Store og små begivenheder
          i Strib - Røjleskov sogn

                                      
ifølge de lokale aviser        fra år 1876 til år 1883

    Middelfart Avis
         den 22de Januar 1876.
- Dampbaaden "Uddevalla" skal, ifølge svenske Blade, være leiet som Reserve-dampskib af den danske Regering for at vedligeholde Forbindelsen over Lille Belt imellem Strib og Frederits - for Jernveiens Regning,

       Middelfart Avis
                  den 1ste Marts 1876.
- Medlemmer af Veilby Sogns Arbeiderfor-ening bedes give Møde i Veilby Skole Søndag den 5te Marts, Eftermiddag Kl. 4 tilligemed dem, der mulig ville indtræde i denne Forening hvis Formaal er, at sikre sine Medlemmer Hjælp i Sygdom og Alderdom samt Begravelseshjælp. Tillige indbydes venlig Enhver, som forener Evne med Villie til at støtte Arbeiderne i denne deres Bestræbelse, og som imod et lille aarlig Bidrag til Foreningen, ville blive optagne i denne som Æres-Medlemmer.
                     Paa Foreningens Vegne
                                                J.A.Mogensen

   Middelfart Avis
         den 10de Marts 1876.
Ved Røile-Taarup Skole staaer en gammel Ladebygning til salg til Nedbrydning i dette Foraar. Den 24de denne Maaned, Formiddag Kl. 10 er et Udvalg af Veilby Sogneraad tils-tede i Røile-Taarup, med hvilket Handlen kan afsluttes
Ved samme Skoles vestre Lade-bygning foretages i anstundne Foraar en Tilbygning og Foran-dringer ved Indretningen. De som ønske at overtage dette Arbeide, i Overensstemmelse med de Kon-ditioner og Tegninger som ere fremlagte til Eftersyn i Røile-Taarup Skole, ville behage at indgive skriftlig forseglet Tilbud inden den 23de Marts med Udskrift: "Bygningstilbud til Veilby Sogneraad".
    Den 24de Marts ville Tilbudene blive aabnede og Ved-kommende derefter faa Underr-etning om Sogneraadets Beslut-ning.
Staurby Vestergaard, den 9de Marts 1876.
   Paa Veilby Sogneraads Vegne.
                            P.Rasmussen.


 

   Middelfart Avis
        den 19de April 1876.
Hermed underrettes Aktionærerne i Brøndboremaski-nen for Veilby og Kauslunde Sogn om at de første ... ikke agte at benytte deres Ret til Boring for Øieblikket, staaer det hvem af Medlemmer-ne, der har Lyst at paabe-gynde Arbeidet, frit for at faa Maskinen som kan afhentes hos Gaard-mand Niels Pedersen, Røile.

      Middelfart Avis
               den 27de April 1876.
Veilby Sogns Arbeiderforening
.
som nu tæller henved 70 Medlemmer holder Møde i Veilby Skole Søndagen den 30te April Kl. 4 Eftermiddag. Da der skal foretages Valg af flere Bestyrelsesmedlemmer, udbedes talrigt Møde.
     Foreningen optager ny Medlemmer af begge Kjøn fra 14- 55 Aars Alderen. Medlemsbidraget er fra 10 til 40 Øre maanedlig; Sygehjælp i samme Forhold.
                                                 J.A.Mogensen

         

           Middelfart Avis
                       den 3die Mai 1876.
- De to snu Indbrudstyve Christian Lund fra Skovshoved og Larsen fra Assens-Egnen, som nu i meget lang Tid have været i Varetægtsfængsel her i Byen, have den 28de April faaet deres Dom ved Overretten, som lyder paa henholdsvis 5 og 3 Aars Forbedringsarbeide. Ifjor Sommer brød de i Forening med en tredie Gavtyv ud af Arresten i Haderslev, hvorefter de flakkede om i nogen Tid, indtil de bleve eftersatte paa Grund af et Indbrudstyveri paa Strib, om Morgenen den 4de August f.A. Det lykkedes dog dengang kun at faa fat i den ene (Lund), den anden blev først paagreben paa Dampfærgen Lørdag den 18de September. De have Begge forhen, Lund 3 Gange, Larsen 2 Gange, været straffede for Tyveri og Lund har desuden, som bekendt, brudt ud af Arresten her (Torsdag Aften den 4de November f.A.), og fik derved Leilighed til endnu et Tyveri i Indslev Kro; han blev dog Dagen efter paagreben. Nu vil ventelig de Begge, for længere Tid, være uskadelige. - De ere Begge ihærdige Tyve, hvad der bl. A. kan skønnes deraf, at de i fjor Sommer i Løbet af nogle Uger kunde faa Leilighed til at begaa henved en snes Tyverier.

 

   Middelfart Avis
         den 1ste Juni 1876.
Den ny Høkerhandel
i Raaskifte i Veilby Sogn anbefales paa det bedste til Egnens ærede Beboere. Bedste Varer til billigste Priser, skal stedse være mit Formaal.
                E. Petersen
          Raaskifte i Veilby Sogn.

 

Middelfart Avis
    den 1ste Juli 1876.
- Under 26de Juni er Sognepræst for Veilby Me-nighedsraad og Provst for Vends Herred, Pastor Hol-ger Lorentz Basse Fønss, efter Ansøgning afskediget i Naade og med Pension S Fra 23de Decbr. 1849 indtil kort efter sidste Krig var Provst Fønss Sognepræst for Middelfart og Kauslunde Menigheder.

       den 3die Juli 1876.
- Meddelelsen i forrige Nr. om at Provst Fønss i Veilby havde, efter Ansøgning faa-et sin Afsked, maa for-staaes saaledes, at Afske-den kun gjælder Bestillin-gen som Provst, men der-imod ikke Embedet som Præst.

   Middelfart Avis
         den 8de Juni 1876.
- I Tirsdags er en 14-aarig Dreng, Peder Hansen Pedersen, søn af nys afdøde Peder Hansen i Røile Skov, druknet i en Mergelgrav i Røile, hvor Drengen tjente hos Gaardeier Jørgen Madsen. Den Forulykkede var gaaet ud for at fiske, og maa være gledet paa et dybt Sted, at han ikke kunde bjerge sig.

         

   Middelfart Avis
          den 17de Juli 1876.
.... Det kan i disse Dage spores, at Sommerferien er begyndt, thi de fleste Tog ... mere og mindre paa Grund af de mange Reisen-de. I Lørdags maatte saaledes to Dampskibe benyttes til Hurtig-togene mellem Strib - Frederits og de vare begge saagodtsom overfyldte - Dampfærgen ventes en af de første Dage tilbage og herved vil et virkeligt Savn blive afhjulpet.

 

   Middelfart Avis
         den 22de Juli 1876.
- En Ko, som forleden paa Veien fra Fyen til Hamborg sprang over-bord fra Dampskibet midt i Beltet mellem Strib og Frederits, hvor man troede den strax var gaaet tilbunds, er landet paa den jyske Kyst og i bedste Velgaaende bleven opstaldet til stor Glæde for Eieren. Da Beltet mellem Strib - Frederits er omtr. 3000 Alen bredt, har Koen vist sig som en god Svømmer.

 

          Middelfart Avis
                  den 15de August 1876.
- I Søndags Eftermiddags Kl. Omtr. 6 da Tog 7 var løbet herfra til Strib, opstod pludselig Ild i Staurby Krat, paa Skraaningen til højre, tæt ved Skjærbæks Mølle. Ilden der udbredte sig hastigt, formodes at være opstaaet enten ved en Gnist fra Maskinen eller fra en af en Reisende udkastet Cigarstump. Heldigvis var der et Par Mænd i Nær-heden, nemlig Portør Andersen, Banearbeiderne Jacob Pedersen og Broksted, som netop kom fra en syg Kammerat, og disse Tre i Forening med endnu en Mand lykkes det at slukke Ilden, som ellers let vilde kunne have bredt sig vidt.

         

     Middelfart Avis
          den 25de August 1876.

S
Til de fire Mænd, nemlig Portør Andersen, Banearbeiderne Jacob Pe-dersen og Broksted, samt Husmand Anders Jørgen Ulletved, som Søndag den 13de ds. Opdagede og slukkede den af Lokomotivet eller paa anden Maade ved Jernveitoget antændte Ild i Staurby Krat (under Stamhuset Hindsgavl) er der gjennem Gods-kontoret bleven udbetalt en Belønning af 20 Kr.

 

    Middelfart Avis
       den 16de September 1876.
               Jagten

paa Stribs Marker, der er overladt Un-dertegnede, aflyses herved.
                 Jørgen Rasmussen Strib.

     
den 2den November 1876.
            Bekjendtgjørelse

Det paa Veilby Skolelod liggende Markhus, der særlig egner sig til Vogn-port, er underhaanden til salgs, naar man henvender sig til Læreren i Veilby.

 

    Middelfart Avis
        den 5te December 1876.
- En Mand her i Egnen, Smed P.M.Pedersen i Billeshaveskov, har sidste Sommer gjort Forsøg med en eiendommelig Art Kartofler (formentlig amerikanske Rosenkartofler), som har vist sig meget givtig. Han har nemlig af fire, to meget smaa (som Hasselnødder) og to større (de sidste bleve skaaren i to Stykker) avlet en halv Skjæppe. Under væxten blev der kastet Jord op imellem hver Plantes Grene.

         

    Middelfart Avis
       den 14de December 1876.
Vælgerne i Veilby Sogn
bedes møde talrigt paa Torsdag den 7de Decbr. I Anledning af Sogneraadsvalget, og stemme paa Mænd, som de kjende, der have Evne og Villie til at udrette Noget for det Almindeliges Vel.

      den 14de December 1876.
- Ved Sogneraadsvalget i Veilby Sogn den 8de ds. Mødte 61 Vælgere (af 373). Valgte blev: Fisker Hans Sørensen, Strib med 57 St., Gmd. Jørgen Christiansen Staurby med 52 St., Gmd Knud Jørgensen, Røile Mark med 45 St., Gmd. Hans Hansen, Veilby med 42 St., og Møller Christian Hansen, Kustrup Mølle med 34 St. Resten af Stemmerne bleve spredte paa 19 Forskjellige.

 

      Middelfart Avis
          den 16de December 1876.
- Iforgaars Eftermiddag, Kl.2-3, nedbrændte til Grunden, den til Aulby Mølle hørende Lade- og Staldbygning, hvorimod Eiendommens Øvrige Byg-ninger: Stuehuset, Vand- og Vindmølle samt Vognporten reddedes ved de Tilstædeværendes kraftige Anstreng-elser. To unge Heste indebrændte.  Ilden formenes at være opkommen fra Tærskemaskinen.

 

     Middelfart Avis
        den 27de December 1876.
-- Rydningen af Jernveiene baade i Jylland, Fyen og Sjælland har under Snestormen været umulig og, efter at den i Fredags til dels var ophørt, meget vanskelig. De enkelte Poster som ere befordrede, ere førte frem ad Landeveien, dels med slæde og dels med Vogn, men de ere flere Gange vendte om og have, idet Hele havt store Vanskeligheder at overvinde. Af en ikke ubetydelig Del Postsager fra Sjælland og Fyen, som i Fredags kom hertil ad Landeveien, var meget bestemt til Jylland og blev med stort Besvær ført videre til Strib og derfra til Frederits. Det er ubegribeligt, hvorfor man ikke lod et Dampskib løbe hertil fra Frederits for at føre Posten over, istedetfor paa baade møjsommelig og langsom Maade at føre dem af en saagodtsom ufremkommelig Landevei. - I Mandags Aftes lykkedes det at faa den fyenske Jernvei tildels ryddet og igaar løb flere Tog.

 

      Middelfart Avis
          den 29de December 1876.
- Veilby Sogneraad har faaet Amtsraadets Stadfæstelse paa, at det for Aaret 1ste Juli 1876-77 har tilstaaet Lærer Krogh i Veilby Skovskole et Lønningstillæg af 100 Kr.

         

   Middelfart Avis
    
den 24de Januar 1877.
 -  Om kort Tid vil der i Veilby Kirke blive opsat og høitidelig indvidet en stor Mindetavle over de i Sognet hjemmehø-rende Soldater, som ofrede Livet for Fædrelandet i Krigen 1848-50 og 1864 - Den store Mindesten er bekostet ved frivillige Bidrag af alle Vaaben-brødre samt en stor Del af Sognets Beboere.

 

           Middelfart Avis
                      den 23de Februar 1877.
Undertegnede føler herved Trang til offentligt at frembære min Taksigelse for de mange Gaver og mange Beviser paa kjærlig Velvillie og Deltagelse, der under min Hustrus langvarig Sygdom fra saamange Sider og paa saamange Maader ere blevne os tildelt, ligesom jeg og maa udtale min inderligste Tak for det ærede Sogneraad af Veilby Sogn for det Godtkjøbskorn, der af samme velvilligt er bleven os overladt i denne vor Trængselstid.
Veilby, den 22de Februar 1877
Søren Nielsen
, Klodsmager

 

   Middelfart Avis
        den 7de Marts 1877.
De
mange gode Mennesker i Veilby og Roerslev Sogne, som paa forskjellig Maade med Ga-ver og Penge, Klædningsstyk-ker osv. have ydet os Bistand efter det Tab vi led ved at vore ikke forsikrede Eiendele brænd-te i Aulby Mølle, bede vi herved modtage vor hjerteligste Tak.
Aulby Mølle, den 5te Marts 1877
Jeppe Nielsen   Peder Pedersen

         

           Middelfart Avis
                     den 15de Marts 1877.
- Møller N-R.Andersen af Aulby Mølle har anholdt hos Amtsraadet om Tilladelse til at opføre en Ladebygning med et Hjørne ind paa Landeveiens Grund, imod at han forpligter sig til at udvide Veien paa den modsatte Side. Paa Grund af Veiens skarpe Bøining paa det paagjældende Sted har Amtsveiinspektøren ikke troet at kunne anbefale, at det tillades Andrageren at bygge længere ind paa Veiens Grund en omtrent ½ Alen af Grøftens Bredde i Svinget, imod at han forpligter sig til at bortlede Grøftevandet bag om Bygningerne og til at brolægge Fortoug og Rendesten udfor det afstumpede Hjørne efter Veivæsenets Anvisning. Hertil har Andrageren erklæret sig villig, hvorefter Amtsveiinspektørens Indstilling bifaldtes i Amts-raadets sidste Møde.
  

 

  Middelfart Avis
        den 28de Marts 1877.
- Ved "Vends, Baag og Skovby Herreders Landboforenings" Møde i Indslev Kro den 22ds var der kun mødt 17 Medlem-mer. Til Formand genvalgtes Proprietær Delholm til Kath-rinebjerg, til Kasserer og Sekre-tær Gaardeier John af Voldby og til Næstformand Forpagter Jørgensen paa Billeshave  Et Forslag om at forandre Navnet til "Vends Herreds og Vedells-borg Birks Landboforening " vandt almindelig Bifald og ved-toges ....

 

    Middelfart Avis
    
       den 26de Marts 1877.
               800 Tækkesimer
ere tilsalgs
          hos Rasmus Skræder   i Aulby


-  I sidste Amtsraadsmøde fremlagdes til Efterretning en Meddelelse fra Herredsfogeden for Vends Herred om. at Fisker og Sogneraadsmedlem Jens Sørensen af Strib paa Grund af svækket Syn har frasagt sig Bestillingen som Politibetjent paa Strib fra 1ste Januar d.A. at regne og at det ikke har været muligt at faa Pladsen besat med nogen anden dertil skikket Person.

         

  Middelfart Avis
       den 5te Juni 1877.
Bekjendtgjørelse

    Søndag den 3die Juni bortkaldte Gud til et bedre Liv min kjære Hustru Marie Sophie Karoline Lorentsen, født Hansen, i hendes 34te Aar.
    Dette bekjendtgjøres af hendes dybtsørgende Mand. 
   Strib, den 3die Juni 1877
  Bagermester N.J.Sørensen

    Begravelsen er bestemt til Fredag Middag fra Hjemmet.

         

       Middelfart Avis
             den 8de August 1877.
- Den ny Dampfærge til Lillebelt er døbt "Frederits". Den kom i Mandags i Havnen ved Strib, hvor den foreløbig bliver liggende, den har omtrent samme Størrelse og Udseende som den ældre Damp-færge "Lillebelt", kun Kommando-broen er lidt forskjellig. S Da der fra Fabrikantens side er sket nogle Feil (i Henseende til Maalene) idet Vogntrinene vilde støde imod Nedgangen til Kahytterne, saa maa disse Ændringer, der formentlig ville medtage omtr. 14 Dage, foretages før den ny Færge kan tages i Brug. - Den ældre Dampfærge skal snarrest muligt til Kjøbenhavn for at underkastes det sædvanlige aarlige Eftersyn

 

    Middelfart Avis
          den 23de August 1877.
Taksigelse.
I Anledning af det ved Lynet afbrændte Hus i Røile Skov den 25de August 1875 og Opførelse af det ny føler jeg en inderlig Trang til at bevidne min Taksigelse. Jeg bringer min hjertelige og ringe Tak til de gode og kjærlige Givere og Hjælpere, som i saa stor Guds Kjærlighed har vist sig imod os, og det er mit Ønske, at Gud vil lønne Enhver efter sin Velbehage-lighed, baade for dette og det tilkommende Liv. Han, som ransager Hjerter og prøver Nyrer og hvis Forjættelse lyder, at hvad de gjøre imod hans mindste Brødre og Søstre, det har de gjort imod Herren selv.
Karen Marie,
født Christiansen.
Enke efter Peder Hansen.

 

        Middelfart Avis
              den 15de September 1877.
- Husmand Hans Jørgen Hansen af Røile Mose har ansøgt Amtsraadet om, at Udgifterne ved en sindssyg Datter Ane Nikoline Hansens Ophold paa Vordingborg Sindsygeanstalt enten i det Hele eller tildels maa blive betalt af Amtsrepartitionsfonden eller Amtsfattigkassen, da han ikke er istand til selv at udrede dem. - Halvdelen af, hvad Kommunen maa betale, er bevilget afholdt af Amtsfattigkassen.

            
den 26de Oktober 1877.
- Til den ny Dampfærge paa Lillebelt, der er bygget paa et tysk Værksted ved Østersøen, var der, som bekjendt, paa Finansloven for 1876_77 bevilget 240.000 Kr. Af dette Beløb er sparet 59.000 Kr. - hvilket bl.a. giver endnu et Bevis for, hvorledes Arbeids- og Jernpriserne ere faldne i det sidste Par Aarstid.

         

     Middelfart Avis
           den 6te November 1877.
Herreklæder leveres efter nyeste Snit (med Garanti for at passe) af alle Slags Stoffer, i enhver Henseende solidt og smukt udstyrede,
         til en saa billig Pris,
som i Forhold til Varernes Godhed, ei opnaaes andre Steder end hos
    Skræder Hans Andersen i Aulby.

 

         Middelfart Avis
              den 15de November 1877.
- Den Tobaksavl, som her paa Egnen tog sin Begyndelse i Aaret 1865 (Aaret efter at de for Krigen flygtede Beboerne fra Frederits havde vakt Sandsen derfor), blev i det følgende Par Aar drevet med stor Iver, saa at alene i Veilby Sogn Udbyttet i 1869 eller 70 steg til omtr. 170.000 Pd. Man brugte Brakmarken, som sædvanligvis af Gaardmændene blev overladt Smaafolk, imod Deling af Udbyttet, og saalænge Prisen holdt sig oppe i en Snes Kr. for 100 Pd. gav det en god Indtægt. Det viste sig imidlertid efterhaanden vanskeligt at levere Avlen i saadan Tilstand, som der udkræves for god Handelsvare og da Prisen dalede er Dyrkningen i de sidste 3 - 4 Aar taget stærkt af, ikke blot i Veilby Sogn, men ogsaa paa de fleste andre Steder i Egnen, saa at Udbyttet iaar næppe bliver 50.000 Pd.

 

      Middelfart Avis
           den 21de December 1877.
Bekjendtgjørelse

   Skriftlige Tilbud paa Udhuset ved Jordemoderboligen paa Røile Mark til Nedbrydelse den 1ste Mai og Mate-rialernes Bortskaffelse inden 8 Dage derefter, indsendes før 1ste Februar 1878 til Amtsraadsmedlem Christiansen i Mosegaard.
  Fyens Stiftamt
, den 19de Decbr. 1877.

   

     Middelfart Avis
        den 13de November 1877.
Advarsel
til mine Kollegaer imod at tage Arbeide paa Strib i den bedste Tid af Sommeren, da Enhver kan vente at blive jaget bort, naar Vinteren kommer, da fast Arbeide var lovet mig i Vinter.
         Bagersvend     R.Hansen

       Middelfart Avis
           den 22de December 1877.
- I Amtsraadets sidste Møde foreslog Amtsraadsmedlem Christiansen i næste Aar at opføre en ny Ladebygning ved Jordemoderboligen i 51de Distrikt (Veilby); han har ladet affatte et Overslag over Udgifterne, hvorefter disse ville udgjøre omtr. 2.300 Kr. - Forslaget bifaldtes.

         

  Middelfart Avis
   den 24de December 1877.
 -  Veilby Sogneraad har hos Amtsraadet anholdt om Til-skud til Udgifterne ved Pigen Ane Sofie Petersens Kur paa Kommunehospitalet i Kjøben-havn for Syfilis. - Udgiftens Afholdelse af Amtsrpartitions-fonden erkjendes i Amts-raadets sidste Møde for lovhjelmet.

 

   Middelfart Avis
      den 2den Februar 1878.
I Veilby Sogn har Gud opvakt mange Velgjørere, som have skænket trængende Enker og Familier Korn, for at lette deres trange Kaar. Vi bringe vor hjertelige Tak til vort ærede Sogneraad, saavelsom til enhver Giver.
Den gode Gud lønne dem Alle derfor !Dette ønskes af flere Modtagere.

 

Middelfart Avis
   den 6te Februar 1878.
(Annonce)
   Paa Grund af Sygdom kan en ikke for ung Pige fra Landet strax blive antaget som Elev i Hus-holdning og Meieri paa "Billeshave".
      Sammesteds er til 1ste Mai Plads ledig for en flink Andenkarl.

 

   Middelfart Avis
        14de Februar 1878.
 -  Natten til Mandag kom et ungt sindsvagt Fruentimmer under Bevogtning med Nattoget ad Jernveien til Strib og derfra med Dampfærgen til Frederits, hvor hun, ifølge "Dgt.", i Havnen saa Leilighed til at springe ud i Vandet. Besætningen paa Dampfærgen fik hende dog heldigvis op, hvorefter hun førtes til Byens Sygehus.

     

 

        Middelfart Avis
                  den 27de Marts 1878.
- Baadfører Jens Gorritsen, der for kort siden nær var omkommen ved at kuldseile i Beltet, men blev frelst ved Hjælp fra Dampfærgen, har fra Fyens Stiftsamt faaet Underretning om, at hans Baad, der er bjerget i Nærheden af Assens, vil blive ham udleveret, imod at han kommer overens med Bjergerne. Samtidig har Stiftamtet rettet en Forespørgsel til Herreds-fogden i Vends Herred for at erfare, om der ikke skulde være Grund til at virke for en offenlig Belønning til de Mænd af Dampfærgens Besætning, som frelste den gamle Mand

     

             Middelfart Avis
                         den 19de Juni 1878.
- Ved Veiarbeide paa Veilby Fed fandtes i Mandags i Jorden to med tynde, flade Sten dækkede Urner, af hvilke der i den ene - som gik itu under Optagelsen - fandtes mange Smaastykker af brændte Ben og Trækul; i den anden, der er temmelig vel bevaret og omtr. 11 Tom høi fandtes kun Sand, nederst blandet med Aske. - Sognefoged N.Jørgensen, Dbrmd., i Veilby Munkgaard har sendt Urnen til nærværende Blads Kontor, hvorfra der vil ske Henvendelse til det Oldnordiske Musæum om
Fundet ønskes indsendt.  

 

Middelfart Avis
      den 8de Juli 1878.
 -  Under Kysten ved Røile Mose, Staurhoved og paa den anden Side Beltet un-der Trelde Skov har en enkelt Fisker (Hans Niel-sen i Røile Mose) i de sidste 14 Dage fanget omtr. 200 Hummer. Fang-sten er sket om Natten ved Blus. - Hummerne ere betalte med omtr. 1 Kr. Stykket.

         

      Middelfart Avis
                den 18de Juli 1878.
Bekjendtgjørelse
 De danske Statsbaner
I Anledning af Gymnastikfesten i Svendborg afgaa følgende     
Extratog:
Søndagen den 21de Juli 1878:
Kl. 3,13 Form. fra Strib til Odense.
(Ankomst 4.58 Form.)
Mandagen den 22de Juli 1878:
Kl. 12,55 Form. (Nat) fra Odense til Strib.
(Ankomst 2,30 Form.)

 

   Middelfart Avis
        den 12te August 1878.
- Fra Onsdag den 14de ds., at regne og indtil videre blive paa Grund af Beskadigelse af Broklap-pen ved Dampfærgehavnen i Fre-erits Leveringsfristerne satte ud af Kraft for Gods i hele Vognlad-ninger, der skulle føres over Lillebelt, ligesom Styrtegods kun leilighedsvis vil kunne modtages til Befordring, saaledes at Ansvar for Tab og Skade ved Overførelsen bortfalder for Jernveiens Vedkom-mende.

 
     

     Middelfart Avis
          den 15de Oktober 1878.
- Der fremkommer stadig Meddelel-ser om den forløbne Sommers store Frugtbarhed og Grøden er endnu i det vedholdende smukke Efteraars-veir ikke ganske ophørt. Der pluk-kes saaledes for Tiden Kirsebær og Hindbær af 2den Avl i Anlæget herved Byen blomstre Guldregn for 2den Gang iaar osv. - I Gaardmand Bendix Jørgensens Have i Staurby er der i Sommer avlet 6 Græskar, som tilsammen veiede 222 Pd., nemlig henholdsvis 48,47, 38, 32, 32 og 25 Pd. Stkt.; der ere groede af 4 Kjærner, som lagdes i Mai Maaned og Planterne have hele Tiden skjøttet sig selv.

 

       Middelfart Avis
             den 6te November 1878.
- Paa Hovedgaarden "Billeshave" i Veilby Sogn her ved Byen, er der i de sidste 8 Dage vist sig Miltbrand blandt Svin, hvilken Smitsot blev hidført med fire Grise, som en af de sidste Dage i Oktober Maaned blev kjøbt af Kreaturhandler Cohn i Frederits. De to af de omtalte Grise døde Dagen efter deres Ankomst til Gaarden og de to andre bleve kort efter slagtede, saa Smitten nu forhaab-enlig er fjernet, uden at noget Dyr af Gaardens Besætning har været angrebet. At dette er sket betragtes som Følge af, at Forpagteren Hr. Jørgensen, strax gjorde Anmeldelse til Øvrigheden, som ved Dyrlæge Petersen her i Byen traf de i Loven paabudte Forsigtighedsregler, der medfører, at hele Gaardens Besætning blev afspærret og endnu befinder sig under offenligt Tilsyn.

 

       Middelfart Avis
             den 10de Oktober 1878.
        Den averterede Orne
hos Undertegnede staaer ikke længere til Bedækning.
                Jens Jørgen Møller.
   

 

         Middelfart Avis
          
den 18de December 1878.
              Bekjendtgjørelse

Da Undertegnede fra Dato har overtaget Jagten paa Hr. Proprietær Smiths Mark, vil Enhver, som træffes med Gevær paa disse Marker, blive tiltalt til Straf efter Loven.
         Strib, den 14de December 1878.
                               Portør R.Hansen.

         
 

    Middelfart Avis
          den 4de Februar 1879.
- Isforholdene heri Beltet ere, med Hensyn til Forbindelse til Jylland, uforandrede. Snoghøis ny, kobber-faste Færge " Annette" gaaer godt og uden Besvær gjennem den Drivis, som nu og da kommer iveien, og den har i de sidste Dage overført ikke faa Kobler Heste, der ere opkjøbte paa de fyenske Markeder og som nu føres sydefter til Frankrige. - Ved-bliver Frosten, vil der rimeligvis blive Istransport ved Strib - Frederits, og det kan da blive af stor Betydning, at Forbindelsen mellem Middelfart-Snog-høi - hvor den stærke Strøm længst holder aabent Vande - kan ske med gode og sikre Fartøier. I de sidste to Dage ligger Isen fast lige nordfor Strib over til Jylland.

 

    Middelfart Avis
          den 18de Februar 1879.
- Igaar havde vi en Snestorm fra Øst, som bragte følelig Standsning i Samfærdselen, idet Dampfærgen mellem Strib og Frederits maatte lade flere Tog vente i Strib. Der faldt ikke særdeles megen Sne, men Stormen var - især om Formiddagen - hæftig og skarp. Vandet steg her ved Kysten 3-4 Fod og den hist og her sammenskruede Drivis blev hurtig pisket ud i en Grød, som i nogen Tid saaes danne lange hvide Striber udfra Land, indtil saagodtsom ethvert Spor forsvandt. - Efter hvad der meddeltes her igaar Eftermiddags, havde Dampfærgen længe arbeidet forgjæves paa at føre Hurtigtoget over; men om noget egenlig Uheld forelaa ingen bestemt Meddelelse.

         Middelfart Avis
                  den 6te Februar 1879.
- Middelfart Sund var igaar saagodtsom aldeles frit for Is. Drivisen har i de sidste Dage pakket sig sammen saavel sydefter mellem Fænø og Stenderupstrand som nordefter mellem Stribs Odde og den jydske Kyst.

         

    Middelfart Avis
        den 28de Februar 1879.
- Isen imellem Strib - Frederits var forleden saa stærk, at en Reisende i Søndags Eftermiddag tilbagelagde Veien tilfods fra Frederits til Strib, "Jeg kunde ganske vist - skriver vedkom-mende Reisende til ,,Hors. Av" - bare seilet et Par tusinde Alen med Dampfærgen, som laa langt ude ved Isen paa et Sted, hvor der er lidt aabent Vand, men jeg tog ikke i Betænkning at tilbagelægge hele Turen tilfods."

 

       Middelfart Avis
                den 4de Marts 1879.
- Siden Jernveiens Anlæg og dermed Beltoverfartens Forlæggelse fra Middelfart-Snoghøi til Strib - Frederits har vi ikke havt nogen saa alvorlig Isvinter, som iaar, og det er derfor egenlig først i denne Vinter, at det har kunnet indvindes nogen Erfaring for dem, som ikke have villet tage Hensyn til de Advarsler, der i sin Tid reiste sig imod at forlade det smalle Vand ved Middelfart-Snoghøi og gaa til det mere end dobbelt saa brede ved Strib-Frederits Dampfærge-forbindelsen mellem Strib-Frederits, og Overførslen af næsten hvert Tog har hele Tiden medens der har været Is i Beltet, været mere eller mindre        

 

 forsinket. I Søndags havde Dampfærgen flere besværlige Ture, af hvilke den ene medtog en Tid af 8 - 9 Timer. Den afgik nemlig fra Frederits Søndag Aften Kl. lidt over 7 og naaede først Strib Kl. 3 Mandag Morgen. Det store Skib var saa godt som aldeles magtesløs overfor den sammenpakkede Is, der trodsede alt Maskinens Arbeide. De ombordværende Reisende, der jo ikke vare belavede paa et saa langt Ophold paa Søen, bleve meget venligt behandlede og beværtede af Dampfærgens Fører, som jo forøvrigt var undskyldt i det lange Ophold, idet baade han og mange Flere først af Forholdene iaar kunne blive belærte om hvor mislige Overfarts-forholdene kunne være mellem Strib-Frederits .

         

  Middelfart Avis
       den 5te Marts 1879.
Taksigelse.
Gaardmændene i Veilby Sogn, som i Vinter have skjænket Korn til Smaafolk i Sognet, bringes herved vor hjerteligste Tak, ligesom vi takke dem, der have forestaaet Uddelingen.

Alle Modtagere i Veilby By
.
 

 

     Middelfart Avis
            den 5te Marts 1879.
Bekjendtgjørelse

En saa god som ny Fiskerbaad anvises til Salg af Havnefoged Ment-zel i Middelfart og handel afsluttes med Veilby Sogneraad, som den 19de Marts d,A., Eftermiddag Kl. 5, vil være samlet hos Gaardmand og Sogneraadsmedlem Jørgen Christiansen i Staurby.
                         P.S.V.
Jens Hansen        
Formand

 

          Middelfart Avis
                     den 13de Marts 1879.
- Amtsraadet har i sit sidste Møde tilladt Veilby Sogneraad at plante nogle enkeltstaaende Træer langs Biveienes Grøftekanter, især paa de Strækninger, hvor Veigrøfterne ere dybe eller de tilstødende Jorder lavtliggende.

Et Hus er tilsalgs
med 2 Tdr. Land. Det egner sig godt for en Slagter.
      Man henvender sig til Eieren, som beboer Huset. Skomager H.P.Andersen       i Veilby

         

    Middelfart Avis
         den 27de Marts 1879.
             En Øre
er funden paa Veien fra Staurby Skov til Staurby og kan afhentes hos Gaardmand Peder Lunde, Voldby Mark, imod at betale denne Bekjendtgjørelse

 

    Middelfart Avis
            den 9de April 1879.
 
Taksigelse
Det bliver herved en dybfølte Trang for Undertegnede offentlig at frembære min Taksigelse for den megen Velvillie og deltagende Bistand, der saa kjærlig er bleven mig tildel under min langvarige Sygdom. Særlig beder jeg Gaardmand Jørgen Nielsen af Brogaard, som den Mand, der saa velvillig har paatage sig Uleiligheden med at indsamle de Gaver til mig, der saa væsentlig har bidraget til at lindre mig Sygdommens haarde Tryk og de mange ædle Ydere af Veilby, Aulby og Staurby, om herved at modtage min hjerteligste Tak.
                          Ærbødigst
               Mads Pedersen

                                         Hmd. i Veilby

 
 

      Middelfart Avis
            den 29de Marts 1879.
- Amtsraadet har i sit sidste Møde Meddelt Stadfæstelse paa følgende Udbetalinger for iaar: Veilby Sogneraad til de fattiges Kasse 300 Kr. (og til Medhjælp for Formanden 200 Kr.).

         

   Middelfart Avis
            
den 26de Juni 1879.
 -  Ved Branden i Aulby Natten til den 24de f.M. udviste Husmand af Aulby, Hans Hansen den Ældre, en paaskjøndelses-værdig Iver og Ihærdighed ved at redde Hmd. Jens Hansens Hus, hvilket upaa-tvivlelig vilde være nedbrændt, dersom han ikke med ufortrøden Iver havde udholdt den stærke Hede, som han var udsat for, indtil Røile Sprøite kom tilstede. Jens Hansens Hus var flere Gange antændt, men Ilden slukkedes ved, at Hans Hansen løb frem og tilbage paa Rygningen og overholdte det antændte Sted med Vand Hans Hænder og Ansigt bar i flere Dage efter Branden Spor af Ilden og Heden. For denne Virksomhed har Hmd. Hans Hansen af Landets almindelige Brandkasse for Landbygninger faaet en Belønning af 20 Kr. Det er ikke første Gang, han har gjort sig fortjent ved Ildløs.

 

   Middelfart Avis
         den 25de Juni 1879.
To Møllebyggere
kunne strax faa Arbeide hos Mølle-bygger A.Larsen, Røile Mark.

 

 

     Middelfart Avis
             den 31te Juli 1879.
- Dags Morgen Kl. 5,30 udgaaer fra Nyborg et almindeligt Arbeidstog, som under Ingeniørens Ledelse løber til Strib for at foretage Broprøver.

- Dampskibet "Reserven", der ligger under Eftersyn i Kjøbenhavn, vil Søndag eller Mandag komme tilbage til Strib, Begge Dampfærger ere forud blevne efterset, rensede og malede.

         

          Middelfart Avis
               den 23 Januar 1880.  
 Folketællingen i Veilby Sogn i Søndags gav følgende Udfald: 124 Gaarde, 180 Huse, 442 Familier. I Sognet hjemmehørende af Mand-kjøn 1.060 af Kvindekjøn 1.117. midlertidig til-stedeværende af Mandkjøn 6 og af Kvinde-kjøn 3, i alt 2.186 - I Sognet hjemmehørende var af Mandkjøn fraværende 8,
  saa Sognets egentlige Befolkning er 2178.

 

Middelfart Avis
       den 23 Januar 1880.
   To smukke Tyre
en rødspættet af Korthorns-Race, 2½ Aar gl., og en mørkerød af slesvigsk Race, 1½ Aar gl., staa til Bedæk-ning for 75 Øre pr. Ko hos Gaardmand
   Peder Olsen i Staurby.

  vedr. sognerådsproblemer  

   

     Middelfart Avis
           
den 3die Marts 1880.
 -  Veilby Sogneraad har hos Amtsraadet anholdt om, at der igjen maa blive ansat en fast Politibetjent ved Strib i Anledning af den store Mængde vagabonderende Personer, der aarlig findes i Veilby Sogn. - Herredsfogeden for Vends Herred er enig i, at Ansættelsen af en Politibetjent ved Strib er ønskeligt, men bemærker, at ingen paa Stedet bosiddende og dertil egnet Person har været at formaa til at overtage en saadan Bestilling med den af Amtraadet for nogle Aar siden bevilgede Godtgjørelse af 200 Kr. om Aaret - Amtsraadet fandt i sit sidste Møde, efter det hidtil Foreliggende, ikke tilstrækkelig Anledning til for Tiden at foretage videre.

 

 Middelfart Avis
      den 7de April 1880.
- Fyens Stiftamt har under 5te d.M. meddelt Veilby Sogne-raad Indenrigsministeriets Skrivelse af 11te Marts an-gaaende Sogneraads-opløs-ningssagen, med Tilføiende, af Amtsraadets Flertal har tiltraadt Indenrigsministeriets Anskuelse og at de af Veilby Sogneraad i Mødet den 23de De-cember f.A. meddelte Ud-trædelsestilladelse, i Henhold her-til, herved sættes ud af Kraft.

 

 

            Middelfart Avis
                   
den 11te Mai 1880.
2den Pindsedag
Mandag den 17de Mai, afholdes Folkefest paa Strib til Fordel for "Veilby Sogn Arbeiderforening"s Sygekasse
Festen indledes Kl. 4 Eftermiddag med Musik paa Festpladsen.
      Kl. 4½ Sækkevæddeløb i to Løb; 1ste Løb for Drenge fra 11 til 14 Aar; 2det Løb for Drenge fra 8 - 11 Aar. Sex Gevinster.
      Kl. 5½ Taler og Sange.
Fra Kl. 6½ Dands paa en stor Dandsesalon (et Musikkorps paa syv Medlemmer).
      Adgang til Festpladsen, hvor der forefindes for-skjellige Forlystelser, betales med 25 Øre Børn 10 Øre.
      Enhver, som træffes paa Pladsen uden Adgangs-tegn, vil blive udvist.
      For god og billig Beværtning er der sørget.                                    Festkomiteen.
  

         

  Middelfart Avis
       den 14de Mai 1880.
- Gaardmand Søren Hansen paa Staurby Mark, Veilby Sogns mangeaarige Lægds-mand er under 10de ds., ud-nævnt til Danebrogsmand.

    Bekjendtgjørelse

      Tak Sigelse

Hr Proprietær, Dbmd. Smidt med Familie paa Strib takkes herved hjerteligt for den Godhed, der er bevist Arbei-derforeningen i Veilby Sogn, ved for anden Gang ikke alene at overlade Plads til Festen 2den Pindsedag, men for den ved samme Lei-lighed paa enhver mulig Maade ydede Støtte og Hjælp.
     Paa Foreningens Vegne.
            Festkomiteen
.

 

           Middelfart Avis
                       den 24de Mai 1880.
- Fra Forpagteren Gerh. Jørgensen paa "Billeshave" er indløbet følgende Skrivelse.
                           Hr. Redaktør !
I Anledning af Deres Stykke i Gaarsavisen om Forgiftningstilfældet paa en "Herregaard" her i Egnen, skal jeg - da vel Flertallet af Bladets Læsere vide til hvilken Gaard der er sigtet - tillade mig at bemærke, at jeg har gjort hvad jeg kunde og burde for at skaffe Oplysning om Sammenhængen, ogsaa ved at udlove en Pengesum, og at jeg høiligen beklager det resultatløse Udfald, samt at jeg, hvad Deres Slutbemærkning om "uforsvarlig Omgang med det farlige Stof" angaaer, aldrig har været i Besiddelse af Arsenik eller nogensinde har ladet Kreaturvask ved Arsenikopløsning udføre uden ved en Dyrlæge.
              Billeshave, den 20de Mai 1880.
                             Ærbødigst Gerh. Jørgensen.

(Sagen drejede sig om et uopklaret forgiftningstilfælde paa Billeshave, med Arsenik, som nær havde kostet et menneske livet)

 

       Middelfart Avis
               den 1ste Juni 1880.
Bekjendtgjørelse
om Overtagelse af Militærkjørsler
til Leiren ved Hald.
    Under Troppernes Henmarch til Leiren ved Hald vil der behøves afgivet i tiden mellem 15de og 19de Juni d.A. følgende Befor-dringer og Bespændinger:
fra Nyborg til Strib
for 19de Bataillon
      4 hver med to Heste bespændte Vogne
      med    Kuske
      indtil 4 Par Forspandsheste med Kuske,
       men uden Seletøj
      4 enkelte Forspandsheste med Fører
       men uden Seletøj.
Til Bespænding for Patron- og Bagagekær-rer.
Fra Odense
         til Børkop Station i Jylland
  
for 16de Bataillon:

               som til 19de Bataillon.
Marchen antages at ville medtage hen-holdsvis 5 og 4 Dage ....
...

         

             Middelfart Avis
                          den 18de Juni 1880.
                   Bekjendtgjørelse

Hr. Gaardeier Hans Andersen af Stavrby. Under-tegnede "Sexten Menige" af 16de Bat. 4de Comp. bringe herved Hr. Gaardeier Hans Andersen af Staurby vor Tak for Gjæstfrihed og Velvillie han viste mod os som "Kvartervært" Sexten Menige.

                            den 19de Juni 1880.
- I Eftermiddag ankommer 16de Bataillon, Oberst Zahlmann, hertil Egnen paa Marchen til Leiren, Bataillonen, der den foregaaende Nat har været indkvarteret i Vissenbjerg Sogn, skal inat indkvarteres i Veilby Sogn og imorgen Formiddag føres over til Frederits hvorefter Marchen strax fortsættes til Børkop Station, for herfra at køre ad Jernveien til Viborg.
- 19de Bataillon vil paa Marchen blive indkvarteret her i Egnen (i Veilby Sogn osv.) Natten mellem 16de og 17de Juni og derefter ført over fra Strib til Frederits ....
 

 

  Middelfart Avis
      
den 24de Juni 1880.
 -  Sadelmager F.C.Bever i Blan-ke har til Amtsraadet ind-ivet Ansøg-ning om Pladsen som Poli-tibetjent ved Strib paa de samme Vilkaar som i sin Tid J.Sørensen, d.e.: for en Løn af 200 Kr. om Aaret. Herredsfog-eden for Vends Herred anser An-drageren for at være vel skikket til Posten. Fisker Anders Hansen Andersen af Strib, har li-geledes tilbudt at overtage nævnte Bestil-ling, men kun imod en aarlig Løn af 300 Kr. - Amts-raadets samtyk-kede meddeltes til at antage Bever paa Prøve.

 

   Middelfart Avis
          den 30te Juni 1880.
Bryggerpige
For en ældre, dygtig Bryggerpige bliver en vellønnet Plads ledig til 1ste November paa Cathrine-bjerg pr. Middelfart Reflekterende henvende sig i Løbet af 14 Dage personlig paa Gaarden.

              den 8de Juli 1880.
- Veilby Sogneraad har ansøgt Amtsraadet om, at Halvdelen af Udgifterne ved Ane Sofie Peders-ens Ophold paa Kommunehos-pitalet i Kjøbenhavn i Aaret 1878 maa blive bevilliget af Amts-fattigkassen med 172 Kr. 23 Øre S Bevilgedes.

   

          Middelfart Avis
                       den 23de Juli 1880.
- Den Gaardeier Rasmus Pedersen hidtil tilhørende Eiendom "Virkelyst" i Veilby Sogn med Jorder, der staa for noget over 4 Tdr. Hartkorn, blev ved den i Onsdags efter Udlæg afholdte 3die Auktion solgt med Besætning, Avl og Afgrøde til Kjøbmand L.Andersen her i Byen for 23.350 Kr. og en Aftægt. Budet blev straks Stadfæstet. - Uagtet Gaardens Drivt er meget forsømt, maa denne Pris dog anses for billig; den ny Eier vil utvivlsomt, ved at sætte Kapital og Kraft igang, snart kunne gjenoprette hvad der er forsømt og saaledes faa Eiendommen i saa tidsvarende Stand, at den kan give Udbytte, thi Jorderne ere gjennemgaaende meget gode.

    Middelfart Avis
       den 3die September 1880.
 -  I Søndags, da der var Dands paa Strib, opstod der et Slags-maal mellem nogle af Gjæsterne; da den nys ansat-te Politibetjent søgte at gjen-oprette Freden, var en ung Sømand fra Frederits saa ube-sindig at tilføje Betjenten et, forøvrigt ubetydeligt Slag i An-sigtet. Paa Grund heraf, har Sømanden i Onsdags været ind-kaldet for Politiretten, hvor han, efter Forlydende, dog slap med i Mindelighed at betale 10 Kr. til Betjenten og 10 Kr. til Politikas-sen.
   

 

Middelfart Avis
  den 16de Oktober 1880.
- Paa Herregaarden "Kathrinebjerg" i Nærhe-den af Middelfart opstod der forleden mellem et Par af Tjenestekarlene en Skjærmydsel, der bl.a. før-te til at en af de Stridende brugte Kniv og herved tilføiede sin Med-tjener et Stik oven i Hovedet. Saaret er heldigvis ikke farligt. Gjerningsmanden hensidder i Arresten her i Byen.

         Middelfart Avis
               den 14de December 1880.
                Bekjendtgjørelse

Paa Fattiganstalten "Fælleshaab" udbydes herved til Bortakkordering for Aaret 1881 følgende Poster:
     Kornformalingen,
     Grud og Sandkjørselen,
     Ligkistefabrikationen,
     Skorstensfeierarbeidet,
     Jordloddens Drift
     og Lægepladsen.
De, der ønske at overtage nævnte Poster, bedes indgive skriftlige Tilbud - med Angivelse af Beta-lingen - til Anstaltens Bestyrer
inden Udgangen af indeværende Maaned.
    Konditionerne ligge til Eftersyn paa Anstaltens Kontor fra Dato.
              "Fælleshaabs" Bestyrelse,
                     den 12te Decbr. 1880.


 
 

             Middelfart Avis
                       den 1ste Januar 1881.
- Fiskerne Anders Nielsen og Anders Christensen i Røile Mose have i Juledagene skudt en Ørn, som maalte 3 Alen 21 Tommer imellem Vingespidserne.

 

      Middelfart Avis
          
den 26de Januar 1881.
 -  I Mandags Aftes er der i Nær-heden af Stranden ved Røileskov sket en sørgelig Ulykkestilfælde ved Vaadeskud. En Mand, der kom forbi ad Veien i Nærheden hørte et Skud; han gik da hen for at advare Vedkommende mod at skyde saa nær ved Veien, men han fandt da den haardt saarede Ungkarl Niels Jørgensen (Søn af Hmd. Chr. Gotlieb i Røileskov) liggende blødende og døende. Den Veifarende hørte kun faa Ord af ham, hvorefter han ilede hen i et nærliggende Hus for at hente Hjælp til at bære ham ind, men da Hjælpen kom, var den Ulykkelige død. Skudet var gaaet fra neden op i Underlivet, og det maa antages, at han, der var ude for at skyde Ænder, har villet gaa over en Isflage, støttende sig paa Bøssen, hvorved Skudet er gaaet af. Saavidt vides var den Omkomne 24 - 25 Aar gl.

 

   Middelfart Avis
        den 15de Februar 1881.
 -  Under de ved Strib - Frederits indtraadte Isforhold kan Damp-færgen ikke befordre Gods i samme Omfang som tidligere. I en Kundgjørelse tilbyder Grosserer R.Thidemann i Middelfart at føre over Beltet til og fra Jylland saa-dant Gods, som for Tiden ikke kan befordres ad Statens Jernveie.
 -  Siden i Søndags ere flere Fod-gængere gaaede over Isen mellem Strib - Frederits - Forbin-delsen med Dampfærgen er meget besværlig, idet der kun er meget lidt aabent Vand, hvor Færgen kun løber til Iskanten, hvorfra Reisende og Post føres over Isen til Kysten. Fra Sandalbugten lidt sydfor Frederits kan man som ovenfor bemærket, gaa over til Strib

 

 

          Middelfart Avis
                   den 16de Februar 1881.
- Siden igaar er der her ved Havnen ret livlig Trafik med at overføre til Snoghøi Smør i Fjerdinger og Trediedeltønder, Gjær osv. som for Tiden ikke kan føres ad Jernvei, fordi Lille Belt ved Strib - Frederits er spærret af Is som hindre Dampfærgens sædvanlige Godsoverførsel. Overførslen herfra til Snoghøi sker paa den Maade, at Godset paa Haandslæder føres ud over den faste Is, der ag den nordlige Vind er skruet sammen udfor Middelfart Skibsbro, men fra Iskanten føres alt over i Seilbaade til Snoghøi Bro, der er fuldstændig isfri. Godset, der er fra saagodtsom hele Fyen, er kommen hertil ad Jernveien, køres fra Stationen til Middelfart Havn og maa nu fra Snoghøi kjøres til nærmeste Jernveistation - det er "Per Gantes Gjenvei" og en temmelig kostbar Befordring, men det maa Altsammen gaa paa Regning af "det mærkværdige Aar ",da man flyttede Forbindelsen mellem Fyen og Jylland bort fra det naturlige Sted. Mellem Fyen og Snoghøi er der aabent Vand den meste Tid, i hvert Fald vilde Dampfærgen let kunne holde en Rende aaben fra Kyst til Kyst ved det smalle Middelfart Sund, der kun er 12 - 1400 Alen bredt, medens man nu hver Dag Aaret rundt har mindst ti Gange saa lang Vandvei mellem Strib - Frederits. Skal man saa være udsat for at baxe i Is et Par Maaneder af Aaret (i disse Dage have to Dampfærger og adskillige Isbaade, deres Nød med at vedligeholde en høist mangelfuld Forbindelse, der ovenikjøbet er baade dyr og farefuld), saa vil det vel engang blive kjendt, hvor galt det er, at gaa imod Naturens Orden.

 

       Middelfart Avis
            den 18de Februar 1881.
 -  Som det vil ses af ommestaaende Kundgjørelse har "Danske Statsbaner" nu ogsaa paataget sig at befordre Gods over det af Is spærrede Overfartssted ved Strib - Frederits, rigtignok med det Forbehold, at Afsenderen frafalder Ansvar baade - for rettidig Levering og for Tab og Beskadigelse under Overførelsen over Beltet" og mod en Extrabetaling af 60 Øre pr. 100 Pd. Det er altsaa baade en dyr og lidet betryggende Befordring Godset paa Maade overgives til; saavidt vides, begyndte den igaar med 30 Mand, der trækker over Isen mellem Strib - Frederits, medens nu kun en af Dampfærgerne kan bruges paa et ganske kort Stykke paa den ene Side af Beltet, forøvrigt maa Post og Reisende fremdeles føres over Isen. Ikke langt herfra, nemlig i Middelfart Sund er mere aabent Vand ....

 

    Middelfart Avis
        den 19de Februar 1881.
- (lang jerimiade over overfarts-forholdene Middelfart  Snoghøi / Strib - Frederits) - Foruden 45 Heste seiledes igaar over Middelfart Sund til Snoghøi: 100 Fustager Smør, 14 Tdr. Øl og 5,000 Pakker forskjellige Varer
- Ifølge "Fred. Av." har Mægler Mortensen i Frederits nu ogsaa paataget sig at føre Gods over Isen mellem Strib - Frederits, og den paa disse Steder herskende, ikke let undskyldelige Uvillie mod Middelfart - Snoghøi har givet "Frederits Avis" Anledning til at gjøre Reklame for Forbindelsen over Frederits paa en Maade, der er særdeles egnet til at bibringe Ukyndige en feilagtig Fore-stilling om Forholdene
- Kjedeligt er det, at ingen i Frederits gjør alvorligt opmærksom paa det Vanvittige i, at føre Per-soner og Gods over Is og med Istransport ved Strib - Frederits uden Garanti for Tab og Beska-digelse, men mod en meget høi Extrabetaling (Reisende maa betale extra 1 Kr. selv om de gaa paa deres egne Ben ved Siden af Isbaaden), - naar der lige ved Siden af er særdeles bekvem Seilads meget „billig" og med al ønskelig Garanti baade mod Tab og Beskadigelse.

 

      Middelfart Avis
            den 22de Februar 1881.
- Kl. 2 Eftm.: Isbaadstransporten over Lillebelt er nu ophørt og direkte Expedition mellem Fyen og Jylland er gjenoptagen. Forbindelsen finder end-nu ikke sted i Mørke, altsaa sus-penderet Drift

         

   Middelfart Avis
       den 23de Februar 1881.
- Istilstanden mellem Strib  Frederits er fremdeles meget ugunstig for Dampfærgen. Den løb et Par Gange igaar, men kom derpaa fast i Drivisen, hvor den endnu saaes sidde igaar Eftermiddags henimod Aften. Paa Grund heraf udeblev igaar Eftermiddags Brevpost og Aviser fra Nørre- og Sønderjylland samt fra Tyskland. - Her er Seiladsen fuldkommen isfri fra Middelfart Bro til Snoghøi. Igaar overførte Seilfærgen fra Snoghøi til Middelfart endel Heste (omtr. 30 Stkr.), hvis Eier rimeligvis har foretrukket den isfri Forbindelse her istedetfor fra Frederits, thi det er siden Dampfærgeforbindelsen oprettedes der, yderst sjeldent, at der føres Heste over her, Der førtes ogsaa herfra igaar endel Heste over til Snoghøi.

 

    Middelfart Avis
          den 8de Marts 1881.
- Dampfærgeforbindelsen mellem Strib - Frederits har saagodtsom hele den forløbne Uge været besværlig og uregelmæssig og der er med den i Lørdags indtraadte østsydøstlige Vind pakket saa megen Is sammen i Seilløbet, at Dampfærgen bruger lang Tid om at komme over Følgen heraf er, at de Reisende maa vente flere Timer paa begge Sider af Beltet. Middelfart Sund har hidtil i denne Isvinter saa-godtsom ingen Vanskeligheder frembudt for Forbindelsen mellem Fyen og Jylland og for Enhver, som ser Sagen nærved med uhildede Øine, maa det vel engang komme til at staa klart, at Nødvendigheden af en Foran-dring i de nuværende Forhold rykker nærmere.

 

              Middelfart Avis
                             den 6te April 1881.
- Om Ishindringerne i denne Vinter mellem Strib - Frederits meddeler "Fred. A.", at Dampfærgen fra 29de Januar indtil 3die Februar ikke kunde seile i Mørke; Isbaadstransport erklæredes den 12te Februar og den varede til 21 Februar, i hvilke 10 Dage man kunde gaa over Isen til Sandalsbugten, men ellers kom over enten med Isbaade eller Dampfærgen fra og til den faste Is paa begge Sider af Beltet. Ishindringerne vedbleve imidlertid at være tilhinder for regelmæssig Forbindelse indtil 8de Marts; fra 9de til 20de Marts var Forbindelsen uden væsenlige Hindringer, men den 21de, 22de og 23de Marts kunde flere Tog ikke overføres. - Det nævnte Blad tilføier, hvad vi tidligere have fremhævet, at Alle maa være enige om, at det skyldes Dampfærgens Fører, Kapitain Jespersen, at Ishindringerne ere overvundne saa godt, som de ere. Enhver som kjender Forholdene, maa imidlertid indrømme, at en Dampfærge aldeles ingen Vanskeligheder vilde have havt, dersom man ikke i 1863 havde forandret Loven af 1861, som have bibeholdt den af Naturen anviste smalleste Vandvei mellem Middelfart - Snoghøi.

         

     Middelfart Avis
             den 6te April 1881.
- Om Ishindringerne i denne Vinter mellem Strib - Frederits meddeler "Fred. A.", at Dampfærgen fra 29de Januar indtil 3die Februar ikke kunde seile i Mørke; Isbaads-transport erklæredes den 12te Februar og den varede til 21 Fe-bruar, i hvilke 10 Dage man kunde gaa over Isen til Sandalsbugten, men ellers kom over enten med Isbaade eller Dampfærgen fra og til den faste Is paa begge Sider af Beltet. Ishindringerne vedbleve imidlertid at være tilhinder for regelmæssig Forbindelse indtil 8de Marts; fra 9de til 20de Marts var Forbindelsen uden væsenlige Hindringer, men den 21de, 22de og 23de Marts kunde flere Tog ikke overføres. - Det nævnte Blad tilføier, hvad vi tidligere have fremhævet, at Alle maa være enige om, at det skyldes Dampfærgens Fører, Kapi-tain Jespersen, at Ishindringerne ere overvundne saa godt, som de ere. Enhver som kjender Forholdene, maa imidlertid indrømme, at en Dampfærge aldeles ingen Vanske-ligheder vilde have havt, dersom man ikke i 1863 havde forandret Loven af 1861, som have bibeholdt den af Naturen anviste smalleste Vandvei mellem Middelfart - Snog-høi.

 

        Middelfart Avis
                  den 17de Juni 1881.
Bageri i Kustrup Mølle
Fra det ny Bageri i Kustrup Mølle anbefales Alt til Faget henhørende, saavel Rug- som Hvedebrød. Bestillinger modtages paa alle Sorter fine Kager. - Rug tages i Bytte paa Brød
                       Ærb. Chr. Hansen.

 

        Middelfart Avis
                  den 4de August 1881.
- Til Brug ved Ophaling og Udskydning af Post- og Gods-Jernveivognene ved Strib Dampfærge er der i den sidste Tid anskaffet et 50 - 70 Fod langt Jern-Mellemled, forsynet med Hjul og Bremse-Apparat. Denne Ind-etning forekommer os meget hensigtsmæssig til Forhindring af Ulykkestilfælde ved Damp-færgehavnen med hvad dertil hører af forskel-ligartet mekanisk Materiel og menneskelig Forsigtighed. - Siden Ulykken ved Frederits Dampfærgehavn Mandag Morgen den 13de Septr. ifjor, er der i det Hele taget truffet adskillige indgribende Forsig-ighedsregler, saa at det gamle Ord: "Af Skade bliver man klog" ogsaa kan anvendes her. - I en Retning er man imidlertid - endnu noget tilbage, og da man ikke af sig selv synes at ville tænke paa Sagen, tillade vi os at henlede Opmærk-somheden paa Ønskeligheden og Nytten af, der ved vore Jernveistationer anbringes enten en let tilgængelig Brønd eller paa anden Maade en Beholder med frisk Drikkevand. Som Tilstanden er nu, er Enhver, der reiser ad Jernveien, henvist til at slukke Tørsten i Brændevin eller Bairskøl, to Slags Drikkevarer, hvis Nydelse maa betragtes som ganske særlig uheldige for Folk, der have Brug for alle deres Evner - og det have jo- Alle, som "kjøre med Tog", Ingen af dem er jo nemlig i den Grad sin egen Herre, som naar han sidder paa et Værtshus, i sin egen Stue eller ligger i sin Seng, hvor det har mindre at sige, om han har tabt det Hele eller Halve Omtanke og Hoved.

 

      Middelfart Avis
                 den 20de Juni 1881.
- Der vil fremtidig i de fleste Tog paa Statens Jernveie findes Pladser for Reisende i 3die Klasses Vogne, hvor der ikke ryges Tobak, en Opmærksomhed fra Direktionens Side, for hvilken Publikum sikkert vil være taknemlig.

 

       Middelfart Avis
                 den 21de Juni 1881.
- Til Brug ved Dampfærgehavnen paa Strib er der ved Jernveiværkstedet i Aarhus byg-get en 100 Fod lang Vogn med 4 Hjul paa hver Ende. Vognen skal, ifølge "Frederits. Tid.", bruges til at stille mellem Lokomotivet og de Vogne, som fra Dampfærgen skulle indlemmes i Toget. Toglokomotivet, som paa Strib benyttes dertil, er nemlig for svært til at gaa ud paa Broklappen, og anvende Tov mellem Lokomotivet og Vognene er mindre hensigtsmæssigt.

         

  Middelfart Avis
 den 24de September 1881.
-Søndag Morgen Kl. Omtr. 6 reiste Kong Oscar den Anden af Sverige-Norge samt Dron-ningen og to Sønner med Extratog sydfra her forbi. Kongefamilien, der ledsage-des af et temmeligt talrigt Følge, reiste ligeledes gjen-nem Sjælland med Extratog og ankom om Eftermiddagen Kl. 3 - 4 til Kjøbenhavn.

 

        Middelfart Avis
                den 17de Oktober 1881.
   Natten mellem Fredag og Lørdag maatte Dampfærgen mellem Strib og Frederits paa Grund af den orkanagtig vestlige Storm indstille sin Fart, og den jyske Post, der ellers kommer hertil om Morgenen Kl. omtrent 3½ modtoges først Kl. 10 Lørdag Formiddag; ogsaa igaar vare Togene fra Jylland forsinkede. - Regnmængden i Døgnet fra Fredag Morgen Kl. 8 til Lørdag Morgen Kl. 8 har været 36,8 hvilket er den største Nedbør i et Døgn, som i de sidste 3 Aa- er bleven maalt i Regnmaaleren her i Byen. - Igaar var Veiret usædvanligt smukt.

       

                              Middelfart Avis
                                                   den 19de Oktober 1881.
- "Frederits Avis" har faaet meget ondt af, at vi i Mandags meddelte, at Dampfærgen fra Strib til Frederits Natten mellem Fredag og Lørdag ikke kunde gaa over paa Grund af Stormen, hvilket det nævnte Blad siger ikke var Tilfældet, skjøndt vi her ikke modtoge hverken den jyske eller den tyske Post, som skulde havde været her om Morgenen Kl. 3½, før Lørdag Formiddag Kl. 10½. Bladet har deraf taget Anledning til „at advare Kolleger i Pressen mod Meddelelser i "Middelfart Avis" om Overfartsforholdene" i Isvintre mellem Strib og Frederits, og søger at betegne vore Meddelelser herom som falske. Enhver, der kjender lidt til Overfartsforholdene, maa imidlertid indrømme, at de Kjendsgjerninger, som vi under Isvintre have anført derom vare saa slaaende, at selv "Frederits Avis"ikke har kunnet omstøde dem. Vi kunne imidlertid godt forstaa, at "Fred. Av." ikke har kunnet Andet end ærgre sig over, at Dampfærgen sidste Vinter havde Møie med at arbeide sig igjennem Isen og flere Gange aldeles ikke har kunnet bryde den, men efter forgjæves Forsøg atter har maattet søge Havn, medens der ved Middelfart-Snoghøi var aabent Vand, og vi maa beklage, at Bladet dengang ikke undersøgte Forholdene, thi da kunde det ikke komme med slig en "Advarsel" som den, der findes i "Fred. Av." for i Mandags.

 

       Middelfart Avis
            den 15de December 1881.
- Foruden det paatænkte Fyr paa Æbelø, vil der til Belysning af Lille Belt, efter Forslag paa Finansloven, blive et Fyr paa Strib, idet man i Nærheden af Strib Færgegaard vil anbringe et Speilfyr med tre Stkr. omdreiende (Parabol-) Speile, oplyst med Stenolielamper. Dette Fyr vil blive blændet saaledes, at det nordfra først bliver synligt, naar man er forbi Fyret paa Treldenæs. Fyret agtes anbragt paa Bakken ved Færgegaarden, 40 Fod over Havfladen i et lille, 5 Alen høit Taarn af Pladejern. I den nederste Del af Taarnet bliver der Vagtkammer for Fyrpasseren, Omkostningerne anslaaes til Kr. 9.150.

     

   Middelfart Avis
       den 13de Februar 1882.
- Efter Forlydende skal en af de nuværende Dampfærger paa Lille-belt anvendes ved Oddesund, hvorefter der vil blive anskaffet en større Færge til Lillebelt.

        den 18de Februar 1882.
- Medens det, som tidligere meddelt, er Meningen, at den ene af Dampfærgerne ved Lille Belt skal benyttes ved Oddesund, meddeler "Frd. Av.", at den anden skal tages i Brug ved Masned-sund, saaledes at der skal søges bevilget to ny, noget større Færger til Lille Belt.

       den 22de Februar 1882.
- Da Tog 5 igaar ankom til Middelfart, viste det sig, at Lokomotivet manglede tilstrække-lig Vand til at kunne føre Toget videre til Strib. Som følge heraf maatte der telegraferes til Strib efter en ny Maskine, hvilket forsinkede Togets Afgang herfra omtr. en halv Time.
 

 

     Middelfart Avis
        den 1ste Marts 1882.
 -  Den Fest som Fastelavns Mandag blev holdt i Gaardeier Claus Hansens Gaard i Brogaard, til Fordel for Syge- og Hjælpeforeningen i Veilby Sogn, var i det Hele vellykket, idet den baade samlede et stort Antal Deltagere af alle Aldre (omtr. 380 Mennesker), der Alle kom med et glad og godt Sind, hvad der bl. A. viste sig ved et Overskud af 433 Kr. - Foreningens Formand Lærer Borum i Røile Taarup aabnede Festen med en Tale, hvori han efter at have budt Velkommen og aflagt en hjertelig Tak til Alle, der havde medvirket til Sagens Fremme udtalte sig nærmere om Foreningens Virke og Formaal, idet han bl. A. henpegede til, at Arbeider og Arbeidsgiver vare uundværlig for hinanden og at det laa i hele Samfundets Interesse, at Arbeideren ikke blev sløv, ligegyldig eller fortrykt, saa at han ikke ændsede det Gode, der kunde opnaaes f.Ex. i Alderdommen ved at støtte Foreningen; den har ikke saa ringe Bistand fra de Bedrestillede, men dens Bestaaen og Virksomhed krævede naturligvis, at den støttedes af Arbeideren selv.

  Om Fæstningsplanerne        

     Middelfart Avis
           den 11te Marts 1882.
Efter i flere Aar forgjæves at have søgt forskjellige Læger og været henvist til offenligt Sygehus, henvendte jeg mig i fjor i November Maaned til Hr. Læge L. Maar i Middelfart, som efter i omtr. 10 Uger at have havt mig under Kur i mit eget Hjem ikke blot fik Bugt med min Sygdom, men ogsaa - efter en vanskelig, men lykkelig Operation - har befriet mig fuldstændig for enhver Mén af min ved et Ulykkestilfælde paadragne Brok-skade, saa at jeg nu er saa rask, at jeg om faa Dage kan gjenindtræde i min Tjeneste ved Statens Jernveie.
    Det er mig derfor herved en kjær Pligt at bringe Hr. Doktor L.Maar min hjerteligste Tak for den mod mig udviste omhyggelige og dygtige Behandling.
Røile Mose, den 10de Marts 1882.
Hans Larsen
Husmand

 

       Middelfart Avis
         
den 24de Marts 1882.
             Auktion
over Pilekapning
Ifølge Veivæsenets Begjæring afholdes Auktion i Indslev Kro Mandagen den 3die April d.A., Eftermiddag Kl. 2, over omtr. 100 Nr. Pilekapning i Mid-delfart Veidistrikt. Auktionen omfat-ter Veistrækningen Gribsvad
- Mid-delfart, Odense - Strib, Middel-fart - Bogense, Ruggaardsveien, Bogense - Aarup og Assens - Middelfart.
     Vends Herredskontor,
           den 23de Marts 1882. 
                                 J.Holm

 

       Middelfart Avis
                den 3die Mai 1882.
- Som tidligere omtalt, kan et Par gamle, men ubemidlede Ægtefolk, nemlig Arbeidsmand Lars Christensen Volf og Hustru Ane Hansdatter, Onsdag den 10de Mai feire deres Guldbryllup. Manden er 80 og Konen 79 Aar gl. og da de leve i smaa Kaar, tillade vi os at henstille til de ærede Beboere u Veilby Sogn (de gamle Folk bo i Røile Mose), om der ikke maatte være Anledning til ved en Indsamling at berede det gamle Ægtepar paa deres Høitidsdag den Glæde, som for dem vil ligge i at modtage en Pengegave. S Manden er født i Middelfart 1802 og Konen i Viby 1803. S Dersom Nogen her i Byen vilde yde et lille Bidrag til de Gamle, da vil saadant med Glæde blive modtaget paa dette Blads Kontor.

   

      Middelfart Avis
            den 25de Marts 1882.
 -  Paa Strib afholdtes der i Lørdags Prøve over et Antal Ansøgere til Tjene-ste ved Jernveien. Examinationen ud-førtes af Embedsmænd ved Jernbanen og varede omtr. 5 Timer.

         Middelfart Avis
                    den 5te April 1882.
- Efter Forlydende har afdøde Greve Karl Wedell testamenteret sin afdøde Broders Datterdatter Frk Ellen Fønss (Hindsgavl) den Dødsboet tilhørende Herregaard "Billeshave".

     

       Middelfart Avis
              den 3die Juni 1882.
              Bekjendtgjørelse
Tilbud om Levering af 20,000 Tørv
til Fattiganstalten "Fælleshaab", med Angivelse af Betalingen pr. 1,000, bedes indsendt skriftligt til Anstaltens Bestyrer inden 15de ds. Tørvene maa være tjenlige til Hjemkjørsel inden 20de Juli d.A.
Endvidere bedes indsendt skriftlige Tilbud, inden 1ste Juli d.A., angaaende Overtagelsen af Kornindkjørslen paa Fattiganstalten i forestaaende Høst.
       "Fælleshaab", den 2den Juni 1882.

  Middelfart Avis
        den 22de Juli 1882
- Fra 1ste August vil der, som tidligere berørt, i Middelfart Post-distrikt blive Ombæring af Breve og Aviser til Egnens Be-boere i deres Hjem. Et nyt Landpostbud vil ud-gaa en Gang daglig, (hver Morgen, Søndagen undtagen) fra Strib over Røileskov, Kathrinebjerg, Kas-mose, Stutterigaarden, Veilby Skov, Rushøi, Veilby Munkgaard, Veilby Brogaard, Røile, Røile-Taarup, Billeshave, tilbage til Strib.

    Middelfart Avis
       den 21de September 1882.
 -  Møller Chr. Hansen har i disse Dage solgt sin Eiendom, Kustrup Mølle, til Hr. N.S.Madsen af Asperup. Til Eiendommen hører 52 Tdr. Land a 10.000 Kvadratalen af Vends Herreds bedste Jorder. Besætningen og Afgrøde medfølger ikke - Til Eindommen hører tillige en hollandsk Veirmølle samt et Bageri. - Overtagelsen sker den 1ste December.
 - Kjøbesummen udgjør 57,000 Kr. Den nuværende Eier kjøbte Eiendommen for en halv Snes Aar siden for 46,600 Kr., men har siden kostet meget paa den (Bageribygningen er saaledes nybygget).

         

     Middelfart Avis
        den 7de December 1882.
- Deltagelsen i Sogneraadsvalget i Veilby Skole i Mandags var kun ringe, naar der tages Hensyn til den Bevægelse, der synes at være gaaet forud; Afstemningen viste, som det var at vente, at Vælgerne vare forskjelligt sindede. Af 328 Vælgere mødte der kun 65 (det strenge Veir havde dog selvfølgelig sin Skyld i, at der ikke var mødt Flere). Valgte bleve: Husmand, Snedker J.L.-Lauritsen, Røile Mark. 58 St., Hus-mand Jørgen Jensen, Strib Mark, 48 St., Gaardmand Hans Andersen i Staurby, 37 St. Gaardmand Søren Nielsen, Veilby Mark, 33 St., og Boelsmand Jørgen Hansen i Kustrup, 31 St. Derefter havde: Gaardmand Hans Pedersen, Lerbjerggaard 29 St. Gaardmand Th.Jensen i Kustrup 20 St., Gaardmand Ole Olsen, Staurby Mark, 16 St. Fisker Hans Pedersen, Røile Mose 14 St. Gaardmand Jakob H.Christensen i Kustrup 13 St., Gaardmand Peder Olsen i Staurby, 10 St., og Bager R. Sørensen i Strib 9 St., Resten spredt.

     Middelfart Avis
        den 17de November 1882.
Bekjendtgjørelse
Auktioni Kustrup Mølle
over Kreaturer, Inventarium m.m.
Onsdagen den 29de ds.
, Formiddag Kl. 9, lader Møller Chr. Hansen paa Grund af Eiendomssalg og Bortreise afholde offenlig Auktion i Kustrup Mølle over tre Heste, otte Køer, en Kvie, en Kalv, fire Faar, sex Svin, en Arbeids-jedervogn, fire Vogne, hvoraf tre med Jernaxler, en Malkevogn, tre Hjulbøre, en Tærskemaskine med Hestegang, en Hakkelsesmaskine, en Kaste-maskine, tre Kjærner, Mælkebøtter, Vinfade, Øltønder, en Decimalvægt, en 20-Lispunds Bismer, Huggehustøi, Spænder, Bjælker, Lægter, Møllebuer, Gavntræ, fem Sæt Seletøi, et Par Kjøredækkener, Hestedækkener, tre Pl-ve, to danske, en svensk og en engelsk Harve, en Tromle, fem Cementtruge, et Jerntrug, et Klædeskab, to Stueuhre, Borde, Stole m.m.m.
  Salget af Kreaturer begynder Kl. 12
             Vends Herredskontor,
den 15de November 1882     J.Holm.

          Middelfart Avis
                den 10de November 1882.
- Under Stormen Søndag Nat havde Dampfærgen fra Frederits til Strib en meget besværlig Overfart; Stormen og Søen tvang Færgen, ifølge "Dgt.", til at gaa et godt Stykke ned mod Middelfart, forinden det kunde holde ind mod Strib; under disse Forhold tog Overfarten længere Tid end sædvanligt, men det lykkedes dog at naa Forbindelse med det fyenske Hurtigtog.

         

                 Middelfart Avis
                     den 3die Oktober 1882.
          
                En Begjæring.
   Undertegnede Peder Hansens Enke af Røile Skov, 57 Aar gl., der har et jordløst Hus har, efter en ved Lynbrand foraarsaget Ildebrand ved Indbo Forsikringens skjødes-løse Beregning (ved Omsættelse fra Daler til Kroner, hvorved Tøjet ikke blev forsikret) paadraget sig en Gjæld af 450 Kr., der nu ere opsagte og hvoraf jeg ikke kan svare Renterne.
    Den høiærværdige Geistlighed og nogle ædle Gaardmænd af Veilby Sogn have skjænket 40 Kr - Det forundes mig, at der maa begjæres og indsamles til mig trindtomkring. Jeg vil derfor bede Enhver, som har Evne og Villie, at skjænke Bidrag og hjælpe, og jeg vover at bede Sogne-fogeder og Lægdsmænd have den Godhed at begjære og indsamle saasnart som muligt.
     Gud elsker en glad Giver !   
Det er saligt at oprette Enkers Sager, og hvad somhelst de gjøre imod hans mindste Søstre, det have de gjort imod Herren selv.
     Adressekontoret er villigt til at modtage Bidrag.
    Velvillige Gaver modtages ogsaa gjerne af Peder Hansens Enke i Røileskov.                      

 

      Middelfart Avis
        den 20de December 1882.
            Bekjendtgjørelse
      Høkerhandel i Veilby Skov
begyndes af Undertegnede Onsdag den 20de ds. i Forbindelse med en Fragtkjørsel to Gange ugentlig til Middelfart.
        Raaskifte ved Veilby Skov,
              den 15de December 1882.
                    Peder Jørgen Nielsen.
 

 

  Middelfart Avis
            den 7de December 1882.
 -  Deltagelsen i Sogneraadsvalget i Veilby Skole i Mandags var kun ringe, naar der tages Hensyn til den Bevægelse, der synes at være gaaet forud; Afstemningen viste, som det var at vente, at Vælgerne vare forskjelligt sindede. Af 328 Vælgere mødte der kun 65 (det strenge Veir havde dog selvfølgelig sin Skyld i, at der ikke var mødt Flere). Valgte bleve: Husmand, Snedker J.L.Laurit-sen, Røile Mark. 58 St., Husmand Jørgen Jensen, Strib Mark, 48 St., Gaardmand Hans Andersen i Staurby, 37 St. Gaardmand Søren Nielsen, Veilby Mark, 33 St., og Boelsmand Jørgen Hansen i Kustrup, 31 St. Derefter havde: Gaardmand Hans Pedersen, Lerbjerggaard 29 St. Gaardmand Th.Jensen i Kustrup 20 St., Gaardmand Ole Olsen, Staurby Mark, 16 St. Fisker Hans Pedersen, Røile Mose 14 St. Gaardmand Jakob H.Christensen i Kustrup 13 St., Gaardmand Peder Olsen i Staurby, 10 St., og Bager R.Sørensen i Strib 9 St., Resten spredt. (Hver vælger stemmer på de 5 personer de ønsker valgt..)

Middelfart Avis
den 25de November 1882.
Indsendt
Til Sogneraadsvalget i Veilby Skole den 4de December henledes Vælgernes Opmærksomhed paa følgende Mænd:
   Gaardfæster O.Olsen,
                      Staurby Mark;
   Husmand og Fisker
      Jørgen Jensen, Strib Mark;
   Husmand og Snedker
        Johan Lauesen, Røile Skov;
    Gaardmand Søren Nielsen,
                  Veilby Englyst;
    Gaardmand
         Jakob Hansen Christensen,
                                  Kustrup.

         

           Middelfart Avis
      
         
den 6te Januar 1883.
   Formedelst jeg ikke har Evne at svare N.Jørgensen af 13de December. Jeg har Papirer, som kan forsvarer mig. Jeg vil overlade det i Guds Haand. Saa beder jeg enhver velvilligt og godhedsfuld Giver at modtage mim hjertelige Tak. Gud velsigne og glæde dem! Jeg ved ikke, om jeg beholder Huset, da jeg ikke kan skaffe Pengene, jeg skylder, og Ingen vil laane mig dem, da jeg ikke kan svare Renterne.
    Dersom der skulde være Nogen, der vil skjænke mig en lille Nytaarsgave, kan det tilsendes mig og modtages med Glæde.                
   Ydmygeligst  Peder Hansens Enke,
  Røileskov.

 

Middelfart Avis
 den 19de Februar 1883.
- I den nærmeste Fremtid vilde de nuværende Dampfærger mellem Strib og Frederits blive erstat-tede af større Færger og derefter blive anbragte paa andre Steder, den ene ved Masnedsund - og den anden ved Odde-sundsoverfarten. Den før-ste af de ny Færger ven-tes færdig i Mai Maaned.

 

      Middelfart Avis
           
den 24de Februar 1883.
- Et Forsamlingshus vil saasnart Foraarsveiret tillader det blive paabegyndt i Veilby Sogn, hvor Venner af den indre Mission allerede i nogen Tid have virket derfor og havt det Held at samle frivillige Bidrag henved 2000 Kr., foruden at der paa anden Maade er ydet Sagen Støtte. Missionshuset vil komme til at ligge paa Gaardeier Jørgen Jørgensens Mark ("Veilby Lundbjerggaard"), og meget nær derved vil der blive opført en Bolig for en Familie, og hvor saavidt vides Missionær Jacob Jensen fra Taulov vil komme til at bo med sin Hustru, som vil lede Søndagsskolen for Børn.

         

Middelfart Avis
   den 24de Februar 1883.
- Da der som forleden omtalt, iaar skal bygges et Fyr ved Strib, men det efter Bestemmelsen ikke skal anbringes paa Odden, agte flere Sømænd i Frederits at indgive et Andragende til Ministeriet om at faa Fyret anbragt paa Odden. Nævnte Andragende vil, ifølge "Fred. Dagbl" i de nærmeste Dage blive forelagte Skibsførere, Styrmænd og Fiskere i Frederits til Underskrift og det vil blive sendt til Nabobyerne ligeledes til Underskrift.

 

            Middelfart Avis
                        den 29de Marts 1883.
- Bestyrelsen af de fyenske Jernveie har iflg. "Fs.Morgenav." i denne Tid indført en forbedring i Driften, som vi ikke kan andet end anerkjende, idet de gjennemgaaende Persontog nu ere blevne forsynede med Vacumbremser, ved Hjælp af hvilke Lokomotivførerne ved en simpel Manipulation ere blevne satte istand til at standse Togene med meget kort Varsel selv om de ere i stærk Fart. Vacumbremserne bringes til at virke ved Damp, og ere Vognene i disse Tog forsynede med Vaccumsledning, saa at Lokomotivføreren ikke alene nu formaar at bremse selve Maskinen, men ogsaa kan betjene Togets øvrige Bremser .... Enhver vil kunne indse hvormeget der ved denne Foranstaltning er vundet med hensyn til Sikkerheden ved Togets Fremførsel, ligesom ogsaa især om Natten i høj Grad generende Brug af Dampfløjten nu kan indskrænkes meget betydelig, da Lokomotivførerne ikke behøve at give Signal til de Bremse betjenende Tog-Funktionærer.

 

       Middelfart Avis
                den 16de Mai 1883.
- I Løbet af denne Uge ventes hertil den ene af de to ny Dampfærger, der fremtidig skulle vedligeholde Forbindelsen mellem Strib og Frederits; den anden vil først komme senere. De bygges begge paa Værksted i Elbing (i Preussen), hvor en af de nuværende Dampfærger er bygget og skulle være noget længere, men kun med et Jernveispor paa Dækket.

 

        Middelfart Avis
                  den 25de Mai 1883.
- Her i Beltet fandtes forleden ved Kysten under Staurby Strand en Halvpotsflaske, hvori fandtes en Seddel med følgende Paaskrift:
       "3die Mai Skonnerten "Elise" Samsøe synkefærdig Tilstand. H.Hansen Matros."

 

            Middelfart Avis
                    den 26de Mai 1883.
- Som tidligere meddelt blev der for kort Tid siden fra et større Antal Skibsførere, Fiskere og Styrmænd ved Lillebelt indgivet til Ministeriet et Andragende om, at det for Strib bestemte Fyr, maatte blive bygget paa Stribs Odde og ikke Øst for Færgegaarden. Ministeriet har af flere Grunde ikke kunnet opfylde dette Ønske. Det har nemlig været Hensigten at veilede Søfarende ved Indseilingen i Beltet nordfra og en Hjælp til at undgaa Treldenæs og Frederits Skandseodde. Stribs Odde kan nemlig ikke anses farligere en Lyngsodde og Hindsgavls Odde, men her haves, efter Ministeriets Formening Veiledning ved Frederits og Middelfart Havnefyr. Et Fyr paa Stribs Odde havde endelig maatte være betydelig større og krævet større Udgifter til Pasning osv. Endvidere fremhæves det, at den for Fyret bestemte Plads allerede var kjøbt, da Andragenet indkom til Ministeriet.
  

 

  Middelfart Avis
        den 1ste Juni 1883.
- Den ene af de ny Dampfærger til Togene mellem Strib-Frederits ankom igaar. Den er som tidligere Omtalt, noget længere end de tidligere Færger, men ellers af samme Form.

 

       Middelfart Avis
                  den 22de Juni 1883.

-
Fra Strib meddeles os, at Arbeidet ved Opførelsen af det ny Fyrtaarn dersteds nu er skredet saa vidt frem, at Fyret kan ventes tændt i Efteraaret. Det omtr 20 Fod høie Fyr skal anbringes i et Jernstativ med Beton Underlag, der ligger saa høit lidt Øst for Færgegaarden, at selve Fyret er hævet omtr. 50 Fod over Havet.

   

  Middelfart Avis
       den 13de Juni 1883.
- Den ny Dampfærge "Hjal-mar" har nu overtaget Over-farten mellem Strib -Freerits.
- Dampfærgen "Lillebelt", Kapitain Jespersen, afseliede i Lørdags til Oddesund.

         Middelfart Avis
              
den 23de Juni 1883.
- Priser for Faar, Svin og Søer, som i denne Uge ere leverede ved Strib Station have været: For Faar og Lam 23 Kr.; bedste svære Svin(veiede mindst 250 Pd.) 31 Kr. Mellemsvin - Kr. Svin fra 150 - 200 Pd. 29 Kr. Søer 23 Kr. Alt pr. 100 Pd.

     

          Middelfart Avis
                      den 28de Juni 1883.
- Beklædningen af det ny Fyr ved Strib er nu paabegyndt med 3/16 Tons Jernplader, der nittes sammen paa Stedet. Fyret kommer til at vende lige mod Øst ud mod Kattegat og vil i den Høide, det er anbragt, kunne ses flere Mil tilsøes. I det underste Rum bliver Plads for Natten til Fyrpasseren og lige over Døren en Aabning for Fyr-Lampen. Selve Taarnet, der er 18 Fod høit, skal dækkes med et Zinklag. Arbeidet udføres af Maskinbygger Hellerung, Kjøbenhavn.

 

            Middelfart Avis
                        den 3die Juli 1883.
- Den ene af de ny Dampfærger til Lillebælt er som tidligere meddelt, kommen hertil for kort Siden. Den ligger i Strib Havn, dels for at modtage mindre Ændringer og Tilpasninger til Broklapperne, dels for at males, forsynes med Ringe til Fastsurring af Vognene osv. Færgen er døbt "Hjalmar" og gjør Indtrykket af at være af solid Bygning; den er noget længere end de tidligere Færger, men Formen i Stævnen er spidsere og smukkere end de andre. Kahytterne ere virkelig smukke Rum. I 1ste Kahyt betrukne med rødt Fløil og forsynede med saa mange Bekvemmeligheder, at man skulde tro Færgen var bestemt for lange Reiser. Der er ikke, som i de ældre Færger, Kakkelovne i Kahytterne; Varmen sker ved Damp gjennem Rørledninger, som staar i Forbindelse med Dampkjedlen. "Hjalmar" ventes at kunne tages i Brug sidst i denne eller først i næste Uge. ...
       

 

     Middelfart Avis
          den 12te Juli 1883.
- Den ene af de ny Dampfærger paa Lillebelt, nemlig den sidst ankomne "Ingeborg", vil rimeligvis fra imorgen eller iovermorgen blive sat igang mellem Strib -Frederits "Ingeborg" er nemlig bleven leveret fuld færdig fra Værkstedet i Elbing, "Hjalmar" blev i Tirsdags prøvet ved Broklappen i Frederits og er nu ogsaa saavidt færdig, at den kan tages i Brug en af de første Dage. Den ældre Færge " Fredericia" skal strax efter at "Ingeborg" er sat igang afgaa til Kjøbenhavn for at efterses og renses.

          Middelfart Avis
                      den 23de Juli 1883.
- Fyret paa Strib er nu færdigt, men det vil dog ifølge "Natt." ikke blive tændt, førend Fyret paa Æbelø er fuldført, saa at de to Fyr kunne tændes samtidig.

     

             Middelfart Avis
                 
den 23de August 1883.
        
Bekjendtgjørelse for Søfarende
                                  
  Nr. 6
Æbelø Fyr. - Indseilingen til Lillebelt Nord fra. I Henhold til Bekjendtgjørelse for Søfarende Nr. 2 21de Maj d.A. vil der den 6te September d.A. paa Æbeløens N.V. Pynt blive tændt et Lindsefyr af .....
                              Strib Fyr - Fyen N.V.
Overensstemmende med tidligere omtalte Bekjendt-gjørelse, vil der, ligeledes den 6te September d.A.   450 Alen Øst for Strib Færgegaard fra et der opført 19 Fod høit, rundt Fyrhus, blive vist et fast, hvidt Speilfyr af 3die
Orden, der vil være synligt fra 6 Favne Kurven østenom Revet ved Treldenæs i en Vinket af 180 østover eller mellem n. 580 Ø og N 760 Flammens Høide over daglig Vandstand: 50 Fod. Fyrets Synsvidde omtr. 12 Kvartmill. Beliggenhed: 550 32' 35" N. Br. 90 45' 50" Lgd. Ø.f. 61 W. Misvisning i nordre Indgang til Lillebelt 130 V.
         Marineministeriet, Kjøbenhavn,
                   den 23de August 1883

      N.F.Ravn
                            C.Normann. 
   
(
se også: 15 dec. 1881- 24 febr.,26 maj, 22 juni, 28 juni
                    og 23 juli 1883)
     læs  
om Stribs fyrtårne iøvrigt

 

                   Middelfart Avis
                         
den 24de Oktober 1883.
- I Lørdags kunde Dampfærgen ikke udføre Forbindelsen mellem Strib og Frederits, idet Vandstanden i Stribs Færgehavn var saa lav, at Dampfærgen ikke kunde kobles sammen med Broklappen for at afsætte og modtage Jernveivogne, hvilket ikke er en Sjældenhed under Lavvande enten ved den jyske eller fynske Kyst. - Overfarten maatte besørges ved den i Strib liggende Reservedamper.

 

                 Middelfart Avis
                        
den 8de November 1883.
- Provst Fønss i Veilby, som den 6te Septbr. kunde feire sit 50-aarige Jubilæum som Præst, fylder i dag sit 76de Aar.

 

                   Middelfart Avis
                               den 24de November 1883.
- Dampfærgen "Hjalmar" har, iflg. "Nyb.Dagbl", i Lørdags paa Veien fra Frederits til Strib havt det ikke ubetydelige Uheld, at dens Roer knækkede. Det skete samtidig endel anden Skade paa Dækket, men heldigvis kom Ingen tilskade. "Hjalmar", der nylig har været i Kjøbenhavn for at efterses, blev lagt ind i Strib Havn for at istandsættes.

     

               Middelfart Avis
                   
den 10de December 1883.
            Bekjendtgjørelse
 
Danske Statsbaner i Jylland og Fyn.
Opførelse af en Retiradebygning
og Forandring af Pavillonen paa Strib Station udbydes herved i Entreprise i henhold til Konditioner og Tegninger, der ligger til Eftersyn paa Middelfart Station og Undertegnedes Kontor, hvor skriftlige Tilbud modtages inden den 18de d. M.
     Frederits, den 8de Decbr. 1883.
           F. Le Marie.                         Baneingeniør

 

               Middelfart Avis
                   
den 8de December 1883.
- Under Høivandet Natten mellem Tirsdag og Onsdag kunde Dampfærgen ved Strib ikke løbe; Post og Reisende maatte føres over med Reservedampskibet - Dampfærgen "Hjalmar" der har knækket sit Roer, maa, ifølge fl. Bl. Til Kjøbenhavn for at faa Skaden udbedret.
- I Flaskens Bugt stod Vandet (f.Ex. Ved Stutterigaarden) Onsdag og Torsdag høiere end ved Stormfloden 1872.