Middelfart Avis
                         den 30te April 1866.
 -  Mellem Postvæsenet og Bestyrelsen for "Middelfart Dampskibsselskab" er der i disse Dage oprettet Overenskomst om Befordring af Posten sydfra mellem Kolding og Middelfart
 -  Om Tiden for Jernveiens Aabning mellem Kolding-Frederits og Middelfart-Strib forlyder endnu Intet; for den førstnævnte Stræknings Vedkommende synes det at have lange Udsigter, thi hele det sidste Aars Jordarbeide har paa flere Steder været saa at sige frugtesløst, idet den paafyldte Jord synker og skrider. Saalænge den jydske Jernvei fra Kolding og nordefter ikke er færdig, maa Posten mellem Øerne og Nørrejylland selvfølgelig føres over Middelfart- Snoghøi , men da dette stadig - maaske endnu et helt Aar - sker med Smakke, ser besynderligt ud nu, da Middelfart har to Dampskibe, hvoraf det ene hver Dag seiler med Posten sydpaa til Kolding, netop paa samme Tid, som Smakken gaaer med Nordposten og dens Reisende til Snoghøi . Dampbaadene kunde med Lethed anløbe Snoghøi paa Veien til Kolding ,dersom Regering og Rigsdag vilde tage den for alle Parter retfærdige Beslutning, at søge det forældede Færgemonopol afskaffet. - Det er dog tilvisse i 1866 en skrigende Uting, at Reisende mellem to stærkt befolkede Landsdele, skulle være nødsaget til at seile i aabne Baade, naar der er Dampskibe tilstede.