Store og små begivenheder
     
                    i Strib - Røjleskov sogn
     
ifølge de lokale aviser   1884 - 1889  

 

     Middelfart Avis
            den 4de Januar 1884.
Der skal i dette Foraar anlægges en ny Forbindelsesvej mellem Veilby og Billeshave Skove. Arbeidet vil i nærmeste Fremtid blive udbudt til offentlig Licitation.

 

            den 9de Januar 1884.
- Paa Veilby Mark (Veilby Fed) blev der ogsaa drevet Nytaarsløjer, og da der blev skudt, skete det her, som saa ofte, at et Menneske kom tilskade. Det er en ung Mand, som boer i Egnen, der ved Vaadeskud har ramt Fisker Johannes Nielsens Hustru som fra den Tid Ulykken skete har henligget i en meget pinlig Stilling, for-modentlig uden Læge-hjælp.

     

    Middelfart Avis
    
den 14de Februar 1884.
-  Veilby Sogn 1883

Viede par 15
Fødte ægte  16 Mandl. 23 Kvindel.
Fødte uægte  3         -     4      -
         i alt 46
Døde           15        -    18      -
        i alt 33
Konfirmerede 22       -    19      -
        i alt 41

     Middelfart Avis
  
   den 22de Februar 1884.
 - Onsdag Morgen døde paa Strib Eieren af den derværende Færgegaard, Kapt. Hans Peter Schmit, Drbmd. i en Alder af omtr. 70 Aar. Den Afdøde vil være kjendt af Mange, dels som en meget foretagsom Mand og dels fra den Tid, han var Eier af det ved den fyenske Jernveis Anlæg ophævede Færgevæsen.
 

              Middelfart Avis
                             den 1ste Marts 1884.
    (Annonce)
     Avlsgaarden "Virkelyst" (smukt beliggende i Nærheden af Middelfart) er tilsalgs paa gode Vilkaar, med eller uden Besætning. Areal omtr. 53 Tdr. Land (a' 10.000 Kv. Alen) i en samlet Jordlod omkring Gaarden, omtr 5½ Tdr. Hartkorn. Beliggenheden egner sig fortrinlig for Fællesmeieri, hvoraf Intet forefindes i omliggende Byer.
     Pengevilkaarene kunne rette sig efter en solid Køber.
     Lysthavende kunne henvende sig enten til Gaardeier Jørgen Hansen i Røile eller Gjæstgiver H.P.Schøtt i Middelfart.

         

   Middelfart Avis
         den 6te Marts 1884.
- Veilby Sogneraad har med-delt Amtsraadet at Gaardeier Jørgen Vædele, der boer i Voldby, i Kauslunde Sogn, og eier over 9 Tdr. Hartkorn i Veilby Sogn, har nægtet at forrette Snekast-ningsarbeide i Veilby Kommune, hvorhos Sogneraadet forespørger Amtsraadet, om der gives nogen maade, hvorpaa dette efter Raadets Formening ubillige Forhold kan forandres. Amtsraadet udsatte Sagen.

 

       Middelfart Avis
               den 13de Marts 1884.
(Annonce)
                     Auktion
   
Onsdagen den 26de Marts d.A. Eftermiddag Kl. 2. afholdes Auktion i Indslev Kro over 157 Nr. Pilekapning paa Landeveiene Middelfart Veidistrikt. Auk-tionen omfatter Veistrækningerne: Gribs-vad - Middelfart - Kongebroen, Odense-Strib, Assens - Strib, Middelfart - Bog-ense, Rugaardsveien, Bogense -  Aarup, Assens - Middelfart og Eiby Stationsvei.
     Vends Herredskontor,
         den 5te Marts 1884    J.Holm

 

              Middelfart Avis
                           den 14de Marts 1884.
- Red. har modtaget følgende med Anmodning om dets Offentliggørelse: "Som Aarsag til de to Tilfælde af Selvmord, der for nogle Dage siden foregik i Veilby, hvor man har faaet et Missionshus opført, skal Religionsskrupler have givet Anledning. I samme Sogn skal en Ung Pige være bleven sindssvag og en ung Karl lide af samme Sygdom, begrundet af det førnævnte. Det ene af de begaaede Selvmord blev udført af en gammel Kone, som tidlig om Morgenen skar Halsen over paa sig selv, efterat der havde været prædiket for hende en stor Del af Natten. Et Øienvidne beretter, at da Øvrigheden sammen med Lægen kom dertil laa Konen i sit Blod, omgivet af de knælende og bedende "Hellige" !               "Anton"

         

    Middelfart Avis
          den 29de Marts 1884.
(Annonce)
    Veilby Sogns Arbeiderforening afholder med ministeriel Tilladelse Basar den 15de April til fordel for Foreningens Sygekasse. Bidrag saavel i Varer som Penge, modtages af
    Niels Peder Larsen, Strib,
    Smed Mogensen, Strib,
     Gaardfæster Peder Olsen,
                  Staurby,
    Væver Niels Hansen, Veilby,
    Skomager Henrik Hansen,
                   Røile Mark,
     Smed Peder Henrik Pedersen, 
                   Billeshaveskov,
     Hans Andersen Aulby og
     Henrik Nielsen, Røile Mose.
Basaren afholdes hos Husmand Anders Andersen, Røile Mark, og sluttes med Dands om Aftenen

 

    Middelfart Avis
            den 8de April 1884.
(Annonce)
      Møde for den indre Mission afhol-agen den 9de April Kl. 4, og paa Stutterigaarden Skjærtorsdag Kl. 3. Indre_Missionær H.E.Beck har lovet at tale.

    Middelfart Avis
           den 14de Mai 1884.
(Annonce)
             Brødudsalg
Rugbrød og Hvedebrød fra Bager Sørensen, Strib, kan stadig faaes hos
      Niels Jørgen Nielsen     Røile

Rugbrød fra samme Bager kan faaes hos Rasmus Nielsen, Billeshave.

Om de religiøse selvmord i Vejlby      

       Middelfart Avis
                   den 17de Juli 1884.
 -  Det har efterhaanden vist sig, at Færgehavnene ved Strib-Frederits ikke kunne tilfredsstille de stigende Krav, og man har derfor i de senere Aar gjenoptaget Tanken om at føre en Bro mellem Fyen og Jylland paa Lillebelts smalleste Sted nær Middelfart og Snoghøi. For Tiden undersøger man imidlertid Forholdene ved Frederits-Strib i Henseende til en udvidelse af Dampfærgehavnene begge Steder. Dersom en saadan Udvidelse lader sig udføre, er det, ifølge "Fred.Folketid." Meningen at flytte Dampfærgehavnene fra Frederits til Møllebugten (nær det Sted, hvor Oversvømmelsen under Krigen 1849 førtes ind over Engene), men da baade Søveien herved bliver længere og (især under Isvintre) besværligere end den er iforveien (det nævnte Blad mener rigtignok, at Overfarten fra Møllebugten "vil blive mere lige (!) og foregaa i et mere roligt Vand end Tilfældet er nu". Hvorom Alt imidlertid er, kan der jo ikke være Spørgsmaal om, at saadanne ny store Dampfærgehavne med tilhørende større Dampfærger og Driften ved denne længere Søvei vil blive en saa bekostelig Sag, at en Bro over Lillebelt vil vise sig at være billigste Udvei.

        Middelfart Avis
               den 15de September 1884.
- Som det vil erindres, blev det for nogen Tid siden omtalt her i Bladet, at Dampfærgerne ved Lillebelts_Overfarten viste sig at være altfor smaa til de Fordringer, der stilles til dem, og at man enten snart maa tænke paa at faa større Dampfærger eller hvilket er det naturligste og i Tidens Løb vil vise sig ogsaa at være det billigste, lægge en Bro over Beltet mellem Middelfart og Snoghøi. Som Exempel paa, hvilke Fordringer der stilles til Dampfærgerne ved nævnte Overfart anfører "Jyllpst.", at der i August er ført over Beltet 2.236 Vogne eller omtr 75 Vogne om Dagen gjennemsnitelig, og da Dampfærgerne kun kunne medfører 6 Vogne ad Gangen og der til med Iltogene sjælden er fuldt Skib, saa er det jo let at regne ud hvor mange Gange de maa løbe om Dagen. Naar man nu veed, at August Maaned, hvad Trafikken angaar, er en af de letteste Maaneder, saa kan det jo nok tænkes hvilket Vogntal der vil blive overført i de andre Maaneder, f.Ex. Oktober og November, hvor Sukkerroerne tages op og transporteres til Sukkerfabrikkerne. I disse Maaneder vil Antallet af Vogne til Overførsel let løbe op til 100 pr. Dag eller omtr. 3.000 Vogne om Maaneden og maaske derover.

     Middelfart Avis
         den 26de September 1884.
- I Onsdags passerede her forbi, for fra Strib at overføres til Frederits, de Heste - i alt 22 - som Hs.Mai. Kongen med Følge vil benytte under hans Besøg, ved Kantonnementsøvelserne i Jylland. Til Hestenes Opvartning medfulgte Beridere og Hestepassere.

     Middelfart Avis
        den 27de September 1884.
- To Redningsbaade, "Blaavand" og "Sønder_Lyngvig", passerede i Torsdags her forbi for fra Strib at overføres til Frederits og derfra videre til deres Bestemmelsessted, henholdsvis ved Varde og Ringkjøbing.

       Middelfart Avis
                  den 12te Juni 1884.
- Lærer P.Rasmussen af Veilby Skovskole har søgt om Understøttelse af Skolefonden og er i sidste Skoleraadsmøde bleven tilstaaet 50 Kr. for indeværende Regnskabsaar.

         

 
  Middelfart Avis

      den 19de Oktober 1884.
(Annonce)
        Væver i Veilby
Undertegnede agter fra 1ste November at nedsætte sig som Væver i Veilby i det Hr. Gaardeier Hans Hansen tilhørende Hus, og anbefaler jeg mig til Byens og Egnens ærede Beboere med godt og solidt Arbeide til billige priser.       
    Ærbødigst       P.C.Christensen

Væver P.C.Christensen, der i to Aar har arbeidet hos mig, kan jeg paa det Bedste anbefale som dygtig i sit Fag, og som honnet, respektabel Mand.
  Elsborg,
      den 13de Oktober 1884
        Andreas Madsen
                                    Væver.

 

       Middelfart Avis
              den 21de Oktober 1884.
(Annonce)
Torsdagen den 23de dennes, Eftm. Kl. 4 bliver der Møde i Veilby Skole for Lodseierne i Veilby Møllemade om Stemningen af det ferske Vand.Veilby,
       den 19de Oktober1884
                                      Hans Hansen

     Dampfærgen "Ingeborg", Kapitain Jespersen, der det Meste af Sommeren har været borte fra sin Station for at udføre Tjeneste ved de andre Dampfærge_Overfartssteder, og i de sidste 7 Uger har været i Kjøbenhavn for at underkastes det aarlige Eftersyn samt renses og males i Bunden, er, ifølge "Fred.Dbl." atter i Mandags Aften ankommen til sin Station i Strib for at indtræde i Farten mellem Strib og Frederits. Efter Forlydende vil Dampfærgen "Hjalmar" i den nærmeste Fremtid afgaa til Kjøbenhavn for ligeledes at underkastes det aarlige Eftersyn samt renses og males i Bunden.

       

       Middelfart Avis
             den 29de Oktober 1884.
- Dampfærgen "Hjalmar", Kapitain Jespersen, er i Mandags Morges afgaaet fra Strib til Masnedsund for at gjøre Tjeneste ved den derværende Dampfærgeoverfart; medens den derværende Dampfærge "Lillebelt" er i Kjøbenhavn for at underkastes sit aarlige Eftersyn.

 

 Middelfart Avis
 den 7de November 1884.
(Annonce)
   Tirsdagen den 11te Nov-ember d.A. Eftermiddag Kl. 1 lader Røile Laug afholde Licitation over Grusafdæk-ning m.m. i Grusgraven i Røile Skov.

   Bekjendtgjørelse
Onsdag den 12te dennes, Eftm. Kl. 1 bliver der Møde ved Stranden, hvor Aaen har sit Udløb, som gaaer igjennem Møllemaen, for alle Lodseiere i Møllemaen, og de tilstødende Enge, som betaler til Aarydningen for at faa en ny Aa gravet et Stykke, at den kan faa et andet Udløb i Stranden, da det gamle ikke duer mere, saa Enhver bedes møde eller give en Anden Fuldmagt.
                    Bestyrelsen

 

                Middelfart Avis
                          den 20de November 1884.
- Den uundgaaelige Bro over Lillebelt, der jo kommer engang (selvom det hverken bliver i Aar eller næste Aar), sætter naturligvis adskillige smaa personlige Interesser i Bevægelse og dette desto mere som Enhver har Følelserne af, at en Bro over det smalle Vand bliver forholdsvis langt billigere end at bekoste ny Dampfærgehavne med tilsvarende ny Dampfærger.
      Følgende Hjertesuk er den 17de ds. tilsendt "Dgt." fra Frederits: Som naturligt, har Spørgsmaalet om den fremtidige Ordning af Samfærdselsforholdene paa Lillebelt stor Interesse for Frederits, der fra sit standpunkt "ubetinget "(!) maa foretrække at se de paatænkte ny Damp-færgehavne blive til Virkelighed og derimod den faste Bro ved Snoghøi forsvinde af Dagsordenen, da man i det førstnævnte Tilfælde nemlig beholder Centralstationen her, medens den i sidste Fald rimeligvis tillige med hele sit Apparat af Bestillingsmænd vil blive forlagt andetsteds hen. Som vi erfare, kan man imidlertid tage Sagen med Ro thi Spørgsmaalet om en fast Bro eller ny Dampfærger er endnu ikke afgjort, og Sagen vil neppe heller finde sin Afgjørelse paa høiere Steder saa betimelig, at den kan blive forelagt Rigsdagen i indeværende Samling. Det dreier sig nemlig i begge Tilfælde om saa betydelige Beløb, at man ganske naturlig maa se sig for, før man bestemmer sig for den ene eller den anden Udvei, og at det ikke her er smaa Arbeider, der bliver Tale om at udfører, fremgaar bedre deraf, at de ny Færgehavne med tilsvarende Forandringer af Station-spladser siges at ville koste noget over to Millioner Kroner.

 

       Middelfart Avis
          den 26de November 1884.
 -  Ved Strib Station skete ifølge "Fred. Folketid." en Nat i forrige Uge det Uheld, at Lokomotivføreren kjørte Lokomotivet gjennem en Mur i Maskinbygningen ind i et Rum, hvor Fyrbøderen sov; men denne kom heldigvis ikke tilskade. Derimod hændte der Fredag Eftermiddag et beklageligt Uheld for samme Lokomotivfører, idet han kjørte en Vogn ud af Sporet samt beskadigede to andre Vogne, hvorved en Portør kom saa alvorlig tilskade, at han maatte føres hertil Middelfart og underkastes Lægebehand-ling.

         

    Middelfart Avis
      den 29de November 1884.
- I sidste Amtsraadsmøde forelaa et Andragende fra R.Jørgensen af Veilby Munkgaard paa egne og øvrige i Oprensning og Vedlige-holdelse af Aulby Aa paa Stræk-ningen fra Slusen til Stranden Interesseredes Vegne, om Tilla-delse til at forlægge nævnte Aa-stykke fra den østlige til den vestlige Side af Matr.- Nr.11d af Veilby. Amtsvandinspektøren for-mener, at der fra det Offentliges Side ikke kan være Noget at erindre imod Planen, naar Aaen gives fornøden Dybde, den regulativmæssige Bundbrede af 6 Alen og lovbefalet Skraaning, og fornøden Berigtigelse i Matrikulen foranstaltes af Vedkommende. - Herved fandt Amtsraadet paa de anførte Betingelser Intet at erindre.

 

        Middelfart Avis
             den 14de December 1884.
- For Aaret 1885 udbydes paa Fattiganstalten "Fælleshaab" følgende Poster:
      Jordloddens Drift
      Kornformalingen
      Sandkjørselen
      Ligkisteleveringen og
      Skorstensfeierarbeidet
Tilbud, med Angivelse af Betalingen, bedes indsendt skriftlig til Fattiganstaltens Bestyrelse inden Udgangen af indeværende Maaned.
Konditionerne ligge til Eftersyn paa Anstaltens Kontor fra Dato.
          "Fælleshaab’s" Bestyrelse
                     den 9de Decbr. 1884

 
 

           Middelfart Avis
                  den 31te December 1884.
- Provst H.Fønss i Veilby har efter Ansøgning den 27de ds. faaet Afsked i Naade og Pension.

         

  Middelfart Avis
      den 27de Januar 1885.
- Den forløbne Uge har bragt en Sjældenhed, idet vi have Skøiteføre langs Strandkan-ten ad Strib til. I det smukke Veir har man kunnet se Skøite-løbere af begge Kjøn færdes endog i de Maaneklare Aftener, og Handlende med Skøiter have paa en Dag iaar solgt flere Skøiter end i de sidste forløbne fem Aar tilsammen.

 

         Middelfart Avis
                  den 20de Februar 1885.
- "Veilby Sogns Arbeiderforening", der stiftedes for omtr. ti Aar siden, tæller nu omtr. 90 Medlemmer. Den eier en Kassebeholding paa omtr. 2000 Kr. og har i Aarets Løb kunnet udbetale omtr. 70 Kr. i Sygehjælp, derimod har Begravelseskassen i det forløbne Aar ingen Udgift havt. Medlemsbidraget betales maa-nedlig i Portioner paa 10 Øre, der kan tegnes fra 1- 4 Portioner. Forøvrigt støttes Foreningen ved et aarligt Bidrag af Landbosparekassen i Nørre-aaby samt af omtr. 15 Æresmedlemmer.

   Om Røjle Mejeri 

     

    Middelfart Avis
          den 27de Januar 1885.
- Den forløbne Uge har bragt en Sjældenhed, idet vi have Skøiteføre langs Strandkan-ten ad Strib til. I det smukke Veir har man kunnet se Skøiteløbere af begge Kjøn færdes endog i de Maane-klare Aftener, og Handlende med Skøiter have paa en Dag iaar solgt flere Skøiter end i de sidste forløbne fem Aar tilsammen.

 

   Middelfart Avis
        den 10de Marts 1885.
- Søndag Aften er Husmand Hans Jørgensen af Røile Mose bleven ilde tilredt med Knivstik i Hovedet. Over-faldet er sket paa Lande-veien i Nærheden af Strib og er forøvet af en, efter Forlydende, tidligere straffet person, der opholder sig paa Kathrinebjerg, efter at de iforveien i Forening havde nydt endel vaade Varer.

 

          Middelfart Avis
                     den 12te Marts 1885.
- Den Arbeidsmand paa Kathrinebjerg, som Søndag aften ved Strib overfaldt Husmand Hans Jørgensen af Røile Mose, blev Tirsdag Formiddag indbragt til Arresten her I Byen.

         

 Middelfart Avis
      den 24de April 1885.
- Det forleden omtalte my-stiske Tilfælde paa Strib med de forsvundne og gjenfundne Penge lader sig ikke oplyse. Der var, da Kreaturmodta-geren forlod Stedet, Ingen i Lokalet, og det er derfor en Feil, vor Meddeler har gjort sig skyldig i, naar han mener, at en eller to af de tre Tilstedeværende havde været medvirkende. Det Ri-meligste synes derfor at være, at Kreaturmodtageren selv ved Tankeløshed har fremkaldt den hele Staahei, idet Pengene, da de fandtes, ikke laa paa det Sted, hvor han opgav at havde lagt dem. Flere af dem som vare tilstede under Modtagelsen, havde ikke set, at Mandens Penge laa paa det Sted, som han senere opgav.

 

             Middelfart Avis
                          den 25de April 1885.
- Provst Heiberg, der er kaldet til Sognepræst for Veilby Menighed, ventes igaar at ville aflægge et Besøg i Sognet. Det vides endnu ikke bestemt, til hvilken Tid i Sommer Provst Heiberg overtager Embedet.

 

      Middelfart Avis
                den 24de Mai 1885.
- I Mandags kom til Horsens Havn en Mand i Baad, hvilken han udbød tilsalgs og fik den ogsaa solgt til en derboende Sandgraver for 40 Kr. Baaden var langt over 100 Kr. værd, saa Sandgraveren fattede Mistanke, han vilde ikke strax betale Pengene, men forhøre sig først om Manden, der foregav at være fra Bogense. dette var en slem Streg i Regningen! "Manden fra Bogense" forsvandt med det sam-me, og nu har det vist sig, at Baaden er stjaalet fra Kysten under Røileskov, hvor den laa fortøiet; Seilene laa iland, men der har Tyven hentet dem. Eieren af Baaden, Høker P.C.Clement i Røileskov vil nu faa sin Eiendom, og det vil sagtens nok lykkes Politiet at faa Fingre i Tyven, der rimeligvis er en omstreifende Vagabond, som for kort Tid siden er set i Veilby Skov, man antager, at han "flytter omkring" ved at laane Folks Baade. (Politiet i Horsens havde ham fat, men lod ham løbe, inden man fik Vished om, at han ikke var Tyv)

   

Om en Stranding ved Strib  

   

    Middelfart Avis
            den 3die Juni 1885.
- I det sidste Amtsraadsmøde fremlagdes fra Jernveiingeniøren i Frederits en Skrivelse af 4de Februar d.A. tilligemed Gjenpar-ter af Overenskomster angaa-ende Overtagelsen af Stations-veiene ved Strib, Aarup og Nørre-Aaby Stationer fra 1ste April d.A. at regne.

 

                    Middelfart Avis
                                        den 1ste Juli 1885.
(Annonce)
     Danske Statsbaner i Jylland og Fyen Extratog fra den 2den til 5te Juli begge Dage inklusive, daglig Kl. 7 Fdm. fra Frederits til Odense, Ankomst Kl.9.45 Fmd. Daglig Kl. 10 Eftm. fra Odense til Strib og Assens. Ankomst henholdsvis Kl. 12 og 11.30 Eftm.
   Togene befordre Passagerer til og fra alle Mellemstationer og Holdepladser.
                         Frederits, den 25de Juni 1885
                                                                             Driftsinspektøren

 

 Middelfart Avis
     den 4de August 1885.
(Annonce)
    Pastor Bock i Skoldelev Præstegaard ved Aarhus søger til 1ste November en yngre Karl, der kan passe et par Heste; Avlingen er bort-forpagtet. Man henvender sig i Kapellanboligen i Veilby i Løbet af 8 Dage.

         

    Middelfart Avis
         den 22de August 1885.
- En Isbrydende Dampfærge til Lillebelt er for Statsjernveiens Reg-ning under Bygning hos d'Hrr. Bürmeister og Wain paa Refshale-Øen. Færgen der koster 250.000 Kr. skal være færdig til brug den 1ste Februar 1886.

 

      Middelfart Avis
          den 10de September 1885.
- I Mandags var det 20 Aar siden Jern-veien fra Nyborg til Middelfart blev aabnet for Driften. Strækningen fra Middelfart til Strib blev derimod først taget i Brug den 1ste November 1866 samtidig med Jern-veisstrækningen Frederits-Vamdrup blev aabnet for Færdselen.

 

        Middelfart Avis
             den 27de September 1885.
- Paa Refshale-Øen bygges, ifølge "Nationalt.", for Tiden af ny Fartøier en mindre Skrue-Dampfærge, nærmest bestemt ti Vinterbrug i Lille-Belt, særlig under Isforhold. Den skal kun forsynes med et enkelt Sæt af Jernveispor og vil følgelig næppe kunde tage mere end 3-4 Vogne ad Gangen. Den skal være færdig førstkommende Februar.

         

            Middelfart Avis
                   den 7de Oktober 1885.
- I Mandags hen under Aften og i Regntykning grundstødte ved Kysten under Staurby Krat Skonnertbrig "Dannevirke", Kaptain Clausen, af Marstal, kommende fra England med Saltglas-serede Rør, bestemte til Sindssygeanstalten, ildfaste Sten, Cement og Kul. Der bliver lægtet af Lasten, men da Grundstødningen er sket under Høivande vil det rimeligvis tage Tid med at faa Skonnertbriggen flot. Det antages ikke at Skibet har taget Skade.

Middelfart Avis
  den 17de Oktober 1885.
-  Sildefiskeriet i Lillebelt har i dette Efteraar været temmelig ringe, især i den nordlige Del af Beltet (nordfor Strib). I Middelfart Sund og under Lyng har der af og til været Fangst, men Udbyttet har langtfra været som man havde ventet.

     

       Middelfart Avis
            den 21de November 1885.
(
Annonce)
                 En Tyr

    Staar til Bedækning for 1 Kr. pr. Ko
                   hos Jørgen Olsen  i Staurby.
Sammesteds er et Par fede Grise tilsalgs.

 

         Middelfart Avis
                       den 9de December 1885.
 -  I Mandags foretoges i Veilby Sogn Valg af sex Medlemmer til Sogneraadet. De Højstbeskattede havde Valget. Af 81 Vælgere afgaves 45 Stemmer. Valgte bleve Boelsmand Niels Andersen i Veilby med 41 St., Sognefoged Niels Rasmus Jensen, Aulby Mark, med 40 St., Gaardeier Jens Hansen, Boelsbanken Billeshave Skov med 30 St., Gaardeier Jørgen Madsen i Røile med 31 St., Gaardeier Thomas Jensen i Kustrup med 29 St., og Gaardeier Bertel Jørgen Petersen, Rushøi, med 28 St. Valget skete efter Overenskomst mellem de forskjellige Partiafskygninger. De afgaaende Medlemmer ere: Sognefoged, Gaardeier Niels Jørgensen, Veilby Munkgaard, Gaardeier Hans Hansen i Røile, Gaardeier Mikkel Jeppesen, Veilby Skovgaard, Gaardmand Peder Rasmussen, Staurby, Husmand Rasmus Mathiassen, Billeshave Skov og Gaardmand Peder Rasmussen, Aulby Mark. _ Sogneraadet bestaaer af elleve Medlemmer, heraf ingen Høiremand.

            den 30te August 1885.
(Annonce)
  Afregning for August Maaned ved Andelsmeieriet i Røile vil finde Sted paa Meieriet Lørdagen den 5te Septbr om Eftermiddagen Kl.4.

    Til et Møde sammesteds og samme Dags Eftermiddag Kl.3 indbydes alle Aktionærer, og Mælkesælgere til Meieriet, for at tage Bestemmelse om, hvor mange der ville være i Forening om Fællesindkjøb af Foderstoffer for den kommende Vinter.
                                            Bestyrelsen

     

 Middelfart Avis
 den 20de December 1885.
(Annonce)
        En Vognhynde er fun-den mellem Strib og Staurby og kan, mod at betale den-ne Bekjendtgjørelse afhen-tes hos Bageren paa Strib

(Annonce)
     En Støverhund (Han) brun med gule Ben og brune Pletter over Øinene og en Læderrem om Halsen, ly-dende Navnet "Bles" er bortkommen fra Strib den 16de Decbr. for dens Til-veiebringelse udloves en Dusør af Bageren paa Strib

 

              Middelfart Avis
                   den 29de December 1885.
- Igaar Morges Kl. 5 nedbrændte, efter Forlydende, et Hus i Veilby Skov tilhørende Høker og Fragtmand Peder Jørgen Nielsen. En Hest og et Svin indebrændte.
                   den 31te December 1885.
- Den i Tirsdags omtalte Ildebrand, som Mandag Morgen Kl. 5 opstod hos Høker og Fragtmand Peder Jørgen Nielsen i Veilby Skov, havde nær kostet et Par Mennesker Livet, idet to gamle Aftægtsfolk med nogen Besvær maatte hjælpes ud gjennem Vinduet. Ilden er paaviselig opstaaet ved en Stenolielygte, som Manden havde taget med sig paa Høloftet, og hvis brændende Væske flød over. Huset nedbrændte fuldstændig og som allerede tidligere meddelt indebrændte en Hest og en Gris.

 

       

Middelfart Dagblad
         den 13de Marts 1886.
DANSKE STATSBANER.

   Saalænge Overfarterne over Belterne ere uregelmæssige paa Grund af Isforholdene, indstilles Nattogene Nr. 1 og 2 paa Fyen og erstattes med Extratog, der afgaar fra Nyborg og Strib efter Ankomsten af vedkommende Skib, henholdsvis fra Korsør og Fredericia.
   Aarhus, den 7de Marts 1886.     efte  Ordre:     
             Overdriftinspektøren.

     
   Middelfart Dagblad
             den 26de Oktober 1886.
En Gensd’armeristation, bestaaen-de af 4 beredne og 2 uberedne Gendarmer, vil, efter hvad vi erfarer, i den nærmeste Tid blive etableret paa Strib, væsentligt som følge af Overfarten der. Denne Afdeling Gendarmer bliver sandsynligvis den eneste, der faar Kvarter i Odense Amt.
        
 

se: om Gendarmerne i Strib

 

         Middelfart Avis
           den 21de December 1886.
 -  Efter Forlydende er Politibetjent Bever, en veltjent ældre Underofficier (der er Invalid fra Krigen) fra 1ste Februar bleven Opsagt fra tjenesten som Politibetjent paa Strib, hvor han i en Række af Aar har været paapassende i sin Gjerning. Ved de mange Gensd'armers Ankomst er den Orden, han har holdt, formodentlig bleven anset for Overflødig.

 Middelfart Avis
     den 13de Marts 1887.
- Fra Middelfart Jernveistation have vi modtaget følgende Snemelding:
   Driften standset paa Stræk-ningen Assens-Tommerup, Ny-borg - Strib samt i Jylland ........
Kl. 1.30 udsendtes Sneplove fra Nyborg, Strib og Assens.

     

Middelfart Dagblad
         den 8de Maj 1887.
Lillebeltsoverfarten.
- De fastansatte Matroser ved Dampfærgerne ere i den sidste Tid blevne forsynet med Huer, der mærkede "Lillebelt" med forgyldte Bogstaver, altsaa noget lignende, som i længere Tid har fundet Sted ved Storebeltsoverfarten.

Dampfærgen "Valdemar", der i nogen Tid har været i Kjøbenhavn for at blive underkastet det sædvanlige aarlige Eftersyn, er afgaaet derfra i Lørdags, hvorefter Dampfærgen "Ingeborg" afgaar til Kjøbenhavn i samme Anledning.
 

 

Middelfart Dagblad
        den 1ste Juni 1887.
(Postnyt)
Strib_Vejlby Skov (Martin Jørgen-sen) udgaaer fra Strib Kl.6 Morgen: Strib, Røile Mose, Røile Skov, "Cathrinebjerg", Nyhave, Kasmo-se, Nyskov, Boelsbanken, "Stut-terigaarden", Veilby Skov, Fiskerhytten, "Nøisomhed", Rus-høi, "Børndal", Hedelund, Dyb-kjær, "Bøgelund", "Billeshave", Røile-Taarup, "Virkelyst", Røile Mark, Rubæks Mølle, Strib.

 

          Middelfart Dagblad
                             den 26 Juli 1887.
- Fra Strib skrives den 22de Juli til flere blade: I Morges afgik herfra med Tog 6, 3 nye Godsvogne til Statsbanedriften; Vognene ere ankomne fra Aarhus og bestemte til Kjøbenhavn. Det er et Slags Afkølingsvogne, bestemte til at befordre øl og andre let fordærvelige Sager i; de ere forsynede med Iskasser, og i hver Ende af Vognen findes en Isbeholder, der for hver Vogns Vedkommende rummer 20 Centner Is. Vognene der ere hvidmalede udvendig, ere byggede paa Skandkas Fabrikker i Randers efter amerikansk Patent.
    Ligeledes er der i den senere Tid transporteret her igjennem et betydeligt Materiale, bestemt til Brug ved Fæstningsanlæggene ved Kjøbenhavn; saaledes ankom i Forgaars flere Vognladninger Tipvogne, og i Dag er her ligeledes ankommen to Vognladninger med Materiale til samme Anlæg.
   Ved den herværende Dampfærgehavn blev der for et Par Aar siden foretaget en større Hovedreparation ved Pæleværket; i Aar foretages en mindre Reparation ved samme, idet Bolværket i den yderste Ende af Havnen omtrent ud for den gamle Stationsbygning bliver grundig eftersét og repareret; det har nemlig vist sig at være en Del medtaget af Tidens Tand.

  Middelfart Avis
           den 10de Juni 1887.
- Dampfærgen "Ingeborg" kom Tirsdag Formiddag til Strib fra København, hvor den har været underkastet det vanlige Eftersyn.

         

Middelfart Dagblad
            den 28 Juli 1887.
(Annonce)
Paa "Stutterigaarden" kunne endnu 4 a' 5 Personer faa Ophold for resten af Sommeren. Ved Gaarden findes Have, Skov, og Sø, udmærkede Bade i Stranden. Prisen er 3 Kroner pro persona.
      Man bedes henvende sig til
                  L. Madsen,
             Stutterigaarden pr. Strib

 

   Middelfart Dagblad
              den 14de Aug.1887.
- Fra Strib skrives den 11te August. Dampfærgen "Hjalmar", der har været ved Masnedsund som Afløsningsfærge, medens den derværende Dampfærge blev underkastet det aarlige Eftersyn, og derefter er bleven renset og malet i Bunden, er i Eftermiddags vendt tilbage til sin Station paa Strib for at indtræde i Farten. Dampfærgen "Ingeborg" skal efter Forlydende afgaa til Oddesund for at afløse den derværende Dampfærge, medens den underkastes det aarlige Eftersyn.

 

              Middelfart Avis
                 
den 4de September 1887.
- Beboerne i Strib og paa Røile Mark have fremsat ønske om, at det Offentlige anlagde en nærmere betegnet Gangsti. Men hverken Sogneraadet eller Amtsraadet har villet gaa ind derpaa.

 

               Middelfart Avis
                          den 11te September 1887.
- I Torsdags førtes af Jernveien fra Nyborg Scholtz's store Menageri med Extratog til Strib, hvor det overførtes til Frederits paa tre Ture af Dampfærgen "Valdemar".

         

  Middelfart Dagblad
        den 27de September 1887.
- I Lørdags Aftes anholdt Gendarmerne paa Strib 2 Personer, der var blottede for Penge og uden Erhverv. Den ene af de anholdte var en Skomagersvend fra Aarhus, som en halv Snes Dage tidligere uden Tilladelse var bortgaaet fra Fattiggaarden der, hvor han var indlagt til Forsørgelse, den anden en Tjenestekarl fra Nørre Lyndelse Sogn, som senest havde haft Ophold i Vejle. De blev samme Aften af Gendarmerne afleverede til Arresthuset i Middelfart. Skomagersvenden er nu arresteret og vil blive tiltalt og straffet for Løs-gængeri, hvorimod Tjenestekarlen, der ellers ikke havde forset sig mod Loven med Tvangspas blev hjemskreven til sin Forsørgelseskommune Nørre Lyn-delse Sogn.

   

Middelfart Avis
den 16de November 1887.
- Det Fisker Peter Hansen Andersen paa Strib tilhøren-de Bundgarn udfor Middel-fart Kjøbstads Grund (ved den saakaldte "Slumpeløk-ke") er Torsdag Formiddag solgt til Fisker Peter Jensen i Middelfart.

          Middelfart Dagblad
                      den 12te December 1887.
Politinyt.
I Torsdags Aftes ankom til Strib en Husmand fra Jylland, der forhandler Jydepotter. Kl. omtrent 8 kom han ind i den paa Strib værende Beværtning, hvor han, der ikke var helt ædru, da han kom, nød nogle Drikkevarer. Efter et kort Ophold der begyndte han imidlertid at forulempe de tilstedeværende Gjæster paa forskjellig Maade samt udskjælde dem, hvorfor Værten opfordrede ham til at forholde sig rolig og ordentlig, men da dette ikke hjalp, saa han sig nødsaget til at sætte ham udenfor, og efter at han var sat ud, udskjældte han Værten og gjorde yderligere Spetakel. Gandarmerne paa Strib toge sig derefter af Urostifteren, der blev anholdt og forblev Natten over paa Strib, hvorefter han i Fredags Morges blev ført til Middelfart, hvor han i Politiretten vedtog at betale en Bøde af 4 Kr. for Overtrædelse af Politivedtægtens § 41. Paagjæl-dende var nok ved den omhandlende Lejlighed noget beruset, men dog ikke i højere Grad, end at han vidste, hvad han foretog sig. Bøden tilfalder Vends Herreds Politikasse.

 

Middelfart Avis
den 16de November 1887.
- Dags Morgen bliver der fra Frederits overført 6_7 Vogne til Strib af det der staaende russiske Salonjernveitog. Ef-ter forlydende føres Vogne-ne til Fredensborg.

 3 artikler om den russiske Kejsers gennemrejse                             

Middelfart Avis
 den 3die Januar 1888.
- Hos Kapt. Schmits Enke paa Strib er i denne Tid indtruffet det Tilfælde, at et Par Smaagrise, som Moder So har forstødt, ere blevne tagen under Opfostring med Føde og Modervarme af en Hund, som for kort Tid siden har fået Hvalpe. Hundens Moderkjærlighed for de små Skabninger har nok allerede holdt sig en fjorten Dagstid og det lader til, at den fremdeles kan holde ved saalænge det gjøres nødigt.

 

Skatteligning Strib:
Enkefru Schmidt (102) 111.75, Fiskerne Hans Sørensen (4.54) 14, Jens Sørensen(3.02) 12, Peder Hansen (2,21) 3, Jens Rasmussen (11 Ø.) 1.50, Styrmændene N.P. Larsen 4,50, Sthulmann 3,50, Assi-stenterne Lehmann 3,50, J. Nielsen 3, Maskinassistent Holten 5, Maskin-mester A.B. Lund 10, Klapmestrene M. Brødet 4, R. Andersen 2, A.E.Sam-søe 1.50, Stationsforvalter P. Hansen 10, Bager R.J. Sørensen 12, Matro-serne J.Hansen 2, B.Andersen 2, H.Svendsen 1.50, Portørerne H.Han-sen 2, R.Andersen 2.50, E.Hansen 1.50, Overportør Christiansen 3.50, Pudserne H.Petersen og R.Bendixen hver 1.50, Fisker A.H. Andersen, Styrmand Brevin 2.50.

 

                     Middelfart Avis
                                      den 10de Januar 1888.
- Det er noget mistænkeligt, at den i forrige Nr. omtalte tyske Orlogsdamper, der en kort tid var på Grund i Bugten udfor Rubæksmølle og derefter omtr. Kl. 10 Formiddag stod sydpå Kl. omtr. 11 er bleven set nordpå udfor Stribs Bro. Maaske er Taage Skyld deri, men det kan jo ogsaa hænde, at den netop vil nytte Taagen til at rekognoscere.

 

                     Middelfart Avis
                                    den 20de Januar 1888.
- En Zigeunerbande, bestaaende af fire Voksne og fem Børn, opslog Onsdag Aften i mørkningen Leir paa aaben Mark i udkanten af Staurby paa det sted, hvor Veien gaar til Strib. Beboerne i Staurby vare ikke venlig stemte imod disse Gjæster og da deres Anmodning om at søge et andet sted hen, ikke blev forstaaede, sendtes Bud efter Landpolitiet, der anviste Familien Plads ved Kauslunde Kanonskur. Banden kommer sydfra og vil efter Forlydende til Norge.

         

             Middelfart Avis
                  Onsdag den 14de Marts 1888.
       Snestormen stilnede noget i Løbet af Natten til Tirsdag, det var om Formiddagen af og til klart Veir; men ved Middagstid fik vi igjen Snebyger. Vinden gik en Streg til Nord og med Bygerne blev Veiret koldere og skarpere. Udsigten til at Rydnings-arbeiderne paa Jernveiene kunde begynde svandt aldeles med det paany indtraadte Snefog. Ved Stationerne langs Jernveilinien er der stadig samlet større og mindre Kolonner af Arbeidere med Skovle, som er rede til at gaa i gang med Rydningsarbeide, naar Ordre indløber, og ved Strib, Aarup, Tommerup, Odense og Nyborg holder Lokomotiver og Sneplove klare til at "gaa paa", men først naar Snefog og Fygning ophører. Forøvrigt er Alt standset paa alle Statens Jernveie i Sjælland, Fyen og Jylland, samt paa Lolland-Falster og mellem Vamdrup og Flensborg; naar dertil kommer, at Istilstanden paa Storebelt er meget besværlig, saa vil kunne skjønnes, at Udsigterne foreløbige ere daarlige. Tirsdag Formiddag Kl. 9 afgik Slæde med Postsager fra Odense til Middelfart, men der er ringe Udsigt til at kunne komme igjennem Kl. 2_3 afgik fra Middelfart en Vogn med Postsager til Odense, men der er næppe naaet længere end til noget paa den anden Side Roerslev Mølle, thi der begyndte de egentlige Vanskeligheder. Lidt over Middag kom hertil, paa Haand_Slæde, endel Postsager fra Strib og Frederits, hvoriblandt Aviser fra Mandag Morgen.

 

    Middelfart Avis
    Torsdag den 15de Marts 1888.
- Men ere Snehindringerne betyde-lige paa Landjorden, saa ere Ishindringen det ikke mindre i Beltet mellem Strib-Frederits, thi Onsdag Eftermiddag kom Posten ikke hertil fra Jylland, fordi Dampfærgen blev siddende fast i Isen og ikke kunde naa over til Strib.

 

     Middelfart Avis
       Tirsdag den 20de Marts 1888.
- Under den stadige Østenvind er der pakket megen Is sammen langs Kysten under Middelfart, men Beltet er her ellers aabent saa at et Dampskib let vilde kunne holde en rende aaben. Anderledes er det ved Strib Frederits, der må Isforholdene være meget vanskelige, thi Dampfærgen sad hele Mandag Formiddag fast i Isen - Efter Meddelelse til os Mandag Eftermiddag var der til den Tid to Dampfærger fast i Isen mellem Strib-Frederits - den ene siden Kl. 10 Formiddag, og der var, tilføiede vor meddeler - udsigt til, at ingen af dem vilde kunde arbejde sig ud før mørkets Frembrud - Kl. 7 Mandag Aften berettede en Meddeler, at den isbrydende Dampfærge har kunnet gå en Gang igennem mellem Strib-Frederits og at den har hjulpet den ene af de indeklemte Færger ud af Isen i Møllebugten. For at dette forholder sig som her meddelt, tør Udg. dog ikke indestaa (som det vil ses ovenfor sad begge Dampfærger fast i Isen Mandag, den ene fra om Morgenen, den anden fra om Formiddagen)  -  I Middelfart Sund vilde de have klaret sig.

     Middelfart Avis
            den 16de Marts 1888.
- De Udvandrere her i Egnen (i Veilby, Røile, Stavrby og Eiby) som er indskrevne til at afgaa med Dampskibet "Hekla", henvises til omstaaende Telegram, hvorefter Damperen først afgaar fra Kjøben-havn Onsdag den 28de Marts.

- Telegram _ Paa Grund af Veir-forholdene vil Dampskibet "Hekla" først afgaa fra Kjøbenhavn til Ny_York Onsdag den 28de Marts.

         

       Middelfart Avis
        Onsdag den 21de Marts 1888.
- Veiret har siden Mandag Aften været lidt mildere; Vinden er Imidlertid næsten lige skarp fra NØ., saa der er ingen Forandring i Istilstanden, hver-ken paa Storebelt eller paa Lillebelt mellem Strib_Frederits, hvor Damp-færgerne have megen Besvær med at komme igjennem. I de senere Da-ge ere Flere gaaede over Isen fra Frederits til Fyen.

 

          Middelfart Avis
          Torsdag den 22de Marts 1888.
- Dampfærgeforbindelsen mellem Strib_Frederits kunde Onsdag Formiddag foregaa temmelig uhindret af Drivis. I Middelfart Sund saaes flere Seilbaade, en Seilads, som i mange Dage har været hindret af Stormen.

- Pakkeforsendelser, der skulle passere Lillebelt og Sundene under Istransport, maa ikke være større end 1¼ alen i Længden, Høiden eller Bredden, eller veie over 60 pd.

 

       Middelfart Avis
         Lørdag den 24de Marts 1888.
- Ved Strib_Frederits var Dampfærgeover-farten meget hindret af Drivis, men det vil naturligvis ikke kunne undgås i den nærmeste Tid. thi der er i den haarde Frost og under de vedholdende Østlige og Nordlige Storme pakket betydelige Ismasser sammen i Vige og Indskæringer, hvorfra den med forandrede Vindforhold vil løsrive sig og gaa i drift med Strømmen ---

         

    Middelfart Avis
        den 25de Marts 1888.
- Det er i den senere Tid hændt under denne Isvinter, der som bekjendt, Dampfærgerne ikke kunne udføre deres planmæssige Overfart mellem Strib_Frederits, at Reisende ere blevne førte til Strib uden at kunne komme over til Jylland og derfor have maatte tage tilbage til Middelfart for at Overnatte. Der er, efter sigende, ført Klage derover og det synes ogsaa at være noget hensynsløst, at ikke Togpersonalet har Ordre til at gjøre de Reisende opmærksom paa, at Isen ved Strib_Frederits hindre Dampfærgen i at komme over til Jylland.

 

         Middelfart Avis
                      den 5te April 1888.
- Bliver det ved at fryse nogle Dage endnu, ville vi næppe undgaa Istransport, thi baade mellem Strib_Frederits og Nyborg_Korsør er der megen Drivis, som ved nogle Døgns vedholdende Frost vil tage til i Styrke

 

        Middelfart Avis
                   den 19de April 1888.
- Drivisen i Lillebelt mellem Strib_Frederits var Onsdag Eftermiddag Skyld i, at Posterne fra begge Sider sinkedes noget.
 

            Middelfart Avis
                         den 15de April 1888.
- Forleden var en Mand, som seilede med Brød for Bageren i Strib, nær kommen galt afsted i Beltet mellem Strib_Frederits, idet han med sin Baad blev knuget af en Isflage og utvivlsomt vilde være bleven knust, dersom ikke Føreren af Dampfærgen havde bjerget ham.
 

       Middelfart Avis
             Lørdag den 21 April 1888.
- Heller ikke paa Lillebælt kan Færdselen endnu siges at være fri, thi Torsdag Eftermiddag ved 5 Tiden var en stor 2-3 Alen tyk Isflage sat ind i Stribs Havn som den aldeles havde spærret. Man havde en del Arbejde med at faa den ud, idet den med Hager og Trosser maatte varpes ud med Dampkraft.

         

          Middelfart Avis
                         den 2 Mai 1888.
- Endnu i dag Onsdag var der Drivis i Beltet; der var meget deraf i Stribs Bugt, og Frederits Havn blev i Morges helt tilstoppet, saa Fiskerbaade fra Baaringvig havde møje med at komme derind - enkelte af dem blev slæbte over de 2-3 alen tykke Isblokke.

 

  Middelfart Avis
          den 12te Juni 1888.
 -  En sørgelig Ulykke, der krævede to Menneskeliv, tildrog sig i Søndags lidt over Middag, udfor Stribs Fyr (Røjle Mose) ikke langt fra Land. idet Jernbanearbeider Laurits Ludvigsen fra Lunderskov, der var ansat ved Stoppekolonnen paa Strib, og Tjenestekarl Rasmus Hansen Jensen (hjemmehørende paa Røjle Mark) vare tagne ud i en aaben Seilbaad, som de Begge vare aldeles ukyndige i at behandle, og da det tilmed blæste temmelig meget, af og til med heftige Vindstød, Kulseilede Baaden under et af disse. Ulykken blev set inde fra nordre Havn, hvorfra en mand øieblikkelig seilede ud for at komme dem til hjælp, men desværre lykkedes det ham ikke at redde dem, thi ligesom han naaede Stedet, forsvandt de Begge pludselig under Vandet og kom ikke op mere; rimeligvis har den ene trukket den anden af de Omkomne med sig under Vandet. Den ene af de Forulykkede skal have været en god Svømmer. De vare begge to ugivte. Der blev strax søgt efter Ligene, men endnu i Mandags vare de ikke fundne, Baaden blev strax optaget og indbragt til Strib.

 

      Middelfart Avis
                den 14de Juni 1888.
- Efter at man saavel i Søndags som i Mandags forgjæves havde søgt efter de to, i Søndags ved Strib Forulykkede, lykkedes det endelig Tirsdag Eftermiddag under roligere Veir at opdage Ligene paa Havbunden omtrent paa samme Sted, hvor Ulykken skete, 300 Alen fra Land, og ved Hjælp af Pilk var man saa heldig at fiske Ligene op.

          Middelfart Avis
                      den 30te Mai 1888.
- I den sidste Ugestid er der paa Strib bleven holdt Examen i Jernveistjenesten for Assistenter. Prøven sluttede Tirsdag Eftermiddag, saavidt vides prøvedes Omtr. 40 Assistenter af Examens Kommissionen under Forsæde af Trafikchefen. Ikke alle Examinanderne bestode Examen.

        Middelfart Avis
              den 17de Juni 1888.
                            
 TAK.
Hjertelig Tak til Beboerne i Strib, for den store Deltagelse, de viste ved vor ved Ulykkestilfælde omkomne Søns Jordefærd; særlig takkes Fru Smidt og Døtre og Forvalter Smidt for den store Kjærlighed og Hjælp de viste, saavel mod Afdøde som mod os. Den store Deltagelse har mildnet Sorgen noget i vore Hjerter. Tillige takkes Hr. Pastor Leth for de trøstige Ord, han udtalte ved Graven.

   Røile Mark, den 16de Juni 1888.

     Ane Cathrine Knudsen, f. Sørensen.
                   Jens Knudsen.

 

            Middelfart Avis
                         den 15de Juli 1888.
- Tog 10 (Hurtigtog fra Jylland) var Lørdag Eftermiddag antageligvis paa Grund af mange Udstillings_ og Feriereisende forsinket,saa det ikke kunde krydse her med Tog 9. Sidstnævnte Tog ventede noget her, men løb derefter til Strib før Tog 10 gik derfra.
            (Den store nordiske udstilling fandt sted fra
                             18 maj til 2 okt (J.R.)

         

                     Middelfart Avis
                                         den 17de Juli 1888.
- Søndag Morgen fangede Fisker Jesper Petersen udfor Staurby Skov en lille Hai, der maalte 27 Tom. Det er forøvrigt sjældent, at disse fanges i vore Farvande.

 

     Middelfart Avis
             den 25de Juli 1888.
- Indenrigsministeriet har under 21de ds. udsendt en Kundgjørelse om, at det er tilladt, at Adgangs-veiene til Aarup og Strib Jern-veistationer optages som Lan-devei i Amtsraadskredsen og ind-lemmes i Landeveine Nr. 7 og 14. De to nævnte Veistykker benæv-nes saaledes: 1) --- 2) Landeveien Nr. 14: "Veien fra Vei Nr. 13 ved Staurby til Strib med Adgangsvei til Strib Jernveistation".

 

Middelfart Avis
   den 21de August 1888.
- En Større Orlogsmand (Hjuldamper) holdt Mandag Eftermiddag Kl 3_4 Øvelser i Middelfart Sund. Der var en talrig Besætning, saa Skibet er vistnok Øvelses-skib; det løb her forbi ind i Baaringvig (hinsides Strib) og kom herefter tilbage og stod sydefter igjen -
 

                    Middelfart Avis
                             Torsdag den 15 November 1888.
- En Dag i forrige Uge kom en Skonnert, der havde ankret ved den Fyenske Kyst i Nærheden af Strib, i Drift og Ankeret ødelagde Telegraftraaden, saa al Telegrafering blev afbrudt ad den Vei og maatte ske over Snoghøi. Skaden er dog nu udbedret.

         

           Middelfart Avis
                      den 8de Novbr. 1888.
- ... har Amtsraadet fastsat for Aarene 1889, 1890, og 1891 den aarlige Afgift af: Gjæstgiveriet (Krohold) i ... Strib.. til 20 Kr.

            Fredag den 16 November 1888.
- Den Skade, som er sket ved Telegraftraaden mellem Strib Frederits er endnu ikke udbedret. Saavidt vides skal der lægges en hel ny Traad, som en Jagt har bragt til Frederits. Dampfærgen hjælper til ved Nedlægningen af det ny Søkabel.-

 

         Middelfart Avis
               den 17de november 1888.
- Til Stationsforstanderne ved Statens Jernvei var der, efter Forlydende, kommen en Skrivelse, hvori det tillodes dem i Anledning af Regeringsjubilæet at illuminere Stationerne paa Statens Bekostning. Middelfart Station benyttede ikke Tilladelsen, medens Strib’s ditto derimod straalede i fuld Belysning fra øverst til nederst. Endel Private paa Strib illuminerede ligeledes i Dagens Anledning. Her i Byen var Alt idél Mørke!

 

Middelfart Avis
     den 1ste Dec.1888.
- Gaardeier Hans Hansen i Veilby har for kort Tid den til Besidderen af Stam-huset Hindsgavl, Kmhr. Basse Fønss solgt en Jordlod paa noget over 4 Skpr. Land for omtr 1.600 Kr. Jordlodden skal udlæg-ges til Kirkegaard.

         

      Middelfart Avis
            den 27de Januar 1889.
- Skatteliste Veilby Sogn
- Strib: (beløb i () er Hartkornsskat) Enkefru Schmidt Strib Færgegaard 182 (80), Jens Søren- sen 21 (18), Peder Hansen 12 (10), Reservefører Larsen (6), Maskinassistent Holten (8), Maskinmester Lund (15), Stations-forvalter Hansen (12), Bager R.I.Sørensen (18), Styrmand Breum (8). Nedenstaaende yde følgende Beløb alene i Formue og Leilighed mindst 1 Kr.: Portør Knud B.Rasmussen 2,50, Skibsfører J.Ras-mussen 2, Assistenterne Lehmann og I.Nielsen hver 4, Klapmestrene M.Brø-debeck 4, N.Andersen 3, og A.E.Sam-søe 2, Matroserne I.Hansen 4, H.Svendsen 2, og P.Andersen 2,50, Portørerne H.Hansen og N.Andersen hver 3, E.Hansen, Fabricius og N.Ras-mussen hver 2, Overportør A.Chris-tiansen 5, Pudserne H.Pedersen og Bendixen hver 2, Fisker A.H.Andersen 2, Styrmand Jensen 5.

 

       Middelfart Avis
          Fredag den 15de Febr. 1889.
- Intet Tog har befaret Fyen i Nat. Tog 49 Onsdag Eftermiddag (i Middelfart Kl.8,15) naaede ikke længere end til Nørreaaby, hvor det sidder endnu (Kl.2 Eftm.).
- Intet tog senere udsendt paa fyenske Linier.
- Strax da Veiret lagde sig (Torsdag Formiddag) blev der sat Kraft paa at rydde den fyenske Jernveilinie. Kl.4.15 meldes dette fra Jernveistationen, men der kunde da endnu ikke siges Noget om, naar det vilde lykkedes.
- Hele vor Telefonforbindelse med Omverdenen kom i Uorden _ netop paa den Tid, hvor der er haardt Brug for dette ellers fortræffelige Edderkoppespind, slynges Traadene sammen saa det bliver til Vrøvl det Hele. Kl. 3-4 Eftm. kom der forsaavidt Orden i Sagerne, saa der kunde meldes fra Nørre_Aaby, at det Tog, som Onsdag Aften blev stikkende i Sneen, kunde afgaa herfra Kl. 3 Eftermiddag, det kom hertil Kl.4.15 og gik videre til Strib. Med Toget var kun faa Reisende, som havde havt ufrivilligt Ophold paa Gjæstgivergaarden.

 
         

      Middelfart Avis
             den 16de April 1889.
- I Strandbredden udfor Røile Mose fandt i Lørdags nogle derboende Fiskere Liget af et nyfødt Barn. Efter Anmodning af Politimesteren i Frederits blev det ført derover, fordi det efter Forlydende, antages at høre hjemme i Frederits og tilhøre en Pige, som sidste Vinter fødte i Dølgsmaal og kastede Fosteret i Havnen.

- Den Formodning, som fremsattes i "Middelfart Avis" for i Lørdags, at en Tyv, som Politibetjent Eriksen her i Byen i Torsdags paagreb ved Hindsgavl, var den samme, som Dagen forud var løbet fra Gensd'ameriet paa Strib, har vist sig urigtig. Den Paagrebne er en Væversvend fra Odense, hvorimod den, der kneb ud fra Strib var tysk født Han er nok endnu ikke paagrebet. Til Odense indbragtes i Lørdags en tyskfødt Arbeider, der lige var kommen ud af en Straffeanstalt og nu har stjaalet i Bogense-Egnen, maaske er det ham, der kneb ud fra den væbnede Magt paa Strib.

 

         Middelfart Avis
                  den 17de April 1889.
- 2den Paaskedags Eftermiddag vil der, som det ses af Omstaaende, ved Veilby Skole blive holdt et Møde for at drøfte Sagen om Opførelse af et Samlingshus etsteds i Veilby Sogn. Der har længe været følt Trang til et saadant Hus i det store Sogn, og Trangen er selvfølgelig ikke bleven mindre nu, da Ministeriet giør Vanskelighed ved at spare Skolestuerne. Veilby Sogn vil vel ikke staa tilbage for Naboerne.

- Det fortælles her i Byen Tirsdag Formiddag, at en Mandlig sindssyg er løbet bort fra Anstalten. - formodentlig ad Strib.

- I Søndags frembød Middelfart Sund et særdeles smuk skue, idet 20_30 større og mindre Skibe (Brigger, Skonnerter og Jagter) paa Grund af Stille og Modvind vare gaaende tilankers i Bugten ved Rubæks Mølle. _ Samtidig var et større Antal Baade ude paa Torskefiskeri.

- Det Foster, som Fiskere udenfor Røile Mose i Søndags fandt i Strandbredden og som de troede var et Barnelig, skal, ifølge "Fred.Dagbl." ved Undersøgelse i Frederits have vist sig at være Liget af en _ Hundehvalp.

 

        Middelfart Avis
                  den 17de April 1889.
- (Inserat)
Undertegnede indbyder herved til Møde som agtes afholdt Tirsdag den 23de April Eftm. Kl. 4 ved Veilby Skole, angaaende Opførelse af et Forsamlingshus for Veilby Sogn.
Alle som interessere sig for sagen, bedes give Møde.

Th.Jensen - R.R.Jensen - Jørg.Christiansen
   Kustrup        Aulby               Staurby

Peder Olsen - Hans Pedersen - Joh.Lauritsen
    Staurby         Røile Mose        Røile Skov

     R.Mathiasen - Rasmussen -   S.Nielsen
   Billesh. Skov    Skovskolen       Englyst

R.Simonsen - Anders Larsen - Jørg.Madsen
    Veilby Mark      Veilby                  Røile

Mogensen-  Jørg.Jørgensen  -R.E.Pedersen
    Strib          Veilby Skov          Røile

 

         

    Middelfart Avis
          den 24de April 1889.
- Det til Tirsdag Eftermiddag udenfor Veilby Skole sammenkaldt Møde for at drøfte Forslag om Opførelse af et Forsamlingshus havde stor Tilslutning, idet Mødet talte omtr. 80 Deltagere. Der var god Stemning om Sagen, som man vil søge fremmet ved Tegning af Aktier.

- Proprietær Delholm til Kathrinebjerg i Veilby Sogn, ikke langt fra Middelfart, har i disse Dage bortforpagtet denne Eiendom til Hr. Bierfreund fra Odense "Kathrinebjerg"s Tilliggende staar for 29 Tdr. Hartkorn, hvoraf 22 ¼ Tdr. drives under Gaarden.

 

            Middelfart Avis
                         den 2den Mai 1889.
- Igaar saaes en lille Flotillie af Handelsskibe (Skonnerter og Jagter ) tilankers i Bugten under Staurby Krat. Det var en halv Snes saadanne Skibe, som stoppede af østlig Vind.

 

          Middelfart Avis
                     den 12te Mai 1889.
- For et Par Dage siden skete det i Gaardmand Lars Mortensens Gaard paa Aulby Mark, at en ung Pige kom i Ulykke i Hestegangen til Hakkelsesmaskinen. Pigen havde været henne for at malke, men vilde forkorte sig Veien ved at gaa over Maskinaxlen medens Maskinen var igang; men hun maa være kommen for nær ved Muffen, thi Axlen fik fat i hendes Klæder, hun kastedes omkuld og brækkede den ene Arm ovenfor Albuen, Klæderne blev slidte helt itu og endel af dem bleve klemte saaledes ind om Axlen, at de maatte skjæres af hende. Det var et Par gamle, kloge Heste, der vare spændte for Maskinen; saasnart de mærkede, at Noget klemte, stoede de stille, ellers vilde den stakkels Pige utvivlsomt være bleven helt sønderlemmet.

 

                        den 4de Mai 1889.
(Annonce)
Brød fra Stribs Bageri haves til Udsalg og Rug tages i Bytte               hos Peder Jørgen Nielsen.
                                           Vejlby Skov.

 

                      den 2den Juni 1889.
- Da der i Veilby Sogn har vist sig for ringe Tilslutning til Tanken om Opførelsen af et Forsamlingshus, betragter det nedsatte Udvalg Sagen som foreløbig opgivet.

     

              den 16de Juni 1889.
- Efter Andragende fra Veilby Sogneraad har Amtsraadet bevilget Halvdelen af Udgifterne ved Drengen Anders Jensen's Ophold paa Flakkebjerg Opdragelses-anstalt i Aaret 1888.

 

               den 18de Juni 1889.
- Efter Andragende fra Veilby Sogneraad har Amtsraadet bevilget Halvdelen af Kommunens Udgift til den sindssyge Kirstine Olsens Ophold paa Vordingborg Sindssygehospital.

 

                den 20de Juni 1889.
(Annonce)
Omtr. 40 Læs Gjødning tilsalgs i denne Uge                     hos Bageren i Strib.

▲    Om Tyfusepidemien i 1889    

   

     Middelfart Avis
              den 27de Juni 1889.
- Fra Lørdag Morgen Kl. 5 indtil Mandag Morgen kan ved Strib-Frederits ikke overføres levende Kreaturer i Vognladninger, Gods i Vognladninger eller Kiøretøier; Rei-sende med deres Reisegods samt almindeligt Ilgods og Fragtgods overføres nemlig i de nævnte to Døgn med Dampskibe, fordi der Dampfærgernes Broklapper skal indlægges ny Spor.

 

     Middelfart Avis
             den 30te Juni 1889.
- Arbeiderne ved Dampfærgehavnene ved Frederits og Strib tog deres Begyndelse Lørdag Morgen, efter at Iltoget var overført. Der arbeides ifølge "Fred. Dgbl.", med fuld Kraft af 40 Mand paa hver Side. De gamle Broklapper skulle borttages og erstattes med ny, og Arbeidet skal være færdigt til Mandag Morgen; i modsat Fald indtræder der en Timebøde, som nok ikke er saa ganske lille.

 

           Middelfart Avis
                   den 17de August 1889
- Kl. omtr 2 Fredag Eftermiddag kom det igaar omtalte store Fællestog af Beboere i Veilby Sogn (paa omtr. 30 Vogne, nogle med Flag), gjennem Middelfart paa Veien til Hindsgavl og Fænø. Ved Solnedgang vendte de Lystreisende tilbage til Byen for i "Schøidts Hotel" at slutte Samværet med en Svingom. Paa en enkelt lille Byge nær holdt Veiret sig godt hele Tiden, det blæste dygtigt, men i Skoven var der Læ. Der blev under det store Fællesmaaltid holdt Taler og sunget, saa Skovens Sangfugle kunde nok skjønne, at der var mange andre Skabninger ligesaa glade ved Livet som de selv.

         

               Middelfart Avis
                          den 3die Septbr. 1889.
- Istandsættelsen af Strib's Dampfærgehavn fortsættes. I Foraaret blev der støbt Betonfundament foran Broklappen og i Sommer blev der indlagt en ny Broklap; derefter blev der taget fat paa Perronen imellem Færgehavnen og Reservehavnen, der blev grundig efterset og udbedret, og nu arbeides der paa Pæleværket og Brodækket ved den anden Side af Broklappen ind mod Perronen eller Skibsbroen. Omtrent hele Pæleværket der har, ifølge "Frederits. Sttd." vist sig at være raaddent, hvorfor det tages op og skal erstattes med nyt. Det er forresten ikke underligt, at det er endel medtaget af Tidens Tand efter de mange Aar, det har staaet idet saavel Tiden som Vandet stadig gnaver derpaa. Paa Stationspladsen og langs Jernveien er der ogsaa idel Travlhed i denne Tid; Stoppekolonnen arbeider hver Dag for at efterse og udbedre Sporene, dels ved at lægge ny Sveller; dels ved at lægge ny Skinner, hvor de gamle ere blevne medtagne. Langs Linien imellem Nyborg og Strib farer der hver Dag et Arbeidertog, bestaaende af tretten Vogne og et Lokomotiv, der fra Grusgraven ved Langeskov forsyner Linien med Ballast for at gjøre den stærk til Vinterens Komme.

 

    Middelfart Avis
         den 13de Septbr. 1889.
- Amtsraadet har af Amtsrepartitions-fonden bevilget til Veilby Sogneraad for Drengen Anders Jensen's Ophold paa Flakkebjerg i 1888,
                                  82 Kr. 22 Øre.

 

      Middelfart Avis
             den 18de Septbr. 1889.
- Den forleden omtalte gamle Fingerring som en Kone i Veilby (Johanne Pedersen) forleden fandt ved at pusle ved et Gravsted paa Veilby Kirkegaard, har været indsendt til Kgl. oldnordisk Musæum i Kjøbenhavn, som har flere af den Slags Ringe. Den er af Messing og Pladen paa den, hvori Bogstaverne L.H. og derunder i et Skjold H, er i sin Tid brugt som Signet. Den stammer fra det 16de Aarhundrede (i Christian den 4des Tid) og er da, efter den Tids Skik, bleven lagt i Graven sammen med dens afdøde Eier. Ringen har tilhørt en Borgermand og er af ham bleven brugt som Signet; et saadan Signet blev altid begravet eller sønderbrudt, naar Eieren døde (eller baade sønderbrudt og begravet) og der haves Exempler paa, at Signetet's Tilintetgjørelse er bleven bekræftet ved Thingsvidner (for at hindre Bedrageri). Ringen er uden Metalværdi, men det er muligt at Musæet vil give Finderinden en lille Dusør for Indsendelsen.

          den 14de Septbr. 1889.
- Efter Andragende fra Lærer B.Ras-mussen i Veilby Skovskole har Skoleraadet i sit sidste Møde tilstaaet en Understøttelse af 50 Kr. under den Forudsætning, at Kommunen yder mindst ligesaa meget.

          den 24de Oktober 1889.
(Annonce)
En Gedebuk staar til Bedækning hos
         Fisker Jørgen Jørgensen
                                     Røile Mose

       

                     Middelfart Avis
                                     den 26de Novbr. 1889.
- Det fortælles i den senere Tid, at man omgaas med Tanken om enten en betydelig udvidelse af Dampfærgehavnene ved Strib og Frederits eller bygningen af endnu en Dampfærgehavn, paa hvert af de nævnte Steder. Det lader saaledes til, at Tanken om en fast Bro over Lillebælt stadig skydes ud, og at Udgiften til et saadant Anlæg i vor Tid anses for alt for høj. Det indvendes stadig, at Dampfærgerne gør god fyldest, og dette kan jo heller ikke nægtes, men man synes stadig at glemme, hvilke uhyre Opsving baade Mængden af Reisende og af Gods har taget i de omtrent 25 Aar, den fyenske Jernvei har været i Drift, lige som man aabenbart ikke synes at tillægge de store Driftudgifter af et saadant stykke Vandvei tilstrækkelig Vægt. Da i 1865 Jernveien gennem Fyn blev aabnet, kunne man i et par Aar hjælpe sig med de her hjemmehørende smaa Dampbaade, »Lille Belt« og »Balder«, men nu er ikke engang tre store Dampfærger tilstrækkelige. Skal der nu bygges ny og større Dampfærgehavne, saa synes man her som paa adskillige andre omraader at være i færd med at spare paa Skillingen og lade Daleren springe. For øvrigt paatænkes det nok i en nær fremtid at gøre forsøg med at lade, saa vel Dag- som Nat-Togene, indrette for 1. og 2. Klasses Reisende et Par Salonvogne, som kunne overføres med Dampfærgen.

 

             Middelfart Avis
                       den 27de Novbr. 1889.
- En ung, heri Byen hjemmeh. Fisker Richardt Jørgensen, var Tirsdag saa uheldigt at kulseile heri Beltet, ikke langt fra Strib. Han selv blev bjerget og Baaden er slæbt hertil med Kjølen iveiret, men han mistede Alt, hvad han havde i Baaden af Fiskeredskaber, Bøsse osv.

         

  Middelfart Avis
       den 7de Decbr. 1889.
- Fire til Fem unge Mennesker, der flere Nætter i træk have lavet Gadeoptøjer i Røile ved at banke paa Folks Vinduer samt truet med at skyde Beboerne osv. ere blevne tiltalte for disse Optøjer og ere, efter Forlydende, gaaede ind paa at afgjøre Sagen i Mindelighed ved at betale en Bøde.

 

      Middelfart Avis
             den 11te Decbr. 1889.
- Lørdag Aften den 7de Decbr. døde paa "Fælleshaab" gamle Lars Jensen, 83½ Aar gl. Han var født den 11te Mai 1806 og har i en Række af omkring 40 Aar tjent og havt Ophold paa Strib, hvor han gik under Navnet "Gamle Lars". Han vil vistnok mindes af Mange, særlig fra den Tid, han kjørte med Reisende gjennem Fyen. Hans Begravelse vil foregaa fra "Fælleshaab" Fredag Kl. 12.

 

               Middelfart Avis
                     Tirsdag den 31te Decbr. 1889.
- Natten til i Søndags, Kl.12 ½, da Gaardfæster Peder Olsen i Stavrby var kommen hjem fra det politiske Møde i Baaring og var ifærd med at trække sine Støvler af, opskræmmedes han pludselig ved, at der tilsyneladende blev reven en Tændstik af udenfor Vinduet; men ved nærmere Eftersyn viste det sig at være en Ildkugle der kom fra Vest og drog mod Øst, og for ham saa ud som et Bundt antændt Halm. Ildkuglen bevægede sig kun omtr. en Alen over Tagrygningen paa hans Gaard og Familien var hele Natten i Frygt for, at den skulde have tændt Ild i Gaarden. Ildkuglen er bleven iagttaget af Flere, der kom fra Mødet.