Store og små begivenheder      
      i Vejlby sogn
             

 ifølge de lokale aviser   fra år 1870 til 1875
 

      Middelfart Avis
            den 20de Januar 1870.
- Fra 1ste. November f.A. er der saaledes oprettet en Syge- og Hjælpeforening for Veilby Sogn med det Formaal at sikre dem af Foreningens Medlemmer, som ved Sygdom hindres i at arbeide og fortjene det fornødne, en fast ugentlig Pengehjælp saalænge Sygdommen varer, og iøvrigt saavidt muligt at støtte trængende Medlemmer eller deres Efterladte ...

 

    Middelfart Avis
          den 25de Januar 1870.
De jydsk-fyenske Jernbaner
Det bringes herved til almindelig Kundskab, at der saafremt Isgang i Lille Belt maatte forhindre den ordinære Overfart og nødvendig-gjøre Transport i Baade, herfor af Passagerer vil være at erlægge en Tillægsbetaling af 40 Sk. Pro persona.

Aarhus, den 18de Januar 1870.

 

       Middelfart Avis
                den 27de Januar 1870.
- Indenrigsministeren har, som igaar omtalt, i Tirsdags forelagt Folkethinget: Forslag til Lov om Tilveiebringelse af en Dampfærgeforbin-delse mellem Frederits- Strib ... Lovforslaget tilsigter ved Hjælp af Dampfærge at tilveiebringe en saadan Forbindelse mellem Frederits og Strib Stationer, at Jernveisvogne kunne føres over Lille Belt fra den ene af disse Stationer til den anden uden Standsning. I dette Øiemed skal der ved Strib Station og vest for Frederits Handelshavn anlægges Havne for Dampfærger.

om syge & hjælpefor.

       

         Middelfart Avis
                  den 9de Februar 1870.
- Istilstanden her i Beltet har ikke forandret sig synderligt siden igaar. Middelfart Skibsbro er fuldkommen isfri, idet den vedholdende nordlige Strøm føre Drivisen ned imod Frederits hvor den igaar var til stor Hinder for Dampskibet, som brugte over 2 Timer for at gaa frem og tilbage med Hurtigtogene. Toget vestfra kom derved over en Time for sent igaar Eftermiddags. Iaftes gik der intet Dampskib mellem Frederits og Strib. Det ene af Dampskibene i Jernveiens Tjeneste ("Lille Belt") ligger siden igaar Morges i Middelfart Havn for at være tilrede, naar Dampskibene maa stoppe mellem Frederits og Strib. Mellem Middelfart - Snoghøj er Overfarten som sædvanlig; iforgaars førtes flere Heste-transporter over Beltet og igaar Efter-middags var der Forbindelse med Baad. Efter hvad vi have erfaret vil man i dag forsøgsvis lade Overfarten mellem Strib - Frederits ske ved Baade, hvortil et stort Antal af Egnens Fiskere ere antaget mod et vederlag af 1 Rd. For hver Dag de benyttes. Nord for Frederits ligger Isen fast og udfor Frederits Havn og Vest for samme samler Isen sig.

 

   Middelfart Avis
        den 1te Februar 1870.
Dampskibet mellem Strib - Frede-rits har med sin dygtige Fører Kapitain Jespersen endnu igaar overvundet de Vanseligheder, som Isen medfører; igaar Efter-middag medgik dog selvfølgelig længere Tid til at overføre Hurtigtogene og Toget fra Strib østefter kom herved igjen omtr. En Time senere tildels paa Grund af, at Dampskibet paa Grund af Isen paa denne Side Strib Odde maatte søge til den østlige Bro. -

 

    Middelfart Avis
       den 24de Februar 1870.
Paa Stribs Gjæstgivergaard
som er forpagtet af Under-tegnede, findes Sengeleilighed for 20 reisende, hvilket herved bekjendtgjøres til Efterretning for de Reisende, som fortiden maa overnatte paa Strib fordi Dampskibet ikke seiler om Aftenen.   
                        L.Poulsen.

     Middelfart Avis
           den 19de Februar 1870.
..... paa Grund af Isen af og til maa søge den østlige Bro ved Strib, hvorved Omladningen sinkes noget. Tæt Øst for Strib ligger Isen fast og har flere Dage været god for Fodgængere lige til Frederits (kastelspynten).

   Middelfart Avis
        den 26de Februar 1870.
Stribsbugten er fuld af Is og Dampskibsbroen udfor Baneg-aarden er helt tilpakket, – hvorfor Dampskibet fremdeles maa lægge til ved den østlige Bro, der heldigvis i Sommer har modtaget en ikke ubetydelig Tilbygning, som nu viser sig tilpas for Dampskibet.

 
         

                Middelfart Avis
                               28de Februar 1870
- I Lørdags og Igaar har Frosten ikke været stærk. Isen i Beltet har der, især i Lørdags, været endel Drivis, som selvfølgelig forsinkede Dampskibet mellem Strib -Frederits , hvor Isen med Strøm nordefter og sydlig Vind pakkede sig sammen. Natten mellem Fredag og Lørdag var Strømmen sydefter og medførte store Isflager, af hvilke en berørte den yderste Del af Middelfart Skibsbro, hvorved et Par 10 Tom's Pæle, der stode uden Støtte, bleve knækkede, uden dog at gjøre nogensomhelst anden Skade. Derimod er der samme Nat sket betydelig Skade ved Strib, idet hele den forleden omtalte ny Tilbygning til den østlige Bro, er fuldstændig ødelagt. Broen hvilede paa 40 nedrammede pommerske Bjælker, som alle ere knækkede og hele den ny Bro ligger nu dels i Strandkanten, dels oppe i Land. Da den anden Bro ved Strib er fuldpakket med Is, er det selvfølgelig ikke den bedste Leilighed for Dampskibet at lægge til ved den ramponerede Bro. Den ældste Del af Broen, der bestaaer af Egepæle og Sten, er bleven staaende, men da Isen har skruet sig op i en Høide af 4-5 Alen tæt øst for den, saa er den næppe uden Fare for at gaa samme Vej, dersom Strøm og Høivande forene sig. Det maa betragtes som et Held, at Vandstanden var lav, ellers vilde der utvivlsomt have sket større Skade. Man vil vel snart sande, at Stribs Odde er uheldig for Havneanlæg.

- I Lørdags Aftes fik vi her Post for tre Dage fra Sjælland. En stor Del Reisende (omtr. 30) maatte, da der ingen Overfart kunde ske fra Strib til Frederits , overnatte paa Strib , dels paa Gjæstgivergaarden, dels i Ventesalene paa Banegaarden. Det er aldeles uforklarligt, at Jernveisbestyrelsen ikke offentliggjør, at Dampskibet ikke seiler over om Aftenen. Som man vil se nedenfor x sælges der Returbiletter, som siden erklæres ugyldige, hvilket forekommer os aldeles uforsvarligt. x) omtalen er ikke funden.

 

           Middelfart Avis
                     den 2den Mai 1870.
- Ved Drængravning har Hmd. Niels Jørgensen Røilemose i dette Foraar funden to snoede Ringe af Bronce (Haarringe). Hver af dem veide 26 Lod og skjøndt de begge vare brudte har Museet for nordiske Oldsager, hvortil Sognefoged Niels Jørgensen i Veilby Munkgaard indsendte dem, udbetalt Findeløn 2 Rd.

 

           Middelfart Avis
                   den 24de August 1870.
Bekjendtgjørelse

                            Amme
   
En Pige med sund og god Die søger Plads som Amme strax.
       Jodemoder M.Andersen, Røilemark
                      ved Middelfart anviser.

 

           Middelfart Avis
                 den 29de September 1870.
- Den ridende Politiassistent i Vends Herred har iforgaars paagreben en ung Tjenestekarl, som i Søndags, medens hans tidligere Husbond og Madmoder i Veilby Sogn var i Kirke, havde frastjaalet dem 2 Skæpper Hvede, som han derefter solgte her i Byen. Han havde gjemt den tomme Sæk med Mandens Navn etsteds her i Nærheden og herved blev Politiassistent Bosse ledet paa det Spor, der medførte Tyvens Paagribelse.

     

   Middelfart Avis
       den 5te Oktober 1870.
Bekjendtgjørelse
 
De Møllere, som ville paatage sig at formale Korn til Fattiganstalten "Fælleshaab" paa Kustrup Mark, og de som ville paatage sig Pløining m.m. af Jordlodden, anmodes om at give skriftlige 
   Tilbud, som indtil den 10de ds. Modtages paa Anstalten hvor Konditionerne erfares.
   Roerslev Mark,
    den 1ste Oktober 1870.
       Paa Bestyrelsens Vegne.
                           Hans Nielsen.
 

 

    Middelfart Avis
          den 6te Oktober 1870.
Kjøreplan for Fyens Jernvei
Fra Nyborg til Middelfart og Strib
fra Nyborg
Kl. 3.50 7 11.30 4.25
......
Fra Odense
4.50 - 8.6 - 12.15 - 5.47
- Middelfart 6.27 - 9.59 - 1.28 - 7.53
i Strib 6.35 - 10.5 1. - 3-5 8
Dampskibet fra Strib til Frederits: Fmd. Kl. 6.50 og 10.20 Eftm. Kl. 1.45  - 8.15
Dampskibet fra Frederits til Strib: Fmd.
Kl. 6.20 og 11.15 Eftm. Kl. 2.35 og 9.5
Fra Strib til Middelfart og Nyborg:
fra Strib  
7.10  - 11.45 - 3   -   9.45
- Middelfart 7.22  - 11.56 - 3.7 -   9.52
i Nyborg    10.10 -   2.30 - 5.5 - 12.30
 

 

      Middelfart Avis
            den 7de November 1870.
Kjørsel
.
Til den ny Dampskibsbro ved Strib ønskes strax tilført endel store Sten. Vognmænd, som ville paatage sig en saadan Leverance, behage at opgive Prisen for hver Kubikfavn Sten, leveret paa Strib,
               til P.A.Freund  paa Strib .

      
  den 22de November 1870.
- Ved den i Torsdags i Aarhus afholdte skriftlige Licitation over Anlægget af en Dampfærge-Havn ved Strib bleve ifølge „Rd.A." Arkitekt Hansen og Kjøbmand M.R.Bjerring af Randers Lavestbydende med 70.000 Rd. hvilket Bud er indsendt til Ministeriets Stadfæstelse; Arbeidet, der vil blive paabegyndt snarrest muligt, skal være fuldført til 1ste September 1871.

         

                Middelfart Avis
                              den 31te Januar 1871.
 -  I Nærheden af Middelfart døde i Fredags en Veteran fra Krigene i Aarhundredets Begyndelse, nemlig Fæstehusmand Peder Poulsen, født i December Maaned 1777 og altsaa nu over 93 Aar gammel. I Aaret 1801 var han som Soldat i Kjøbenhavn og gjorde under Englændernes Angreb Tjeneste paa »Strickers Batteri« paa Amager. - Han levede hele sit Liv i smaa Kaar, senest i en meget lang Aarrække i Røile - Taarup (Veilby Sogn) som Fæster af et Hus med en temmelig stor Have, men han har desuagtet ved sin store Arbeidsomhed altid været istand til at erhverve sig et tarveligt Udkomme.

 

5Læs om isbådstransport m.v. vinteren 1871

                  Middelfart Avis
                               den 11te Februar 1871.
Der bringes en lang liste over bidragyeder til de franske soldater, der deltog i "den fransk tyske krig" 1870-71, her i uddrag:
     Gmd. Lars Andersen i Kauslunde et par underbenklæder, 2 par Vanter og et par Muffediser; Gmd. Peder Nielsen i Skrillinge 2 par Strømper og 8 Mk.; Gmd. Niels Olsen i Staurby 3 par Sokker; Karen Christiansen i Staurby et par Sokker; unge Jørgen Hansen i Røile 2 par Sokker; fra de ærede Beboere paa Strib 8 par Sokker, 2 par vanter, et par uldne Benklæder, 3 par Muffediser, 2 Mavebælter, 4 Skjorter og en Lærredsvest; Frøken Faaborg paa Strib et strikket Shavl og et par Sokker; fra en paa Strib afholdt Basar 31 Rd. 15 Sk. - Bidrag modtages fremdeles. Ida Holm - Margrete Leth.
               

 

          Middelfart Avis
                     den 15de April 1871
- Fisker Jens Sørensen af Strib har anholdt Amtsraadet om Fritagelse for at modtage Valg som Medlem af Veilby Sogneraad, da han ikke kan afse den til at udføre et Sogneraads-medlems Forretninger fornødne Tid. - Sogne-raadet har ikke villet fritage ham for at modtage Valget, da det er af Vigtighed at et Medlem af Sogneraadet er bosiddende i eller ved Strib, og da han er en efter sin Stilling velstaaende Mand. - Som følge heraf kunde Amtsraadet ikke tiltræde Andragerens Begæring.             

     

       Middelfart Avis        
                    den 11te Juli 1871
 Tilsalgs er en 2-hjulet Velocipede,
meget letgaaende og saa god som ny. den tilbagelægger 1 Mill i 25 Minutter med megen Lethed. Lysthavende bedes henvende sig til Møllersvend P.Hansen, Kustrup Mølle.

     Middelfart Avis
               den 6te Juli 1871
- Efter Indstilling af Vends Herredskontor meddeltes Bemyn-digelse til under Strib Havne-arbeider at anvende 10 Rd. maa-ndelig til overordentlig Polititilsyn.

   Middelfart Avis
         den 9de August 1871
- Brevsamlingsstedet i Strib er bleven sat i Forbindelse med Frederits foruden som hidtil med Middelfart og det fyenske Jern-veispostkontor.

     

      Middelfart Avis
               den 17de Juli 1871
- Veilby Sogneraad har i Anledning af forskjellige dels udførte, dels fore-staaende Ombygningsarbeider med Hensyn til Kommunens Bygninger - navnlig Skolerne - anholdt hos Amts-raadet om Tilladelse til at optage et Laan paa 2000 Rd., imod at det afbetales i Løbet af 10 Aar med 1/10 aarlig - Bemyn-digelse hertil er meddelt, dog at Renten ikke overstiger 5 pCt.

 

     Middelfart Avis
              den 31te Juli 1871
- Efter Forlydende er Dampskibs-kapitain Jespersen fortiden i Eng-land for at træffe Anstalter til Modtagelsen af den der bestilte Dampfærge til Lille Bælt. Hvorledes Havneanlægene ved Strib og Frederits skulle blive færdige til den i Betingelserne fastsatte Tid [Septem-ber d.A.] kunne vi ikke indse, thi der synes endnu at være saare bety-delige Arbeider tilbage.

 

      Middelfart Avis
             den 3die August 1871
- Det her hjemmehørende Dampskib "Lille Belt" Kapitain Hansen, der hidtil har været i Jernveibestyrelsens Tje-neste til Seilads mellem Strib-Frederits, skal ved Vendsysseljern-veiens Aabning overtage Befordrin-gen af Reisende og Gods mellem Aalborg-Nørresundby.... Forbindels-en mellem Strib - Frederits ske nu med Dampskibet "Niord" og "Gerda".

         

     Middelfart Avis
          den 17de August 1871
- Ved den i Veilby Sogn den 15de Juli foretagne Kreaturtælling var Udfaldet saaledes:
496 Heste deriblandt 3 Hingste, 1586 Stkr. Hornkvæg [14 Tyre], 2281 Faar og Lam [88 Væddere], 698 Svin [2 Orner],
I Aaret 1870: (fødtes) 41 Føl, 786 Kalve, 1289 Lam, og 600 Grise. Den 15 de Juli d.A. var Antallet af Bistager 179.

Størrelsen af besaaede Arealer samt Udsæden i Sognet var saaledes:
 
     Det i Efteraaret 1870
          og i Foraaret 1871 do
                    besaaede Areal

 

Sæde
Arter
       Tdr.Land Skp.-  Tdr. Skp.

Hvede         275    6 ¼     213    5 ¾
Rug             586    7         505    6 ¼
Byg            1118      ¼    1031    1
Havre          880    3        908     4 ½
Boghvede     36     4         13     5 ¾
Ærter           136     1 ¾    136     2 ¾
Vikker             4     1            4     4 ¾
Blandsæd
t.modenhed 287    1½      289     7
t.Grøntfoder   38    6 ¾       42     5
Kartofler         95    4          92     4
Runkelroer      2     7 ¼         -      -
Gulerødder      9     -             -      -
Cikorierod.       -     1/20      -       -
 

 

Andre      Tdr. L Skp.  do do    -
Rodfrugter   3      2       -     -
Raps          31      -       -     -
Hør            33      6      35    1
Hamp           -       -         -    -
Humle          6     3 3/8   -    -
Kommen       -      7 ½     -    -
Tobak      206     1 ½     -     -
Kløver og
Græsfrø    825      5    -        11.157 Pd.

Af Agermk. henligger Sommeren 1871:
Til Afgræsning f. Husdyr 1304 3/8 Tdr.L.
til Høslet af Kløver og Græsfrø 399 ¼ -
til Avl af do                                 67 ¾
i ren Brak                                 558 -
til halv Brak                              156 ½ -
som Eng henligger                   389 ½ -
Af Fælleder og Overdrev
benyttes til Afgræsning              78  3/8 -

         

      Middelfart Avis
            den 26de August 1871
            Bekjendtgjørelse
Al Nøddeplukken af Uvedkommende i Veilby Bylaugs Skove forbydes.
        Paa Veilby Bylaugs Vegne:

      Søren Nielsen     Claus Hansen
              Veilby            Brogaard

 

        Middelfart Avis
                den 31te August 1871
- Fra Staurby lyder stærke Klager over det Uvæsen, som Smaaflokke af Drenge heraf Byen (Middelfart ) udøver, idet disse, givende sig Skin af at samle Ax, gaa omkring og tigge samt, naar Leilighed gives, plyndre Æbletræerne, slaa Kreaturerne løse paa Marken osv.

 

   Middelfart Avis
     den 25de September 1871
- Den for Dampfærgen bestemte Havn ved Frederits der ligger Syd for Byens Havn er i Lørdags tagen i Brug, idet Dampskibene til og fra Strib nu løbe ind i denne Havn.

         

     Middelfart Avis
          den 30te Oktober 1871
- Liget af den ved Veilby i Tirsdags fundne hængte Mandsperson er nu oplyst at være Bager, tidligere Former Jørgen Randbøl fra Frederits. Da den Afdøde i Mandags Aftes forlod sit Hjem, var han, efter hans Kones Formening, i Besiddelse af omtr. 40 Rd., men da han samme Aften kom til Strib eiede han kun nogle faa Mark. Natten tilbragte han, efter Forlydende, paa Gjæstegiver-gaarden paa Strib, uden dog at gaa i Seng og han har saaledes benyttet Morgenstunden til at udføre Selvmordet.

 

   Middelfart Avis
     den 29de December 1871
- Bestyrelsen for Veilby og Asperup Roerslev Kommuners Fattiganstalt har anholdt om, at Omkostninger ved den efter forsøgt Mord og Selvmord paa Fattiganstalten indlagte Skræd-der Mogens Poulsens Kur og Pleie fra 11te til 26de Juli 1871. Maa blive erstattet af Amtsrep-artitionsfonden med 32 Rd. 47 Sk. - Efter Omstændighederne bevilges 25 Rd.

 

       Middelfart Avis
            den 14de September 1871
- Den til Forbindelsen mellem Strib S Frederits bestemte Dampfærge, som bygges i Newkastle, ventes hertil i Slutningen af denne Maaned. Om den samtidig kan tages i Brug, beror paa, om Havnen ved Strib bliver færdig til den Tid; thi uagtet den kontraktmæssige og under en daglig Bøde af 100 Rd. skulde afleveres færdig til 1ste. September, saa er der dog ikke saa lidet Arbeide tilbage i Henseende til Opmudring. Havnen ved Frederits er derimod saavidt færdig, at den kan benyttes.

         

 

                  Middelfart Avis
                        den 29de December 1871
 Herredsfogeden for Vends Herred har hos Amtsraadet anholdt om, at der maa blive bevilget 100 Rd. aarlig til Tilveibringelse af et stadigt Polititilsyn ved Strib og indstiller i saa Fald, at Sogneraadsmedlem, Fisker Jens Sørensen, der under Havnearbeiderne har udøvet et saadant Tilsyn og vist sig skikket til denne Virksomhed, ansættes som Politibetjent paa Strib med Forbehold af 1 Maaneds Opsigelsesfrist paa begge Sider. Den forlangte Bemyndigelse meddeltes indtil videre for Amtsraadets Vedkommende, idet Indstrux forudsættes meddelt.

   

     Middelfart Avis
     Tirsdag den 9de Januar 1872.
Bekjendtgjørelse

    De jydsk- fyenske Jernbaner.
    Reisende, der fra Strib og fra Frederits ville foretage Reiser udover henholdsvis Frederits og Strib, anmo-des om at løse Billetter paa Statio-nerne og ikke ombord paa Damp-skibet, da de lokale Dampskibs-billetter kun gjælde fra Anlægssted og til Anlægssted og der navnlig ikke i Strib vil være Tid til at løse Billet til videre Reise i Tiden mellem Dampskibets Ankomst og Togets Afgang.
         Aarhus, den 6te Januar 1872.

    Middelfart Avis
      Tirsdag den 30te Januar 1872.
- I Søndags Aftes Kl. mellem 7 og 8 hændtes ved Strib det beklagelige Ulykkestilfælde, at en Arbeider ved Damp-Muddermaskinen, Rasmus Rasmussen fra Harritslev By og Sogn i Randers Amt, faldt i Vandet og druknede. Han antages at have været noget beruset før han faldt ud, og da han i Faldet fik et Slag i Hovedet over det ene Øie, er Døden sandsynligvis hurtig paa-fulgte. Han blev kort efter bragt op, men alle Forsøg paa at kalde Livet tilbage vare forgjæves. Desværre skal den Afdøde efterlade sig Hustru med 5 Børn.

     

     Middelfart Avis
     Onsdag den 31te Januar 1872.
- Opmærksomheden henledes paa, at der Mandag den 12te Februar vil blive afholdt en Basar i Veilby Skole, af hvilken Udbyttet vil tilfalde „Veilby Sogns Syge- og Hjælpe- Forening", Byens og Omegnens Beboere, som have Hjerte for det gode Øiemed og Evne til at staa Sagen bi, vil gjøre en god Gjerning ved at tilstille Bestyrelsen saadanne Smaagjenstande, som egne sig til Bortlodning. Foreningens Formand er, saavidt vides, Lærer Borum i Røile-Taarup.

 

     Middelfart Avis
    Lørdag den 3die Februar 1872.
D’Hrr Kaptain Jespersen, Forvalter Turretin og Kaptain Schmidt af Strib samt Stribs Beboere takkes herved for den udviste Forekommenhed ved     Arbeidsmand   R,Rasmussens Dødsfald.
    Tillige takkes Hr. Provst Fønss for den trøsterige Tale ved Graven.
         Muddermaskinen ved Strib,
           den 2den Februar 1872.
          L.Nielsen      T.Sørensen.

 

    Middelfart Avis
    Lørdag den 10de Februar 1872.
- En omtrent 16-aarig Dreng, hjem-mehørende paa Strib, som tjener her i Byen, kom igaar Eftermiddags slemt tilskade ved at spænde et Par Heste for en Vogn, idet den ene Hest slog op og ramte ham i Ansigtet. Drengen styrtede bagover og forslog derved ogsaa Hovedet. Der blev strax sørget for Lægehjælp og han skal heldigvis være uden videre Fare.

         

     Middelfart Avis
   Tirsdag den 13de Februar 1872.
- Den ny Dampfærge ved Strib vil ventelig blive sat igang til 1ste Marts. Der mangler endnu Skinne-Klappernes Anbringelse i Havnen i Strib, ligesom der endnu skal nedrammes endel Pæle, imellem hvilke Færgen skal ligge, naar Vognene glide ud paa dens Dæk. Selve Dampfærgen bliver for Øieblikket underkastet en indvendig Istandsættelsen for 1ste og 2den Klasses og 3die Klasses Reisende foretages nogle Forandringer for at frembringe flere Bekvemmeligheder for de Reisende. Til hver Kahyt findes to Nedgange, men da Trapperne ere meget steile, blive ogsaa disse gjorte mere bekvemme.

 

    Middelfart Avis
     Onsdag den 20de Marts 1872.
- Fra igaar skulde Dampfærgen paa Lille Belt begynde regelmæssig at overføre Godsvogne mellem Fyen og Jylland. Iforgaars Aftes kom de første tydske Godsvogne til Fyen.
- Efter Forlydende var Stormen igaar til Hinder for at Dampfærgen kunde gaa over med Vognene fra Hurtigtoget.

 

  Middelfart Avis
           Torsdag den 11te April 1872.
- Distriktsjordemoderen i det 51de Distrikt, Dorthea Andersen af Veilby har hos Amtsraadet anholdt paany om et Laan paa 132 Rd. til Dræning af Jordlodden, saaledes at Laanet kommer til at hvile paa Bestilling-en og afdrages i 15 Aar med 1/15 aarlig foruden at forrentes med 4 pCt, af den til enhver Tid tilbagestaaende Kapital. - Dette kunde Amtsraadet ikke bevillige.

            Lørdag den 6te April 1872.
- I Frederits ere Bropengene for Gods og Kreaturer nu bortfaldne, efterat Damp-færgen mellem Strib-Frederits er tagen i Brug, hvorved Forsendels-omkostningerne formindskes et Par Sk. pr. Pd.

      Lørdag den 13de April 1872.
- Veilby Sogneraad har anholdt Amtsraadet om, Halvdelen af Omkostningerne ved Fruentimmeret Hanne Marie Nielsens Ophold i Fattiganstalten i Ringe ligesom hidtil maa blive betalt af Amtsrepartitionsfonden ogsaa for Aaret 1871 med 40 Rd. 79½ Sk., hvilket Amtsraadet har bevilget.

         

                Middelfart Avis
                       Mandag den 22de April 1872.
- Det er ofte og ikke uden Grund bleven misbilliget, at Lehnsgreve Vedell til Vedellsborg ikke har vist sig tilbøielig til at sælge af sit betydelige Fæstegods; men paa den anden Side maa det siges til Grev Vedells Roes, at de Fæstehuse, han sælger fra "Billeshave" overdrages Fæsterne eller deres Børn til meget moderat Betaling. Saaledes er der i Røile solgt et fæsteledige Hus for 1,600 Rd. og Kjøberen, der var uformuende, har igen solgt Jorden for 1,500 Rd., saa han beholder Hus og Have for 100 Rd., af Fisker Niels Andersen i Røile Mose er til Juni Termin d.A. lovet Skøde paa sit Fæstehus, der har et Tilliggende, hvorpaa der meget godt kan holdes en Ko og nogle Faar, med Hartkorn 1 Skp. 2 Fdk. 1¼ Alb. og har nogenlunde Bygninger for 600 Rd., hvilket Tilbud er antaget. I Modsætning hertil kan fremhæves, at en Gaardeier i Veilby eller dennes Søn har tilbudt Fæsterske Jørgen Jeppesens Enkes Søn i Veilby, et dem tilhørende af Moderen i Fæste havende Hus, hvortil der kun er en større Have og som har meget simple Bygninger; men det af Sønnen gjorte Bud 625 Rd. har ikke kunnet antages. (Meddelt.)

 

           Middelfart Avis
               Torsdag den 18de April 1872.
- Dampfærgen "Lillebelt" er nu sat i regelmæssig Fart mellem Strib og Frederits, og besørger nu Overfarten mellem alle Tog. - I Mandags Eftermiddags overførte Dampfærgen foruden Godset tillige to Extratog fra Fyen med Kreaturer, som alle overførtes i Vognene.

                Mandag den 27de April 1872.
- Om Taxtforhøjelserne ved se jydsk-fyenske Jernveie meddelte vi forleden, at det skulde være Hensigten at forhøie samtlige "Taxter for Reisende paa Statens Jernveie med omtr. 25 pCt." .... - Prisen for Enkeltbilletter efter den ny Taxt vil nemlig blive: 12S18 S 26 Sk. pr. Mil henholdsvis for 3die, 2den og 1ste Klasse for de første 10 Mil, 10S 16S 22 Sk. pr. Mil for de næste 10 Mil og 8 - 13 - 18 Sk. for den øvrige Del af Reisen paa de jydsk-fyenske Jernveie; den hidtil gjældende Taxt er henholdsvis 10 - 16 - 22, 8 - 13 - 18 og 6 - 10 - 14 Sk. pr. Mil. (1 Sk. = 1 skilling = ca. 2 øre)

     

   Middelfart Avis
      Onsdag den 15de Mai 1872.
- Efter hvad vi havde bragt i Erfaring, har Anbringelsen af Dampfærgen paa Lille Belt fremkaldt en langt over Forventning stærk Benyttelse af vore Jernveie til Forsendelse af Gods. Den tidligere Omladning af Kjøbmandsvarer var nemlig ikke blot tidsspildende for Forretningsmændene og bekostelig for Jernveiens Bestyrelse, men den medførte tillige den store Ulempe, at Pakker og Lignende, som ikke kunde taale Regn, Stød eller den ved Omladningen haarde Behandling, bleve beskadigede baade udvendig og indvendig. Nu undgaaes Alt af den Art, og Forandringen er hurtig bleven sporet i Handelsverdenen, saa at Benyttelsen nu er saa stærk, at der allerede siges at være Tale om at søge Bevilling til Anskaffelse af endnu en Dampfærge, ligesom det vel ikke vil vare længe inden der bør tilveiebringes et saadant Befordringsmiddel for Store Belt.

 

    Middelfart Avis
       Lørdag den 18de Mai 1872.
- Kustrup Mølle, beliggende omtrent 1 Mil herfra Byen ved Landeveien til Bogense, er i denne Tid af Møller J.Petersen solgt til Gaardeier Christian Hansen af Kjærby Mark, efter Forlydende, 23,300 Rd., hvoraf dog for Avlsredskaber osv. 800 Rd. Foruden Møllen og Boligen hører til denne Eiendom omtr. 52 Tdr. Land a 10.000 Q Al. samt en Tørvelod i Eiby Mose. Et Møller Petersen tilhørende Boelssted paa Kustrup Mark med omtr. 12 Tdr. Land en Tørvelod i Eiby Mose er, saavidt vides, ikke indbefattet i Handelen.

 

     Middelfart Avis
          Tirsdag den 21de Mai 1872.
- I Lørdags Morges Kl. omtr. 4 ¼ opstod der Ild i den omtr. 5 Fjerdingvei herfra Byen i Veilby Sogn beliggende Stutterigaard, som i Løbet af nogle Timer aldeles ødelagde Gaardens Længer samt en i Proprietær J.Hvids Besiddelsestid opførte Vinkelbygning, hvori var Lade samt Mølleværk. Ilden opkom i sidstnævnte Bygning under saadanne Forhold, at det tør anses for hævet over al Tvivl, at den er passat. Det teglhængte Stuehus reddedes, dog var der et Par Gange Ild i det. Bryggerhuset, der ligger sydvest for Gaarden og to andre ogsaa straatækte Udbygninger, en mindre og en større, vest for Gaarden, staa aldeles uskadte. Eieren, Hr. Jakob Madsen, har sit Løsøre forsikret i Vends, Baag med flere Herreders Brandforsik-ringsselskab, og da Gaardens Bygninger for et Par Aar siden ere omforsikrede, er der ingen Sandsynlighed for, at han lider noget større Tab, navnlig naar der tages Hensyn til, at Byg-ningernes daarlige Beliggenhed nu for en Del kan ændres. Under det i Lørdags optagne Forhør forekom ikke noget sikkert om, hvem der er Gerningsmanden til Branden, men Politimesteren fandt Anledning til at hæfte en paa Gaarden tjenende 16 aarige Dreng, - Sprøiterne mødte i følgende Orden; som Nr. 1 Sprøiten fra det nærliggende Røile, som Nr. 2 Middelfart Landsprøite og som Nr. 3 Sprøiten fra Staurby. (Meddelt)

   Middelfart Avis
    Torsdag den 23de Mai 1872.
Bekjendtgjørelse

Veien fra Gydeledshusene ved Strib Landevei efter Billeshave Mark til Tørvegyden vil - paa Grund af en ny Brobygning - være afspærret fra i dag indtil videre.
Veilby Sogneraad, den 22de Mai 1872.

         

      Middelfart Avis
         Fredag den 24de Mai 1872.
- I Anledning af vor Meddelelse forleden om Dampfærgen over Lille Belt oplyste "Fs.Sttd.", at fra den Dag, da Dampfærgen blev tagen i Brug, nemlig den 15de Marts, indtil den 11te Mai er der mellem Fyen og Jylland blevet overført 1257 Godsvogne, hvoraf 939 læssede, og Færdselen er stadig stegen, saaledes at der i Ugen fra den 6te til den 11te Mai overførtes 328 Vogne (hvoraf 224 læssede), altsaa i Gjennemsnit 47 Vogne om Dagen, medens det i Gjennemsnitsantal i den første Tid kun var 6

 

    Middelfart Avis
     Mandag den 10de Juni 1872.
- Det har ikke kunnet undgaaes, at den nylig stedfundne Ildløs paa "Stutteri-gaarden" - der aldeles ødelagde denne Eiendoms gamle Ladebygninger og som var opstaaet under Omstændigheder, der i høj Grad lod formode en Forbry-delse, - fremkaldte allehaande Gisninger om hvem Brandstifteren var. Det er derfor glædeligt, at det i Lørdags er lykkedes Forhørsdommeren, Kancelliraad Holm heri Byen, at bringe Lys i Sagen. Som vi allerede have omtalt, blev en 16aarige Dreng anholdt, men atter løsladt, da Intet fremkom imod ham; en Anden - saavidt vides en ældre Mand - blev derefter fængslet, men heller ikke imod ham fremkom noget videre. Nu har Drengen imidlertid ved paany at blive taget i Forhør, afgivet en saadan For-klaring, at der næppe er Tvivl om, at han har paasat Ilden. Han synes at have gjort det for at skjule for sin Moder, at han havde solgt endel af sit Tøj.

 

  Middelfart Avis
   Mandag den 12te Juni 1872.
Bekjendtgjørelse

Da der i længere Tid her paa Egnen har været udbredt det løgnagtige Rygte, at jeg til Politiassistent Bosse har anmeldt. at to Høkere her i Sognet sælge Brændevin, har jeg desaarsag henvendt mig til Hr. Bosse og spurgt ham om Sammenhængen dermed. Jeg fik den Besked, at en anden Kone har anmeldt det og udgivet sig for at være min Mands Kone. Jeg ser mig derfor i den Nødvendighed at advare Enhver, der har nogen at melde, enten det er Løgn eller Sandhed, imod at skjule sig bag mit Navn, da jeg lader Vedkommende drage til Ansvar, saasnart jeg erfarer hvem det er.
Veilby Skov, den 11te Juni 1872.
     Træskomand
       Rasmus Nielsens Kone.

 

       Mandag den 12te Juni 1872.
- Ved Dampfærgen i Frederits lader Staten i denne Tid opføre en smagfuld Pavillon med overhængene Tag og Bænke udenfor. I dens Indre indrettes passende Ventesale, Billetkontor, Klosetter osv. S Det tør antages, at en lignende Bygning vil blive opført paa Strib.

         

    Middelfart Avis
      Lørdag den 15de Juni 1872.
- Igaar Formiddags savnedes Stationsfor-valteren paa Strib og det lykkedes først efter nogen Søgen at finde ham, desværre som et ved et Skud gjennem venstre Kind eller Øre i høi Grad lemlæstet Lig. Den Ulykkelige, hvis Navn var Jacob Adolf Turretin, og som i Tjenesten var flink og tjenstagtig mod Publi-kum, antages at have frygtet Føl-gerne af et Eftersyn, som nylig har været afholdt og i Anledning af hvilket han foreløbig skulde have været afløst fra sin Bestilling; men der siges forøvrigt Intet at foreligge om Kassemangel. Hans Lig fandtes lige indenfor Indgangen til et lille ubeboet Hus eller Skur ude mellem Sandbankerne ved Stribs Odde; tæt ved Liget laa 6 forseglede Breve, skrevne med fast og sikker Haand, og forsynede med Udskrift til Slægt, Venner og Foresatte. Han var kun 45 Aar gl. og efterlader Hustru og to smaa Børn.

 

    Middelfart Avis
      Lørdag den 15de Juni 1872.
- I Anledning af en Ytring i en Meddelelse til "Middelfart Avis" for den 21de f.M. ang. Stutterigaardens Brand om, at der var "ingen Sandsynlighed for at han (Eieren) lider noget større Tab", har Hr. Jakob Madsen tilskrevet Udgiveren, at "nedbrændte Bygninger vare meget gode, med Undtagelse af Koladen, der trængte til en lille Istandsættelse. De to Lader vare opførte af Hr. Hvid [den tidligere Eier] og saa gode som ny. Møllen, der ikke kunde bygges under 600 Rd., var ikke forsikret; Hakkelsesmaskinen var ansat til 12 Rd., men der var siden kostet 40 Rd. paa den og Vognene vare vistnok mere end dobbelt saa gode, som da de bleve taxerede". Efter det her Anførte formener Eieren, at han lider ikke saa lille et Tab. S Det er derhos en Selvfølge, at med de nuværende høie Priser paa alle Slags Byggegjenstande, Arbeide osv. ville Bygningerne næppe nok kunne gjenopføres for det dobbelte af deres Forsikringssum.

 

    Middelfart Avis
       Mandag den 20de Juni 1872.
- Efter den 8de Juli d.A. vil Dampfærgen "Lillebelt" i nogen Tid blive tagen ud af Fart for at under-kastes det almindelige aarlige Eftersyn. - Overfarten vil i denne Tid midlertidi-gen blive besørget af de almindelige Dampskibe, og vil der for Omladningen i Strib og Frederits blive affordret for alt lokalt Fragtgods, der befordres efter 100 Pds. Taxten 2 Sk. pr. 100 Pd. og for alt lokalt Fragtgods, der befordres efter Vognladning-Taxten, 2 Rd. pr. Vognladning a 12,000 Pd. - Nærmere Bekjendtgjørelse om Dagen, naar Damp-færgen afgaaer fra Frederits, vil i sin Tid udgaa.

 

     Tirsdag den 25de Juni 1872.
- Der vil om kort Tid blive anbragt nogle ny 3die Klasses-Vogne paa Statens Jernveie. De ere forsynede med Dør i hver Ende og en Gang i Midten; ved begge Sider er der dobbelte Siddepladser, saaledes at hver Vogn rummer 56 Reisende.

         

   Middelfart Avis
    Lørdag den 1ste Juli 1872.
Et Parti Stær, tjenlig til Simmer, kjøbes til Fattiganstalten "Fæl-leshaab" paa Kustrup Mark. Sælgere heraf bedes at henvende sig til en af Formæn-dene for de respektive Sogne-raad.
 

 

         Middelfart Avis
             Lørdag den 13de Juli 1872.
Det Rygte har udbredt sig, at en graa 6-aars Hest som jeg købte af Gaardeier Hans Jørgensen i Røile, skulde være Lungepiber; da imidlertid to Dyrlæger have udstedt Attest for, at Hesten Intet feiler, saa erklæres herved, at samme Rygte er aldeles falsk, samt endvidere, at jeg er ret vel tilfreds med Hesten.
                 Aulby, den 11te Juli 1872.
                                   Niels Jørgensen.

 

   Middelfart Avis
    Torsdag den 1ste Juli 1872.
- Vaabenbrødre Afdelingen i Veilby Sogn mindedes i Søndags det for vore Vaaben saa hæderlige Frederits-Slag ved en festlig Sammenkomst. De samledes paa Kirkegaarden ved den Grav, der dækker deres der hvilende Kam-merater, af hvilke en stor Del fik deres Banesaar hin minde-værdige 6te Juli Damerne lagde smukke Krandse paa Graven og Provst Fønss holdt Festtalen. I sluttet Tog med Musik og Faner i Spidsen begav man sig derpaa til Gaard-mand Ferdinand Clement i Billes-have Skov, hvor først et muntert Maaltid af egne medbragte Madkurve indtoges; og senere - da Dagens meget trykkende Hede lagde sig - begyndte en munter Dands, der varede til henad Morgenstunden. Det var opmun-trende at se med hvilken Lyst Enkelte, der ikke mere ere unge, men som Alder og strengt Arbeide begynder at sætte sit Mærke paa, deltog med Ungdommens Munter-hed i de livlige Dandse.

   

   Middelfart Avis
    Fredag den 5te Juli 1872.
- Ved Vends Herreds Extraret Dom af 4de Juli d.A. er Tjenestedreng Jens Henrik Bille, født i Røileskov den 26de Marts 1856, for den 18de Mai d.A. om Morgenen omtrent Kl. 5 at have antændt noget Foder i en Ladebygning paa "Stutterigaar-den" her ved Byen, hvorved 5 af Gaardens Bygninger helt af-brændte, i Henhold til Straffe-lovens § 281, sammenholdt med § 37, straffet med Forbedrings-husarbeide i 2 Aar.

           Mandag den 15de Juli 1872.
              
Løsøre-Auktion
Fredagen den 19de Juli
førstkommende, Formiddag Kl. 10, bliver den til den 3die dennes bekjendtgjorte, men senere tilbagekaldte Auktion
           
   bestemt afholdt
          paa Strib Færgegaard

hvorved vil blive bortsolgt en stor Del Løsøre, tilhørende Boet efter afdøde Stationsforvalter Turretin, bestaaende af Mahognitræes Møbler og andet Indbo saasom: Sofaer, Stole, Borde, Lænestole, en Piedestal ... Sengeklæder, Gangklæder, en dobbeltløbet Jagtbøsse, ....
    
Hvilket herved bekjendtgjøres.
Vends Herredskontor, den 19de Juni 1872.
                                            J.Holm

         

   Middelfart Avis
       den 20de August 1872.
-
I Sommer er den gamle Bindingsværks Lærerbolig og den langt nyere, tilbyggede grundmurede Skolestue i Røile-Taarup nedrevne og en ny og smuk Bygning er bleven opført, 38 Alen lang og 12½ Alen vid, indvendige Maal, med Gibsloft overalt og en lille Kjælder. Reisningen (Krandsheisningen) foregik den 20de Juli, og det er Bestemmelsen strax efter Høstferien i den ny Bygning af begynde Skolen, der midlertidig i Sommer er holdt i en Stue paa "Billeshave". - Veilby Sogn har nu 3 tildels alle nye og ret anselige Skolegaarde.

 

      Middelfart Avis
       Lørdag den 24de August 1872.
- Dampfærgen "Lillebelt" ankom til Strib igaar Aftes Kl. 7 og vil fra i dag (Middag) blive taget i Brug til regelmæssig Fart mellem Frederits og Strib.

 

        Middelfart Avis
         Lørdag den 7de September 1872.
- Iforgaars kom en Tjenestedreng hos Gaardmand Rasmus Christiansen i Staurby op paa sin Husbonds Stuehusloft, Af Nysgjerrighed saa han ned i en af Skorstenene og opdagede da i Bunden paa denne en levende Stork. Der blev strax gjort Anstalter til at faa den stakkels Fugl op af den Arrest, hvori den formenes at have opholdt sig mindst 14 Dage, og det lykkedes ogsaa at faa den uskadt op. Da den blev sat ud i Gaarden, gik den overende af Udmattelse og kunde ikke igjen selv reise sig; men efterat man havde fyldt noget Kjød og Vand i den, kom den hurtigt til Kræfter. Efterat den havde spadseret omkring, dels inde i Gaarden og dels i Haven i en 3 a 4 Timer, gik den tilveirs og forsvandt hurtigt. - Med Instinktet som Kompas finder den vel Veien derhen, "hvor Nilen vander Ægypte-rens Jord !".

 

       Middelfart Avis
      Mandag den 9de September 1872.
              Bekjendtgjørelse
Veilby Sogns Tobaksforening
afhol-der sin aarlige Generalforsamling Fre-dagen den 13de September d.A., Eftermiddag Kl. 6, hos Chr. Godtlibsen i Røileskov. Regnskabet vil blive fremlagt, Lodtrækning foretages, Ballotering paa ny Medlemmer samt Valg ag Forretnings-mænd.
      Røileskov, den 30te August 1872.
      Jørgen Hansen,           f.T. Formand.

         

     Middelfart Avis
     Tirsdag den 8de Oktober 1872.
- Tobaksdyrkningen i Veilby Sogn herved Byen har i Aar givet et fortræffeligt Udbytte, ligesom der med Tobak har været beplantet langt mere Jord end noget tidligere Aar. Der er i Sognet saagodtsom ingen Arbeiderfamilie, der ikke har havt et Stykke Jord beplantet dermed og det vil derfor, efter vor Meddelers Mening, blive et føleligt Savn, dersom der bliver lagt saadan Skat paa Tobaksavlen, at Jordeieren finder, at det ikke kan svare Regning at udlægge Jord dertil. - Af Avlen i Aar er allerede solgt betydelige Partier at levere i December Maaned til en Pris fra 10 til 12 Rd. pr. 100 Pd.

 

     Middelfart Avis
   Onsdag den 18de September 1872.
- Som igaar meddelt, har Overretten den 10de ds. afsagt Dom i Sagen mod Tjenestedreng Jens Henrik Bille for Ildspaasættelse. Lørdag den 18de Mai d.A. afbrændte en Ladebygning og 4 andre Udhuse af „Stutterigaarden", der tilhører Jakob Madsen, hos hvem Tiltalte tjente. Den nævnte Dag om Morgenen Kl. mellem 5 og 6 afrev Tiltalte en Svovlstik, hvormed han antændte noget Foder i Ladebygningen, hvorfra Ilden hurtig udbredte sig, og han valgte denne Tid, fordi Folkene da var oppe. Som Bevæggrund til Ildspaasættelsen har Tiltalte angivet, dels at han vilde skjule for sin Moder, at han havde solgt sin Kiste og nogle Klæder samt brugt Pengene til Unytte, dels at han haabede, at hans Broder, der agtede sig til Amerika, efter Branden vilde skaffe ham Penge til at reise med. - For dette Forhold blev Tiltalte, der er 16 Aar gammel, ved Underretten anset efter § 281 jfr. 37 med Forbedringshusarbeide i 2 Aar samt paalagt at udrede forskjellige Erstatnings-beløb, og denne Dom stadfæstede Overretten i det Hele.

 

     Middelfart Avis
    Mandag den 11te November 1872.
- Ifølge en efter Ordre nylig foretagne Optælling ,til Oplysning for det statistiske Bureau, er der i Veilby Sogn i Aar avlet 170.000 Pd. Tobak, deraf er der paa Husmænds Jorder avlet omtrent 49,000 Pd., paa Gaardmænds Jorder, dyrket af Husmænd og Indsiddere mod det halve Udbytte, omtrent 91,000 Pd., og dyrket af Gaardmændene selv omtrent 30,000 Pd. Af sidstnævnte Kvantum kommer igjen en betydelig Del paa mindre Gaardmænd, der kun have mellem 1 og 2 Td. Hartkorn, saaledes at den største Del af Udbyttet falder Smaafolk tilgode. - Saagodtsom hele Avlen er i Aar solgt til 10 Rd. pr. 100 Pd. for rundbladet og 12 Rd. for langbladet Tobak; ganske Enkelte skulle have lidt mere . - Ved Tobaksdyrkningen i Brakjorden er det Gode, at der kan saaes Vintersæd derefter; Sukkerroen vil derfor for det Første næppe faa Fremgang i Veilby Sogn, tilmed da Tørrehusene til Tobakken, som nylig ere opførte, saa blive til ingen Nytte, dersom Tobaksdyrkningen ophører.

 

    Middelfart Avis
   Fredag den 15de November 1872.
(Annonce)
En flink og tro Karl eller Mandkan strax faa stadigt Arbeide hos Hørsvinger   Niels Hansen i Veilby.

    Middelfart Avis
 Torsdag den 14de November 1872.
-  I Løbet af Natten til igaar tog Stormen saaledes til at den ved Morgendagens Frembrud havde antaget en orkanagtig Karakter ...
 -  Hurtigtoget østfra igaar Middags naaede kun til Strib, i hvis Nærhed Søen slog op over Jernveien og havde bortskyllet Gruslaget, hvorfor Toget kun langsomt kunde føres op til Stationsbygningen, Søen stod helt over Stribs ny Havn, ligesom Havnen i Frederits var helt overskyllet. Da der ingen Overfart kunde finde Sted, løb et Extratog tilbage til Middelfart, hvor de Reisende vilde overnatte.
-  Ved Strib stod Vandet igaar Middags helt op til Sta-tionsbygningen og den østlige Bro, der sikkert har lidt endel, var helt overskyllet.
-  Ved Rubæks Mølle stod Vandet helt op mellem Bygningerne. - Kanonerne ved Strib Odde laa igaar Middags midt i en Indsø.
 

       Middelfart Avis
     Mandag den 25de November 1872.
- I Fredags blev en Tyr, som herfra skulde føres til Frederits, ynkelig lemlæstet underveis til Strib, idet den havde revet sig løs i Jernveivognen og slap ud af Vognen med Bagkroppen; i denne Stilling blev den slæbt et langt Stykke langs Jernveiens Skraaning. Da Toget holdt, var den meget lemlæstet og maatte hurtigst muligt dræbes. Den var bestemt for Slagter Meyer i Frederits og havde kostet 100 Rd.

Middelfart Avis
 Lørdag den 7de December 1872.
- I Veilby Sogn er ved Indsamling af Sogneraadets Medlemmer blandt Beboerne indkommen 377 Rd. 72 Sk. til de Vandlidte, nemlig fra:

Veilby By og Mark 43 Rd. 24 Sk.
Røile                     32   -    64  -
Kustrup                 22   -    64  -
Billeshaveskov og Røileskov 36 - 24

Herregaarden Kathrinebjerg med
Husmænd og Tjenestefolk    37 - 80 -

Herregaarden Billeshave,
 Forpagteren og hans Folk    11 - 24 -

Staurby                     93 - 16 -
Røile Mose, Røile Mark og
Røile-Taarup            45 -

Aulby                        37 - 48 -
Veilby Præstegaard  20 -
Veilby Skov               8 - 16 -     

        

     Middelfart Avis
     Fredag den 15de November 1872.
(Annonce)
En flink og tro Karl eller Mand
kan strax faa stadigt Arbeide hos
Hørsvinger Niels Hansen i Veilby.

     Middelfart Avis
           den 22de Februar 1873.
50 Tdr. smuk pleiltærsket Sædekorn
er tilsalgs paa Billeshave.

     

                  Middelfart Avis
                                 den 9de Januar 1873.
- Den fra Veilby Sogn her ved Byen udgaaede Adresse til Rigsdagen mod Beskatning af Tobaksdyrkning har som med-delt faaet 1060 Underskrifter. Den lyder saaledes:
                                       Til Rigsdagen
Der er i disse Dage indbragt et Forslag til Lov om Beskatning af den indenlandske Tobak, som dyrkes her paa denne Egn og nogle faa Steder flere her i Landet. I denne Anledning tillade Undertegnede sig underdanigst for det høie Thing .... at her paa Egnen, navnlig i Veilby Sogn, Vends Herred, har man i 8 Aar dyrket Tobak i det mindre og troer derfor at kjende lidt til Fordele eller Skade, om Dyrkningen ....? eller gaa sin egen Gang. .... Tobaksdyrk-ningen er et meget urent Arbeide, et besværligt Arbeide, fordi Vedkommende skal gaa krumbøiet eller krybe frem; men den har den Fordel, at Børn fra 7 Aar af kan tage Del deri og Børn fra 9 Aar af kan udrette ligesaameget derved som Voksne, naar undtages Hakning, som kun er en lille Part af Arbeidet.Det store Gode ligger saaledes deri, at medens den fattige Husfader tjener sin Dagleie hos Bonden som sædvanlig, kan hans Hustru og Børn med megen Besvær tjene en lille Dagleie ved Tobakken, og disse "Bække smaa" hjælpe til, at Familien imødeser den arbeidsløse Vintertid med mere Frimodighed. Husmænd med Jord dyrke gjerne et lille Stykke Tobak i Brakjorden, som Kone og Børn ligeledes passe, mens Gaardmændene ikke kan dyrke Tobak ved egne Folk, da det meste Arbeide ved Tobakken falder i den travle Høsttid og Arbeidet tillige er af den Beskaffenhed, at Tjenestefolk ikke vil have med det at bestille. Deraf følge, at det er den fattige Arbeiderbefolkning, som har særlig Nytte af denne Frembringelse. Man har herfra Exempler på, at flere Familier, som før har været under Fattigforsørgelse, nu hjælper dem selv, og det er ganske bestemt, at mange Familier vil hjemfalde til Fattigforsørgelse, hvis der skal lægges Skat paa deres Arbeide .....

        Middelfart Avis
                  den 8de Mai 1873.
- her har avisen en omtale af at det den dag var 25 Aar efter at General Vangel skød Strib Færgegård i brand og beskød Middelfart.

        Middelfart Avis
                    den 5te Juni 1873.
             Bekjendtgjørelse
Det bringes herved til almindelig Kundskab at Extrapoststationen i Strib vil blive nedlagt og kjørselen dersteds fra frigiven fra 15de Juni næstkommende at regne.
            Andet Postsekretariat,
           Kjøbenhavn, den 31te Mai 1873.
                                                                 Lund

         Middelfart Avis
                     den 3die Juli 1873.
- I den sidste Halvdel af denne Maaned - Dagen er endnu ikke bestemt - vil Dampfærgen mellem Strib og Frederits i nogen Tid ophører fordi den skal i Dok. - I Mellemtiden skal Reisende og Gods overføres med almindelige Dampskibe, herved der for Godsets vedkommende for dets Omladning i Strib og Frederits vil blive opkrævet en Betaling af 2 Sk. pr. 100 Pd. og 2 Rd. for en hel Vognladning (12.000 Pd.)

         

   Middelfart Avis
           den 27de Mai 1873.
- I Stormen i Fredags Eftermiddag  mellem - Kl. 3 og 4 - kuldseilede en Baad fra Baaring Mark i Baaringvig under Stutteri-gaardens Skov. Først Kl. henimod 7 opdagedes Ulykken fra Nyskovstedet, og dets Eier Peder Hansen tilligemed Husmand og Væver Lars Knudsen af Billeshave Skov, der Begge ere lidt søvante, gik ud i en lille Jolle og naaede den forulykkede Baad omtrent midtveis mellem Kosmose-Skoven og den jydske Kyst. I Baaden, der var fyldt med Vand, laa paa Bunden en død Mand; i Baadens Agterende sad en Mand, som endnu var ilive, men høist forkommen; han bragtes til Nyskovstedet, hvor der snarrest muligt hentedes Læge til ham. Han er senere kommen sig saa vidt, at han kunde forklare, at han er Husmand Rasmus Andersen af Baaring Mark og at den døde var Ungkarl og Søn af Husmand Ole Fed sammesteds. De vare seilede for fulde Seil men mærkede Vindstødene saa betids, at de fik Seilene løst, men Baaden kæntrede desuagtet. Efter at Ulykken var sket, forsøgte de først at svømme til Land, men de maatte søge tilbage til Baaden igjen S Baaden, hvori den Døde forblev, eftersøgtes forgjæves om Aftenen. - De to flinke Redningsmænd Peder Hansen og Lars Knudsen fortjene Paaskjønnelse fordi de med Fare for deres eget Liv begave sig ud i den lille skrøbelige Baad for at redde Menneskeliv.

 

         Middelfart Avis
                den 19de August 1873.
- I Søndags Eftermiddag, omtr. Kl. 3 skete den sørgelige Ulykke, at tre Smaapiger druknede under Badning i Baaringvig under Klinteløkkegaardens Skov. De to, i en Alder af 9 og 12 Aar, vare Søstre og Døtre af Fisker Niels Rasmussen i Veilbyskov; den tredie, Datter af Ølhandler J.P.Hansen i Middelfart, var i Pleie hos Hmd. Jens Hansen i Veilbyskov, som selv ingen Børn kar. - Ulykken skete paa et Sted, hvor Børn ofte bade, men da det i Søndags var Lavvande, gik de temmelig langt ud og skjøndt Vandet næppe gik dem over knæene, maa de pludselig være sunkne i et af de Huller, som Nordøststormen borer i Lerbun-den paa hele Strækningen hen under Skoven. - Efter en Forklaring, som en 5-aarig Dreng kunde give (han var gaaet hjem fra dem, da de badede), antager man, at de to mindste Pigebørn først er sunkne i, hvorefter den største Pige er ilet dem til hjælp og derved selv omkommen. Dette bestyrkes ogsaa ved, at sidstnævnte kun var halvt afklædt.

 

  Middelfart Avis
     den 27de August 1873.
- Ifølge en velvillig Meddelelse til os var det en efter landlige Forhold ualmindelig Begravelseshøitidelighed, der i Fredags fandt Sted paa Veilby Kirkegaard, da de Tre forrige Søndag druknede Smaapiger jordedes. Omtrent Kl. 11 samledes Slægt og Venner i de forskjellige Sørgehuse, hvor Skolelærer Krog og Borum - efterat en Salme var afsungen - bød de Afdøde et kjærligt Farvel. Kl. 12½ satte Ligtoget - der aabnedes af endel Smaapiger, og som, efter Foranstaltning af Skolelærer Krog, forøgedes med omtr. 30 ved Skovskolen - sig i Bevægelse. Fra Veilby Byes Begyndelse til Graven bestrøedes de Afdødes sidste Vej med Blomster. I Kirken stod de tre Kister Side om Side foran Alterbuen, og her talte Kapellan Sabro nogle særdeles trøstende Ord til de Afdødes Forældre og Pleieforældre. Han forestillede dem, at hvad der var sket var Herrens Villie, og den er - om vi end ikke strax kan indse det - dog altid det bedste for os. Paa Alles Ansigter var der præger Deltagelse og Medfølelse. De to Søstre nedsattes i en Grav, men Jens Hansens Pleiedatter i hans Gravsted - Efterat Gravene vare tildækkede, bedækkedes de med en stor mængde Kranse. Enhver, der var nærværende, vil vist bevare denne sjeldne Høitidelighed i frisk Minde.

 

        Middelfart Avis
                den 26de August 1873.
   Undertegnede tillader sig herved at indbyde Middelfart og Omegns Beboere til en Udflugt til Mads Jørgensens Banke i Staurby Skov, Lørdagen den 6te September, Eftm. Kl. 2. Madkurve maa medbringes. vaade Varer, Kaffe The osv. faaes paa Pladsen hos H.P.Scøidt. Et større Musikkorps vil underholde Publikum Koncert Kl. 3-4. Adgangstegn faaes ved Indgangen til Skoven og betales med 1 Mk. for en Herre, 8 Sk. for en Dame, 4 Sk. for Børn. Det mulige Overskud anvendes i veldædigt Øiemed.
       Middelfart og Staurby Mark,
                             den 23de August 1873.
Mads Jørgensen       L.Andersen      P.Salling
Anders Pedersen     M.Pedersen      Fr.Hansen
Ole Bendixen           Ole Olsen          H.Møller

  J.Lindberg

         

       Middelfart Avis
            den 11te September 1873.
                      Efterlysning
Som bortløben ved Omladningen i Strib den 6te dennes efterlyses herved et Faar, saavidt vides uden Mærke. - Underretning bedes snarrest meddelt Strib Station eller Chefen paa Dampfærgen "Lillebelt".
                       Hansen, Forvalter.

 

   Middelfart Avis
        den 9de Oktober 1873.
- Dampfærgen "Lillebelt", der nys har været underkastet et større Eftersyn, viser sig at trænge til andre Kjedler; de ville koste 20.000 Rd., som begjæres paa dette Aars Finanslov. - De nuværende Kjedler have en Fejl i Bunden eller vel rettere i Kanalerne; der er herved opstaaet Utætheder i Nitningen. -

 
         

    Middelfart Avis
          den 25de April 1874.
- Det gamle Postbud Niels Rasmussen, som fra 1848 indtil for et Aarstid siden gik Post mel-lem Røile-Taarup, Billeshave, Virkelyst og Middelfart er Torsdag efter et langt Sygeleje afgaaet ved Døden.

 

              Middelfart Avis
                           den 24de April 1874.
- Veilby Sogneraad har af Amtsraadet faaet tilstaaet Halvdelen af Udgifterne ved Fruentimmeret Hanne Marie Nielsens Ophold i Ringe Arbeidsanstalt for Aaret 1873, som bliver godtgjort af Amtsreparationsfonden med 41 Rd. 47 Sk. - Det samme tilstodes i Henseende til Halvdelen af Udgifterne ved Drengen Jørgen Hansens Ophold paa Flakkebjerg Opdragelsesanstalt..

 

Middelfart Avis
    den 15de Mai 1874.
- Under 7de ds. Er Sogne-præst for Veilby Menig-hed, Provst for Vends Herred H.L.B.-Fønss ud-nævnt til Ridder af Dane-broge.

         
 

     Middelfart Avis
            den 29de Juli 1874
- Veilby Sogneraad har hos Amtsraadet andraget om at der fra 1ste Januar d.A. indtil videre maatte blive tilstaaet Lærer Krogh i Veilby Skovskole et aarligt Lønningstillæg af 25 Rd., hvilket Amtsraadet har tilstaaet.

 

    Middelfart Avis
         den 13de August 1874
(Annonce)
En ny og rummelig Smedie,hvortil der bliver opført Beboelse for en familie og henlagt noget jord til Have kan en dygtig Smed faa til Leie 1ste November. Lysthavende henvender sig til Gaardmand Jens Hansen, Røile

         

     Middelfart Avis
           den 18de August 1874
- Efter Forlydende i "Frd.A." skal Dampfærgen "Lillebelt" med det Første atter underkastes Istand-sættelse. Grunden til denne stadige Skrøbelighed skal være, at Færgen stedse er i Brug, saa at Kjedlerne ikke faa Tid til at blive kolde - Den egentlige Skade ligger imidlertid i en Fejl ved Kjedlerne som viste sig kort efter at Færgen var taget i Brug. Denne Feil er der gjort Forsøg på at rette, men uden Nytte; som Kjedlerne nu ere lappede kunne de næppe holde Vinteren over

 

        Middelfart Avis
               den 1ste December 1874
 - I Dampfærgehavnene ved Strib og Frederits er der i denne Tid foretaget nogle ikke ganske ubetydelige Forandringer ved de Broklapper, ad hvilke de belæssede Jernveivogne føres ud paa Færgen. Der er bleven anbragte ny Kontravægte, som ere betydelige sværere end de ældre, idet disse veiede omtr. 1,800 Pd. Hver, medens de ny veie omtr. 5,000 Pd. Hver. Arbeidet har varet en Maanedstid og er Udført tildels om Natten, ialfald imellem Togene saaledes at Forbindelsen ikke noget Øieblik har været hindret af den skete Forandring ved Heiseværket.

 

    Middelfart Avis
        den 7de December 1874
- De nye Taxter for de jysk-fyenske Jernveie, omsatte i Kronemønt og gyldige fra 1ste Januar 1875 er under 27de f.M. stadfæstet af Indenrigs-ministeriet og kan faaes paa alle Stationer ---
Vi hidsætte her Priserne i Øre og Kroner for de nærmeste Stationer i 3die Vognklasse (fra Middelfart)
              Enkeltbillet    Dobbeltbillet
   til Strib        25 Øre         35 Øre
-  Frederits     55    -           75 -
..........
- Odense     1,65  Kr        2,35 Kr.
- Nyborg       2,65  -         3,70  -

         

     Middelfart Avis
             den 5te Marts 1875.
- Forbindelsen mellem Strib og Frederits var igaar meget vanskelig. Dampfærgen brugte et Par Timer igaar Formiddags for at komme fra Frederits til Strib. Paa Tilbageveien til Frederits kom Skibet i Drift med Isen og sad til over Middag i Isen omtr. En Kvart Mil syd for Frederits (imellem denne By og Lyngs Odde). Kl. Omtr. 4 igaar Eftermiddags lykkedes det dog Dampfærgen at komme over til Strib, men Vanskelighederne maa have været for store for at komme tilbage, thi den afgik først fra Strib Kl. lidt over 5, medhavende de igaar Middags hidkomne 2 Dages Brevposter fra Sjælland, Om Natten seilede Dampfærgen ikke. Den har stor Møie med at komme over om Dagen og det medtager sædvanlig et Par Timer. Det var dog ikke rigtigt, at et Dampskib forleden maatte hjælpe den ud af Isen. - I Middelfart Sund var igaar endel Drivis, men saa spredt, at det ikke var til hinder for Baadfarten mellem Byen og Snoghøi.

 

 

    Middelfart Avis
           den 9de Marts 1875.
- I Søndags Eftermiddag blev Dampfærgen mellem Strib og Frederits igjen siddende nogen Tid fast i Isen, saa at den ikke kunde føre hverken de mange Reisende eller de sjællandske Poster over Beltet, som indtraf hertil med Tog 7. Posten til hele Jylland blev formodentlig liggende paa Strib, men de Reisende vare saa heldige her paa Stationen at slippe fra Statens store Befordringsvæsen (thi ellers havde de ogsaa maattet tilbringe en lang Nat paa det øde Strib og det vilde have været strengt efter den paa Storebelt udstaaende Møje). - I 6 Baade med 24 Mands Besætning bleve samtlige Reisende i den bælgmørke Aften førte over fra Middelfart til Snoghøi paa omtr. 20 Minutter. De Reisende vare særdeles tilfredse ved at have valgt den rette Vei, thi fra Snoghøi kunde de øjeblikkelig blive førte til den nærmeste Jernveistation for at fortsætte deres Reise.

         

      Middelfart Avis
             den 17de Marts 1875.
- Tirsdag den 30te ds. (3die Paaskedag) vil der i Veilby Skole blive afholdt en Basar med Tombola til Fordel for Sognets Syge- og Hjælpeforening. Den her nævnte Forening stifter meget Godt i sin Kreds og vi tillade os derfor at lægge et godt Ord ind for den hos de Mange i Byen og Omegnen, som altid have en Skjærv at yde i veldædigt Øiemed. Til Bortlodningen modtages med Taknemmelighed Smaagjenstande af alle Slags; de kunne afgives til Skolelærer Borum i Røile-Taarup. Provst Fønss i Veilby, Sognefoged N.Jørgensen i Aulby Gmd. L. Mortensen paa Aulby Mark.

 

  Middelfart Avis
      den 22de Marts 1875.
- Dampfærgen mellem Strib - Frederits maa fra den 29de ds. Indtil videre ophøre. - I den Tid, Færgen er ude af fart, suspenderes Leveringsfristerne for Gods i hele Vognladninger, der skulle føres over Beltet og modtages Styrtegods kun leilighedsvis til Befordring, saaledes at al Ansvar for Tab og Skade bortfalder for Jernveiens Bestyrelse. - Dampfærgen skal forsynes med del ny Kjedler paa Burmeister & Wains Værksted i Kjøbenhavn.

 

          Middelfart Avis
                       den 8de Maj 1875.
- Dampfærgen "Lillebelt " , som nu et Par Maaneder har ligget i Kjøbenhavn for at faa ny Kjedler, er nu saavidt færdig, at den kan ventes hertil om faa Dage for at gjenoptage Seiladsen mellem Strib - Frederits. Dampfærgen har været haardt savnet i dette Foraar, da de ikke ubetydelige Kreaturforsendelser have bevirket, at saagodtsom alle Godstog ere blevne mere eller mindre forsinkede.

                    den 1ste Juni 1875.
- I Fredags kom et Par Flokke af Springhvaler gjennem Beltet; man kunde temmelig tydelig se Antallet, idet de store Kroppe tumlede om i Vandets Overflade.

         

   Middelfart Avis
           den 3die Juni 1875.
- Amtsraadet har givet Samtykke til at Veilby Sogneraad afbetaler Kommunens Restgjæld til Fyens Stifts offentlige Midler efter en Obligation i hvilken der er betinget Afbetaling med 100 Rd. hver Termin, sidste Gang i Juni Termin 1881.

- Lærer Krogh af Veilby Skovskole har hos Amtsraadet anholdt om, at der ogsaa for indeværende Aar maa blive bevilget en Understøttelse af Skolefonden. - Indtil 100 Kr. bevilgedes for næste Regnskabsaar, forsaavidt Sogneraadet tilskyder ligesaa meget.

 

         Middelfart Avis
                den 14de Juli 1875.
- Hs. Maj. Kongen (Chr.d.IX) og Hs. kgl. Høihed Kronprinsen (Frederik d. VIII) afreise paa Mandag Morgen Kl. 7 fra Odense og ville passere Middelfart paa Reise til Jylland.


                     den 17de Juli 1875.
- Mandag Morgen Kl. 7 afreiser Hs. Maj. Kongen fra Odense med Extratog, som altsaa antages at indtræffe her Kl. lidt før eller lidt efter 8.- Efter Forlydende ville flere Embedsmænd i Middelfart og Vends Herred, muligvis ogsaa de nærmeste Sogneraad hilse paa Hs. Maj. Kongen og Hs. Høihed Kronprindsen ved Ankomsten til Strib paa Mandag Morgen. Saavidt vides vil man herfra Byen begive sig til Strib pr. Vogn.

       

     Middelfart Avis
          den 27de August 1875.
- Under et heftigt Tordenvejr, som i Onsdags Aftes trak hen over Byen og Egnen, slog Lynet ned flere Steder. Kl. lidt over 7 tændtes det Hmd. Peder Hansen (Klokkemager) tilhørende Hus i Nyhave i Røileskov, som i Løbet af kort Tid aldeles nedbrændte. Lynet slog ned igjennem Skorstenen og gik ud ad Taget. - De nedbrændte Bygninger vare forsikrede for omtrent 1000 Kr.; Løsøret, hvoraf saagodtsom Intet frelstes, var forsikret i det fyenske Udflytterselskab. - Kort før Huset antændtes, slog Lynet ned i Husmand Knud Hansen Rasmussens Mødding i Røile Mose uden at der dog skete videre Skade.

 

    Middelfart Avis
       den 2den September 1875.
- Den uheldige Indretning, at Konduktørerne skulle hænge uden paa Jernveivognene her i Landet, har nu og da tilfølge, at en Mand falder af under Kjørselen. Dette skal i Lørdags, ifølge "Koldpst.", være sket med Hurtigtoget gjennem Fyen dog heldigvis uden at Manden kom tilskade. Toget holdt tog holdt og tog ham op igjen.

 

      Middelfart Avis
          den 1ste December 1875.
- Paa den i Folkethinget foreslaaede Fi-nanslov begjærdes en Bevilling af indtil 1000 Kr. til Anlæg af en Holdeplads ved Kauslunde. - Til Anskaffelse af endnu en Dampfærge paa Lillebelt forlanges 240.000 Kr. (Dampskibet " Niord", der nu anvendes som Reserveskib, foreslaaes flyttet til Masnedsund - Falster). Til Istrans-porten paa Lillebelt foreslaaes Anskaf-felse af 4 Baade osv. til et Beløb af 4000 Kr. (hvorfor mon man endnu ikke vil tænke paa at indrette sig saaledes, at der til enhver Tid kan gaaes over paa det Sted, hvor Vandet er aabent?) Til Udvi-delse af de jysk-fyenske Jernveies Drift-materiel begjæres endvidere 890.535 Kr.

 

           den 11te September 1875.
Bekjendtgjørelse

En dygtig og skikkelig Kokkepigeog en flink Mejeripige kunne til 1ste Novbr. Faa Plads paa Billeshave.

         

        Middelfart Avis
              den 9de December 1875.
- I disse Dage er der herpaa Egnen død en af Veteranerne fra aarhundredets Begyndelse, nemlig førv. Husmand Knud Madsen. Han var født i Veilby i Maj 1787 og var fra 1810 Soldat i flere Aar. Han deltog i Kampen ved Sehested og Tilbagetoget til Rendsborg samt i flere mindre Skjærmydsler i Holsten. Det var ham en Glæde og Stolthed paa sine gamle Dage at tale om sin Soldatertid; han var fuldkommen åndsfrisk lige til det Sidste og havde, saavidt vides, aldrig været syg. Han boede i en lang Aarrække i Røileskov, indtil han for nogle Aar siden overdrog sit hus til sin Datter og Svigersøn (Slagter H.Petersen), hos hvem han nød kjærlig Pleie. Hans Hustru, med hvem han for 7 Aar siden holdt Guldbryllup, overlever ham tilligemed 7 Børn og 11 Børnebørn. Den Afdøde var en hæderlig, retskaffen Mand, der var kjendt og agtet i en vid Kreds.

                   Middelfart Avis
                      
den 9de December 1875.
Bekjendtgjørelse
Der kan for Fremtiden, mod Forudbestilling, saavel i større som mindre Dele faaes Brændevin udleveret hos Høker Peder Jørgensen i Veilby Skov fra N.Poulsen                                           Brændevinsbrænder

                    Middelfart Avis
                                   den 11te December 1875.
Bekjendtgjørelse

Paa Fattiganstalten "Fælleshaab" paa Kustrup Mark er for Aaret 1876 efter-nævnte Arbeider udbudte til Bortlicitation:
                                                  Jordloddens Drift.
                                                  Sandkjørselen.
                                                  Skorstensfeierarbeidet.
                                                  Ligkistefabrikationen.
                                                  Kornformalingen.
Hvo, der ønsker et eller flere af ovennævnte Arbeider, maa inden Udgangen af indeværende Maaned indgive skriftlige Tilbud derpaa, stilede efter de paa Anstalten henlagte Konditioner, og rettede til Bestyrelsen for Fattiganstalten "Fælleshaab".                           Bestyrelsen.