Lidt om postbesørgelsen i Strib-området
 1867 - 1899

        Middelfart Avis
          
den 27de Oktober 1867.

Postbud til Gamborg gaaer Tirsdag,         Torsdag og Lørdag Morgen.
- til Veilby hver Eftermiddag.
- til Billeshave osv. hver Mandag og     Fredag Middag.
- til Baaring-Blanke hver Mandag og 
  Fredag Middag.
- til Bubbel, Indslev osv. hver Tirsdag   og Lørdag Eftermiddag Kl. 3..

 

         Middelfart Avis
                  den 18de April 1869
- Landposten fra Middelfart vil fra 1ste Mai komme til endvidere at gaa til Kustrup (Smeden) Veilbyskov-Skole, Bøgelund og Røile. Da denne forlængede Vei ikke om Vinteren kan udføres i Tiden efter Hurtig-togets Ankomst hertil (Kl. 1½) og til Sol-nedgang, vil Posten i Vintermaanederne komme til at afgaa herfra om Morgenen efter det første Posttogs Ankomst til Kjøben-havn.

     

         Middelfart Avis
              d
en 9de August 1871
 -  Brevsamlingsstedet i Strib er bleven sat i Forbindelse med Frederits foruden som hidtil med Middelfart og det fyenske
Jernveispostkontor


 

 

         Middelfart Avis
                   
den 5te Juni 1873.
Bekjendtgjørelse

Det bringes herved til almindelig Kundskab at Extrapoststationen i Strib vil blive nedlagt og kjørselen dersteds fra frigiven fra 15de Juni næstkommende at regne.
              Andet Postsekretariat,
          Kjøbenhavn, den 31te Mai 1873.
                                                          Lund

     

         Middelfart Avis
              den 25de April 1874.
 -  Det gamle Postbud Niels Rasmussen, som fra 1848 indtil for et Aarstid siden gik Post mellem Røile-Taarup, Billeshave, Virkelyst og Middelfart er Torsdag efter et langt Sygeleje afgaaet ved Døden.

 

                 Middelfart Avis
                    den 22de Juli 1882.
- Fra 1ste August vil der, som tidligere berørt, i Middelfart Postdistrikt blive Ombæring af Breve og Aviser til Egnens Beboere i deres Hjem. Et nyt Landpostbud vil udgaa en Gang daglig, (hver Morgen, Søndagen undtagen) fra Strib over Røileskov, Kathrinebjerg, Kasmose, Stutterigaarden, Veilby Skov, Rushøi, Veilby Munkgaard, Veilby Brogaard, Røile, Røile-Taarup, Billeshave, tilbage til Strib.

     

      Middelfart Dagblad
                  den 1ste Juni 1887.
(Postnyt)
Strib-Vejlby Skov (Martin Jørgensen) udgaaer fra Strib Kl.6 Morgen: Strib, Røile Mose, Røile Skov, "Cathrinebjerg", Nyhave, Kasmose, Nyskov, Boelsbanken, "Stutterigaarden", Veilby Skov, Fiskerhytten, "Nøisomhed", Rushøi, "Børndal", Hedelund, Dybkjær, "Bøgelund", "Billeshave", Røile-Taarup, "Virkelyst", Røile Mark, Rubæks Mølle, Strib.

 

     Middelfart Avis
              den 10de Januar 1890
Fra Strib Station udgaar Landpost daglig (Søndag undtagen) Morgen Kl. 6: ad Røilemose og Røileskov, Cathrinebjerg og Cathrinebjerg Mølle, Kasmose, Nyskov, Boelsbanke, Stutterigaarden, Veilbyskov, Nøisomhed, Rushøi, Børndal, Hedelund, Dybkjær, Bøgelund, Billeshave, Røiletaarup, Virkelyst, Rubæks Mølle.
 

     

          

         Middelfart Avis
                   den 25de Januar 1894.
- Endelig varsler det om ny Tid - der er Forår i Luften, thi Landposterne have igaar faaet deres ny Jakke og ny Hue, godt og klædeligt Tøi. Gid de slide det i Sundhed under Vandringen! De have nu ikke et, men tre Horn i Panden.

 
     
 

Middelfart Avis
 den 24de December 1899

Landposten.

Er Vejen gennemkørt og blød,
og er den Støv og Aske,
og smelter den i Solens Glød,
han maa den daglig traske:
udøsende i Nord og Syd
det rige Væld af Sorg og Fryd,
 han rummer i sin Taske.

Men sæt, at Posten ikke kom,
hvor vilde Godtfolk gnave.
Blev Avisen ej delt om,
gik Verden vist af Lave.
Fik Frøk’nen ej sin Ridders Brev,
hun det paa Postens Regning skrev,
se, derfor maa han trave.

Ja, Sommer, Vinter, Høst og Vaar
han op og ned ad Bakke gaar,
hver Dag, Gud lader skabe, gaar
og slæber vore Pakker,
Og under morsom Passiar
han afleverer, hvad han har:
- Dusøren ? - Jo, jeg takker !

Jeg har, saa godt som jeg formaar,
nu talt til Gunst for Standen,
Moralen: Vis i Hus og Gaard
lidt Venlighed mod Manden !
Men kryds for alting ej hans Vej,
thi I maa vide, han har ej
for Løjer »Horn« i Panden !