Middelfart Avis
         den 31te Oktober 1866.        Bekjendtgjørelse  
   
Fra 1ste November næstkommende bliver der oprettet et
 Brevsamlingssted
 i Strib   Middelfart Postkontor, den 30te Oktober 1866 
                         Lepper.
  

  Middelfart Venstreblad
              den 27. Marts 1935.

Postforholdene i Strib efter 15. Maj.
Reservestyrmand Petersen antaget som Postekspeditør.

     Postforholdene i Strib vil efter Lillebælts-broens Aabning undergaa en betydnings-fuld Ændring, og man har i det sidste halve Aar drøftet forskellige Muligheder.
      I Gaar har Postvæsenet truffet den endelige Afgørelse i Sagen, idet Reserve-Styrmand H.P.Petersen, der faar sin Afsked fra Lillebæltsoverfarten med dennes Ophør, er antaget som Postekspeditør fra 15. Maj.   Styrmand Petersen ejer en større    Forret-ningsejendom paa Hovedgaden skraas overfor Købmand Thranegaard Andersen, og det er Meningen at foretage en Tilbyg-ning til denne Ejendom, saaledes at der bliver Plads til Postlokaler i Stueetagen og Privatbeboelse ovenpaa. Lokalerne bliver ret rummelige med Publikumsværelse paa 4½ x 4½ Alen og bagved Skranke og Ekspedition.
    Endvidere bliver der Postbud-Lokale, Telefonbox, og Postekspeditionen bliver endvidere Telegrafstation.

"posthus" 1866-1935        ▲
og efter 1935                         

Læs om postomdelingen 1867 - 94