◄  
Diverse statistikker overfarten vedrørende

Uddrag fra "Da Fredericia var Færgernes By"
af Poul ThiesenSøfartschef  A.V. Heise lod i 30'erne udarbejde en komplet statistik over antallet af passagerer og mængden af gods, som blev overført med statsbanefærgerne på Fredericia-Strib.
Man har valgt at lade statistikken begynde i 1885-86, hvor der var kommet flere færger på  Fredericia-Strib
   Hvis man tager passagermængden, ser statistikken sådan ud:


 


1885-86:
1890-91:
1895-96:
1900-01:
1905-06:
1910-11:
1915-16:
1920-21:
1925-26:
1930-31:
1935:


 
  Knap 200.000 passagerer årligt
Cirka 200.000  passagerer årligt
Cirka 225.000  passagerer årligt
500.000  passagerer årligt
Cirka 550.000  passagerer årligt
Cirka 660.000  passagerer årligt
Cirka 600.000  passagerer årligt
900.000  passagerer årligt
Cirka 825.000  passagerer årligt
Cirka 910.000  passagerer årligt
Næsten en million passagerer overført på Fredericia-Strib-overfarten, hvis der ikke var lukket 15. maj

Godsmængden der blev overført voksede fra 1885-86 til 1935 fra ca. 50.000 tons til cirka 600.000 tons

Det fremgår af passager-statistikken, at man under den første verdenskrig oplevede en mindre nedgang i antallet af rejsende med Lillebælt-færgerne. Om den første verdenskrig direkte har været grunden, kan kun blive gætteværk. Danmark følte jo kun de indirekte indvirkninger af verdenskrigen.

     
           Middelfart Avis
                  en 16de December 1869
  ... fra 1ste April 1868 til 31te Marts 1869  befordrede Antal
    Reisende: ....
      Mellem Middelfart- Strib  -  70.039
    [pr. Dag 192  mod 148 og 105 de to foregaaende Aar]
     Mellem Strib og Frederits   -  86.529½
     -[237 pr. Dag mod henholdsvis 160 og 107 de to 
     foregaaende Aar].
 

            Middelfart Avis
                     den 4de December 1869

De jydsk fyenske Jernveie. Ifølge den af Indenrigs-ministeren for Rigsdagen aflagte Beretning om de jydsk-fyenske Jernveies Drift i Aaret fra 1ste April 1868 til 31te Marts 1869 er der mellem Frederits og Strib i dette Tidsrum befordret 86.539½ Personer mod 58.570½ i det foregaaende Aar.                 
    Det daglige Gjennemsnitsantal af de befordrede Reisende udgjør 237 mod 160 i Driftaaret 1867

 

   

Navn

Fredericia-Strib
  Sejlskibe 1866-1872
  H/F Hjalmar 1883-1920 1933-1935
  H/F Ingeborg 1883-1901
  H/F Strib 1901-1935
  H/F Lillebelt 1872-1884
  H/F Fredericia 1877-1883
  S/F Valdemar 1886-1890  1905-1920
  S/F Dan 1921-1935
  S/F Fyn 1920-1935

H/F Kronprinsesse     Loise

1902-1922   og 1935
  S/F Marie 1890-1905  og 1935-

 H/F Kronprins  Frederik      

1922-1933  (fortrinsvis reservefærge)

  H/F Dagmar

1899-1935
Årstal

Færger der på en gang har sejlet på overfarten

1872 "Lillebelt"
1877 "Fredericia"
1883 "Ingeborg", "Hjalmar",("Lillebelt" og "Fredericia" var på vej bort)
1886 "Ingeborg", "Hjalmar", "Valdemar"
1890 "Ingeborg","Hjalmar","Marie"
1899 "Ingeborg", "Hjalmar", "Marie", "Dagmar"
1901 "Hjalmar", "Marie", "Dagmar", "Strib"
1902 "Hjalmar", "Marie", "Dagmar", "Strib", "Kronprinsesse Louise"
1905 "Hjalmar", "Dagmar", "Strib", "Kronprinsesse Louise", "Valdemar"
1920 "Dagmar", "Strib", "Kronprinsesse Louise", "Fyn"
1921 "Dagmar", "Strib", "Fyn", "Dan", "Kronprinsesse Louise",
1922 "Dagmar", "Strib", "Fyn", "Dan", "Kronprins Frederik"
1933 "Dagmar", "Strib", "Fyn", "Dan", "Hjalmar"

Fra Marts til
15 Maj 1935

"Strib", "Fyn", "Hjalmar" "Kronprinsesse Louise" og "Marie"
     

              Middelfart Avis
                      Fredag den 24de Mai 1872.
 - I Anledning af vor Meddelelse forleden om Dampfærgen over Lille Belt oplyste "Fs.Sttd.", at fra den Dag, da Dampfærgen blev tagen i Brug, nemlig den
15de Marts, indtil den 11te Mai er der mellem Fyen og Jylland blevet overført 1257 Godsvogne, hvoraf 939 læssede, og Færdselen er stadig stegen, saaledes at der i Ugen fra den 6te til den 11te Mai overførtes 328 Vogne (hvoraf 224 læssede), altsaa i Gjennemsnit 47 Vogne om Dagen, medens det i Gjennemsnitsantal i den første Tid kun var 6  

 

           Middelfart Avis
                Mandag den 22de Juli 1872.
 -  Dampfærgen over Lillebelt har, ifølge "Fyens Stift.", i Maanederne Marts, April, Mai og Juni overført henholdsvis 68, 321, 552, og 537 (i Alt altsaa 1478) Vogne fra Jylland til Fyen og 68, 340, 517 og 544 (i Alt altsaa 1468) Vogne fra Fyen til Jylland; der er altsaa i det nævnte Tidsrum i alt ført 2947 Vogne over Beltet af Dampfærgen.

 

       
 

          Middelfart Avis
                den 6te Oktober 1874
 -  Dampfærgen "Lillebelt" har iflg. "Fs.Stfd." i September Maaned overført fra Jylland 710 og fra Fyen 644 Vogne, altsaa i alt 1354 Vogne.

 
 

             Middelfart Dagblad
                   den 24de September 1896.

Lillebelts-Overfarten
.
 I en Artikel, som "Dansk Eksportforening" har skrevet i "The Danish Expore Review", omtales Dampfærgeforholdene i Danmark. Det fremgaar deraf, at ved Lillebeltsoverfarten er Trafikken for Personfærdselens Vedkommende nu 85 pCt. og for Godsfærdselens 1310 pCt. større end i de tidligere Dampskibe.  
                                                                  Tons
   Aar                                   Reisende        Gods
  1871 overførte Dampskib   116,000    -   9,200
  1872       -    Dampfærge   116,000    -  12,100
  1877       -            -            139,000    -   27,800
  1881       -            -            150,000   -    33,800
  1886       -            -            169,000   -    47,000
  1891      -             -            197,000   -    84,400
  1894      -             -            215,000  -   132,800

   Daglig overføres der nu henimod 75 læssede Jernbanevogne ‘a 5 Tons.
   Mon ikke Udviklingen nu snart maa siges at være bragt saa vidt, at det bliver paatrængende nødvendigt at faa en fast Bro over Lillebelt             

 


Middelfart Byraad ...... Hess oplyste, at han ogsaa havde benyttet Leiligheden til at henlede Opmærksomheden paa den for nogle Aar siden projekterede Bro over Bæltet, det var jo givet, at denne Plans Realisation vilde faa stor Indflydelse paa Banegaardens Beliggenhed. Trafikforholdene ved Strib udviklede sig ganske overordentlig; der overføres nu ca. 73.000 Vogne om Aaret eller mere end 200 pr. Dag, og hvis Trafikken vedblev at vokse i samme Omfang som i de senere Aar, vilde det blive nødvendigt at anskaffe Ny Færger og at anlægge Ny Færgehavne, man maatte derfor haabe at Planen om Broen, der ligger i Ministeriet, maatte blive taget frem til fornyet Behandling .... (omtalte møde drejede sig om linieføringen af den paatænkte nordfyenske jernbane J.R.)

 

          Middelfart Venstreblad
                       
den 13de Maj 1900
I det forløbne Finansaar er der over Lillebælt befordret i alt 100,700 Jernbanevogne. I 1892-93 befordredes der over Bæltet 49,400 Vogne. Trafikken er altsaa i de sidste 7 Aar fordoblet. Forøgelsen er for øvrigt sket ganske regelmæssigt. I 1894-96 befordredes 57,400 Vogne, i 1895-96 67,800 Vogne, i 1896-97 73,800 Vogne, i 1897S98 78,600 Vogne og i 1898-99 89,700. Siden i Fjor er, som man ser, trafikken stegen med 11,000 Vogne. Den størdte Vognmængde befordredes i Oktober 1899 og Marts dette Aar, i alt henholdsvis 9596 og 9443 eller pr. Dag 310 og 305

  Middelfart Avis
       den 22 December 1898
    Det hedder i Tillægsbevil-lingsloven bl.A.: Overførsel af Vogne over Lillebælt er i Fi-nansaarets første 7 Maaneder steget med over 700 Vogne pr. Maaned ! Denne uventede store Stigning har forøget Rangeringsarbejdet paa Frede-ricia og Strib Stationer saale-des, at Personalet fra 1. December 98 har maattet forøges med 2 Trafikassistenter og 10 Stationskarle samt 3 Lokomotivførere. Da man des-uden har modtaget en Del nye Rangeringslokomotiver har det været at forøge Fyrbødernes Antal med 9 o.s.v., o.s.v. Det bebuede Regeringsforslag om en fast Bro over Lillebælt synes da udsprungen af en mere og mere uafviselig og tvingende Nødve
ndighed

 

   Middelfart Avis
            21de Januar 1899

Trafikken over Lillebælt. Som et Vidnesbyrd om, hvor stærk Trafikken over Lillebælt fra Aar til Aar forøges, kan vi anføre, at Juletrafikken denne Gang har været ca. 10 pCt. større end Aaret forud, samt at der i Januar Maaned d.A. er overført ca. 1,200 flere Vogne end Januar i Fjor eller ca. 40 flere pr. Dag. I Januar 1898 overførtes ca. 5,900 Vogne, i Aar er overført 7,200 Vogne. Det største Antal Vogne der hidtil er overført i en Maaned, er godt 8,000. Det vil altsaa ses, at man allerede i Januar, skønt denne Maaned langt fra bringer den største Trafik, i betænkelig Grad nærmer sig Maksimum af den befordrede Vognmængde.

 

Middelfart Venstreblad
             den 25. November 1899
   Med Dampfærgerne over Lillebælt er der i Finansaaret 1898S99 befordret ca. 100.000 flere Rejsende i 1897-98 var Tallet paa de Rejsende 340,000. I 1898-99 436,900. Samtidig er Godstrafikken forøget med ca, 45,000 Tons. I 1897-98 befordredes 194,426 Tons. I 1898-99 242,042 Tons. Indtægterne af Personbefor-dringen er kalkuleret til 99,600 Kr. af Gods til 111,300 Kr. og for Postens Befordring 10,00 Kr. Det bliver i alt 220,900 Kr., medens Udgiften har været 177,214 Kr. eller 4 Pct. Af ca. 4½ Mill., hvor til saa endvidere kommer hvad der medgaar til fornyelse af det kostbare Færgemateriel, hvilket ikke er Smaaskillinger, samt til Anlæg af ny Færgeleje o.s.v.
   Færgerne over Lillebælt har i Finansaaret 1898-99 udført 10,368 Rejser eller gennemsnitlig 28,4 Rejser pr. Dag. Det er 3 Gange saa mange Rejser, som Færgerne over Storebælt har udført.

         

   Middelfart Avis
          den 8. Januar 1901
Juletrafikken over Lillebælt
. - den 22., 23, og 24. December er der overført ca. 9,500 Rejsende i Retning fra Strib til Fredericia og ca. 5,000 fra Fredericia til Strib, til sammen 14,500. I Fjor var Tallene 9,300 fra Strib til Fredericia og 5,300 fra Fredericia til Strib, til sammen 14,600.
   Natten mellem den 22. Og 23. December passerede fra Kl. 1 til 6 4,700 Rejsende forbi Fredericia i de forskellige Retninger Nord, Syd og Øst.

 

  Middelfart Avis
      den 9. December 1901
Lillebæltsoverfarten
holder sig stadig som en flot nr. 1 blandt Statens Overfarts-steder. Sidste aar er der her udført 12.577 Ture af Færgerne eller 34,5 Ture pr Dag. Ved Storebæltsoverfarten har Turene kun været 4062 eller 11,0 Rejse pr. Dag. Over Lillebælt er der sidste Aar befordret ca 500,000 Rejsende eller ca. 44,000 flere end Aaret forud, og 273,843 Tons Gods.

 

  Middelfart Avis
         den 5. December 1902
Lillebæltsfærgen
har i Driftaaret 1901-02 foretaget i alt 12.602 Dobbeltrejser eller gennemsnitlig 34,5 Dobbeltrejser pr. Dag. Der er gennemsnitlig paa hver Tur besørget 20 Rejsende og 10,8 Tons Gods. Ialt er der paa Lillebæltsoverfarten besørget 495,400 Rejsende og 273.390 Tons Gods. Den har givet en Indtægt af ca. 246,000 Kr. og en Udgift paa 242,883 Kr.

         

       Middelfart Avis
               den 29. December 1905
Antallet af Rejsende, som Statsbanerne har befordret over Lillebælt sidste Aar, har atter været i betydelig Stigning. Medens der i 1903-04 befordredes 523.300 Rejsende med Dampfærgerne, er Tallet i 1904-06 steget til 532,200 eller med omkring 9,000 flere. Samtidig er der befordret 346,491 Tons Gods. Aaret forud var Godsforsendelsen godt 8,500 Tons mere. Men det viser sig, at den store Nedgang i Godsbefordringen, som Damp-færgeforbindelsen Gedser-Warne-münde mentes at ville betyde, aldeles ikke har slaaet til. Indtægten af Personbefordringen over Lillebælt er kalkuleret til 133,000 Kr., af Godsbefordringen 162,000 Kr. og Postbefordringen 16,800 Kr. i alt 312,000 Kr. udgiften har været 318,116 Kr.

 

     Middelfart Avis
              den 2. Januar 1908
Juletrafikken over Lillebælt har vist sig at have været ca. 10 Pct. større i Aar end i Fjor. I Dagene 22. 23. og 24 December er der saaledes med Iltogene overført tilsammen 6,500 Rejsende i østlig Retning, og 12,000 i vestlig. Sidste Aar var Tallene henholdsvis 5,500 og 11,000. Kr. udgiften har været 318,116 Kr.

 

 Middelfart Avis  
         den 21 Januar 1915
Sidste Aar er der ført 179.030 Jernbanevogne over Lillebælt. Et betydelig højere Antal end noget tidligere Aar. 
   

        Middelfart Avis
                den 24 April 1908
overførelsen af Vogne over Lillebælt har i afvigte Finansaar været ca. 7000 mere end forrige Aar. I alt er overført 113,246 læssede Godsvogne, 20,153 tomme, 6,098 Postvogne, 2,884 Personvogne, 246 Lokomo-tiver, i alt 142.637. Stigningen var altsaa 5 Pct., i Fjor var den 8 Pct.