsaa blive forsynet med Kiosker.
    Arbejdet vil blive udbudt i Licitation i næste Uge, og det skal fremmes saa hurtigt, at Badet kan staa færdigt til den rigtige Badesæson.
    Sogneraadet overdrog et Udvalg, bestaaende af Kirkegaard, Skov og H.Jensen, til at tage sig af Sagen

                                   Middelfart Venstreblad
                                               den 12. Juni 1935.
Det nye Strandbad i Strib
Ved Licitationen i gaar blev Arbejderne overdraget til forskellige Haandværkere for en Sum af 11.500 Kr.

      I Gaar afholdt Vejlby Sogneraad Licitation over de forskellige Arbejder ved Opførelse af Strib Strandbad. Der var indkommet følgende Tilbud:
Murerarbejdet: A.Olsen Andersen, Strib. 2424 Kr., O.Rasmussen, Strib, 2975 Kr.    Tømrer- og Snedkerarbejdet: Bygmester Rs. Petersen, Strib, 6895 Kr. for Tømrerarbejdet og 1085 Kr. for Snedkerarbejdet, i alt 7980 Kr., Hansen Jensen, Vejle, 8525 Kr. for begge Arbejder, L.P.Andersen, Brenderup 8000 Kr. for Tømrerarbejdet. Malerarbejdet: S.Jørgensen, Strib 590 Kr., A.Meyer, Strib, 646 Kr.., Sv.Jørgensen, Middelfart, 1200 Kroner.   Sanitet: Rehr, Strib , 565 Kr., Weisbjerg, Strib, 599 Kr., Smedemester Hansen, Røjle Skov, 615 Kr.
   Alle de laveste Tilbud blev antaget, og Byggesummen bliver derefter 11.559 Kr.
    Den nye Badeanstalt bliver en lang Bygning, 98 Meter lang, og opføres nede paa Stranden, saaledes at der bliver Sandstrand mellem Badehuset og Vandet. Badet kommer til at bestaa af en stor Midterbygning, hvor der bliver særskilt Afdeling for Damer og Herrer, og til hver Side opføres der, forbundet med Midterbygningen ved et Plankeværk mindre Bygninger. Den ene anvendes til Kiosk, og den anden bliver indrettet til Fællesbad.
    I Midterbygningen indrettes syv Kabiner i Herreafdelingen og lige saa mange i Dameafdelingen, og desuden bliver der en stor Garderobe, hvor de badende indleverer deres Tøj. Men desuden bliver der paa anden Maade rigelig Plads, idet begge Afdelinger har større Lokaler med Siddepladser.
    Det nye Strandbad vil faa en moderne Sanitetsordning, idet der indrettes seks Toiletter, og i det hele vil Badet fremtræde i en Skikkelse, som har Betingelser for at gøre Strib til et endnu mere eftertragtet Badested end før.

         Middelfart Venstreblad   
                    den 25. Juni 1935.
Strib Strandbad
   Et Ægtepar, der vil paatage aig Driften af Strandbadet fra 12 Juli til Udgangen af Sæ-sonen, og en Dame, der i samme Tidsrum vil paatage sig Salget af Kort og Biletter, kan faa Beskæftigelse efter derom indgivet skriftlig Ansøgning til Sogneraadet inden 5. Juli d.A. Kun Kommunens Beboere kan komme i Betragtning.
     Til samme Tid modtages Tilbud paa Leje af Strandbadwts Kiosk for et Tidsrum af 5 Aar af Sogneraadet, der meddeler nærmere Oplysninger.
                                      P. S. V.
                      P.Nielsen Petersen.

      Middelfart Venstreblad
                    den 8. Juli 1935.
   Strib Strandbad
           foran Aabningen.

    Personalet er engageret, og paa Fredag aabner det nye og smukke Badeetablissement
     De mange Mennesker, som i disse Dage  har taget sig et Bad  paa Strib Strand, har fulgt Opførelsen af det nye kommunale Badeeta-blissement, som nu nærmer sig sin Fuldførelse. Paa Fredag vil »Strib Strandbad« blive officielt aabnet, hvilket sker ved Indbydelse af en Række interesserede, deriblandt naturligvis Pres-sen.
    Sogneraadet har nu blandt den halve snes Ansøgere, som havde meldt sig, udtaget de Folk, der skal betjene Bade-anstalterne. Som Bademester er antaget Søren Lund og Hustru, Strib, og til at forestaa Billetsalget er antaget Frk. Anne Marie Augustsen. Samtidig er Kiosken ved Stranden udlejet for fem Aar til Kbmd. Ebbe Eriksen.

                          Middelfart Venstreblad
                                    den 8. Juli 1935.
Den nye Strandvej til Strib paabegyndes snart.
           Ingeniør Bille Andersen om Vejens Anlæg og Karakter.

    Efter at Ministeriet har truffet endelig Beslutning om at ville bevilge alle de til den nye  - Middelfartvejs Anlæggelse nødvendige Penge, af hvilke de 170.500 Kr. tages af Vejmillionerne, medens Resten bevilges »paa anden Maade«, har Sogneraadet overdraget Ingeniør Bille Andersen at udarbejde Detallprijekt til det foreløbige Udkast, som Ingeniøren allerede forlængst har forelagt og faaet enstemmig Tilslutning til.
     Vi taler med Ingeniør Bille Andersen om Sagen, og han forklarer Vejprojektet for os.
     Vejen, der som bekendt skal gaa ad Banens østre Spor, vil ialt blive 3,8 km. lang, idet den udgaar fra det gamle Vogterhus ved Jordemoderlodden, maaske endda lidt nærmere Middelfart gl. Banegaard, og fortsættes saa ad Banens Profil lige til den gamle Gangbro over Sporene ved Strib Station, hvorfra den føres op til Strib Bys Centrum. Vejens Bredde bliver 8 m., af hvilken de 6 m bliver Kørebane og de 2 m Gangsti. Desværre bliver der ikke ogsaa en Cyklesti, det vilde koste alt for meget. idet det er Vejens større Bredde , som er det kostbare ved Anlægget, Sagen er jo nemlig den, at selve Banelegemet med det ene Spor paa ikke er bred nok til Vej, men det vil blive nødvendigt at udlægge Grøfter og Rabatter i Niveau med det øvrige og tage det ind til Vej, ja, paa sine Steder skal der endog erhverves smaa Strimler af de tilstøende Arealer til Vejen. Men da Færdselen ikke menes at blive overvældende, kan Cyklestien jo ogsaa nok siges at være Luksus her. Til Gængæld bliver Vejens Stigningsforhold ideelle. Den største Stigning bliver Opkørselen til Strib, og da kun paa 50 Promille. Endelig bliver Gangstien adskilt fra Kørebanen med hvide Mærkesten som paa Brovejen.
    Hvorledes bliver Forbindelsen mellem den nuværende Strandvej og den nye Vej ? Vil man spørge.
    Den etableres for det første ved to Niveauoverskæringer ved Jordemoderlodden og Rubæksmølle, og dernæst kommer der en snegleformet Opkørsel gennem den nuværende Viadukt midtvejs ude. Den anlægges ved en stigende Rundkørsel og bliver i Virkeligheden særdeles bekvem.
     Hvornaar tages der saa fat paa Arbejdet ? Spørger vi videre.
- Ja nu skal som nævnt Detailprojekterne udarbejdes og forelægges Statsbanerne. Men forhaabentlig kan Forhandlingerne herom bringes til en forholdsvis hurtig Afslutning,
og der vil da blive taget fat med fuld Kraft.
   Og hvor længe vil Arbejdet vare ?  - Jeg tænker et Aars Tid. Det er jo alligevel et stort Arbejde, men til Gengæld faar Strib saa ogsaa en udmærket Forbindelse. Den gamle Kørevej  fra Middelfart til Strib er selv med Genvejen ad Stensgaard 7200 m, og det nye Vejstykke bliver 3,8 km. saa man vil nok spare 3 Km., naar denne Moderne makadamiserede Strandvej endelig ligger der.

                                                                 Middelfart Venstreblad
                                                                             
den 13. Juli  1935.
       Strib Strandbad aabnedes i Gaar og vandt allerede da en stor Sejr.
                         Strand og Vand ved Strib berømmet som det bedste paa Fyn.
                                              Officielle Taler og umiddelbar Hyldest
lidt fra et meget langt referat:

Et Etablisement i tip-top moderne Stil.

        Stort og smukt er "Strib Strandbad" da ogsaa bleven, et tip-top moderne Etablissement, som nok skal vide at tilfredsstille et stort Badepublikum fra nær og fjern.
     Badet dækker over et Strandareal lige nedenfor Strib Badehotel, 100 Meter langt og over 60 Meter dybt. Det er afgrænset ved et Plankeværk og de anselige Træbygninger, der først og fremmest rummer den ene Fælleskabine       Og de 14 Enkelt-kabiner samt Garderoben, hvor Tøjet opbevares paa en praktisk Maade: Man affører sig det i Kabinen, hænger det paa en Bøjle eller gemmer det i den vedhængende Pose og leverer det i Garderoben mod et Nummer. Det er alt, som det skal være. Kabinerne er rummelige og pæne, ligesom alt her er tiltalende. - I en fjernere Bygning er Toiletterne indrettet, 8 rigtige W.C.er, saa de sanitære Forhold er saa gode, som de kan blive.
     Paa Stranden, hvor Sandet foreløbig er bleven befriet for Marehalmen, er der den bedste Plads til at dase og drive Strandliv. Endelig fører en behagelig Bro ud i Bølgerne, og her har Strib et ubestrideligt Fortrin frem for noget Sted, idet Vandet, der er i passende Højde og afgrænset forude ved Pæle og en Snor, er det friskeste, man kan ønske sig.
    Alt dette besaa man og glædede sig over, medens Musikken fra et Højtaleranlæg i Hovedbygningen spillede Dagens muntre Melodier, og de første Badegæster indfandt sig.
     Sogneraadsformanden P.N. Petersen bød, gennem Højtaleren Gæsterne velkommen og erklærede Strib Strandbad for aabent.....

                    Strib Strandbad er et Led i Bestræbelserne for at give Strib Erstatning for det tabte

Saa begav alle de særlige indbudte sig op til Strib Badehotel, hvor der var dækket Kaffeborde ...

Det er Statsbanerne, der har skabt Strib, men ogsaa nu berøvet Strib noget væsenligt. ... 

                             Varm Hyldest fra nær og fjern til Strib og Strandbadet
     
Derefter talte en Række ag Gæsterne: Fhv. Stationsforstander Stoumann, Strib, priste Sogneraadet for dets Initiativ, og Kbmd. Tranegaard Andersen, Strib, bragte paa Handelsforeningens Vegne ligeledes en Tak til Sogneraadet ....
- Saa takkede Sogneraadsformanden     Til alle Sider, og den festlige Indvielse af Strandbadet var forbi.

    Middelfart Venstreblad
               
den 13. Juli  1935.
Lillebæltsfærgerne
               solgt ?

    To af de gamle Færger foran Afrejse til Tyskland i nær Fremtid.
  Realisationen af det Færgemateriel, der efter Lillebæltsbroens Aabning blev Overflødiggjort ved  Lillebæltsoverfarten, har stadig ladet vente paa sig, og endnu er alle de gamle Færger oplagt i de ubenyttede Færgelejer i Strib ...

          Middelfart Venstreblad
                    
den 18. Juli  1935.
Strib Posthus faar Telefon.

     Strib nye Postekspedition har hidtil været uden Telefon, hvilket selvsagt har været til Gene baade for Posthuset og Beboerne. Imidlertid har en Ansøgning fra Strib Handels- og Haandværkerforening givet Resultat, at Ansøgningen er bleven imøde-kommet, og Telefonen vil snart blive installeret.

(Annonce)
Til Æbelø.
Motor-Færgen "Jyden" afgaar til Æbelø Sømdag den 21 Juli. - Fra Fredericia Kl. 10, fra Strib Kl. 10.15, fra Bogemse Kl. 14. - Afgang fra Æbelø Kl. 19.
    Billetpriser: Tur-retur fra Fredericia - Strib Kr. 2,00 fra Bogense Kr. 1,25.
  Billetter kan forudbestilles ved
Telf.
Strib 15
          og Fredericia Telf 343.
 

Middelfart
       Venstreblad
  
        den 19. Juli  1935.
Strib Strandbad
         faar en Vippe.

    Strib Strandbad kan glæde sig over et stadig stigende Besøg siden Aabningen, og nu faar Badet en ny Attraktion, som yderligere   vil virke tillokkende paa mange.
   Badebroen er nemlig blevet forlænget yderligere 20 Meter, og yderst paa Broen er rejst en Vippe, hvorfra de interesserede kan springe i Vandet.

            Middelfart Venstreblad  
                        
den 22. Juli  1935.
En Løbskørsel i Strib
     I Gaar Morges skete der en Løbskørsel paa Østre Allé i Strib , Mælkehandler Andersen havde netop spændt sin Hest for Mælkevognen for at køre til Røjle Mejeri efter Mælk; men medens Andersen et Øjeblik var inde, blev Hesten af en eller anden Grund pludselig sky og for afsted hen ag Østre Allé med Vognen. I Svinget ved Præstegaarden havde den imidlertid for stærk Fart paa, saa Vognen væltede, og Flasker og Mælke-spande blev slynget ud paa Vejen.
    Heldigvis lykkedes det at faa Hesten standset, inden der skete andet; men Vognen var saa medtaget, at den maa gennemgaa en større Reparation, for at komme i Orden igen, og Mælkehandler Andersen maatte leje en anden Vogn til Mælkekørselen.

Det daarlige Vejr
    skadede Søndagsbesøget i Strib.

    Besøget ved Strib var ikke over-vældende i Gaar. Dog var der nogle fremmede, blandt andet er stor Rutebil fra Sønderjylland, og dennes Passagerer tog sig et Bad fra det nye Strandbad, som blev rost i høje Toner.

Stribboerne tog Afsked
            med Færgerne.

   En hel del Stribboere var samlede ved Færgelejerene, da "Kronprinsessen" og "Dagmar" i Lørdags Aftes gik ud paa deres sidste Rejse til Aarhus.
      Skibene, der af Statsbanerne gennem Rederiet A.P.Møller er solgt til "Aarhus Shipping Company*, skal nu ophugges, og Jernet, der er i god Pris, er vidresolgt til Polen.

   Middelfart Venstreblad
               den 28. August 1935.
En festlig Dag
                 for de gamle i Strib.

De gamle i Strib havde i Gaar Udflugt over Broen til Krybily Kro. I 17 Biler med 71 Passagerer startedes Kl. 2,20 fra Præstegaarden, og i "Krybily" drak man Kaffe, og Pastor Kinch under-holdt Gæsterne ved at læse Fortællinger af Mads Nielsen, ligesom man sang nogle Salmer. Derefter gik Turen til Fredericia nye Banegaard og ad Strandvejen til Erritsø og hjem.Turen var ualmindelig vellykket, og en Gættekonkurrence, som endnu ikke er løst, blev udskrevet. Den bestod i at gætte, hvad Gennemsnits-alderen var paa Gæsterne, heri medregnet Bilførerne.
    Ved Kaffebordet takkede Pastor Kinch for alt, hvad der var gjort for at gøre Dagen festlig. Kirkeværge K.V.Sørensen takkede Bilejerne for deres stadige Velvilje overfor de gamle, og Direktør N.C.Nielsen kvitterede, idet han udtalte, at det var Bilejerne en stor Glæde at kunne ofre sig for denne Dag.

Middelfart
                 Venstreblad

      den 26 September 1935.
Det store Vejprojekt
                               til Strib.

Forslaget om at føre Vejen til den gamle Station, er forelagt Statsbanerne.
   Der har længe været stille om det store Vejprojekt mellem Middelfart og Strib; men nu kan der, efter hvad vi erfarer, snart ventes at komme mere Gang i Sagerne.
    Ingeniør Bille Andersen har som før omtalt udarbejdet et Projekt, gaaende ud paa at føre Vejen ind til den gamle Middelfart Station og dér for-binde den med Banegaardsvej, og dette Projekt er for et Par Uger siden tilstillet Statsbaner-ne, som nu antagelig indleder Forhandlinger med Overvejin-spektoratet.
  I Øjeblikket arbejder Inge-niøren med det egentlige Vejprojekt, og Linien er allerede stukket ud; men der mangler forskellige Detaljer.

          Middelfart Venstreblad
                den 27 September 1935.
          Strib Badehotel.
   Søndag den 29. September afholder Hr. Andersen, Strib Badehotel, til Bennefice for Billesbølles populære Orkester, der i Sommer har forlystet et stort Publikum. Orkesteret vil i denne Anledning blive forstærket til 7 Mand og der vil blive forskellige Overraskelser i Aftenens Løb.

Strib
       Koncertsal.

  Søndag den 29 Sept
. Kl. 20
          stort Afsutningsbal

 med Benefice for   Musikken.
                7 Mands Orkester.

                den 23 Oktoberer 1935.
Ved Valget i Gaar afgaves følgende Stemmer ....  Strib:
Kommunister: 14, Nazister: 7,
Retsforbundet: 19, Frie folkeparti:2, Konservative: 190, Radikale: 168, Socialdemokraterne: 399, Venstre: 53.

    Middelfart Venstreblad
              den 2.November 1935.
Den nye Vej fra Strib til Middelfart
   lader vente paa sig.
Arbejdets Paabegyndelse forsinkes, fordi  Banechef Flensborg er rejst til Persien.

    I Strib spørger man med stigende Utolmodighed, hvad det bliver til med Anlægget af den nye Vej fra Strib til Middelfart. Pengene er forlængst stillet til Raadighed, Tegningerne er udarbejdet, og der er i Strib en stor Arbejdsløshed, som i høj Grad bør virke fremskyndene paa Arbejdets Paabegyndelse. Men endnu trækker det ud. fordi man inden for Statsbanerne ikke kan bestemme sig om en enkelt Ting i det store Arbejde.
   Som man ved, er der i den oprindelige Plan sket den Ændring, at Vejen føres helt fra Bygrænsen ind over den gamle Middelfart Station og forbindes med Bamegaardsvej ved Stationsbygningen. Denne Ændring, der for længere Tid siden er blevet forelagt Statsbanerne, er endnu ikke blevet godkendt derfra og paa dette staar hele Sagen nu. det er efter Forlydende Banechef Flensborg, der skal træffe den endelige Beslutning vedrørende denne Detalje. Imidlertid er Banechefen for Tiden paa Rejse til Persien, og da der vil gaa en rum Tid endnu, inden han vender tilbage, bliver det næppe foreløbig , Arbejdet kan komme i Gang .
   Det er forøvrigt ubegribeligt, at der inden for Statsbanerne ikke findes en Mand, som har Myndighed til at afgøre denne Sag. Det er dog i Virkeligheden Smaatterier, det drejer sig om, og der maa vel være andre i Administrationen, som kan tage Beslu-tningen, naar de øverste Autoriteter er borte i længere Tid.

Bekjendtgjørelse :
Fredericia Realskole,
     Købmagergade 72.

   Elever optages i Forberedelses-klasserne indtil 10 Aars Alderen og i Mellemskoleklasserne fra 11 Aars Alderen.
      Statsfriplads kan søges.
     Skema til Ansøgning faaes ved Henvendelse paa Skolen.
 Fredericia Realskoles Underafde-ling, »Strib Privatskole« optager Elever i Alderen fra 6 til 9 Aar.
                K. Grove-Rasmussen.

 Middelfart Venstreblad
           den 11 November 1935.
3535 Indbyggere i Vejlby Kommune.
   Det stærke Byggeri i Sognet har næsten opvejet Nedgan-gen i Strib.
  
Særlig Interesse knytter der sig i befolkningsmæssig Henseende til Folketællingen i Vejlby Sogn, hvor der som Følge af Jernbaneforlæg-ningen har været saa store For-andringer. Der er i den sidste Tid flyttet ikke færre end ca. 350 Mennesker fra Strib, men til Gengæld har der i de sidste Aar været meget Byggeri rundt i Sognet, saa Nedgangen i Befolkningstallet er ikke blevet tilnærmelsesvis saa stort, som Fraflytningen fra Strib betingede. Der bor nu efter tilendebragt Folketælling i alt 3535 Personer i Kommunen mod 3660 ved sidste Tælling i 1930, saa der bliver altsaa en Nedgang paa 125.

  Middelfart Venstreblad
           den 26 November 1935.
   Den sidste Færge
                forlader Strib.

 Svitzerdamperen »Pluto« er indkom-met til Strib Færgehavn for at afhente den sidste Færge, Skruefærgen »Hjalmar«, der er solgt til Albeck & Petersen, København, til Ophugning.

          den 11 November 1935.
En »Borgerforening«
                 oprettet i Strib.
   
I Aftes var der paa Strib Badehotel indbudt til Dannelse af en Borger-forening.
     Viggo Andersen, Tangmosen, bød paa Indbydernes Vegne velkommen og Gdr. Chr. Nielsen redegjorde for den paatænkte Forenings Eksistens-berettigelse.
     Diskussionen varede et Par Timer og i denne deltog foruden Indbyderne Stationsforstander Stoumann, Købm. Tranegaard Andersen, Malermester Petersen, Snedker Kirkegaard, Emil Petersen m.fl.
     Til at begynde med var der nogen Modvillie, og efter en heftig Diskus-sion blev der 10 Minutters Pause, og de halve af de mødte forlod Mødet, hvorefter Resten trak sig tilbage og det vedtoges at oprette en Borger-forening med følgende Bestyrelse: Formand Chr. Nielsen, Linden, og de øvrige Medlemmer Viggo Andersen, Fru Kaptejn Petersen, Postbud Axel Nielsen, Radioforhandler Friis og Køb-mand Eriksen. Suppleanter blev Inspektør Chr. Hansen og Arbejds-mand R.Secher, Revisorer: Viktualie-handler Mar. Petersen og Rentier Henriksen.

     Middelfart Venstreblad
              den 30 November 1935.
Vejlby Sogneraad giver en
 Række  Tilskud og Tilladelser.
Vejlby Sogneraad holdt i Gaar et Møde, hvor et stort Antal Sager var til Behand-ling.
    Fra Ministeriet for offentlige Arbejder forelaa Meddelelse om, at man gratis stiller Arealerne til Raadighed til Vejforbindelsen Middelfart - Strib.
    Strib Biblioteksforening fik bevilget 100 Kr.. Røjle-Taarup Aftenskole fik bevilget det sædvanlige Tilskud plus Lys og Varme. Arbejdernes Oplysnings-forbund fik Tilladelse til at benytte et Skolelokale i Strib til Foredrag.
     Strib Ungdomsforening fik bevilget 100 Kr. til Gymnastik for de unge og Børnene.
    Der forelaa Skrivelse fra Ministeriet om Betingelserne for den Erstatnings-jord Propr. Autzen har givet for Rud-bæksmølle er opfyldt.
   Skorstensfejeren i Strib søgte om gratis Telefon eller Tilskud til denne. Kunde ikke imødekommes.
   Derefter behandlede Sogneraadet som socialt Udvalg 80 Sager.

                                  Middelfart Venstreblad
                                          den 5. December 1935.

Hotel "Rubæksbanke".

Delte Meninger i Amtsraadet om Hr. Autzens paatænkte Restauration ved Strandvejen. Som meddelt havde Proprietær Autzen alle Kort paa Haanden, da han i Gaar ansøgte Amtsraadet om Bevilling til at drive Restauration med Udskænkning af stærke Drikke i en Ejendom paa Rubæksbanke, som han agter at opføre. Der var Anbefaling fra Sogneraad og intet at erindre fra Politimester, saa man skulde paa Forhaand tro, alt gik glat. Det gjorde det nu ogsaa tilsidst i Amtsraadet, men dog ikke uden at der forinden fandt en ret skarp Diskussion Sted.
    Den indlededes af Barløse, der erklærede sig som Modstander af at give Bevil-ling. Da Baneforbindelsen den 15. Maj blev taget fra Strib, udtalte Hr. Barløse, lagde der sig som en klam Haand over denne By. Som det var Amtsraadet bekendt, havde Kommunen i Sommer lagt et Strandbad ved Strib for dog herigennem at kalde Folk til Byen, og selv om det første Aar havde givet et mindre Underskud, var der dog Udsigt til, at Stribbadet vilde faa Succes. Men da var det ikke nyttigt at lægge et andet Badehotel lige udenfor Byen i Konkurrence med Stribbadet, og dertil kom, at der paa Rubæksbanke hviler en Fredningsservitut, ifølge hvilken der ikke maa opføres Bygninger, hvorfra der ved Støj eller Røg kan bringes nogen Gene over Naboejendommene.
    Petersen-Røjle kunde i og for sig vedkende sig en Del af de af Barløse fremførte Synspunkter, men han var ud fra disse kommen til den modsatte Slutning, at Bevillingen burde gives, thi der vil derved blive skabt en levende Konkurrence, som vil blive til Fordel for Strib Bad ogsaa.
     N.C.Poulsen sluttede sig til Petersen-Røjle, og efter at Stiftantmanden havde udtalt, at Fredningsspørgsmaalet ikke skulde have Indflydelse paa Bevillings-spørgsmaalet, idet Hr. Aytzen selv maatte ordne det med Fredningsnævnet, stemtes der.
    Ved Afstemningen gav 7- 8 Medlemmer Tilslutning til Bevillingen, og der foretoges da ingen Modprøve.

       Middelfart Venstreblad
               den 9. December 1935.
Skal Posten til Strib
    gaa over Fredericia ?

Færgefarten Strib-Fredericia gør et Forsøg paa at faa Postbesørgelsen overdraget.
    .....Fredericia er i sig selv saa naturstridigt, at det kun kan forklares ud fra dette, at det er Færgefarten Strib-
Fredericia, der har udkastet Tanken og arbejder paa at faa den realiseret. En Flytning i den ønskede Retning vilde jo give Overfarten en Indtægt, som næppe vilde være helt uden Betydning for Overfar-tens Rentabilitet....
      I Lørdags var Overpostinspektør Lud-vig Petersen, Fredericia og Postmester Ringstrøm, Middelfart, i Strib for at orientere sig om Sagen og tale med forskellige Borgere, ligesom de var i Røjle og talte med Sogneraadsformand P.Nielsen Peter-sen, Postvæsenets Overvejelser ang. Spørgsmaalet er dog ikke afsluttet endnu, idet man ønsker en Udtalelse af Organi-sationerne i Strib, og en saadan vil først foreligge, naar disse en af de første Dage holder Møde om Sagen.
    Der er dog næppe, som det hele ligger, nogen større Fare for, at Postvæsenet skrider til en Ændring i de bestaaende Forhold. Der skal dog vistnok vægtigere Grunde end de foreliggende til for at flytte Strib-Posten fra Fyn til Jylland.
                            Middelfart Venstreblad
                                     den 11. December 1935.

Strib siger Nej til at faa Posten over Fredericia.

Paa et Møde i Aftes afvistes Tanken ganske enstemmigt.
   
Strib Handels- og Haandværkerforening havde i Aftes indbudt Bestyrelserne for Fællesrepresentationen, Grundejerforeningen og Borgerforeningen til et Møde for at drøfte Postforbindelsen til Strib og den omtalte Plan om at lade Posten gaa over Strib.
   Købmand Thranegaard Andersen bød velkommen og redegjorde for Sagen, idet han oplyste, at Postvæsenet havde været hos forskellige Autoriteter for at høre, hvorledes man stiller sig til Planen om at lade Posten forsende over Fredericia,
    Fra alle Sider blev denne Tanke afvist af de tilstedeværende, og ved en Afstemning vedtoges det enstemmigt ikke at støtte Planen.
     Derimod talte Chr. Nielsen for at faa Posten tidligere hertil om Morgenen.
    Thranegaard Andersen fandt, at det var godt, som det var, Man kunde ikke med god Grund forlange mere.
    Emil Petersen spurgte, hvorfor Postvæsenet vilde have Forandring og klagede over den sene Pakkebesørgelse med Banens Vognmand.
     Det oplystes, at det var Færgeselskabet, der havde henvendt sig til Postvæsenet.
      Derefter udspandt der sig en lang Diskussion om andre Emner.
     Emil Petersen ønskede at faa Motortog til Strib nogle Gange daglig foruden Rutebil. Flere Talere mente ikke, dette kunde gennemføres
     Der blev ligeledes spurgt, om man ikke kunde faa mere Lys paa Vejene, f. Eks. Røjlemosevej og Jernbanestien. - Formanden for Grundejerforeningen, Direktør Nielsen, støttet af H.Jensen, fortalte om Foreningens daarlige Status, men lovede, at man vilde forsøge at faa fire Lygter. Forskellige Forslag var fremme, og det drøftedes at faa en Bazar eller lignende for at faa Penge til dette Formaal.

    Emil Petersen kunde have ønsket, at Kommunen i Stedet for Strandbadet havde bygget en Gymnastiksal og kritiserede Anbefalingen af Hotel paa Rubæksbanke.
    Viggo Jørgensen anbefalede Sammenhold og at se bort fra Særinteresser.
    Endnu flere Emner drøftedes, inden Thranegaard Andersen sluttede med Ønsket om mere Samarbejde.

           1936    Middelfart Venstreblad
                                                     den 9. Januar 1936.

Den nye Landevej til Strib paabegyndes nu.

            Arbejdet skal straks udbydes og være i Gang omkring 1. Febr.,
                  og kun Kommunens Arbejdere beskæftiges

      Arbejdet med Anlægget af den nye Landevej fra Middelfart til Strib staar nu foran sin Paabegyndelse.
    I Gaar holdtes paa Kommunekontoret i Røjle et Møde, i hvilket deltog Strib-Udvalgets Medlemmer, Vejudvalgets Formand og Ingeniør Bille Andersen, Middelfart. Sidstnævnte forelagde de udarbejdede Planer for Arbejdet, og det vedtoges at lade Arbejdet udbyde i Entreprise straks og faa dets Paabegyndelse fremmet af Hensyn til den store Arbejdsløshed i Kommunen.
    Arbejdet skal være i Gang omkring 1. Februar, og det skal udføres i to Afsnit. Først skal selve Jordarbejdet udføres, og Stenbelægningen finde Sted, og derefter skal Vejen ligge en Tid, for at den kan »sætte« sig, forinden den bliver tjæret. Man vil derved undgaa ubehagelige Overraskelser ved Udskridninger i Vejen, naar denne er færdig. Man regner med, at første Afsnit kan være færdig omkring 1. August, saaledes at man til den Tid kan begynde at køre paa Vejen. Hvornaar Tjæringen derefter kan finde Sted, afhænger af, hvorledes Opfyldningen teer sig.
    Paa Mødet vedtoges det at fremskaffe Sten, som Kommunens arbejdsløse kan slaa til Skærver, og disse skal Kommunen derpaa leverer til Vejarbejdet. Paa den Maade opnaar man at faa saa mange af Sognets arbejdsløse beskæftiget, som det er muligt.
    Ved Skærveslagningen og Jordarbejdet kan kun beskæftiges Arbejdere, der havde Bopæl i Vejlby Kommune den 1. Januar 1936.

    Middelfart Venstreblad
             den 24. Januar 1936.
Et af Færgelejerne
                        i Strib flyttes.
   
I disse Dage er man i Strib Færge-havn i Færd med at tage Broklap-perne og Galgen ved tredje Færge-leje ned, og det samme sker i et af Færgelejerne i Fredericia. Det er Meningen, at disse Ting skal føres til Glyngøre og anvendes ved Salling-sund-Overfarten.
    Perrontagene i Strib er ved at blive taget ned , og de skal som omtalt anvendes i Esbjerg og Slagelse.


    Middelfart Venstreblad

              den 28. Januar 1936.

En Lysning for Strib.

   Fra Strib skrives til os, at et godt Tegn viser sig i den sidste Tid i Strib, idet der er god Efterspørgsel efter Lejligheder, og der er ogsaa lejet flere ud i den sidste Tid, ligesom der ogsaa er solgt enkelte Ejendomme.

  Middelfart Venstreblad
            den 31. Januar 1936.
   Det store Vejanlæg fra Strib til Middelfart. Tilbudene efterregnes, og Afgørelsen om, hvem der skal have Arbejdet, træffes en af de første Dage.
     I Gaar Eftermiddags aabnedes paa Strib Badehotel de 21 Tilbud paa det store Arbejde med Anlæg-get af den nye Vej Strib-
Middelfart.
   Til Stede var Sogneraadsformand P.N.Petersen. Gdr. Byskov Ovesen, Fabrikant Skov, H.Kirkegaard, Bar-løse og H.Jensen, og desuden var 12 af de bydende til Stede. Ingeniør Bille Andersen aabnede Tilbudene, af hvilke vi i Gaar nævnte de to laveste. Tilbudene lød saaledes:
    N.Hansen & Krøyer 119,018 Kr.,
    Hans Jørgensen & Søn 118,552 
    Kr.,Hoffmann., .... Ottesen, København, 166,347 Kr.
   Udvalget vil nu efterregne Tilbudene og i Løbet af en Dags Tid træffe Beslutning om, hvem der skal have Arbejdet. Overslaget over Arbejdet lød paa ca. 150,000 Kr.

          Middelfart Venstreblad
                  den 31. Januar 1936.
    Strib Badehotel.
Søndag den 2. Februar Kl.. 8,15
Kæmpekoncert af Olga Svendsen, Oscar Holst, Gellin og Borgstrøm, der fejrer deres 20 Aars Jubilæum som Harmonika Virituoser. - Alle maa se og hører Danmarks Olga med sine store Viser. -
       Biletter a 1,00, 1,50, 2,00 plus 10 pCt. Skat
faas paa Hotellet samt ved Indg. fra Kl. 7.
     Efter Koncerten
          gratis Dans paa Færgegaarden.


                       den 1. Februar 1936.
Vejen Strib-Middelfart

  Arbejdet er overdraget Hans Jørgensen & Sønner.
Vejlby Sogneraad besluttede i Gaar i sit Møde at overdrage Entreprenørfirmaet Hans Jørgensen & Sønner, Odense, Arbejdet med Anlæg af den nye Vej fra Middelfart til Strib. Samtidig nedsattes et Udvalg, bestaaende af Barløse, H.Jensen, Strib, Anders Jørgensen og Byskov Ovesen til at forestaa Anlægget af Vejen.
    Arbejdet vil blive paabegyndt, saa snart det er muligt, og dets Iværksættelse vil betyde en væsentlig Aflastning af Arbejdsløsheden, idet der er ca 100 Mand uden Arbejde i Vejlby Kommune for Tiden.

En anonym Gave paa 2000 Kr. til Strib Kirke
   Strib Menighedsraad har holdt Møde i Anledning af, at det i Aar er 25 Aar, siden Strib Kirke blev indviet, og Raadet vil da søge afholdt en Jubi-læums Gudstjeneste Torsdag den 30 April. Til Kirken er der skænket et Gulvtæppe til Koret af en anonym Giver. Nogle Damer i Byen er i Færd med at sy en ny Alterdug. Endvidere er der givet den smukke Gave af 2000 Kr. til Udsmykning af Kir-kens Kor, ogsa af en anonym Giver.


En Skole
    i Strandvejskvarteret ?
    Beboerne ved Strandvejen og Skærbæksmølle ansøgte i Gaar Vejlby Sogneraad om at faa oprettet en Forskole i dette Kvarter, idet de henviste til, at der er et tilstrækkeligt Antal Børn til en saadan Skole.
  Sagen henvistes til nærmere Undersøgelse i Skolekommis-sionen .

   Middelfart Venstreblad
            den 10 Februar 1936.

Den højeste Vandstand
i Lillebælt i mange
Aar.
. Betydelig Skade paa Strand-vejen (må være den nuvæ-rende gl. strandvej) og paa Strib Nordenstrand.

     Ved Strib Nordenstrand har Høj-vandet og Stormen forvoldt betydelig Skade, idet Vandet har gravet Jord ud af Skrænterne ligesom en Mæn-gde Sand er slikket bort fra Høf-derne. Ved den gamle Stationsvej har Vandet gjort et kraftigt Indhug, og der er skyllet saa meget Jord bort, at Vandet nu naar helt ind til Amtets Vej.
    Værst er det dog gaaet ud over Strandvejen, hvor der paa en Stræk-ning af et halvt Hundrede Meter er gravet et meget bredt Stykke af Vejen, saa Gangstien paa sine Steder næsten er revet fuldstændigt bort.
    Under den stærke Storm i Gaar ankrede et stort Antal Skibe efter-haanden op i Stribbugten, da de ikke turde betro sig til Kattegats fraadende Søer, før Naturkræfterne havde løbet det værste Raseri-anfald af sig.

  Middelfart Venstreblad
              den 17 Februar 1936.

Strib Skole holder
 omtrent sit Børnetal.

Strib Skole har ved Tilmeldelsen af Børn til det nye Skoleaar, som det var ventet, haft en Tilbagegang, idet der kun er indmeldt 15 nye Elever, medens der i Fjor var en snes. I Betragtning af de store Antal Bebo-ere med Børn lige op til den skole-pligtige Alder, der i Fjor forlod Strib, maa Tilbagegangen dog kaldes min-dre end ventelig.

    Middelfart Venstreblad
              den 20 Februar 1936.
Strib-Fredericia-Færgens
                 første Aar
   efter Broens Aabning.

Færgefarten giver Underskud, og Persontaksten maa sættes op.
   
Færgefarten Strib-Fredericia holdt i Gaar Generalforsamling, og som man kan vente, stiller Aarets Resultat sig ikke saa gunstigt som de foregaaende.
    Endog i de første fem Maaneder af Aaret, altsaa i Tiden før Broen aab-nes, var Indtægterne dalende, i alt 13,000 Kr. lavere end Aaret før, nemlig 41,376 Kr. mod 54,732 Kr. I de syv Maaneder efter Broens Aabning har Selskabets Færger overført 78,000 Passagerer og knapt 3000 Biler. Da en Indskrænkning i Sejladsen ikke faldt i god Jord og maatte opgives, har Bestyrelsen maattet foreslaa en Forhøjelse af Persontaksten med 10 Øre, saa at Overfarten herefter kommer til at koste 35 Øre pro persona.
    Raludvindingen paa Æbelø foregaar i fuldt Omfang, og der er her et lille Overskud, medens Færge-farten giver et lille Underskud.
   En af Selskabets Aktionærer, fhv. Socialinspektør L.Larsen, betegner paa en Aktionærgruppes Vegne sidste Aars Vedtagelse af Datter-selskabet som ulovligt og bebuede et Sagsanlæg. Han ønskede Selska-bets ene Færge afhændet og Prove-nuet udloddet. Den anden Færge kunde bruges til Ral-Sejlads, og en stor Motorbaad kunde bruges i den gamle Færgerute.
     Diskussionen endte med, at saavel Bretning som Regnskab god-kendtes, og i Stedet for Tømmer-handler Albert Jensen, der ikke ønskede Genvalg, valgtes Ingeniør Baagø til Medlem af Bestyrelsen.

     En endelig Løsning af
 Strandvejs-Spørgsmaalet.

Kommunen optager Vejen, og Udgif-ten ved Istandsættelsen deles mellem Kommunen og Hr. Autzen, medens Amtet yder Tilskud til Kystsikring
    Vejlby Sogneraad holdt i Gaar ekstra-ordinært Møde i Røjle Forsamlingshus. Til Stede var foruden ti Medlemmer af Raadets Antsraadsmedlemmerne N.C.Poul-sen og Krag Olsen samt Amtsvejinspektør Lange, Amtsraadssekretær Ritzing og Amtsfuldmægtig Holm.

     Sogneraadsformanden bød velkommen og udtalte, at der siden sidste Forhandling var sket forskelligt, der kunde ændre Med-lemmernes Stilling til Sagen; men han vilde dog haabe, at man nu fik løst Spørgsmaalet til Tilfredshed for alle Parter.
   N.C.Poulsen gennemgik Sagen og vilde anbefale den Ordning, der blev vedtaget af et snævert Udvalg forleden, men som Sog-neraadet har været imod.
   Skov, Barløse og H.Jensen vilde ligesom Formanden nok være med til for Beboernes Skyld at faa en Ordning, men paa et andet Grundlag, og udtalte Tvivl om, at man kom uden om en Kendelse.
     Efter en lang Diskussion stillede H.Jensen et bestemt Forslag, gaaende ud paa, at Vejlby Kommune overtager den N.P.Autzen tilhørende Strandvej paa følgende Betingelser: Kommunen overtager Vejen, der bliver at istandsætte som anden Klasses Bivej efter Anvisning ad d’Hrr. N.C.Poulsen. Krag Olsen og Amtsvejinspektøren, og Udgiften til dette betales af Kommunen og N.P.Autzen med Halvdelen til hver.
    Endvidere lover de 4 tilstedeværende Amtsraadsmedlemmer at støtte en Ansøgning til Amtet om at give tilskud til Kystsikring langs en Del af Vejen.
    Efter nogen Diskussion og Anbefalinger af Sogneraadsformanden og Barløse vedtoges det med med 5 Stemmer, og ingen stemte imod.
   Herefter maa Spørgsmaalet om Strand-vejen være bragt i Orden, og Vejen vil nu, naar den nye Vej aflaster for den Offentlige Trafik, blive det, den skal være: en smuk Spadserevej og Vej for dem, der bor ved Vejen.

                      Middelfart Venstreblad
                              den 27 Februar 1936.
Voksende Snehindringer i Vestfyn.
Flere af Rutebilerne maa give op, og Bilerne kæmper haardt for at komme gennem Sneen. - Nordvestbanen har maattet aflyse flere Tog. ....


To Timer om at køre med Rutebil fra Middelfart til Strib

     Rutebilen fra Middelfart til Strib havde i Morges en meget haard Tur for at naa til Strib med Posten, og det tog ca. et Par Timer for at forcere den kun ca 5 Km. lange Vej. Det var Jordfygning, der voldte disse Vanskeligheder, og allerede i Aftes var det svært for Bilen at komme igennem; men baade Aften- og Natturerne gennemførtes dog uden større Forsinkelser. I Nattens Løb havde der imidlertid dannet sig store Snedriver ind over Vejene, og da Rutebilen i Morges med en lille halv Times Forsinkelse - paa Grund af at, Avistoget kom sent - kørte ud paa sin første Tur, kørte den fast flere Steder. Først var det galt ved Fredenslund, og senere ved Havelund, Højgaard og Guldbjerggaard, hvor der laa Snedriver i op til et Par Alens Højde og i en Vejlængde af henimod et Par Hundrede Alen.
    I Bilen var kun en enkelt Passagerer, som hjalp Rutebilejer Andersen med at faa Bilen gravet ud Sneen, ligesom man ogsaa fik god Hjælp fra Gaardene. Efter Ankomsten til Strib besluttede Hr. Andersen at indstille Kørselen, indtil Vejen var blevet ryddet.

              Middelfart Venstreblad
                     den 25 Februar 1936.

En Skole i Strandvejskvarteret ?

    Beboerne holder Møde om Sagen, og et Udvalg nedsættestil at forhandle med Sogneraadet.
    Beboerne paa Strandvejen Middelfart - Strib har været samlet til et Møde paa Vestfyns Forsamlingshus for at drøfte Spørgsmaalet om en Skole i Strandvejskvarteret. Skovejer K.G.Stoffregen redegjorde for, hvad der hidtil var sket i denne Sag. Man havde indsamlet Oplysninger om Børneantallet, og det viste sig, at der var 71 Børn i Alderen under 13 Aar. Med de Tilflytningsmuligheder, der fandtes maatte Vilkaarene for en Skole her være gode, og man tilstillede Sogneraadet det indsamlede Materiale sammen med en Ansøgning om at faa Spørgsmaalet taget op. Sogneraadet ønskede nedsat et Udvalg af Beboerne til at forhandle Sagen, og paa Mødet valgtes Lærer Banke, Andelsskolen, pens. Lærer Jørgen Schmidt, Strandvejen, Fuldmægtig Brøgger og Skovejer Stoffregen til Medlemmer af dette Udvalg.
     Man kom ind paa en nærmere Drøftelse af Sagen, og der blev givet Udtryk for, at man ikke alene fandt Oprettelsen af en Skole for Strandvejskvarteret mulig, men det maatte være et berettiget Krav.

Middelfart Venstreblad
      den 2.Marts 1936.

Der losses
        i Strib Havn.
  
I Gaar indkom i Strib Havn »Pan«, Skpr. Dyhr af Aalborg, med en Ladning Koks til Køb-mand Thranegaard Andersen.

Middelfart Venstreblad

      den 3. Marts 1936.
Lodsejerne afstaar Jord
     til den nye Vej til Strib.

  Ved Forhandling mellem Udvalget og Lodsejerne i Gaar opnaaedes Enighed med de fleste, og i Dag fohandles med de sidste .....

Middelfart Venstreblad
        den 6. Marts 1936.
Strib Badehotel solgt.
Hotelejer N.B.Andersen har i Dag solgt Strib Badehotel med »Fær-gegaarden« og alt Tilbehør til Fru M.Andersen, Skelskør, som i nogle Aar har drevet Civiletatens Sommeretablissement ved Ko-bæk Strand.
   Købesum er 183.000 Kr. Overtagelsen sker 15 Marts.

    Middelfart Venstreblad
               den 4. .Marts 1936.

Tre Huse i Strib maa falde
                     for den nye Vej

I Gaar sluttede Forhandlingerne om Afstaaelse af Jord, og Arbejdet kan snart Begynde.

I Gaar forhandlede det kommunale Udvalg for Vejlby Sogn med de sidste 23 Lodsejere, som skal afgive Areal til den nye Vej fra Middelfart til Strib. Det lykkedes at opnaa Enighed med dem alle med Undtagelse af en enkelt, og denne faar tillige med de to, der ved Forhandlingerne i Forgaars nægtede at modtage det givne Tilbud, nu en Uges Frist til at akceptere.
   Foruden de Jordarealer, der skal afgives, blev der ogsaa eksproprieret tre Huse, beliggende ved Jernbanebroen i Strib, hvor den nye Vej skal føres op i Byen. Disse tre Ejendomme tilhører Tandtekniker Buchholtz, Enkefru Hansens Dødsbo og et Konsortium ved Landsretssagfører Andersen, Assens. Prisen var Ejendommenes Skyldværdi, omkring 6000 Kr. for hvert Hus, men desuden faar Lejerne nogen Erstatning for at rykke ud af Lejlighederne med kort Frist.
    Det er nu Meningen, at Arbejdet skal i Gang snarrest muligt. De Huse, der er ubeboet, vil blive udbudt til Nedrivning, og hvad selve Vejarbejdet angaar, vil dette blive paabegyndt, saa snart Vinteren ikke længere lægger Hindringer i Vejen derfor. Formentlig vil Lockouten ikke komme til at genere Arbejdet.

Fælleshaab solgt til
   Aandssvageanstalt.

Overtagelse til April og foreløbig
             60 Patienter til Sommer.

     Vi meddelte for nogen Tid siden at der plejedes Forhandlinger mellem Vejlby og Asperup-Roerslev Sogneraad og Ledelsen af Østifternes Aandssvage-anstalter om Salg af Forsørgelses-anstalten »Fælleshaab« til Anstalterne, for at den kunde blive omdannes til Aandssvageanstalt. I Dag kan vi med-dele, at Salget er gaaet i Orden. ... Og det kom her til endelig Afgørelse i Sagen, idet Aandsvageanstalterne kø-ber »Fælleshaab« med Jordtilliggende for 32,000 Kr., at overtage til 1, April 1936.
   Til »Fælleshaab«, som er opført i 1868 og nok kunde trænge til en gennem-gribende Restaurering, hører ca. 10 Tdr. Ld. ...


      Middelfart Venstreblad

                 den 7. Marts 1936.
Tinglyste  
          Ejendomshandler.
....
Hotelejer N.B. Andersen, Strib til Fru Ellen Margrethe Andersen, Skelskør, 1l, 1 m, 1 dg, 1 ce, 1 er, 1 da, og 1 nb Strib Færgegaard, Strib Røjleskov Sogn, 150.000 Kr. plus Løsøre 33.810 Kr. 09 Øre

     Middelfart Venstreblad
                 den 13. Marts 1936.

   Motorfærgen »Jyden«

   Er for en Maaned udlejet til Øernes Dampskibsselskab i Søby paa Ærø og skal gaa i Fart mellem Søby og Faa-borg.
   Færgen sejler paa Onsdag, og derefter skal ,,Strib« overtage Farten mellem Strib og Fredericia.


                den 18. Marts 1936.

   Motorfærgen »Strib«
              grundstødt.

   I Aftes i den tætte Taage grundstødte Motorfærgen »Strib« lidt vest for Fær-gelejet i Strib. Passagererne, omkring en Snes, blev med Robaad færget i Land, og i Løbet af et Par Timer sattes »Jyden« ind i Farten. Først til Morgen kom »Strib« flot.
    Færgen »Jyden« kom ikke som meddelt til Ærø i denne Uge. Grunden er, at Ærøfærgen ikke kan komme paa Bedding, før Lockouten er forbi.

                                     Middelfart Venstreblad
                                                 den 28. Marts 1936.
Vil Vejlby Kommune bygge Skole ved Stensgaard.
   Spørgsmaalet om Skole for Kvarteret ved Staurby Skov
                                                                                       paany til Behandling

  Vejlby Sogneraad afholdt i Aftes Møde, hvor der forelaa en Skrivelse fra Skolekommissionen angaaende Ordning af Skoleforholdene i Staurby og ved Staurby Strand.
    Formanden oplæste en Skrivelse fra Forældrene ved Staurby Strand og Skolekommissionen Bemærkninger hertil, og han anbefalede en Ordning, der gaar ud paa at opføre en ny Skole i Nærheden af Stensgaard, en Ordning, der kan blive hensigtsmæssig for baade Staurby og Strandvejen.
   Byskov Ovesn og And. Jørgensen udtalte sig i Tilslutning hertil medens H.Jensen ønskede Sagen behandlet i Udvalg, saa der muligt kunde træffes en Ordning. Dette vedtoges, og Udvalget kom til at bestaa af H.Jensen, Fru Rehr, Byskov Ovesen, Simon Hansen og Anders Jørgensen, hvortil kommer et supplerende Medlem som Repræsentant for Strandvejsbeboerne....
     Formanden gav derefter Meddelelse om Salget af Fælleshaab, ...
   A.Chr. Petersen, »Pnuel«, Strib, androg om Sogneraadets Anbefaling til at drive Gæstgiveri uden Udskænkning af stærke Drikke. Efter anbefalende Udtalelser af Fabrikant Skov og H.Lensen gaves Tilladelsen....
   Et Andragende fra Fru Hotelejer Andersen om Tilladelse til at drive Hotelvirksomhed i Strib anbefaledes.
   Købmand Larsen, Strandvejen, fik Tilladelse til at sælge Is efter Kl. 18.
   Staurby Strands Vandværk ansøgte om Vandindvindingsret, og Sogneraadet anbefalede dette.

    Middelfart Venstreblad
         
den 28. Marts 1936.
   Strib Strandbad bør ændres
                paa et enkelt Punkt.

   Da Vejlby Sogneraad i Fjor Sommer anlagde Strib Strandbad, var det et Ini-tiativ, der hilstes velkommen fra alle Sider, Imidlertid er det et almindeligt Ønske, at der til Sommer sker en Ændring i Arrangementet saaledes, at den hidtil lukkede Strand bliver aaben ved at Plankeværket fjernes.

    I Strib Turistforening var Spørgsmaa-let oppe i Aftes, og man gik ganske ind for dette, og hvis Sogneraadet ikke af egen Drift tager Spørgsmaalet op, vil der indgaa et Andragende fra Turist-foreningen....


Forældreraad i Staurby.

   Som en naturlig Foranstaltning til Selvhævdelse i en kommende for-handling om Staurby Skoles Flytning eller fortsatte Bestaaen har For-ældrekredsen, der knytter sig til Skolen, sat sig i Bevægelse for at faa valgt et Forældreraad i Staurby. Sagen er paa normal Maade indgivet til Sogneraadet, som derefter foretager det fornødne.

                      den 2. April 1936.
   Flytningen af Perrontagene
                  fra Strib Station.

     til Esbjerg er overdraget Tømrermes-ter R.Petersen, Strib.

Middelfart
               Venstreblad

        den 23. April 1936.
 
Den nye Strandvej mellem
      Middelfart og Strib

   I næste uge begynder Jordar-bejdet ved Skærbæksmølle
   Det har trukket længe ud med at komme i Gang med Anlæget af den nye Strandvej mellem Middelfart og Strib; men nu lysner det. Det er som før nævnt Entrepenørfirmaet Hans Jør-gensen & Søn, Odense, der har faaet Arbej-det overdraget, men Firmaet har givet en Del af Jord-arbejdet til Entrepenør Carl Nielsen, Fruens Bøge, og den-nes Materiel er nu kommet hertil, saaledes at man kan tage fat naar som helst.
   I Strib er man allerede saa smaat begyndt med Kloak-arbejder, som først skal bringes i Orden; men antagelig midt i næste Uge vil Jordarbejdet komme i Gang ved Skær-bæksmøllekvarteret . I den første Tid vil der næppe komme mere end 10 -15 i Virksomhed; men Styrken vil efterhaanden kunne øges, og desuden bliver der maaske Tale om, at man iværksætter Jordarbejder paa to Steder af Vejstrækningen for at faa saa mange Arbejdere beskæftiget som muligt.

       Middelfart Venstreblad
                     den 28 April 1936.

    Statsbanernes Arealer
        ved Rubæksbanke fredes.

Fredningsnævnet var i Gaar i Strib og afsagde Fredningskendelse
.
  Fredningsnævnet for Assens Amt,. bestaaende af Dommer Moritz i Assens, Bygmester Rs. Petersen, Glamsbjerg, samt Sogneraadsformand P.Nielsen Petersen, var i Gaar i Strib i Anledning af en Henvendelse fra en Del Stribborgere om at faa fredet Statsbanernes Arealer ved Rubæksbanke. Der har jo været meget stærkt delte Meninger om Spørgsmaalet, idet Strib Borgerforening har ønsket Fredning; men Handels- og Haandvær-kerforeningen er gaaet imod, lige som Vejlby Sogneraad ogsaa har været Modstander af Fredning ud fra det Synspunkt, at man ikke vilde lægge Statsbanerne Hindringer i Vejen for at afhænde Stationsarealerne. Fredningen skulde gaa ud paa at forbyde Bebyggelse af enhver Art paa Statsbanernes Del af Rubæksbanke, at sikre Almenheden Adgang til Stranden oh hindre Bortkørsel af Grus og Sand fra Stranden.
    Til Stede ved Fredningsforretningen var adskillige Stribborgere som Representanter for Foreninger og for dem, der har ønsket Fredningen. Nævnet besaa Forholdene og afsagde en Kendelse, gaaende ug paa, at de nævnte Arealer fra Matr. Nr. 2e til Vandløbet skal fredes. Kendelsen var dog ikke enstem-mig, idet Sogneraadsformand P.N.Petersen undlod at stemme. Statsbanerne fik Pligt til at anlægge en Sti fra den nye Vej over Sporet til Stranden, og om fornøden anbringe et Drejekors. I Erstatning til Statsbanerne for Ulæmper skal betales 1000 Kr.

                                                   Middelfart Venstreblad
                                                                                     den 7 maj 1936.
Stykgods til Strib skal nu befordres med Tog.
           Et Udvalg fra Strib hidfører denne Ændring,
                         men Stationsforstander Kyed hævder, at Strib derved narrer sig selv.

       En Deputation fra Strib med Købmand Tranegaard Andersen som Ordfører har været i København for at konferere med Generaldirektøren om Trafikforholdene. Vi spørger i Dag Hr. Tranegaard Andersen om, hvad Resultatet blev, og denne bekræfter først, at det lykkedes at faa den private Rutebils Køretider indrangeret i Statsbanernes Køreplan, hvilket er et Fremskridt.
Men det var Godsbefordringen til og fra Strib ikke et Hovedpunkt ?
    Jo. Da vi hernede paa Strib fik at vide, at Statsbanerne paatænkte at besørge Stykgods hertil ved en Middelfart-Vognmand, som vi skulde betale ekstra for at køre med det, sagde vi straks til Middelfart Station, at derimod vilde vi protestere. Og nu fik vi Generaldirektørens Tilsagn om, at Strib hver Dag faar Ind- og Udlevering af Stykgods, idet Jernbanen vil trille herned med det, og en Portør fra Middelfart vil faa Ekspeditionen af det, sandsynligvis nogle Formiddags- og Eftermiddagstimer daglig.
     Og er denne Ordning saa tilfredsstillende ?
Ja. vi er himmelhenrykte for den. Nu bliver Strib ikke »pr. Middelfart«, og vi kan baade modtage os afsende vore Sager fra Byen selv

                                          Middelfart Venstreblad
                                                    den 16. Maj 1936.
Tre Huse i Strib rives ned.
Licitation over Fjernelsen af de Huse der skal vige for den ny Vej.
     De tre Ejendomme i Strib, der var udbudt til Nedrivning, var som bekendt udbudt saaledes, at de, der foretog Nedbrydningsarbejdet, tager Husenes Mate-rialer som Betaling, og at positiv eller negativ Difference udlignedes kontant .
     Ved Licitationen tilbød  Sigurd Petersen, Koager, Vejlby Mark, at nedbryde det røde hus mod at betale 220 Kr., og Ejnar Poulsen, Strib, tilbød at betale 110 Kr. for »Birkely« og 25 Kr. for Bucholtz’ Ejendom . Endelig forelaa et Tilbud fra Hans Fr. Hansen, Vejlby Skov, der forlangte 125 Kr. for Nedbrydning af det røde Hus.

(Annonce)
      Besøg
Strib Strandbad !
      Aaben 15. Maj -15 September
   Herlige, friske, styrkende Strømbade.
Benyt de billige Sæson eller Maaneds-kort.
   Familiekort for hele Sæsonen Kr. 6,00 -
         pr. Maaned Kr. 2,00
   Enkeltpersoner Kr. 400 - og Kr. 1,50
   Børn  Kr. 2,00 - og. Kr. 0,75
   Musikunderholdning hver Eftermid.
Afbenyttelse af Garderobe og Toiletter gratis.
                                 Badeudvalget

     Middelfart Venstreblad
                 den 22. Maj 1936.

Et Stykke Strib,
          der forsvinder.

   Perronerne paa Stationen tages ned.
- Tre Huse ved Broen fjernes.

   Partiet omkring Strib Station undergaar i denne Tid ikke ringe For-andring.
    I Øjeblikket er man i Færd med at nedtage Perron-Overbygningerne, af hvilke en Del skal til Esbjerg og benyttes der. Det er navnlig de svære Jernstøtter, der kan bruges, og efter at være taget ned bliver de renset og malet, inden de sendes til Esbjerg,
   Ikke langt derfra er et andet Ned-brydningsarbejde i Gang. Det drejer sig om de tre Ejendomme ved Broen, der skal vige for den nye Vej. Det ældste af Husene er det saakaldte Buch-holtz’ske Hus, der for henved 50 Aar siden blev opført af Tømrer Ebbe Nielsen, Middelfart, og senere solgtes til nu afdøde Tandtekniker Buchholtz. Denne afløste sin Fader, der drev Tandteknik i det saakaldte »lange Hus« ved siden af. Siden Forretningen blev flyttet op til Hovedvejen, ejedes Huset stadig af Hr. Buchholtz’ Familie, der indtil nu har haft det udlejet.
   »Det røde Hus« blev bygget af Vognpasser H. Jørgensen, Røjle Enge, men da han kort efter forflyt-tedes til Kalundborg, købtes Huset af Broformand J.Laursen. »Birkely«, eller som det populært kaldtes, »Klubben« blev bygget af Murermester J.Gulløv, og der var i nogle Aar en slags Beværtning i Ejendommen, som iøv-rigt har haft en omtumlet Tilværelse og en Gang ejedes af en Mand, der flygtede fra Villa og Kreditorer til Argentina, »Birkely« var i sin Tid oppe i en meget høj Pris og er nu solgt til Nedbrydning for 7500 Kr.
    Nu falder husene og giver Plads for Vejen, der forhaabentlig bliver til Gavn for Byen, og i alt Fald vil pynte paa Omgivelserne.

 Middelfart Venstreblad
          den 27. Maj 1936.

Strib Badehotel
               og Bevillingen.

    I Amtsraadsmødet i Gaar søgte den nye Ejer af Strib Badehotel, Fru Ellen Margrethe Andersen, om Bevilling.
   Imidlertid oplyste Hr. Barløse, at Ejerinden ikke selv drev Hotellet, men var rejst bort, og Andragendet maatte derfor nærmere undersøges, før Bevillingen gives.

               den 29. Maj 1936.

Strib
Koncertsalen Aabner
         1. Pinsedag

2. Pinsedag Koncert
fra Kl. 4 til 6 Eftermiddag.

Koncert
og Dans i den store Sal fra Kl. 8 Aften.

                den 2. Juni 1936.

Badesæsonen indledet i Strib.

   Paa Strib var der mange Gæster 2. Pinsedag baade paa Stranden og om Aftenen paa Badehotellet, hvor der var fuldt hus. Selv om Solen varmede godt om Eftermiddagen var der dog kun faa, der tog sifg en dukkert, medens de fleste nøjedes med at tage forskud paa Solbadene.

               den 2. Juni 1936.

Sejltur fra
      Strib og Middelfart
              til Wedelsborg.

   Vejret har nu efterhaanden antaget en saa lovende Karakter, at man fristes til at tænke paa Søndags-udflugter og Sejlture.

Strib-
Fredericia- Færgen »Jyden«, staar i Morgen til Disposition for de der ønsker Udflugtstur til Søs, idet Fær-gen  foretager en Eftermiddagstur fra Fredericia, Strib og Middelfart til Wedelsborg Slotshave til en billig Pris. Færgen har Restauration og Musik om Bord, og det er Hensigten at fortsætte med saadanne Sømndagsudflugter Sommeren igennem.

       Middelfart Venstreblad
                den 9. Juni 1936.
    Strib Koncertsal
        Hver Søndag og Onsdag

        Koncert
Kl. 6
- 8.
       Derefter Dans til Kl. 12.

Skipper-Anretning
             med varm Ret Kr. 1.50.

- Prøv den, serveres hver Dag hele Dagen.


                   den 20. Juni 1936.

    Den lille Badeplads
           ved Strandvejen er overfyldt.

   Men vi lader Blikket gaa tilbage til Stranden fra Middelfart til Strib. Hele Stræk-ningen her er nu saa præget af Badningen som i den varmeste Midsommer. Den lille ideelle Badestrand paa Strandvejen nedenfor Jernværket har været en fuldkommen Myretue, hovedsaglig af Børn, men om Aftenen ogsaa af mange voksne, og hele Vejen langs Strandvejen, hvor der er en tilgængelig Strandplet, bades der med Liv og Lyst.
     Helt ned imod Strib er Statsbanernes gamle Klitparti ved Rubæksbanke
- det omstridte Fredningsareal - blevet et yndet Tilflugtssted, og der er her et stærkt vok-sende Badeliv.

Strib Søbad har livligt Besøg.

   I Strib florerer Badelivet ligeledes livligt. Der er badende paa Strib Strand hele Dagen, og sidst paa Eftermiddagen og først paa Aftenen er Besøget meget stort. Man bemærker iøvrigt her en tydelig stigende Interesse for Søbadet, idet der de sidste Dage har været voksende Besøg her.

                 den 24. Juni 1936.

St. Hansaften ved Strib Strand.

   I Strib fejredes St. Hans Aften ved Stran-den, hvor flere Hundrede Mennesker var samlet for at se det prægtige Skue med Snese af Baal fra Treldenæs til Lyngsodde og fra Røjle Klint til Middelfart. Strib-Dren-gene havde deres eget Baal, der ikke var det mindste. Paa det blanke Bælt pilede en Mængde smaa Motorbaade rundt, og det blev en af de rigtige St. Hansaftener . Strib Ungdomsforening og Borgerforeningen hav-de fælles Udflugt med »Jyden« paa Bæltet og med Landgang i Snoghøj.

                                                              Middelfart Venstreblad
                                                                         den 20. Juni 1936.
                                        Strib Vandværk fejrer Jubilæet paa Vandet.
En herlig Sejltur på Lillebælt med Landgang og Fest i Strib.
      Der var ca. 200, der havde fulgt Indbydelsen til at deltage i Strib Vandværks Jubilæumsfest i Gaar, Kl. 2,20 sejlede »Jyden« i det dejlige Sommervejr ud fra Strib, og Turen gik først til Snoghøi, hvor man indtog Kaffen.
   Her bød Formanden, Fabrikant Skov, velkommen til Interessenter og Gæsterne, Sogneraadsformand P.N.Petersen, Gdr. Byskov Ovesen, Lærer Petersen, Ingeniør Bille-Andersen og Værkets Maskinpasser, Gdr. Marius Jørgensen.
    Efter en Sang talte Værkets første Formand, Slagtermester Olsen, for og om Værket, fortalte om Bryderier og Glæder, man i de 25 Aar har haft, og takkede de Mænd, der gennem Aarene havde ofret sig for Sagen, og som hver især havde udrettet et godt Arbejde og naaet et fint Resultat.
    Lærer Petersen fortalte et Par morsomme Historier, hvoraf den ene et Causeri over Strib Vandværk, og denne modtoges med vild Begejstring.
   Fabrikant Skov talte nu for Strib, Forstander Stoumann for Bestyrelsen, som han takkede, fordi den havde arrangeret denne Fest. Sogneraadsformanden talte for Strib, som han ønskede vilde gaa en lys Fremtid i Møde, Overportør Mortensen talte for Lærer Petersen, der havde glædet Selskabet, og for Sogneraad og Bestyrelse, Representant P.Hansen talte for Damerne og H.Jensen for Fædrelandet.
    Ind imellem Talerne priste man i Sang Pionererne fra de første Aar og Ingeniør Bille-Andersen, der med heldig Haand havde projekteret den store Udvidelse, samt Værkets sidste Formand, Overmatros Augustsen, der var kommet til Stede.
    Derefter sejlede man en dejlig Tur Fænø rundt og forbi Løverodde og Skærbæk, og paa Turen bødes der paa Forfriskninger, til Damerne Konfekt og Is.
   Ved Halvotte-Tiden var man hjemme, og før man gik i Land sang man »Der er et yndigt Land«, og Fabrikant Skov takkede alle, der var taget med.
    Turen var sluttet, og der var kun een Mening om denne, at den havde været ualmindelig vellykket. Den næste Glæde for Interessenterne bliver Eftergivelsen af Vandafgifen i Oktober Kvartal.

                                   Middelfart Venstreblad
                                                                    Lørdag den 4 Juli 1936.

Overfredningsnævnet paa Strib Sydstrand.
Saavel fra Stribs Foreningers som Vejlby Kommunes Side advares mod Fredning, idet man ønsker Arealet frit til eventuel Anvendelse for en større Virksomhed.

    Det ca. 100 Meter lange Areal paa Strib Stations gamle Jernbaneterræn, som i første Omgang er blevet fredet af Fredningsnævnet, blev i Dag taget op til fornyet Undersøgelse af Overfredningsnævnet, hvortil Statsbanerne, som ejer af Arealet, havde indanket Fredningsnævnets Kendelse
    Kl. 10 i Formiddags samledes Overfredningsnævnet, som bestaar af Departementschef Fred. V.. Petersen, der er Nævnets Formand, Borgmester Godskesen, Højesteretsdommerne Bülov og Troels Jørgensen, Redaktør J.P.Larsen, tidl. Folketingsmand M.P.Tange og Landstingsmand Veistrup. Endvidere var for Statsbanerne mødt Baneingeniør Skjødt, Odense, og Formanden for det lokale Fredningsnævn, Dommer Moritz, Assens, samt Repræsentanter for Sogneraadet med Formanden, Amtsraadsmedlem P.N. Petersen i Spidsen, Grundejerforeningen og Haandværkerforeningen i Strib og enkelte andre Stribborgere.


Statsbanerne protesterer energisk.

     Nævnet tog Arealet i Øjesyn og samlede sig efterhaanden paa, »Knolden«, som danner den sydlige Grænse af Grunden, og der førtes her en længere Forhandling Dommer Moritz indlede denne med kort at ridse op, hvad hele Sagen drejede sig om, hvorefter Statsbanernes Sagfører gjorde Rede for de Grunde, der gjorde, at Statsbanerne meget maatte modsætte sig en eventuel Fredning. Statsbanerne havde nemlig to Muligheder for at udnytte Arealet. Den første og bedste Mulighed var at sælge til en Fabrik, hvortil Grunden var meget velegnet. Hvis det ikke lykkedes, kunde man ogsaa udstykke Arealet til Sommerhuse. Ved en eventuel Fredning vilde den Erstatning Statsbanerne havde Krav paa, blive betydelig større end de Goder var Værd, der vandtes ved Fredningen. Til Slut vilde Statsbanerne protestere imod, at der ved Fredningsnævnets Kendelse var blevet paalagt dem at anlægge og vedligeholde en Sti, idet de ikke mente, der fandtes Hjemmel hertil i Naturfredningsloven.


Et Indlæg for Fredning.

Ekspeditionssekretær i Fredningsnævnet Gemzøe, som var mødt for denne ,vilde meget gerne anbefale, at Fredningsnævnets Kendelse stadfæstes, idet der her var et af de skønneste Steder, som uvægerligt maatte blive ødelagt ved Anlæggelse af en Industrivirksomhed.


I Strib ønskes Fredningen ikke
.
            Lige overfor en enkelt Røst for Fredning erklærede flere,
                                                              at Stribs Befolkning ønsker Plads til en Virksomhed her
      Derefter udtalte nogle af de tilstedeværende Beboere i Strib og ved Strandvejen sig.
     Malermester Petersen, Strib, udtalte, at de alvorlige Mennesker i Strib var enige om, at det var en Uting at lægge Baand paa Stedet her.
    Efter Lillebæltsbroens Aabning var der et Tryk paa Byen, som kun kunde fjernes ved Anlæggelsen af en Virksomhed. En saadan Virksomhed havde ikke den ringeste Interesse i den gamle Færgehavn, som kun var til at pille ned. Derimod maatte Stedet her anses for meget velegnet. Der var isfrit Vand hele Aaret, og selve Bugten dannede en glimrende Naturhavn.
    Hele Nordstranden er jo fredet af Overfredningsnævnet, og der var rig Lejlighed til Badning baade indenfor og udenfor den nye Badeanstalt..
     Det er her paa Sydstranden, Virksomhederne alle Dage har ligget, og det er her, de skal blive ved med at ligge. Dette Synspunkt deles af Haandværkerforeningen, Handelsforeningen og det samlede Sogneraad.
     Chr. Nielsen »Linden«: Der er Plads nok paa det gamle Færgehavnsterræn til en Virksomhed, og der er samlet over 100 Underskrifter paa, at vi ønsker Fredning her. Det er rigtig nok, at der er Enighed i de forskellige Foreninger, men det er kun indenfor Bestyrelserne; vi andre er aldrig blevet spurgt.
    Direktør N.C.Nielsen, Strib protesterede mod denne sidste Udtalelse og oplyste, at Spørgsmaalet havde været gjort til Genstand for Debat paa en Generalforsamling i Grundejerforeningen, og det var der blevet vedtaget at kræve Sydstranden holdt fri til nyttig Anvendelse, og hvis der blev holdt en almindelig Afstemning, vilde der ganske sikkert blive et meget stort Flertal, der ikke ønskede Fredning. Hvad Gavn har Strib af, at en halv snes Mennesker kan bade her ? Nej, det er en Virksomhed, vi vil have, hvis ikke Byen skal gaa under.
    Proprietær Autzen vilde gerne af Hensyn til de Huse, der ligger lige syd for det omstridte Areal, have at den nuværende Sydgrænse for Fredningen kom til at ligge et halvt Hundrede Meter længere nordpaa.


Fra Kommunens Side advares mod Baandlæggelse.
 
Sogneraadsformand P.N.Petersen udtalte nu ganske kort, at Kommunen ikke ønskede Arealet baandlagt ved Frednings-bestemmelser, men i hvert Fald sagen udskudt, til man saa om Statsbanerne fandt en Køber og afhændede Grunden til Brug for en større Virksomhed .
     Hermed sluttede Mødet paa »Knolden«, hvorefter Overfredningsnævnet tog til Helnæs, og der vil først senere blive afsagt en Kendelse.

        Middelfart Venstreblad
                            den 17 Juli 1936.

Den nye Strib-Middelfart Landevej.
  Overtaksationen gav mere til de utilfredse.

     Som det vil erindres, var der ved Ekspropriationen af Arealer til den nye Vej fra Strib til Middelfart to Lodsejere, som ikke vilde tage mod de tilbudte Sum-mer, medens de øvrige opnaaede Forlig.
    Overtaksationen har nu set paa de to Tilfælde, og har tilkendt Bogholder Krøyer 425 Kr. og Propr. Autzen 1800 Kr. mere, end de blev tilbudt i første Omgang.


                          den 20 Juli 1936.

Sommerstemning i Strib
.
  En Sommergæst i Strib, der kalder sig Frans Fynbo, har sendt Pol. en lille Opsats om Sommeren i Strib, saalydende:
- Nej, nu har jeg hørt længe nok om alle de andre Steders Lyksaligheder, men ingen har omtalt Strib - det dejligste Sted i Danmark. Hvis De tror, at Strib er »død« siden Knutzens klamme Haand lod Færgerne forsvin-de, saa tager De fejl! Badehotellet vrimler af fine og fornemme Navne »Lillebror« har travlt med at befordre Fredericianerne over til en Svingom paa Danmarks skønneste Badehotel, og om Aftenen ser De ingen skønnere Solnedgang end den, De ser ude paa Fyret! Og om Formiddagen sidder der en yndig Krøltop omme ved den gamle Banegaard. Helt nede paa Stenene lige ved Bæltet sidder hun og synger af Hjertens Lyst, mens hun skræller Kartofler eller skruer Rødspætter - jeg maa om og se, hvad hun skal have til Middag i Dag! Jeg misunder de Mennesker, der skal spise den Mad hun har lavet til Tonerne at Hans Hartvigs Sømandsviser - hun kan dem alle udenad!
... Som man forstaar, er Feriehumøret højt i Strib.

Middelfart Venstreblad
                  den 21. Juli 1936.
     Idrætten i Strib skal atter
                          kaldes til Live.
   
Fodboldspillet søges genoptaget, og der er skaffet en Plads. - Ogsaa Svøm-ningen skal i Gang.

Fra Strib skrives til os:
    Strib Idrætsforening paatænker at oprette et Fodboldhold og indbyder i den Anledning til Møde paa Hotellet Torsdag den 23. ds. I Anledning af Artiklen i dette Blad den 16. ang. Oprettelsen af en Svømmeklub er ogsaa taget under Over-vejelse af Foreningens Bestyrelse, og denne har da besluttet at indbyde alle den samme Aften, for at Sagen kan drøftes nærmere. Ligeledes har man besluttet ved samme Lejlighed at se, hvorledes Da-merne stiller sig med Hensyn til et Hold til Haandbold.
    Strib Idrætsforening har været ret daarligt stillet i de sidste Aar, da den ingen Sportsplads har haft til Raadighed, og alle tidligere Forsøg paa at anskaffe en saadan, er strandet. Nu har Foreningens Formand Marinus Jespersen, imidlertid henvendt sig til det Konsortium, der ejer den gamle Sportsplads, for at forhøre om Betingelserne for et eventuelt Lejemaal. Henvendelsen, der blev rettet allerede tidligt paa Foraaret, er dog først nu blevet besvaret, og da svaret er gunstigt, retter Foreningen altsaa en Opfordring til alle om at give Møde paa Hotellet Torsdag Aften.

Middelfart
       Venstreblad

         den 23. Juli 1936.
Strib østre Vandværk
   skal moderniseres.

   Strib Vandværk afholdt i Aftes Generalforsamling. Overfyrbøder P.Lund dirige-rede, og Formanden, Over-fyrbøder Johs. Nilesen, af-lagde Beretning. Det store Punkt paa Dagsordenen var Modernisering af Værket. Det har i nogen Tid været arbejdet paa enten at faa Tilslutning til det store Værk eller udvide og omforme Østre Værk, saa det bliver i Overensstemmelse med Ti-dens Krav, medens man f. Eks. ikke for Tiden kan faa Vand til W.C.er. Det blev vedtaget at indhente Tilbud paa et helt nyt System, Hydrofor-Anlæg. Til Værket hører ca. 40 Interessenter.
    Af Bestyrelsen afgik For-manden, Johs. Nilsen, paa Grund af Sygdom. Lærer Kjær genvalgtes, og nyvalg-tes pens. Fyrbøder Jørgen-sen og Haandværker Chr. Sørensen. Endelig nyvalgtes til Formand Postbud C.Lar-sen.

             Middelfart Venstreblad
                       den 24. Juli 1936.

Idrætten i Strib.
     Mødet i Aftes viste stor Interesse baade for Boldspil og Svømning.
    Strib Idrætsforening havde i Aftes indbudt sine Medlemmer og andre interesserede til et Møde for igen at faa sat Liv i Sporten.
    Formanden, Snedker M.Jespersen, bød velkommen og gav den glædelige Meddelelse, at man nu havde faaet Lov at bruge den gamle Sportsplads igen, og at man derfor vilde sætte alt ind paa at faa rigtig Liv i Idrætsforeningen.
    Efter at flere havde udtalt sig om Sagen vedtoges det, at Ungdommen snarrest skal sætte Pladsen i Stand og begynde Fodboldspillet. Ligeledes vedtoges det efter Indlæg af Forman-den, Bademester S.Lund, Kirkegaard og flere at søge dannes en Svømmeklub, og der meldte sig straks en halv snes aktive Svømmere. En Taler anbefalede at se stort paa Tingene og søge arrangeret en Idrætsfest, eventuelt faa Fru Lilli Andersen hertil eller andet, saa Interessen kunde komme ud blandt saa mange som muligt.
    Formanden takkede de mødte, og man skiltes i Ønsket om igen i Strib at faa Idrætten i Gang.

 Middelfart Venstreblad
       den 26. August 1936.
Østre Vandværk i Strib
    udvider  og anlægger
        Hydrofonværk.

    Østre Vandværk i Strib afholdt i Aftes ekstra General-forsamling paa Badehotellet. Anledningen var, at der arbej-des for en større Udvidelse af Værket og Anlæg af Hydrofon-anlæg.
    Efter at Overfyrbøder P.S. Lund var valgt til Dirigent, aflagde Formanden, Postbud C.Larsen, Beretning, og efter nogen Diskussion vedtoges Udvidelsen. Arbejdet over-droges til Firmaet Brdr. Hen-riksen, Odense, og vil komme til at koste 6000 Kr. og være færdigt i Løbet af 5 Uger.
    Hermed har Strib to moderne Vandværker, nemlig det gamle Værk med 225 Interessenter og Østre Vandværk med ca. 50.

           Middelfart Venstreblad
                   den 31. August 1936.
Assens Amtsraad
.....

Vej- og Gadeforbedringer i Strib.

     Strib Grundejerforening androg om For-bedring af Gangsti- og Vejforholdene paa Landevejen gennem Strib. I et tidligere Amts-raadsmøde haved Amtsvejinspektøren fore-slaaet en mindre Regulering af Kantsten m.m., samt en Udbedring af Sidebanerne. Nu fremsatte han Forslag til en Regulering af det søndre Fortov, hvortil Udgifterne vilde andrage ca, 5000 Kr.
      Sagen udsattes imidlertid foreløbig.
     Strib Borgerforening androg om Regulering af Vejsvingene i Hovedgaden. Det vedtoges at udvide Svinget ved Østerhus ved Lejlighed....


        Strandvejen til Strib
                   bliver offentlig Vej.

     Den gamle Strandvej mellem Middelfart og Strib søges som meddelt nu gjort til offentlig Vej, og Vejudvalget indstillede, at Vejen, der er 2588 m. lang, optages som »offentlig an-den Klasses Bivej Nr.15«, udlagt i sin nuvæ-rende Bredde.

                                                         Middelfart Venstreblad
                                                                                   den 8. August 1936.
Den nye Strandvej til Strib færdig til November
    
Den nye Strandvej fra Middelfart til Strib begynder nu at tage Form. og omkring 1. November skulde Vejen efter alle Beregninger være færdig til at tage i Brug.
     I ca. tre Maaneder har en Arbejdsstyrke, der efterhaanden er vokset til ca. 50 Mand, arbejdet paa Vejen, og Jordarbejdet er saa langt fremme, at hele Strækningen fra Skærbæksmølle gennem Staurby Skov til Overkørselen ved Rubæksbanke er anlagt. Den nye Vej er udlagt med en bred Kørebane, et rummeligt Fortov og Nedløbsbrønde og vil sikkert indfri alle de Forventninger, der er stillet til den. ...


39.000 Kubikmeter Jord holder Flyttedag.

     Det er et meget stort Jordarbejde, der udføres ved Anlægget af den nye Vej, idet der skal flyttes ikke mindre end 39,000 Kubikmester paa hele Strækningen fra Middelfart til Strib. En meget betydelig Del heraf har allerede holdt Flyttedag, og hertil er anvendt Lokomotiv og Spor, idet Jorden skal transpoteres temmelig lange Strækninger. Vejanlægget har gjort flere Mesters Indhug i Skraaningerne gennem Staurby Skov, og Jorden herfra er blevet anvendt til Opfylding i Mosen mellem Skoven og Rubæksbanke, og de afgravede Skraaninger er derefter blevet tilsaaet med Græs og fremtræder nu med en skær grøn Farve.


En hel Omvæltning ved Rubæksbanke.

     Det største Afgravningsarbejde finder for Tiden Sted ved Rubæksbanke, hvor man for at imødekomme Vejkrydslovens Krav om Oversigt ved Overkørselen maatte gøre et voldsomt Indhug i Banken, der er gravet bort i en Bredde af 15 Meter, og i alt 8000 Kubikmeter Jord fjernes. Her sker en fuldkommen Omvæltning fra det tidligere. Den tidligere Skraaning med Naaletræerne er gravet bort og Banken længere tilbage mod Strib, hvor Vejen til Sommerhusene og Fabrikant Friis’ Ejendom tidligere gik, er ligeledes gravet bort i en betydelig Bredde.
     Hele denne Udgravning af Banken, er, fortæller Ingeniør Bille Andersen os, slet ikke foretaget af Hensyn til den nye Vej; men det er et Krav, som Vejautoriteterne trods alle Henstillinger har fastholdt i Henhold til Vejkrydsloven, der fastsætter bestemte Regler af Oversigtsforholdene, hvor Bane og Vej krydser hinanden. At der her er Tale om en Bane, som ikke bruges, har ikke overbevist Vejautoriteterne om, at man kunde gøre en Undtagelse.
     Overskæringen vil ikke undergaa større Forandringer, idet Krydset kun flyttes faa Meter nærmere Strib; men den gamle Strandvej vil ikke faa umiddelbar Forbindelse med Vejen, der nu gaar fra Ledvogterhuset til Strib Landevej. Dette Vejstykke vil blive omlagt og skal fra Hovedlandevejen føres i en omtrent lige Linje op til den nye Vej, hvorved den kommer til at gaa lige gennem Hønseriejer Jeppesens Hønsegaard.


Store Forandringer i Vejforholdene.

     Iøvrigt vil Vejforholdene omkring Rubæksbanke undergaa meget væsentlige Ændringer. Den nye Vej, der ellers følger Banen og kun vil blive adskilt fra denne ved et Staaltraadshegn, svinger ved Rubæksbanke i en ret stor Kurve ud saaledes at der ved Overkørselen bliver ca. 30 Meter mellem Vej og Bane - det er ogsaa et Krav fra Vejautoriteterne, og det medfører, at der ogsaa maa foretages ret betydelige Afgravninger længer ud efter Strib i den Skrænt, der ligger øst for Banen. Ogsaa de private Veje, som Hr. Autzen har anlagt til Husene paa Rubæksbanke, maa lægges andet Steds hen, efter at den hidtidige Vej er gravet Bort. Der er opnaaet Enighed om en Ordning, saaledes at Vejen føres omtrent ud for det nuværende Ledvogterhus, og den skal herfra føres videre over den bagerste Banke, som skæres igennem, og paa den anden Side af Banen sættes den i Forbindelse med de hidtidige Veje.
     For Øjeblikket arbejdes der for fuld Kraft paa hele denne Omvæltning ved Rubæksbanke; men det meste af Jorden er nu ført bort, og inden længe kan man fortsætte længere ned mod Strib. Paa denne lange Strækning vil Vejanlægget stadig gribe ind i Skrænten, og de fleste Haver vil komme til at yde en større eller mindre Tribut til Vejen langs den gamle Stationsplads. Og naar Vejen er ført frem til den store Remisebygning, hvor Børstefabrikken tænkes indrettet, skal den svinge op til Hovedgaden i Strib ved Tandtekniker Buchholtz’ Ejendom. De tre Ejendomme, som laa ved Stien her, er forlængst fjernet, og muligvis kan der blive Tale om, at endnu et Hus maa falde.


Først Skærver og Tjære til næste Foraar.

    Dette skyldes, at man vil have de nye Opfyldninger til at falde sammen, inden man foretager Skærvebelægningen og Overtjæringen. Disse Ting vil først blive foretaget til næste Foraar, og til den Tid vil der altsaa være skabt en helt moderne Vej mellem de to Byer ved Lillebælt.

                                                                                      den 22 August 1935.
Stadig Interesse for Færgehavnen i Strib
     Som et Vidnesbyrd om, at Interessen for Færgehavn og Stationsarealerne i Strib ikke er svindende, kan nævnes, at et Par Mand i Gaar opholdt sig paa Pladsen og foretog en Række Opmaalinger. Nogle af de nærboende spurgte dem, om det var med Køb for Øje, og hvad man tænkte at anvende Arealerne til; men de to Mænd var tavse.
Færgehavnen er forøvrigt blevet et Tilflugtssted for Fiskerne, som dag har noget svært ved at have deres Redskaber og Baade i Fred for Drengenes Skarnsstreger.

             Middelfart Venstreblad
                            den 17. August 1936.
  
 Et Fortidsdyr gemt i Rubæksbanke.
Mægtige Knoglerester fremdraget ved Afgravningen.
Et sjældent Knoglefund er i Formiddags blevet gjort under det store Udgravningsarbejde til den nye Landevej Middelfart - Strib ... De store Knogler, der viste sig at være Led af en Rygsøjle, hidrører utvivlsomt fra et meget stort Fortidsdyr, hvis efterkommere forlængst er uddøde paa disse Himmelstrøg. Man gisner paa, at de stammer fra en af de store Mamuth-Elefanter, hvoraf der kun er fundet Spor ganske faa Steder i Skandinavien ...


                      den 18. August 1936.
  
Er det en Hval, der er fundet
                                    i Rubæksbanke ?

....
    Berl. Tid. har i Anledning af Fundet haft en Samtale med Branddirektør Behrendt, der er af den Opfattelse, at det ikke drejer sig om Ryghvirvlen af en Mammut, men af en Hval, og at Knoglerne stammer fra Tiden lige efter sidste Istid.
    For nogle Aar siden blev der jo fundet Rester af en Hval i Grusgraven i Staurby Skov, altsaa ikke ret langt fra det Sted, hvor man har gjort det nye Fund. Begge Steder er efter alt at dømme Ende-Moræner, skabt af den store Isvandring nordfra.
     Der er ikke fundet flere Stykker ved den videre Udgravning, og om et par Dage, naar man er færdige med at grave ud af Banken, vil Hvirvlerne blive sendt til København og underkastes en videnskabelig Undersøgelse.

                                                                       Middelfart Venstreblad
                                                                                 den 5. September 1936.
Strib-Borger drages til Ansvar for Injurier mod Sogneraadet.
  
Murermester Christiansen forfulgte to af Sogneraadets Medlemmer og beskyldte Sogneraadet for at bestaa af Kæltringer og Bedragere, men søgte at trække i Land i Retten.
    Ved Retten i Middelfart har Vejlby Sogneraad anlagt Injurie-Søgsmaal mog Murermester Christiansen, Strib, der sigtes for at have udtalt, at der sad Kæltringe, Bedragere og Svindlere i Vejlby Sogneraad.

Sagens Urgrund.
Da Murermesteren ikke maatte hente Sand ved Stranden.

Sagens Forhistorie kan føres næsten en halv Snes Aar tilbage i Tiden, idet Christiansen i 1926 købte et Strandareal paa Strib Nordenstrand for herfra at hente Sand og Grus til Erhvervsmæssig Brug.
     Imidlertid blev Stranden ved et Kystfredningskommissionsmøde den 8 Februar 1927 fredet, saa han ikke kunde benytte det købte Areal paa den Maade som tænkt. Siden denne Tid har Christiansen jævnlig givet Udtryk for sit Nag til Sogneraadet og især overfor to Medlemmer af dette, nemlig Toldopsynsmand H.Jensen og Fabrikant Skov, der havde repræsenteret Sogneraadet ved den paagældende Fredningsforretning.
      Alt dette var imidlertid kun Forløbere, men paa et Møde i Strib Handelsstandsforening d. 13. Marts i Aar fremkom Christiansen med et meget kraftigt Angreb paa Sogneraadet, og dette har givet Anledning til et Sagsanlæg, der i Gaar Eftermiddags kom til Behandling for Retten.


For Rettens Skranke.
   ikke »falsk«, men, »med falsk Mandat« - hvilket ogsaa var forkert.

   Murermester Christiansen benægtede, at han paa Mødet i Strib Handelsstandsforening havde anvendt de nævnte Injurier, og han nægtede ligeledes, at han ved tidligere Lejligheder skulde havde fremsat lignende Udtalelser, ligesom han hævdede, at han ikke overfor Sogneraadsmedlemmerne H.Jensen og Skov havde udtalt, at de havde begaaet Falsk. Han indrømmede, at han ved forskellige Lejligheder, saaledes ogsaa paa Mødet den 13. Marts, havde sagt om de to Mænd, at de var mødt med falsk Mandat ved Kystfredningsmødet. Hermed havde han ment, at de var mødt uden Bemyndigelse fra Sogneraadet; men det var ikke hans Mening at beskylde dem for Dokumentfalsk. Han fremlagde en skrivelse fra Formanden i Socialdemokratisk Forening paa Strib, hvori denne udtalte, at Kommunekasserer Barløse paa et Møde havde erklæret, at de to Medlemmer var mødt til Fredningen uden Bemyndigelse.
       Efter at Murermester Christiansen var blevet foreholdt en Erklæring fra Sogneraadsformanden, om at de to Medlemmer ved det paagældende Møde var mødt med Sogneraadets Mandat, beklagede han, at han havde fremsat sine Udtalelser om det falske Mandat. Han tog disse Ord tilbage, og han gav de to Sogneraadesmedlemmer en Undskyldning. ...


Vidnerne husker »Kæltring og, Bedragere«.
     
Derpaa afhørtes en Del Vidner, der havde været til Stede ved det nævnte Møde i Strib Handelsstandsforening d. 13. Marts
     Blikkenslager Rehr, Strib havde hørt, at Christiansen paa Mødet havde udtalt om Sogneraadet »saadan nogle Kæltring og, Bedragere«, Særlig havde hans Udtalelser været rettet mod H.Jensen og Skov.
     Slagter Fjnar Nielsen, Strib, havde bidt Mærke i følgende Udtalelse af Christiansen: Kan man regne med Sogneraadet, naar der er Folk Indenfor det, der har begaaet Falsk?. Derimod havde han ikke hørt Ordene Kæltring og, Bedragere.
      Mekaniker Jens Weisbjerg huskede, at Christiansen havde sagt, at der var begaaet Falsk af enkelte af Sogneraades-medlemmerne.
    Efter at Christiansen paany havde været fremstillet og bestridt at havde anvendt de refererede Udtalelser paa Mødet, blev Sagen udsat til Fredag, idet Sogneraadet vil føre endnu nogle Vidner paa Christiansens Udtalelser paa Møder i Handelsstandsforeningen.

                                                                                        13 September 1936.
... idet Forpagter Otto Jepsen, Staurby, afhørtes om den Samtale, der for nogle Uger siden fandt Sted i Staurby Smedie. Jepsen forklarede, at Christiansen under Samtalen havde sagt, at der i Sogneraadet var nogen, der havde begaaet Falsk og Svindel. Derimod mente han ikke, at Christiansen havde anvendt Udtrykket Kæltring.
    Christiansen fastholdt, at han ikke havde anvendt andre Udtryk end Falsk og Falsknere.
Politimesteren begærede derefter Forundersøgelsen sluttet og Sagen gaar nu til Statsadvokaten, der skal tage Bestemmelse om, hvad der videre skal foretages.

              Middelfart Venstreblad
                 
  den 31. August 1936.
Benefice paa Strib Badehotel.

    Strib Badehotel afslutter paa Onsdag Sommer-sæsonen, og i den Anledning bliver der arrangeret en festlig Benefice for Kapelmester Gustav Mat-zon og hans Orkester, der i Sommer har vundet sig et stort Publikum ved Badehotellets Onsdags- og Søndagsballer.
     Der bliver udvidet Orkester, og iøvrigt faar Aftenen paa forskellig Vis særlig festlige Former.


                      den 1.September 1936.
   Bevilling
               til Strib Færgegaard
                                   og Badehotel.

Efter Overdragelsen af Strib Færgegaard og Badehotel har der i Amtsraadet ligget Andragende om Bevilling til den nye Ejer, Fru Ellen Margrethe Andersen. Skønt Andragenet var anbefalet af Sogneraad og Politimester, er det bleven liggende nogle Møder over, fordi Fruen ikke selv driver Hotellet, men er bortrejst. Det vedtoges imidlertid i Gaar at meddele Ellen Margrethe Andersen Bevillingen og samtidig godkende, at hotellet indtil videre drives af fhv. Hotelejer Rs. Andersen.
Denne Vedtagelse blev truffet for lukkede Døre.

        Middelfart Venstreblad
                  den 2.September 1936.
      Fredningen
         i Strib ophævet.

   Overfredningsnævnet finder set be-tænkeligt at opretholde Fredningen over for den stærke Modstand , der har vist sig

                                       København. (Privat)
   Efter hvad vi i Dag erfarer, har Over-fredningsnævnet nu afsagt en Kendelse om, at den foretagne Fredning af de af Statsbanerne ejede Arealer ved Strib vestre Strand ophæves fra Dags Dato.
     Det hedder i Præmisserne, at Overfred-ningsnævnet af Hensyn til den bestemte Modstand, som Fredningsspørgsmaalet af økonomiske Aarsager møder fra betydende Faktorer paa Stedet, nemlig Vejlby Sogneraad, Strib Handels- og Haandværkerforening, Arbej-dernes Fællesorganisation of Strib Grund-ejerforening, maa nære afgørende Betæn-kelighed ved at opretholde den bestaaende Fredningskendelse, vil den fra Dags Dato være at ophæve, og Arealet stilles til fuld Raadighed for Ejeren.

Middelfart
       Venstreblad

den 9. September 1936
. Arbejdet paa den nye
    Strib
- Middelfart
                 Landevej.

skrider nu rask frem mod Afslutningen. I disse Da-ge er man ved at blive færdig med Afgravningen af den saakaldte Sch-midts Banke, hvorfra 4-5000 Kubik-meter Jord er gravet bort og fyldt i Tangmosen. 
  Derefter fortsættes Ar-bejdet videre ad den gamle Stationsplads paa den Strækning, hvor der tidligere var en smal Vej langs Baneterrænet, og senere fortsættes op ad den gamle Jernbanesti til Landevejen. Det er kun Jordarbejde, der skal foretages paa denne Strækning, og man kan altsaa se Enden paa dette betydelige Arbejde.

                    Middelfart Venstreblad
                           den 15 September 1936.

               En usædvanlig Arvesag
                           for Middelfart Ret.

      Den forliste Hovmesters Enke og Børn kræver hans Formue tilkendt ved Dom.
     Middelfart Ret behandlede i Dag en usæd-vanlig Arvesag, der gaar ud paa at fastslaa, at en forsvundet Damper maa anses for at være forlist med Mand og Mus.
     Sagsøgeren er Enkefru Louise Hansen, Rolighedsvej, Strib, der paa sine Børns og egne Vegne paastaar sig kendt arveberettiget til sin bortblevne Mands Formue.
     Manden, Hovmester Peter Frederik Hansen, Strib, afsejlede den 3. December 1931 med M/S »Laura« af Frederits fra Benzinhavnen i Køben-havn til Frederits med en Ladning Benzin ; men siden Afsejlingen fra København har ingen hørt eller set noget til Skibet eller dets Besætning, og der kan ingen Tvivl være om, at Fartøjet er forulykket og de ombordværende druknet. Imidlertid kræver det formelle Retsmaskineri Arvingernes Ret til afdøde P.F.Hansens efterladte Formue fastslaaet ved Dom. og til i Dag var Hansen formeldt indstævnet til at give Møde i Retten for eventuelt at bestride Paastanden. Naturligvis mødte der ikke nogen, og i Henhold til Retsplejeloven-   beskikkedes der en Forsvarer til at varetage Hansens Interesser. Sagen udsattes saa i 14 Dage, men naturligvis vil Resultatet blive, at Arvingerne faar tilkendt Retten til For-muen.

                         den 22. September 1936.

Der losses i Strib Havn.
Motorskibet »Benedict«, Kaptajn Jørgensen, er indgaaet i Strib Havn med en Ladning Koks til Købmand Thranegaard Andersen.

                            Middelfart Venstreblad
                                    den 22. September 1936.

      Den nye Landevej til Strib
                                nærmer sig Afslutningen.

Man nærmer sig nu Afslutningen af det grovere Udfyldningsarbejde paa den nye Middelfart - Strib Landevej. Efter Nedbrydningen af Husene i Strib, hvor Vejen skal føres ind, blev der staaende nogle Ruiner agf Grundmuren, og her er man nu gaaet i Gang med at fylde op, idet der her skal paafyldes to Meter Jord, og naar dette er fuldført, er hele det store Arbejde med Jordtransport afsluttet.

                          Middelfart Venstreblad
                                 den 26. September 1936.
Bør Vejlby Kommune købe Statsbanearealerne ?
      En Henvendelse fra Strib Handelsforening faar velvillig Modtagelse. -

 Udsættelse med at opslaa Lærerembedet i Staurby....

Jorden fra Staurby Skole blev for et Aar udlejet til Forpagter J.Holmegaard.

Fra Strib Handelsforening forelaa en Skrivelse, hvori man ønsker, at Kommunen søger at købe det resterende Areal af Statsbanerne. Det vedtoges at anbefale og sende Skrivelsen til Ministeriet.

Fra Beboerne ved Strib Rørkærsvej var Ansøgning om Optagelse paa Regulativet af nævnte Vej. Efter Anbefaling af C.Larsen, Skov og H.J.Jensen gik Sagen til Vejudvalget....

Omvæltningen i Strib mærkes paa Kommuneregnskabet.
Vejlby Sogneraad behandlede i Gaar Kommunens Regnskab fra i Fjor. Regnskabet har særlig Interesse, fordi det omfatter det Aar den store Omvæltning skete i Strib, og man er da i Stand til at se, hvad dette betød for Kommunens Økonomi. Fraflytningen fra Strib har saaledes betydet, at Kommunen fik 8000 Kr. mindre i Skat en beregnet. Iøvrigt har der været Overskridelser paa forskellige Budgetter, mest paa den offentlige Forsorg, hvor Overskridelsen har været 11,000 Kr. saaledes at Kassebeholdningen er reduceret med henimod 20,000 Kr.

... Beholdning fra forrige Aar 24,914 Kr. .... andre Udgifter 19,770 Kr. deraf Opførelse af Strib Strandbad 16,706 Kr., Beholdning ved Aarets Udgang 5.640 Kr.

                                Middelfart Venstreblad
                                      den 7. Oktober 1936.

                       Fire Vogterhuse forsvinder.
       De blev solgt til Nedbrydning for 680 Kr
.
   De overflødige Ledvogterhuse ved Middelfart-Strib-Banen har hidtil faaet Lov at staa; men nu skal de naturligvis fjernes, inden det nye Vejanlæg skal tages i Brug. Der er i den Anledning afholdt en Licitation over Ned-brydning af de fire Ledvogterhuse, der findes paa Strækningen. Nedbryd-ningsarbejdet var udbudt med hvert Hus for sig, altsaa i fire Entrepriser. Entreprise I var Huset ved Rubæksbanke, II Huset ved Viadukten. III huset ved Skærbæksoverkørselen og IV Huset nærmest Middelfart gamle Station. I Betingelserne bydes Materialerne til Salg mod Nedbrydning og Afhentning, og kun Beboere i Vejlby Sogn kunde komme i Betragtning. Der er derefter indkommet følgende Tilbud:
  Entreprise I:
    Hans Christensen, Billeshave, 50 Kr.
 Entreprise II:
Niels Laursen, Røjle, 75 Kr., Autzen, Rubæks-banke 60 Kr., Sig. Rasnussen, Røjle, 35 Kr., A. Holger Nielsen, Strib minus 50 Kr.
  Entreprise III:
  Jørg Nielsen, Strib, 275 Kr. Carl Andreasen, Strib, 10 Kr.
  Entreprise IV: R.C. Jacobsen, Staurby, 280 Kr. A. Holger Nielsen, Strib, 15 Kr. Carl Andreasen Strib 20 Kr.

            Middelfart Venstreblad
                     den 31. Oktober 1936.
Vejlby Sogneraad holdt i Gaar Møde, hvor en lang Række Sager behandledes.
   Nordvestbanen meddelte, at Kommunens Andel i Underskudet andrager 1885 Kr.
   Det vedtoges at yde Garanti for et Laan paa 7.000 Kr. til Østre Vandværk.
   Fem Lodsejere ved Kaasvej i Strib androg om at faa forskellige Reguleringsarbejder udført og om at faa en Forbindelsesvej over Grosserer Pors’ Jord til den nye Strandvej. Samme med et Andragende fra Strib Borgerforening henvistes Sagen til Vejudvalgets nærmere Undersøgelse.
  I Anledning af Kravet om Kørehastighedens Ned-sættelse for Motorkøretøjer gennem Røjle By havde Politimesteren ønsket Sogneraadets Erklæring, og man udtalte sig for en Nedsættelse.
   Røjle Taarup Aftenskole og Strib Husflidsskole bevilgedes det sædvanlige Tilskud.
...
  En Henstilling fra Strib Borgerforening om Ventesal m.m. toges til Efterretning. ...

      Middelfart Venstreblad
            den. 11 November 1936.
Tvangsauktion
              over stort Vinlager.
Lørdag den 14. November d.A. afholdtes i Chr. Rasmussens Sal. (Torvet) i Mid-delfart. Auktion efter at Kuratoren i fhv. Hotelejer af Strib N.B. Andersen Kon-kursbo over 5-600 Fl. diverse Vine Bordeaux- og Bourgognevine, Sauter-nes, Champagne, Rhinskvine, Sherry, Cognac, Likør og andre Spirituosa.
   Endvidere sælges en Del Løsøre-effekter.
Vinauktionen begynder Kl. 10 Fmd ...

Middelfart
                 Venstreblad

      den 12. November 1936.
Lægeskifte i Strib
Efter Forlydende har Dr. Hame, Strib, afhændet sin Praksis i Strib til en Læge Ulrich, og Dr. Hame skal samtidig have erhver-vet en Praksis i Kolding.
Da Dr. Hame selv er udrejst i disse Dage, foreligger der ingen Bekræftelse af Salget eller no-gen Oplysning om, hvornaar Overtagelsen finder Sted.

              Middelfart Venstreblad
                         den19 Oktober 1936.
Stormen var haard  over Vestfyn
.
...
   Strib-Færgen maatte aflyse
                           den regelmæssige Drift.
  
Ved Strib Nordenbro blev de fortøjede Baade i Gaar fyldt med Vand, saa de sank, men de blev reddet fra Ødelæggelse med Undtagelse af en enkelt Jolle. tilhørende Arbejdsmand Sørensen, Strib. Den blev slaaet mod Bolværket og fik nogle Planker slaaet ind.
   Færgen Strib-Fredericia gennemførte kun faa Ture i Gaar, fordi det var næsten umuligt at gaa ind i Havnen i det frygtelige Vejr og Lavvande.

    Middelfart Venstreblad
                         den 3. November 1936.
           Den nye Stribvejs
                              Udmunding i Middelfart.
    Byraadet vil ikke overtage Vedligeholdelse af den nye Vej, fordi det hævdes, at Vejforholdene forringes i Kvarteret.
     
I Middelfart Byraads Møde i Aftes forelaa fra Vejlby Sogneraad Planerne over den nye Vej fra Middelfart til Strib, idet Byraadet skulde godkende Forslaget til Indføring af Vejen i den gamle Strandvej omtrent udfor Dommer Bondesens Villa.
    Selve Planerne for Indføringen havde Byraadet intet at indvende imod; men Byraadet var af den Opfattelse at Vej-projektet betød en Forringelse af Vefforholdene i Strandvejskvarteret, fordi den nuværende Overkørsel ved Jordmoderlodden nedlægges. Vejautoriteterne er jo meget skrappe i deres Fordringer om Overkørselen paa denne Strækning, saaledes at de, der skal fra      Strandvejen til Skærbæksmøllekvarteret eller omvendt, skal helt hen til Dommer Bondesens Villa for at komme til Vejen.
     Paa Borgmesterens Forslag udtalte Byraadet, at det kunde tiltræde Forslaget om Vejtilslutningen; men Vejlby Kommune maa selv afholde Vedligeholdelsesudgifterne ogsaa paa det Stykke af Vejen, som findes indenfor Mid-delfart Kommunes Grænser.
                 

                        Middelfart Venstreblad                           
                       den 13. November 1936.
         Fiskerne ved Lillebælt.
                    Hvad Fiskeriet gav i Fjor. ...
 
I Middelfart var der 35 Erhvervsfiskere og 25 Lejlighedsfiskere. Redskaberne Værdi er opgjort til 77,975 Kr. og Fartøjernes Værdi 73,000 Kr. Fangstens Vægt 380,800 Kg. til en Værdi af 109,505 Kr.
       I Baaringvig: 22 Erhvervsfiskere og 11 Lejlighedsfiskere. Redskaberne Værdi er opgjort til 26,400 Kr. og Fartøjernes Værdi 30,250 Kr. Fangstens Vægt 119,595 Kg. til en Værdi af 29,115 Kr....

Statsbanebygningen i Strib
    Baneinginiør Skøtt mener ikke, at det kan betale sig at holde en Opsynsmand.
   - Nye Ruder i Hovedbygningen.

     Vi omtalte forleden den miserable Tilstand, hvori Statsbanernes Bygninger paa den gamle Strib Station befinder sig - en Tilstand, der mere og mere nærmer sig fuldstændigt Forfald.
    Ingeniøren oplyser i Anledning af vor Kritik, at han netop for et par Dage siden har givet Ordre til, at der skal sættes nye Ruder i Hovedbygningen. Den er for god til at ligge og forfalde, men derimod vil man ikke gøre noget ved Smaahusene - det kan næppe betale sig.
   - Er der ikke Tale om Salg af Bygningerne ?
  - Det har der jo været flere Gange, men det er et Spørgsmaal, som Generaldirektoratet afgør. Mig bekendt er der ikke kommet særlige Henvendelser i den sidste Tid.
   

                               Middelfart Venstreblad
                                   den 14. November 1936.
Strib Kloak er gældfri og har Formue.
  
Interessentskabet Strib Kloak afholdt i Aftes Generalforsamling paa Hotellet. Efter at Direktør N.C.Nielsen og Købmand Rasmussen var valgt til Dirigent og Skriftfører, aflagde Formanden, Tømrer Bech, Beretning om Virksom-heden, der havde været ganske normal, og uden nogen større Reparationer. Det vedtoges at lade Bestyrelsen fastsætte Afgiften for kommende Aar og at give Formanden et Gratiale for hans Arbejde.
    Kassereren, Inspektør Buhl, oplæste det reviderede Regn-skab, der balancerede med 932 Kr.. Og Status med 2309 Kr. Selskabet har ingen Gæld og en Formue paa 678 Kr. Formue-fremgangen er paa 82 Kr.
    Til Bestyrelsen genvalgtes Inspektør Buhl og Revisor, Direktør N.C.Nielsen.

                              Middelfart Venstreblad
                                 den 21. November 1936.
»Lillebror« kæmper haardt for at bevare Balancen.
    Færgefarten Strib - Frederits kan ikke bære sig, men Sommer-turene og Ralfarten redder Økonomien.
    I Fredericiabladene er der rejst Krav om, at Strib-Færgen udførte en senere Aftentur, idet mange Stribboere, saaledes som Fartplanen er i Øjeblikket, er afskaaret fra at komme hjem om Aftenen. ...
   Naar vi ligger stille fra Klokken seks til otte, er det fordi Mands-kabet har Spisetid i dette Tidsrum, og fordi denne Spisetid kan trækkes fra Mandskabets Arbejdstid. Skal vi sejle den fore-slaaede Tur, maa vi have Yderligere Mandskab, og det er der ikke Raad til. ...
    Spørgsmaalet om en Ekstratur Kl. 7,15 fra Fredericia og Kl. 7,30 Fredericia Strib har været drøftet indenfor Bestyrelsen. Vi har hidtil ikke kunnet finde en Løsning paa Spørgsmaalet.

    Middelfart Venstreblad
             den 27. November 1936.

    
Arealerne ved Strib
               tages i Brug.

  
Et stort Grundkøb ved Tredie Færgeleje og dets Anvendelse
Der er nu endelig sket en Lysning for Stribs Fremtid, idet det første Køb af de ubenyttede Arealer er Bragt i Orden.
   Det er Akts. H.C.Frost, Nygade 1, København, der har købt Arealet fra Tredie Færgeleje og til Propr. Autzens Grund ved Rubæksbanke, alt paa den venstre Side af Sporene med paastaaende Bygninger, samt Færge
havnen med Bolværk og alt, bl. a. Banernes gamle Smedeværksted nær Færgelejet ...
     Paa Aalborg Skibsværft er bestilt en stor Olietank, som skal have Plads ved Havnen.
   Det er i første Række Anlægget af den nye bekvemme Færdselsvej til Strib, der har givet Stødet til denne Handels Afslutning, idet Oliefirmaet foruden med Jernbanen vil befordre sine Varer med Tankbiler fra Strib.

   Middelfart
                Venstreblad

      den 13. December 1936.
Det store Arbejde
              i Strib.

   Tanken ankommer
                 fra Aalborg.

     Arbejdet ved Tankanlægget i Strib er nu godt i Gang. Der er lavet en Sandpude af Strand-sand, paa hvilket Tanken skal bygges, og udenom en Jord-vold, hvori der gaar godt 400 Kubikmeter Jord. Som det er Meningen at hente hertil fra Skrænten ved den saakaldte »Pudserbanke« , Den første Ladning er kommen fra Aalborg Skibsværft, og paa Mandag begynder Smeden at arbejde.
 Til Nittearbejdet skal der bru-ges Luftkompressor. En Del af Arbejdet skal udføres af Spe-cialister og disse kommer fra København. Endelig skal der uden om det hele rejses et mægtigt Jerngitter.

           Middelfart Venstreblad
                      den 14. December 1936.
Tankdamper strandet
                             paa Strib Odde.

    Der maatte to Svitzerdampere til for at tage Skibet af Grunden.
    Kl. 1 Natten mellem Lørdag og Søndag grundstøtte i Taage Tankskibet »Autority« af London, Kaptejn C.E.Mann, paa Strib Odde.
    Skibet, der var lastet med Hvalolie, kom fra Frederiksstad i Norge, bestemt til Sønderborg. Efter at have forsøgt at komme af Grunden ved egen Hjælp gik Kaptajnen i Land, og efter nogle Samtaler med Rederiet i London blev der lavet Akkord med Switzer, der havde et Skib i Kolding, nemlig Bjergnings-damperen ,»Urd« som lige var indkommet til Kolding med en Havarist fra Samsø.
   Ved 11-Tiden begyndte »Urd« at slæbe paa Engelskmanden; men denne vilde ikke ud, Kl. 6 Eftermd. ankom fra Korsør »Svava«, og begge Skibe blev spændt for. Det var et haardt Job, og først Kl. 11 i Aftes kom »Autority« af Grunden.
   Hele Dagen var der en vældig Valfart til Strib Odde af Folk, der vilde se Havaristen. Trods den raa Kulde holdt adskillige ud lige til Kl. 11, da Skibet kom flot.
»Autority« fortsatte Rejsen i Nat ved 2-Tiden, ledsaget af »Urd«, der følger med til Sønderborg, hvor Skibet skal Dykkerundersøges.

Strib Badehotel solgt ved Tvangsauktion.
   Den blev overtaget
        af Østifternes Kreditforening
.
     Paa Dommerkontoret i Middelfart afholdtes i Dag Tvangsauktion over Strib Badehotel.
   Auktionen var begæret af 2. Prioritshaveren, Fredericia Privatbank, formelt dog ikke i Henhold til Prioriteten, men til en Skatte-Transport.
   Først blev der budt 50,000 Kr. og derefter bød Prioritetshaveren 55,000 Kr. men Overretssagfører Hj. Jensen, der mødte for Østifternes Kredit-forening, som har en 1. Prioritet, vistnok paa 65,000 Kr. bød 56,000 Kr. og fik Hammerslag. Dette vil altsaa sige, at 2, Prioriteten opgav at redde noget i selve Ejendommen, hvorimod den muligvis i nogen Grad kan blive fyldestgjort i Løsøret.
   Det er naturligvis Kreditforeningen Hensigt at afhænde Hotellet., og med Henblik herpaa har man flere Overvejelser , ogsaa den Mulighed at dele det Komplex.

                       den 28. December 1936.
    Ældre Mand kvæstet af Bil
           Juleaften paa Strandvejen.
Han traadte ud paa Kørebanen, just som Bilen kom, og blev indlagt paa Sygehuset med Hjernerystelse.

    Ved Nitiden Juleaften skete paa Strandvejen ved Middelfart en alvorlig Ulykke, hvorved den ca. 60-aarige Skomager Dahlstrøm, Strib. kom saa slemt til Skade, at han Maatte bringes til Middelfart Sygehus.
    Dahlstrøm var paa Vej ind til Middelfart, hvor han skulde tilbringe Resten af Juleaften hos sin Familie....

     Middelfart Venstreblad
             den 14. December 1936.
De havde glemt
     at se efter Fredningskendelsen.
En stort opsat Aktion paa Strib, som endte med - ingenting.
   
To Mænd paa Strib, Chr. Nielsen, »Linden«, og Bogholder Viggo Andersen, havde klaget til Statsministeriet over Vejlby Sogneraad, fordi dette havde anbefalet et af Murermester Olsen, Strib, fremsendt Andragende om Udstykning af en Grund ved den saakaldte Slotsbanke. Da »gl. Slot« var fredet, mente de to Herrer, kunde det ikke være lovligt at udstykke det omtalte Areal.
   Og et stort Apparat blev stablet paa Benene - der manglede blot, at Stats-minister Stauning var kommet og personlig havde revset det slemme Sogneraad. Ministeriet nøjedes med at sende Sagen til Erklæring i det lokale Fredningsnævn, og i Dag var dette, da taget til Strib.
   Klagerne og den indirekte anklagede tilsagdes og indfandt sig . Situationen var højtidelig. De to Herrers Skrivelse, der fremlagdes, var ikke just holdt i blide Vendinger. Den krævede slet og ret Sogneraadet for Ribe Ret.
    Men ak ! Deraf blev der alligevel slet intet. Da Fredningsnævntes Formand læ-ste Overfredningsnævnets Kendelse op, viste det sig nemlig, at der i denne vel var paabudt Fredning for »gl. Slot«, men med den tilføjelse, at netop den her om-handlede Grund maatte bebygges med et straatækt Hus.

Dette har naturligvis været Sogneraadet fuldt bekendt hele Tiden, og i Overensstem-melse hermed havde det da ogsaa anbefalet Udstykningen. At de to Klagere ikke forud for deres velmente Forsøg paa at faa Sogneraadet »klapset fors-varligt af« havde gjort sig den Ulejlighed at læse Kendelsen eller - spørge Sogneraadet - kunde jo kun de selv gøre for.
  Nu maatte de erklære sig til-freds med den af Sogneraadet trufne Afgørelse, erken-de, at alt var i sin fulde Orden !
   Og Bevistheden om at have ulejliget selve Statsministeriet og foraarsaget et Frednings-nævnsmøde til paa Strib kan formentlig ikke være dem til stor Trøst.

Skal Vejlby Kommune sikre sig Havn ved Strib ?
I Vejlby Sogneraads Møde i Gaar foreslog Kierkegaard at optage Forhandling med D.S.B. for at sikre Kommunen en Havneplads ved Færge-ejerne. Dette forkastedes mod 3 Stemmer; men Formanden foreslog at henvise det til Strib-udvalget til Drøftelse, og dette vedtoges med 6 Stemmer.

  Middelfart Venstreblad
             den 24 December 1936.
1936 og 37 er begge Jubilæumsår for Strib. I 1936 var det Kirken og Vandværket, der jubilerede, og i 1937 er det 40 Aar, siden den store Forandring skete. Det var omkring 1897, at nogle Mænd daværende Borgmester i Fredericia, Scharling, og Teglværksejer, Kaptejn Poulsen, Lyngsodde, opdagede Stribs smukke beliggenhed og byggede Koncertsalen og
»Cottagen« og dermed gjorde Strib til et moderne Badested.
    En af de første Værter var den bekendte Hotelmand Aaby-Hansen, der havde en efter danske Forhold mægtig Omsætning. I Koncertsalen optraadte de ypperste Kunstnere, og mange ældre vil endnu huske, hvordan man fra Fredericia og Middelfart tog til Strib for at høre og se Dagmar Hansen.
     Samtidig byggedes de store Villaer ved Nørre Allé. Det var Murermester Johansen, Ringsted, der var Sjælen i dette Byggeri. Prægtige Bygninger: »Pnuel«, der ejedes af en Millionær og Pølsemager Bajer fra Hamborg, Taarnvillaen, den største og mest pragtfulde, der ejedes i ca. 30 Aar af Proprietær H.P.Nielsen, hvis Enke ejer den endnu. »Raunereden« og »Bakkehus«,, der ejes af Grosserer H.P.Rasmussen og Direktør Raun, København, alle prægtige og moderne Bygninger.
  Den første halve Snes Aar gik alt godt, men saa kom Kraket: Hotellet blev stillet til Auktion, og de dejlige Villaer blev solgt for Kreditforeningslaanene. De store Arbejderboliger,
»Rosenborg« og »Blæsenborg«, stod tomme, og der blev en rigtig daarlig Tid for Strib i nogle Aar.
    Hotellet bestyredes nu af forskellige, indtil det solgtes til cand. phil. H.G.Münster. Münster var en paa mange Maader underlig Mand. Idealist, som han var, forbød han Kort- og Terningspil paa Kroen. Alle Kort og Terninger blev brændt, undtagen et Raflebæger
dette maatte benyttes af enkelte, bl.a. den gamle Fyrpasser, thi »han er og bliver en Hædersmand«, sagde Münster.
    Nogle Gange var der Møder paa Hotellet, hvor Münster selv var Vært, men ogsaa Foredragsholder, og han fortalte livligt om sine mange Rejser; bl.a havde han faaet sin Hest redet til Italien. Han byggede den smukke Villa, der nu ejes af Fabrikant Skov. Ogsaa Stribgaarden havde gentagne Gange skiftet Ejer, indtil Godsejer Niels Kaas fik den og senere Hotellet ogsaa, og nu oprandt igen en stor Tid for Strib. Alt blev moderniseret, og i nogle Aar kom hver Sommer alt, hvad Danmark havde af Kunstnere til Strib: Fini, Cornelius, Niels Hansen, Anna Larssen, Fru Oda og flere. Kaas fik

Strib gjort berømt og havde endda Tid til at være Højres Dumpekandidat ved et Valg her i Kredsen, hvor han har efterladt sig mange Minder fra den Tid, da han i sin Winervogn kørte rundt til Møder, og gerne havde han et Par Stribboere med, ikke altid Partifæller, for Kaas var ikke smaalig.
    »Cottagen« var i den sløje Tid blevet til Mejeri og dreves i nogle Aar af H.P.Jensen, nu Strib Hjemmebageri; men Kaas førte Cottagen tilbage til Beboelse for de mest fine  Badegæster. En Motorbaad fik han sammen med Slagter Olsen og Bager Hansen købt og sat i Fart. Et Forsøg paa at grave Kul ude ved Stribgaard faldt uheldigt ud, men Bladene fik en Tid noget at skrive om, Der byggedes meget i Strib i nogle Aar, fremmede Spekulanter optraadte, saa der vistnok byggedes for meget.
    I Krigsaarene var der livligt. Strib havde sit eget Detachement, og hvem husker ikke de gæve Jenser fra den Tid. Overretssagfører Ejlersgaard var Reservekaptajn. En Skyttegrav med Pigtraad ude ved »Pnuel« var en Seværdighed, her laa Soldaterne og saa efter Undervandsbaade. Overbetjent Stjernvig var Sergent, og et lyst Hoved, som han var, skrev han til det nye Blad »Stribposten« nogle ustyrlige morsomme Artikler og Annoncer, saasom en Meddelelse om, at Vejlby Kommune havde nedsat sit Tilskud til Soldaternes Underhold fra 50 til 46 Øre, eller en Annonce som denne:
    »Barber Sørensen udfører smertefri Barbering.
      Ligtorne skæres.
      English sproken« osv.
   Et eksemplar af dette Blad, der blev skrevet i Vagtstuen, findes endnu i Strib og vil en Gang blive givet til Museet i Middelfart. Det var en Tid, der kunde fortælles mere om. Der udsmugledes mange Varer rundt om fra vore Kyster og huggedes mange, saaledes ogsaa i Strib, hvor en Gang en Tysker blev taget med 20,000 Stkr. Sæbe, en anden med en Del Krydderier osv.
    Ja, saa kom Broen og dermed igen en sløj Tid for Strib. dog synes det nu at lysne. Der er i det sidste Aar flyttet mange gode Skatteydere til Byen, og det lader til at der er Hausse i Salget af DSB-Arealer
hvem vil ikke til Strib. her er dog alle Goder. Tankanlæget er en Kendsgerning. og mere vil komme og dermed en ny Opgangstid. Jo Striberne kan synge om deres dejligste Natur.

          1937
                Middelfart Venstreblad

                           den 19. Januar 1937.
En ny Dukkert til Chr. Nielsen, Linden.
   Han søger at skubbe Grundejerforeningen til Side og faa Indflydelse paa Gadebelysningen, men afvises af Middelfart Byraad.
Strib Borgerforening, hvis Formand er Hr. Chr. Nielsen, Linden, er stadig stærkt optaget af at »ordne« Strib.
    I Øjeblikket er det Gadebelysningen, han beskæf-tiger sig med. Ganske vist er det Strib Grundejer-forening, der administrerer Gadebelysningen, men Hr. Nielsen har ganske roligt skubbet denne Forening til Side og har sendt Middelfart Byraad en lang Skrivelse, hvori han henstiller, at Middelfart Elektricitetsværk under Hensyn til Stribs Vanskeligheder skænker Strømmen til Gadebelysningen eller nedsætter Prisen ...

Middelfart Venstreblad
          den 23. Januar 1937.
Det storeTankanlæg i Strib.

   Paa Mandag kan man foretage Trykprøverne.
   Det nye Tankanlæg ved Strib har rejst sig paa kort Tid, og de sidste Dage har det trods det haarde Vejr været sat fuld Kraft paa for at faa fuldført Tanken. I Dag er man saa langt fremme, at det er afgjort, at man allerede paa Mandag vil kunne foretage en Trykprøve af Tanken. Prøven skal ske paa den Maade, at Falk pumper den fuld af Vand. Tanken vil efter bestaaet Prøve hurtigt blive taget i Brug, idet der ventes Skib med Olie allerede omkring 1, Februar.

Middelfart Venstreblad
          den 26. Januar 1937.
Den første Ladning Benzin til Strib
. Tanken er færdig og den fyldes med Benzin paa Fredag.
   
Den nye Olietank ved Strib naaede i Gaar som Hensigten var at blive færdig, saaledes at man kunde foretage Trykprøve med Vand i Nat Prøven faldt absolut tilfredsstillende ud, og Tanken staar nu klar til at modtage den første Olieladning, der ventes pr Skib allerede Fredag.
   I Anledning af Arbejdets Fuldendelse var Direktør Frost i Dag i Strib, hvor han overrakte Arbejderne ved Anlæget et smukt Gratiale for vel udført Arbejde

   Middelfart Venstreblad
              den 6. Februar 1937.
Den første Olieladning
               kom i Dag til Strib.
Skibet blev ved Havnen modtaget af mange af Stribs Borgere.
    I den sidste Uge har man ved det nye Tankanlæg i Strib varet klar til Modtagelse af den første Olieladning; men Is og Taage har bevirket, at den ikke kunnet komme frem.
   I Dag naaede Damperen, det norske Tankskib »Mitra« af Oslo, ført af Kaptajn Hagstrøm, imidlertid frem efter den navnlig i de sidste Dage møjsommelige og langsomme Rejse til Strib, hvor det trods den tætte Is i Bugten uden Vanskelighed løb ind til Oliehavnen.
   Som den første Damper, der anløber Strib, paakaldte »Mitra« naturligvis stor Opmærksomhed, og mange af Byens Borgere var mødt ved Ankomsten, og i Dagens Anledning samledes et lille Selskab med Direktør Frost og Frue til et Glas Vin.
     Skibet medfører 1000 Tons Olie, og man regner med at faa udlosset hele Ladningen      i Dag idet Skibet gennem Slanger pumper 100 Tons over i Tanken paa en Time.

         Middelfart Venstreblad
                    den 10.Februar 1937.
"Tugthuslov",-
Sagen fra Strib for Landsretten
.

De tre Arbejdsmænd har indanket
Sagen for højere Instans.

    Den usædvanlige Retssag, som for nogen Tid siden Behandledes i Middelfart mod Vejlby Sogneraad, der af tre Arbejdsmænd fra Vejlby Sogn, Lars H. Jensen, Alfred Hansen og Hans Autzen, blev paastaaet idømt Erstatninger paa 1000 Kr. til hver og dømt for Overtrædelse af Tugthusloven, fordi Sogneraadet ved at forlange de gifte Arbejdere først i Arbejde havde forhindret de tre i at blive beskæftiget, vil nu komme i Behandling ved Landsretten,
   Ved Middelfart Rets Dom den 26. November blev Sogneraadet som bekendt pure frifundet, idet Dommer Bondesen i sine Præmisser udtalte, at hvadenten det var en Henstilling eller Ordre, at der fortrinsvis skulde beskæftiges gifte Arbejdere, saa findes dette rimeligt og kan ikke paa Maade betegnes som personlig Forfølgelse af Sagsøgerne eller værende i Strid med Loven om Arbejds- og Erhvervsfrihed.
   De tre Arbejdsmænd har imidlertid ikke villet bøje sig for denne Afgørelse, men har indanket Sagerne for Landsretten ....
     Landsretten afsagde dom i sagen den 30 marts 1937, og der var en stadfæstelse af dommen i Middelfart - og de tre sagsøgere blev dømt til at betale sagens omkostninger for Landsretten med 50 Kr. inden den 15 april. ..

   Middelfart Venstreblad
          den 25 .Februar 1937.
Lossepladsen i Strib
  
I Vejlby Sogneraads Møde i Gaar forelaa en Skrivelse fra Strib Borger-forening om at faa anvist en Losse-plads.
  Sogneraadet anbefalede Borgerfore-ningen at tage en Forhandling med Grundejerforeningen, der har en Los-seplads i Strib.

               den 5. Marts 1937.

  Vil Strib
   have eget Elektricitetsværk ?
 
Der oprettes en Elektricitets-Forbru-gerforening for at faa billigere Strøm eller eget Værk.
   I den sidste Tid har man i Strib sat Kræfter i Bevægelse for at faa oprettet en Elektricitetsforbrugerfor-ening, idet der har været en Liste i Cirkulation til Paategning.
    Resultatet er blevet, at næsten samtlige Beboere har tegnet sig, og der vil først i næste Uge blive afholdt et Møde for at faa Foreningen oprettet. Hensigten hermed er at søge gennemført Levering af billigere Strøm i Strib, idet man, dersom dette ikke opnaas, agter at arbejde for Opret-telsen af et lokalt Elektricitetsværk.

Middelfart
                 Venstreblad

          den 5. Marts 1937.
Akts. H.C.Frosts
        Oliehavn i Strib.
  
Som Forretningsfører og Havnebestyrer for Tanklageret og Oliehavnen i Strib er ansat Hr. N. Tokkerup Nielsen, Kø-benhavn.
   Hr. N.Tokkerup Nielsen, der er 42 Aar gl. og har faaet sin Uddannelse dels i Amerika dels herhjemme, er for Tiden i Færd med at indrette sit Hjem i Strib, hvor han allerede har over-taget sin Stilling.

            den 13. Marts 1937.

Middelfart- Strib- Vejen
      foran  den
      sidste Behandling.

   Den sidste Del af det store Vejarbejde mellem Strib og Middelfart vil en af de nær-meste Dage blive udbudt i Licitation. Det drejer sig om Entrepriserne med Skærvebe-lægning, Overtjæring, Udvidel-sen af Viadukten og Rejsning af Hegn og Rækværker, idet disse Arbejder skal paabe-gyndes, saasnart Vejret tillader det, saaledes at Vejen kan blive klar til Brug, naar Sommerens og Badetidens Trafik begynder.

       Middelfart Venstreblad
                    den 16. Marts 1937.
En ny Færgerute Strib -Fredericia.
 
To Mænd, Maskinmester Petersen og Baarfører Mikael Petersen, Middelfart, har lejet Motorbaaden »Snoghøj«, der tidligere gik i Fart mellem Middelfart og Snoghøi og begynder en fast Færgefart mellem Strib gl. Færgehavn og Frederits. Hvis Ruten gaar, vil de to Mænd købe Baaden.


               den 24. Marts 1937.
Vejlby Sogneraad slutter af.
  Tilladelse til Rubæksbankes Ud-stykning gives. - 28,000 Kr.s Laan til Kloakarbejdet i Skærbæksmøllekvar-teret.
  I Vejlby Sogneraads Møde i Gaar behandledes forskellige større og mindre Sager. Bl.a. ansøgte N.P.Autzen om Tilla-delse til Udstykning af Rubæksbanke. Denne Sag har staaet paa længe, og var henvist til et Udvalg (H.Jensen og Simon Hansen). Efter at H.Jensen havde givet en Redegørelse for Sagen og anbefalet Udstyk-ningen, gaves denne. ...Andelsselskabet Skærbæksmølle Vejbelysning søger om Tilladelse til at opsætte Lysmaster i Kvarteret og faa Tilskud til Lys, og dette anbefaledet. Et Andragende fra Baadejere i Strib om at skaffe Plads til Baade udsattes. Grosserer Pindborg, København, anmodede Raadet om ikke at fælde de store Træer i Nr. Allé, Henstillingen toges til Efterretning.
  Det vedtoges at optage et Laan paa 28.000 Kr. i Middelfart Sparrekasse til Kloakanlægget i Skærbæksmøllekvarteret,...

       Middelfart Venstreblad
 
              den 27. Marts 1937.
25 Aars Mesterjubilæum i Strib.
Den 1. April fejrer Blikkenslagerm. H,C.Rehr, Strib 25 Aars Mesterjubilæum. Rehr var i 9 Aar Mester i Baaring og 16 Aar i Strib.


25 Aar som Landpost.
Den 1. April fejrer Landpostbud Chr. Larsen, Strib, 25 Aars Jubilæum.

     Middelfart Social-Demokrat
                        den 31 Marts 1937
Den ny Vej Strib-Middelfart Arbejdet overdraget Hans Jørgensen & Søn, Odense
  Ved Licitationen i Gaar over Makadamisering og Overtjæring af den ny Vej Strib-Middelfart blev følgende Tilbud accepteret: Hans Jørgensen & Søn, Odense, 83,220 Kr. Sikkerhedsrækværker Fabrikant Rasmussen, Harndrup, 130494 Kr.

     Middelfart Social-Demokrat
                    den 2. April 1937
Strib Idrætsforening kunde i Aftes glæde sig over fuldt Hus til Opførelsen af 3 Akts Skuespillet »Under Hammeren«.

   Dilettanterne havde gjort sig stor Flid ved Indstuderingen og Indøvelsen af Rollerne. Spillet naaede efterhaanden som Akterne forløb til en Højde, der kun kunde glæde Publikum, Scenen i sidste Akt i »Den sidste Aften i det gamle Hjem« fastslog Succesen for Diletantterne.
  Atter en vellykket Aften for Strib Idrætsforening, der burde forfølges.
   Mellemaktsmusikken udførtes af Hr. Jansens Orkester fra Middelfart.

         Middelfart Social-Demokrat
                              den 21. April 1937
Strib Husflidsforening kunde i Aftes glæde sig over fuldt hus i den store Koncertsal til Udstillingen af de i Vinterens Løb udførte Arbejder paa Husflidsskolen.
  
Foreningen har god grund til Tilfredshed, thi Udstillingen vidnede om Flid og Lyst til Opgaverne, som man havde taget op, og om dygtig Ledelse af Husflidsgerning.
   Damernes Kjolesyning af brugte Klæder var forbløffende.
  Bogbinderarbejdet var en Fornøjelse at Beskue, og Træarbejdet, vidnede om dygtige Husflids-mænd, der ikke gaar af Vejen for selv et vanskeligt Stykke Snedkerarbejde. Kurvearbejdet var ligeledes udført med stor Dygtighed.
    Børnenes Produktion af smaa Bogreoler, Skamler osv. til Skærebrædder var enestaaende.
    Til Underholdning i Løbet af Aftenen gav Dobbeltkvartetten »Canova«, Fredericia, flere vellykkede Sange og høstede stort Bifald. Ligeledes høstede Malermester Neumann, Fredericia, meget Bifald ved de muntre Historier i sjællandsk Bomdedialekt.
    Formanden, Lærer Poulsen, takkede alle Venner af Husfliden for den Støtte, man altid Beredvilligt gav, og for hvilken det var muligt at drive Skolen.

Middelfart
        Social-Demokrat

          den 24. April 1937
Strib vil ikke dø.
En storstilet Annoncekam-pagne er begyndt.

  Med Vejlby Sogneraad som Mellemled har en Del intres-serede Foreninger i Strib nu paabegyndt en Kampagne, hvor man gennem Annoncering søger at drage nye Virksom-heder til Strib.
  Den første Annonce har alle-rede resulteret i at forskellige Firmaer og Fabrikker, deriblandt 4 københavnske, har rettet Forespørgsler om Betingelser m.v.
   Forhaabenlig maa de paabe-gyndte Anstrengelser medføre, at mange Virksomheder ser de-res Fordel i at etablere sig i Strib, der stadig kæmper med store økonomiske Vanskelig-heder siden Statsbanernes og Færgefartens Fraflytning.

Middelfart Social-Demokrat
                 den 1. Maj 1937
Vejlby Sogneraad
      har holdt Møde i Aftes.

   Paa Forslag af H.Kirkegaard bevilgedes 600 Kr. til Arbejdsmandsforbundet i Strib til Betaling af Kontigentrestancer.
    Det vedtoges at indføre et Vaaben (!) for Kommunen.
    Der forelaa Meddelelse om, at Kom-munen faar 24.161 Kr. fra Udlig-ningsfonden, og det vedtoges at nedsette Skatten for Januar Kvartal 1938 med 20,000 Kr., hvilket svarer til 40 pCt, af det paagældende Kvartal.
   Et Forslag fra Kirkegaard om at lade Pengene gaa i Kassen og sætte Arbejde i Gang for en Del af dem, fik kun Social-demokraternes Stemmer.
   Sognets Børnebogssamling fik bevilget 150 Kr. Til den paabegyndte Annon-cekampagne bevilgedes 500 Kr. Kustrup Friskole fik sit Tilskud forhøjet fra 1000 til 1400 Kr. og Strib Biblioteksforening fik 200 Kr. Endelig vedtoges det at søge Ministeriets Sanktion til at bevare den nuværende Ordning ved Staurby Skole til 1. September 1938.

      Middelfart Social-Demokrat
                      den 26.. Maj 1937
Køre- og Fartplanen for Strib-Middelfart, Strib-Fredericia er nu udkommen i et Oplag af 3000.
    Fartplanen, der er i Lommeformat, er udgivet af Th. Laustrup og H.C.Hansen, og indeholder alle Oplys-ninger om Stribs Handels- og Haandværkerforening samt Post-, Telegraf- og Bankvæsen.

                           den 29 Maj 1937
                Strib Strandbad
er aabent fra 1. Juni
*Billige Sæson- og Maanedskort faas hos Bademe-steren*

                
 Middelfart Venstreblad
                             den 1.Juli 1937.
                   En Skotøjsfabrik i Strib.
  Forhenværende Boghandler i Strib Kai Høeg har solgt sin Ejendom paa Hjørnet af Scharlingsvej Og Landevejen til Fru Dagny Mithe, Ordrup. Overtagelse straks. Det er Meningen i Ejendommen at drive en Skotøjsfabrik.

   Middelfart Venstreblad
               den 5.Juli 1937.
En Olielast fra Strib
            til Kastrup.

  Olielægter B.V. Nr. 1 af København, bugseret af Svitzers »Juno« er ankommet til Strib for at indlade 500 Tons Solarolie til Kastrup.

 Nu gaar det bedre med Strib-Fredericia-Overfarten.
  Strib-Fredericia-Overfarten blev i Gaar for første Gang betjent af Fiskeportør Christiansens store Passagerbaad. Der var en bety-delig Trafik over Bæltet i Gaar; men den store rummelige Baad klarede alt uden Vanskelighed, og det synes saaledes at være en fuldt tilfredsstillende Løsning, man har fundet paa Overfarts-spørgsmaalet, naar Færgerne er udlejet.

     Middelfart Venstreblad
             den 12.Juli 1937.
Kajakroer ved Strib druknet
I Eftermiddag ved 3-Tiden er en ung Kajakroer druknet ved Strib Nordenstrand.
  Fra Stranden saa man ham komme sejlende i en lille Kajak, og man saa da, at han gjorde Mine til at springe i Vandet, hvorfor man raabte advarende til ham, da der var dybt, og Strømmen var meget stærk.
  Han sprang alligevel og forsvandt straks. man ilede til Hjælp og fik fat i Kajakken, der har Navnet ,,Sussi,, men Manden var allerede ført bort af Strømmen. Endnu har man ikke fundet ham, Han eftersøgtes af Baade og af Falck.
    Den druknede er den 17-aarige Søn af Depotarbejder Jens Jør-gensen, Strib Mark . Han tjener i Odense, men var hjemme paa Ferie.

     Middelfart Venstreblad
                      den 13.Juli 1937.
Drukneulykken i Strib i Gaar.
 
Efter et par Timers Arbejde blev Eftersøgningen indstillet. - Mistede den unge Mand Balancen i den skrøbelige Baad ?
    .... Hvorledes Ulykken er sket, er vanskeligt at afgøre, skønt saa mange Mennesker overværede den sørgelige Begivenhed, Axel Sørensen sejlede rundt i en lille hjemmebygget Baad, nærmest en Trækajak. Man mente først, at han havde villet springe ud, men dette kan næppe være rigtigt, da han var paaklædt, Snare ser det ud til, at det skrøbelige Fartøj er vippet over, saa han er kommet ud af Balance og derved er styrtet i Vandet, Han var ikke nogen god Svømmer, og muligvis skyldtes det et Chok ved det pludselige Fald i Vandet, at han straks er gaaet til Bunds. Vandet var roligt og blankt, men der løb en meget kraftig Understrøm, og denne har utvivlsomt taget ham og straks ført ham bort, inden man fra den menneskefyldte Strand naaede at komme ud til Ulykkestedet.
    Den unge Mand var i Maskinlære i Odense og var hjemme for at holde Ferie. Han var sammen med to mindre Søskende taget til Stranden for at bade og sejle i en Kajak
    Et Øjenvidne fortæller os, at han sejlede frem og tilbage langs Badestranden, men maa være kommet ud af Ligevægt og kæntrede ca. 200 Meter fra Land. Hans Søskende og flere badende saa det, men kunde intet udrette selv, og raabte derfor om Hjælp.
    Deres Raab blev hørt af flere, og Lærer Thøgersen og Bademester Lund svømmede straks ud mod Ulykkestedet for at hjælpe den nødstedte, men det var desværre ikke Muligt for dem at naa hurtigt nok frem. Den stærke Strøm havde ført den unge Mand bort. Efterfølgende eftersøgning var forgæves ....

Middelfart
          Venstreblad

         den 26.Juli 1937.
Planer i Strib om
      et Elektricitetsværk.

 Paa sidste Generalforsamling i Elektricitet- Forbrugerfore-ningen i Strib blev der rejst en Del Kritik mod Elektricitets-værket i Middelfart ikke blot for Priserne, men ogsaa for Strømleveringen.
    Bestyrelsen fik Mandat til at forhandle med Udvalget i Middelfart, men her opnaaede man ikke noget Resultat. Nu har Bestyrelsen indkaldt til et Møde, som holdes i Morgen Aften, og her vil man faa forelagt Planer, hvorefter der skulde kunne skaffes billigere Lys. Der tales baade om Oprettelse af et lokalt Værk og om at slutte Forbindelse med Odense.


           den 23.Juli 1937.

Stribboerne drøfter
          Elektriciteten.
 
Mange Projekter om eget Værk, Forbindelse med Odense osv., men ogsaa Ønsker om at forhandle med Middelfart.
  Elektricitet-Forbrugerforenin-gen for Strib og Strandvejen holdt i Aftes Generalforsam-ling paa Strib Badehotel, og Dagsordenen lød saaledes: Der foreligger nu flere Tilbud til Fremskaffelse af billigere Elektricitet.
     Der fulgte en meget lang diskussion der endte med at bestyrelsen fik bemyndigelse til at virke videre med sagen

            Middelfart Venstreblad
                      den 23.Juli 1937.
Middelfart-Strib-Vejen er gennemført.
Den nye Forbindelsesaare mellem Strib og Middelfart har allerede i nogen Tid været benyttet paa Strækningen fra den gamle Jernbaneoverskæring ved Middelfart til Strib, men nu er ogsaa det sidste Stykke til Gennemskæringen af den ramte Rangervold blevet asfalteret, og i Gaar benyttedes Vejen i hele sin Udstrækning, ganske vist er den ikke officielt aabnet endnu, idet der stadig mangler en Del mindre Arbejder, bl. a, ved Viadukten i Staurby Skov, men selve Kørebanen er ellers klar, og den nye Vej er allerede en meget stærkt benyttet Færdselsaare, der gør Forbindelsen mellen Snoghøi og Middelfart lettere og behageligere.


Mange Badegæster i Strib.
Strib har i Aar saa mange Badegæster som sjældent før, og navnlig er der mange, som bor privat i Byen. Vi nævner af Byens Gæster:
    Repr. Th. Hansen m Familie, Kjøbenhavn . Blomsterhandler Kristensen Odense, Kaptejnløjtnant Eggers, Kjøbenhavn, Direktør Petersen, Kolding. Arkitekt Billund, Fredericia, Tømrermester Christiansen, Aarhus, Overretssagfører Kemp, Kjøbenhavn, Grosserer Pindborg med Familie, Kjøbenhavn, Fotograf Th. Hansen, Odense, Realskolelærer Jørgensen, Nr. Aaby, Grosserer N.P,Rasmussen, Kjøbenhavn, Direktør A. Boesen, »Ota« Kjøbenhavn, Repr. Hugo Bjerre, Fredericia, Fru Revisor Caspersen, Fredericia, Grosserer Lyngby, Kjøbenhavn, Enkefru Breum, Odense, Repr. Trabolt, Kjøbenhavn, Rejseinspektør Nielsen, Kjøbenhavn, Købm. Fischer Nielsen, Odense, Boghandler Grube, Odense, Læge Hame, Kolding. Frk. Thorbrygger, Kjøbenhavn, Rejseinspektør Bernh. Christensen med Familie, Kjøbenhavn, Oberstløjtnant Delund, Kjøbenhavn, Repr. Chr. Jensen, Odense, Overretssagfører Frandsen, Odense, Pastor Ronæs, Bjerringbro, Ingeniør Lauritzen, Odense, Lærer Kierkegaard, Frederk-sund, Repr. Petersen, Odense, Trafikkontrolør Saksusen, Aarhus, Kontorchef Heering, Kjøben-havn, Trafikassistent Kelsmark, Kjøbenhavn, Lærer Clausen, Horsens, Postkontrollør Thygesen, Odense, Fru Stationsforstander Iversen med Datter, Odense, Frøknerne Burmeister, Aarhus.

Middelfart
            Venstreblad

          den 23.Juli 1937.
 Det nye Livrednings-bælte demonstreredes paa Strib Strandbad.
    Den nye Livrednings-rulle blev i Lørdags Aftes demonstreret udfor Strib Strandbad og viste sig at være praktisk. Medens en ung Mand, Arne Rasmus-sen, laa ude i Bæltet, svømmede Harry Jørgen-sen et par Hundrede Meter ud med Linen, dyk-kede ned og tog Arne Rasmussen, hvorefter Søster Ka-ren halede dem i Land. Apparatet virkede tilfredsstillende og vil nu blive indstalleret med Røde Kors’ andre Appa-rater ved Strib Strand. Søndag Eftermiddag gen-toges Demonstrationen i Overværelse af et Par Hundrede Tilskuere, og det hele varede 7 Minutter, inden man fik den fingerede forulykkede i Land

    Middelfart Venstreblad
                 den 31.Juli 1937.
Rutebilen Strib-Middelfart
har, siden den blev sat i Gang kørt over Staurby. Nu er den nye Strandvej til Strib i Orden, og fra paa Tirsdag vil Rutebilen køre den Vej.
   I Vejlby Sogneraad fik Rutebilejer H.Andersen Anbefaling til at køre ad den nye Vej, dog mod at køre ad Rubæksmøllevej, naar denne er færdig.
    Socialudgifterne i Vejlby Kommune 20 pCt. lavere end beregnet.
    De blev 96.643 Kr. eller 18.600 Kr. mindre end budgetteret.
    I Vejlby Sogneraads Møde forelaa i Aftes Regnskabet over de sociale Udgifter,
     Børneværn 2259. Kr.
     Enkebørnsunderstøttelse 621 Kr.
     Særhjælp 7561 Kr.,
     Kommunehjælp uden Tab af Valgret 28.320 Kr., med Tab 6188. kr,
    Tilskud til Refusionsforbundet 13.525 Kr.
    Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring 8629 Kr.
     Ungdomsarbejdsløshed 4933 Kr. og Alders-rente 20.597 Kr..
    De samlede Udgifter udgør 96.643 Kr., hvilket er en Besparelse paa 18.617 Kr. i Forhold til det lagte Budget. Denne store Besparelse skyldes i første Række Nedgangen i Tilskuddet til Refu-sionsforskuddet, idet dette som Følge af forrige Aars store sociale Udgifter er blevet 15.204 Kr. mindre end budgetteret.

         Middelfart Venstreblad
                  den 7. August 1937.

Luftværnskursuset i Strib

125 Deltagere begynder paa Mandag at lære Brug af Gasmasker, Behandling af gasforgiftede og lignende Ting.
I Forbindelse med den store Luftsværnsudstilling ved Købestævnet har Dansk Luftværnsforening tilrettelagt et stort Instruktionskursus, som i den kommende Uge vil finde Sted i Strib, hvor Deltagerne vil blive indkvarteret paa Badehotellet og rundt i Byen. Der bliver i alt 125 Deltagere, hvoraf 45 er Samariter og 80 er Medlemmer af Luftværmsforeningens Kredsfor-eninger ...

              den 11. August 1937.
(Annonce)
Vi tager alle til
         Asfaltbal
                 
 i Strib
Lørdag d. 14. August Kl. 20
Ballet afholdes i de smukke Omgivelser ved Badehotellet.
     Illumination  -
                  Folkedansere

Kraftigt Højtaleranlæg
   Sangkoret "Lyren"
Rutebilen kører dem Hjem Kl. 1
                            Billetpris 1 Kr.
 
Strib Borgerforening.        

Middelfart
           Venstreblad

      den 21. August 1937.
   Styrtet med Cyklen paa Jernbanestien i Strib.
    En af Andelsskolens Ele-ver var i Aftes ude for at træne til et Cyklevæddeløb-løb. Han kom kørende gen-nem Strib ad Hovedlande-vejen og fortsatte ned ad den nye Strandvej, og i Hjørnet ved Jernbanestien tørnede han med voldsom Fart mod Stakittet, der skiller den nye Vej fra Jernbanen, Farten var saa stærk, at højre Pedal brækkede.
   Han var tilsyneladende meget medtaget og blev bragt ind paa Snedker Kirkegaards Værksted, hvor-fra Dr. Ulrich hentede ham hjem til sig og forbandt ham .
   Han havde faaet nogle slemme Hudafskrabninger og Stød, og han blev efter endt Behandling bragt til-bage til Andelsskolen.

  Middelfart Venstreblad
            den 21. August 1937.
   Asfaltballet paa Strib
           bliver i Morgen Aften.

Strib vil have sit Asfaltbal, og siden Regnen forhindrede dets Afholdelse, som oprindelig bestemt, har Borgerforeningen nu besluttet, at det skal holdes i Morgen Søndag Aften - og det hvordan Vejret saa end bliver!
    Der er fra Borgerforeningens Side truffet store Foranstaltninger til, at Asfaltballet skal blive en Sukces Byens Gartnere er travlt beskæftiget med at lave Guirlander, der foruden Portaler skal afgrænse og smykke Festpladsen ved »Strib Torv«. Der vil vil ogsaa komme rigeligt med kulørte Lamper, saa man vil faa Fornemmelsen af at danse som i et Festpalads. Elektricitetsværket har bevilget gratis Lys til dette Foretagende.
     Endelig bydes der paa et stort Underholdningsprogram for Aftenen, vi nævner bl. a., at Sangkoret »Lyren« vil synge flerstem-mige Sange, og der bliver Folkedans paa Festpladsen. ikke mindst i Betragtning af det gode Formaal for Asfaltballet, Byens Forskønnelse omkring den nye Vejs Udmunding i Strib, bør da denne Søndag Aften blive saa festlig som mulig ved stor Tilstrømning ikke blot selve Strib, men ogsaa fra Omegnen.

            Middelfart Venstreblad
                        
den 23. August 1937.
Ca. 1000 Mennesker til Asfaltbal i Strib.
(skulle havde fundet sted lørdag den 14 august men blev grundet kraftigt regnvejr udsat i 8 dage) Strib Borgerforening kunde ikke ønske sig bedre Vejr end i Aftes til Asfaltballet, og det blev da ogsaa saa vellykket, som man kunde forlange.
    Festen indlededes med Musik fra Højtaler, og derefter gav Sangforeningen »Lyren«, Middelfart, nogle udmærkede Sangmumre, der høstede mægtig Bifald fra de mange Mennesker, der var samlede inden og udenfor Afspærringen.
    Fra Rolighedsvej til P.Andreasens Gyde var der pyntet med Blomster, og særlig de mange Lys i de store Træer var af stor Skønhed, og det maa erkendes, at Bestyrelsen ikke havde skyet Offer for at gøre det hele saa smukt som muligt. Hele Dansepladsen var indrammet af Blomster og Guilander og Lys og tog sig festligt ud.
      Efter at »Lyren« og Folkedanserne havde optraadt, begyndte det egentlige Asfaltbal, og her var vel et Tusinde Mennesker samlet. Unge og ældre dansede med Liv og Lyst Aftenen igennem - Lige til Kl. 12,, da det hele sluttede.
     Ballet forløb paa bedste Maade uden nogen Mislyd, og man haaber, at der skal blive et nogenlunde Overskud til Formaalet; men der dog været saa store udgifter, at Beløbet næppe bliver særlig stort.

    Middelfart Venstreblad
              den 26. August 1937.
Røjle Mejeri i Spidsen for alle Landets Mejerier.
Mejeriet opnaaede højeste Karakter ved Statens Smørbedømmelser i 1936. ...
 
Blandt Landets 1617 Mejerier staar Røjle Mejeri højest med en Karakter paa 12,20 ...

    Det er et smukt Resultat for Mejeribestyrer Olsen, Røjle, der her konstateres, Foruden sin overor-dentlig smukke Stilling paa Ostefa-brikationens Omraade indtager han nu ubestridt Førerstillingen i Smør-kvalitet blandt Danmarks Mejerier.

              den 28. August 1937.
Billeshave Herregaardspension
  
 har haft en udmærket Sæson, oplyser Fru Rasmussen, Det er en af de største vi har haft med alt, hvad vi har kunnet overkomme hele Højsæ-sonen, og selv nu et godt Stykke ind i Eftersæsonen har vi mere end halvt fuldt, ligesom der er adskillige Bestillinger til september Maaned, saa jeg regner med at have fint Besøg lige til Oktober, naar vi lukker.

"Blokaden"
        Mod Vejlby Sogneraad.
  
Bliver Resultatet, at Kommunen gaar over til at ansætte faste Vejmænd ?
      Dansk Arbejdsmandsforbund har som omtalt erklæret Blokade mod Vejlby Sogneraad, fordi dette ikke vil lade sig diktere en almindelig Tarifløn for det Arbejde, man kan give de arbejdsløse.
   I Sogneraadets Møde i Gaar var der paany en Anmodning fra Arbejds-mandsforbundet om en Forhandling om Lønforholdene,
     Sogneraadesformanden udtalte, at han ikke havde ændret Standpunkt siden sidst. Arbejdsforholdene i Kom-munen er gode, og Sogneraadet garanterer for, at de ikke skal blive forringede, men lade sig diktere udefra vil vi ikke . ...

En Gymnastiksal ved Strib Skole?
....
    Der forelaa Udskrift af Amtsraadets Protokol ang. Nedlæggelse af Vejen fra Hotellet til den gamle Station som Amtsvej, Sagen henvistes til Vejud-valger.
     Skoleudvalget fik Bemyndigelse til at indlede Forarbejde med Henblik paa at faa bygget en Gymnastiksal ved Strib Skole, og man vedtog at søge Assistance hos Arkitekt Petersen Fredericia.

           Middelfart Venstreblad
                  den 20. September 1937.

Strib Badehotel lukket.
Bevillingens Indehaver foranledigede det ejendommelige Skridt.
        - En festlig Sammenkomst
  i Lokalerne,  men uden Servering.

    Strib Badehotel, der i et Aars Tid har været drevet af Kreditforeningen med fhv. Hotelejer Rs. Andersen som Bestyrer, er i Gaar blevet lukket af Politiet. Det lyder Mærkeligt og er heller ikke noget helt almindeligt. Forklaringen er den, at Bevillingen til at drive Hotellet med Færgekroen indehaves af den tidligere Ejer, B.Andersens tidligere Hustru, og det er denne Fru Andersen, der har faaet Politiet til at standse Virksomheden, skønt Amtet intet havde imod, at den blev drevet videre, indtil Bevillingsforholdet mulig kunde bringes ind i et andet Leje. Hvad Kreditforeningen herefter vil gøre, staar hen i det uvisse. Foreløbig er det forhen saa glorværdige Etablissement altsaa stænget og alt Restaurationsliv paa Strib dermed lagt død.
    Da der, forinden Paabudet om Lukning i Gaar Middags udstedtes, var truffet Aftale med Strib Borgerforening om Afholdelsen af Andespil paa Færgekroen, maatte dette i Aftes forlægges til et Lokale i Koncertsalen, som Hr. Rs. Andersen overlod Foreningen gratis og uden Servering. Og Andespillet og Dansen derefter, der begge havde god Tilslutning, forløb normalt og godt.

      Middelfart Venstreblad
              den 22. September 1937.
En Grundstødning ved Strib
I Gaar Eftermiddags grundstødte Motorskibet »Argus« af Marstal paa Strib Odde i Regntykningen.
   Skibet, der førtes af Kaptejn Watzon, Marstal, var paa Rejse fra Mariager med Cement til Assens. Endnu i Dag staar Skibet haardt paa Grund af Lavvande, og en Lægter tilkaldt fra Fredericia, for at Ladningen kan losses over i den og at Skibet paa denne Maade kan komme fri af Grunden.

               Middelfart Venstreblad

                   den 2. Oktober 1937.
Bageri i Strib solgt ved Tvangsauktion.
  
Bager Chr. Aaskovs Ejendom i Strib blev i Dag ved en Tvangsauktion paa Middelfart Dommerkontor overtaget af Firmaet J.Wiboltt i Middelfart som ufyldestgjort Panthaver for en Pris af 18.800 Kr.

                        Middelfart Venstreblad
                                  den 28. September 1937.
Vejlby Kommunes Regnskab for 1936-37 er nu afsluttet, og vi nævner Hovedposterne.
Af Indtægterne: Beholdning fra forrige Aar 6430 Kr., Indtægt af Kapitaler 4939 Kr., Forbrug af Aktiver 11.875 Kr., optagne Laan 180.835 Kr., angre Indtægter 117.926 Kr., paalignede Skatter 203.723 Kr., Vederlag for Opkrævning af Statsskat 573 Kr.
    Af Udgifterne nævner vi: Renter og Afdrag paa Laan 125.752 Kr., Forøgelse af Aktiver 11.875 Kr., den offentlige Forsorg 57.655 Kr. Udgifter til Arbejds-anvisning og Arbejdsløshedsforsikring 8800 Kr., Udgifter til Folkeforsikringen 30.187 Kr., Tilskud til Foreninger og Institutioner 2890 Kr., Skolevæsenet 25.993 Kr. Vejvæsen 219.227 Kr., Brandvæsen 605 Kr. og Hegnsyn 18 Kr. Bestyrelsesudgifter 9606 Kr., andre Udgifter 8587 Kr., Beholdning ved Aarets Slutning 25.103Kr.
   Regnskabet balancerer med 526.303 Kr. Paa Budgettet var Balancen anslaaet til 247.770 Kr., den store Forskel hidrører naturligvis fra, at Omkostningerne til Vejarbejdet Middelfart-Strib paavirker Regnskabet baade paa Udgifts- og Indtægtssiden. Der er til Arbejdet anvendt ca. 180.000 Kr. og dette Beløb er optaget som midlertidigt Laan i Middelfart Bank; men det er jo Staten, der skal betale Vejanlægget, og de første 100.000 Kr. er allerede indbetalt og figurerer paa Regnskabet under Posten Afdrag paa Gæld

                                           Middelfart Venstreblad
                                                     den 22. September 1937.
 I Anledning af Strib Badehotels Lukning.
  
Lidt om de nærmere Omstændigheder ved det bratte Ophør af den fordums blomstrende Virksomhed,I Anledning af Strib Badehotels Lukning kunde det være fristende at minde om dette Etablissements Historie fra den gamle Færgekros Dage til Badehotellets Kulminationstid under Niels Kaas’ dristige, men sukcesrige Virketid. - men vi skal ikke for nærv. komme dybere ind derpaa.
    Efter Blomstringen fulgte jo en Nedgangsperiode, for en Del dikteret af hele Tidens Tendenser til Indskrænkning og dens tiltagende Træthed overfor alt, hvad der har med kunstneriske Præstationer i Musikalsk og skuespilmæssig Henseende, og i Virkeligheden er Strib Badehotels Dekadence et Billede i det smaa paa en tilsvarende Bevægelse i vort hele Land.
   At der nu blev sat et brat Punktum for det store Kompleks’ Tilværelse som Restaurant, skyldtes som meddelt Bevillingsspørgsmaalet og kunde se brutalt ud. I Virkeligheden var Strib Badehotel i sin gamle Form nu allerede ophørt at eksistere ved den sidste Ejers Konkurs, og det, der siden har været, var kun et rent Midlertidigt Forsøg paa at holde Færgekroens Restauration gaaende. Der er saa meget mindre at bebrejde Bestyreren noget, som det i høj Grad midlertidige, der ligger i selve dette at drive et Hotel for en Kreditforening, maatte forhindre al Foretagsomhed paa længere Sigt, og flere Gange har der da ogsaa været Tilløb til en Afhændelse af Komplekset til anden Anvendelse. Bedst for Strib havde det sikkert været, om dette var gaaet i Orden, og i Særdeleshed tiltalte den Plan om at indrette Hotellet til en Kostskole, som var nær sin Realisation, at alle Aftaler mellem Køber og Sælger var truffet, men som alligevel strandede, fordi der ikke paa Strib vistes sig Evne (eller Vilje) til at støtte en saadan Skole i Starten saavel med Kaution som med Elever. En anden Plan, der havde ikke saa lidt reelt paa sig, gik ud paa Salg af selve Færgekro-Afdelingen til forsat Hotelvirksomhed, men ogsaa denne gled forbi vistnok paa Grund af for megen Usmidighed under Salgsforhandlingerne,
    Men af dette forstaar man, at (Strib Badehotel), der altsaa til Stadighed har ligget til Salg og hver Dag kunde gaa over paa andre Hænder, maatte have sin Dvaleperiode. idet der ikke var Fornuft i at disponere længere frem i Tiden, end Dispositionerne kunde beregnes at blive udført.
    Man vil nu spørge, hvad det store og stærkt komplicerede Hotel med Koncertsalsbygningen, Hotellet og Kroen, samt »Kottagebygningen« med de mange Værelser til Badegæster skal bruges til, Svar herpaa er da naturligvis ikke muligt at give, da det ligger i Kreditforeningens Kontor i København - hvis det overhovedet er at finde, For Strib By maa det imidlertid haabes, at der sker noget med det fordums saa stolte og rentable Aktiv. Badestranden og den hele smukke Natur, der omgiver Strib, giver jo de bedste Betingelser for et Turist- og Badeliv her, og rent usandsynligt vil det forekomme, at der ikke skulde kunne trives et Badehotel, som man har dem paa mangfoldige Steder, der ikke paa langt nær kan maale sig med Strib.

Middelfart
         Venstreblad

         den 6. Oktober 1937.
Husfliden på Strib. -
 Der er arbejdet fint, og Økonomien konsolideres stadig.

  Strib Husflidsforening afholdt i Aftes Generalfor-samling i Strib Skole.
    Formanden, Lærer Pouls-en, bød velkommen og aflagde Beretning. Der var blevet arbejdet godt i det foeløbne Aar, hcor der bl.a. havde været holdt Kursus i Træ- og Kurvearbejde, Bog-binding og Kjole-sygning, og Udstillingen i April viste de gode Resultater, der var naaet.
   Kasseren, L,E. Jensen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 1958 Kr. Udstillingen havde givet et Overskud paa 60 Kr. der begyndes med en Kassebe-holdning paa 408 Kr, og sluttede med 537 Kr., og Status viste en Formue paa 1719 Kr.
  Til Bestyrelsen genvalgtes Lærer Poulsen, Malermester Petersen og Gartner Hansen, og som Revisor genvalgtes Overfyrbøder Johannes Nielsen.

     Middelfart Venstreblad
               den 8. Oktober 1937.
Indkaldelse.
I Anledning af en paatænkt Fredning af Røjle Klint indkaldes herved i Medfør af Bestemmelsen i § 10 i Lov Nr. 140 af 7. Maj 1937 om Naturfredning samtlige Ejere af Ejendomme beliggende fra det Sted, hvor den nuværende Fredning af Strib Nordstrand ophører og Øst paa indtil Matr. Nr. 2e og 2 h incl. Af Billeshave Hovedgaard, alt for saa vidt Ejendommene er beliggende langs med Lillebælt og indenfor en Afstand mod mod Syd af 160 Meter fra Klintens Rand, til et orienterende Møde med Fredningsnævnet, hvilket Møde afhol-des i Røjle Forsamlingshus
      Torsdag den 21 Okt. 1937
                  Kl. 11 Form.
   
Til Mødet indkaldes ogsaa eventuelle i Ejendommene iøvrigt interesserede.
   Fredningsnævnet for
             Assens Amtraadskreds,
          den 6. Oktober 1937.
                              Julius Mouritz,
                                          
Formand.

Middelfart
              Venstreblad

          den 18. Oktober 1937.
En moderne Sneplov
           til Vejlby Kommune.

   Efterhaanden som Kravene til Vejes Farbarhed selv efter et voldsomt Snefog skærpes, er det ikke muligt for en Kommunes Vejvæsen at klare sig uden moderne mekanisk Kraft. Vejlby Sogneraad har da ogsaa besluttet at indføre Snerydning med Motorplov, og i disse Dage har Sogneraadets Vejudvalg efter at have beset en Motorsneplov, der arbejder for Haderslev Amts Vejvæsen, købt en saadan hos det Aarhusfirma, der fabrikerer dem. Sneploven er saaledes indrettes, at den let kan anbringes foran en Lastbil og saaledes i Løbet af kort Tid gøre store Vejstrækninger ryddelige. Og Prisen ligger kun lidt over 1000 Kr.

               Middelfart Venstreblad
                     den 2. November 1937.
Vil Fredericia yde Tilskud til Strib-Færgen?

    Borgmester Frits Hansen bebuder et saadant Forslag samtidig, at Færgen faar Eneret.

     Fredericia Byraad behandlede i Aftes en Skrivelse fra Akts. Færgefarten Fredericia-Strib til Ministeriet for offentlige Arbejder om Eneret for Transport af Passagerer mellem Fredericia og Strib.
    Borgmesteren oplyste, at give Selskabet denne Eneret. Efter at Lillebæltsbroen var kommet, har der været en temmelig stærk Nedgang i Indtægterne, og da det er af meget stor Betydning for Fredericia at bibeholde en god Forbindelse til Strib, er det nødvendigt at foretage noget for at sikre Færgefartens Eksistens. Jeg er ganske klar over, sluttede Borgmesteren, at Byraadet snart vil komme til at tage Stilling til Spørgsmaalet om at yde Selskabet et Tilskud til Driften.
    Fra flere Sider anbefalede man, at Selskabet opnaaede den ønskede Eneret, medens det fra en enkelt Side foreslaaet, at Byen skulle overtaget Færgefarten, men dette var der ingen Stemning for, og Byraadet vedtog derefter at anbefale, at Selskabet opnaaede Eneretten paa Passager-transporten.

Middelfart
          Venstreblad

      den 10. November 1937.
Den gamle Stationsbygning
               i Strib ødelægges.
Fra Strib skrives til os:
   I en Artikel i Fjor klagedes der over, at Stationsbygningerne i Strib mishandledes, idet nogle Børn slog alle Ruder ud i Remisen og Billetkontorerne.
   En lille Tid saa det ud, som der blev Stilstand i Hærværket, men nu er et nyt Attentat begyndt, og nu er det den før saa smukke, store gamle Station der maa holde for. De store kostbare Vinduet-ruder bliver knust, og det hele ligner en Ruinhob.
    Hvor længe vil Statsbanerne finde sig i sligt Hærværk, der er ved at blive en Skamplet paa Byen. Eller er det Meningen, at D.S.B. vil have det hele fjernet paa den Maade ? Saa vil det tage nogen Tid.

       Middelfart Venstreblad
                den 19. November 1937.
Rurtebilen Strib
-Middelfart overtages af Statsbanerne.
  Vognmand Hans Andersen, Middelfart, der har kørt Rutebilen Strib-Middelfart, siden Banen til Strib blev nedlagt, har længe ønsket at afstaa Ruten, som ikke hidtil har haft det nødvendige økonomiske Grundlag for at kunne drives af en privat Mand.
   Der er nu opnaaet en Ordning, hvorefter Statsbanerne overtager Ruten. Forhand-lingerne herom er ført mellem Sogneraads-formand P. Nielsen Petersen, Røjle, Trafik-inspektør Plessner, Fredericia, Direktør Bar-fod, Odense. der leder Statsbanernes Rute-biler paa Fyn, og Vognmand Andersen, og efter at Amtet har givet Statsbanerne en midlertidig Koncession, har D.S.B. straks overtaget Ruten og den store Rutebil.
   Samtidig har Statsbanerne antaget Vogn-mand Andersens Søn, Tømrer Poul Andersen, som fast Rutebilchauffør, og han vil indtil videre køre Strib-Middelfartbilen.
    Statsbanerne har forpligtet sig til foreløbig at køre efter nugældende Plan, og Taksterne vil næppe heller blive ændret.

        Middelfart Venstreblad
            den 20. November 1937.  
  Færgehavnen i Fredericia
               er forsvundet
-
       120,000 Kubikmeter Jord flyttes.

    De gamle Færgelejer i Fredericia er nu ved at blive fyldt op med Jord fra Udgravning af Volden, og hele det gamle Færgehavnsareal, der var kendt af de fleste Mennesker i Landet, er nu een stor Plads, Der er fyldt 30,000 Kubikmeter Jord ud i Færgelejerne og langs Strandvejen, og der skal udgraves ca. 65,000 Kubikmeter endnu af Volden, men enda skal der anvendes yderligere 30,000 Kubikmeter Jord til de store Udfyldningsarbejder, og dette skal tages fra Havbunden; men iøvrigt skrider Arbejdet godt frem, og man regner med at kunne fuldføre det store nye Havneanlæg længe før 1. August 1939, der er fastsat som sidste Frist.

               Socialdemokraten

              den 23 November 1937

Omnibussen Middelfart-Strib.

     Køreplanen er uændret efter Statsbanernes Overtagelse af Ruten.
Forsendelser modtages i Torvekiosken.

Socialdemokraten
      den 21 December 1937

Strib-Bedrager dømt i København.
Skrevet en falsk Kautions-kvittering med sin Moders Navn.
    En ung Mand, der for nogen Tid siden overtog en Slagter-mester P.A.Petersen, Fredericia, tilhørende Forretning i Strib, og som af Slagteren købte en Del Varer paa Kredit for 200 Kr. som han gav sikkerhed for ved en falsk Kautionskvittering, hvortil han havde anvendt sin Moders Navn, og som siden efter at han havde opgivet Forretningen i Strib var taget til Sjælland. ...
                     

                                   Socialdemokraten
                                                     den 23 December 1937
VejlbySogneraad ....
   Tegningerne til det nye Gymnastikhus i Strib var kommet tilbage med Skolekommissionens og Læreraadets Paategning, hvorefter det vedtoges at indsende dem til Skoledirektionens Godkendelse.

Vejlby Kommunes Budget for 1938-39
Skatteudskrivningen nedsættes med 20,000 Kr.

I Vejlby Sogneraads sidste Møde i Aftes var Kommunens Budget for 1938-39 til 1. Behandling.
   Nedenstaaende bringer vi Budgettes vigtigste Poster:
Indtægt:   Beholdning fra sidste Aar 25,000 Kr., Indtægt af Kapital og Ejendom 2050 Kr., andre Indtægter (herunder Andel i Motorafgifterne) 16.345 Kr., paalignede Skatter 180.450 Kr., Vederlag for Opkrævning af Statsskatter 1600 kr. i alt en Indtægt paa 225.445 Kr.
Udgift: Renter og Afdrag 29.300 Kr., offentlig Forsorg 38,000 Kr., Arbejdsløshedsforsikring 9000 Kr., Folke-forsikring 35,000 Kr., Tilskud til Foreninger 3000 Kr., Skolevæsenet 19.200 Kr., Vejvæsen 41.625 Kr., Brand-væsen 700 Kr., Vand- og Hegnsyn 200 Kr. Bestyrelsesudgifter 13,700 Kr. andre Udgifter 9000 Kr. , Beholdning ved Aarets Slutning skulde derefter blive 26.700 Kr. Fra den fælleskommunale Udligningsfond forventes et Tilskd paa 27.000 Kr. til offentlig Forsorg og til Skolevæsenet 13,000 K.I Forhold til indeværende Aar er Skatteudskrivningen nedsat med 20,000 Kr. eller ca, 10 Procent.
 Budgettet vedtoges ved 1. Behandling.