Middelfart Venstreblad
        den 5. Februar 1915
    Opførelsen af 18 Signalhuse

paa Strækningen Nyborg-Strib er ifølge Odensebladene overdraget i Entreprise til Murermester Jeppesen og Tømrermester Chr. Nielsen, Dalum Sogn, for 36,688 Kr. Signalhusene skal være færdige til Juni.

     
Middelfart Avis  
           21 Februar 1917
  I Dag aflagde et Udvalg af Finansudvalget, bestaaende af Slengerik, Laursen, Mads Larsen og Marott samt Baneingeniør Vetli, Odense, og Ingeniør under Statsbanernes tekniske Afdeling i København, Schlegel, et Besøg ved Strib for at tage Forholdene ved Stationens Ombygning i Øjesyn. Ved Ankomsten til Strib blev de modtaget af en Deputation fra Strib Borgerforening, bestaaende af Formanden, Assistent Jensen, Maler-mester Petersen og Sogneraadsmedlem, Bager Hansen samt Godsejer Kaas. Man begav sig straks ud i Terrænet, hvor Ingeniørerne anskueliggjorde, hvorledes omlægningen af Stationsanlæget ville blive. Det oprindelige af Statsbanernes udarbejdede Projekt, hvis Omkostninger er kalkuleret til ca. 570,000 Kr., gaar i det væsentlige ud paa en Udvidelse af Banelegemet til begge Sider. Der skal opfyldes en Del af Stranden og Rangerspor skal anlægges paa det opfyldte Terræn. Hulvejen fra Badehotellet ned til Varehuset skal gøres blind, saaledes at den farlige kørsel paa den stærkt faldende Vej over Sporene nu bliver undgaaet. I stedet anlægges en Vej uden om Sporerne, hen langs Stranden og tværs igennem Badehotellets Park mellem Re-staurationsbygningen og Færgegaarden. Tillige vil man, for at dæmpe paa Røgpladen fra Remisen, bygge en 35 Meter høj Skorsten, forsynet med centraliseret Røganlæg og eventuelt overbygge Kulgaarden, saa Støvet bindes. Af Repræsentanterne for Strib By blev det meget energisk fremhævet, og under Besøget i Byen og langs Banen paavist hvorledes Røgplagen generede de omkringliggende Huse, ligesom der pegedes paa den store Udvikling, som Strib er inde i, og for hvilken de uheldige Stations-forhold er i høj Grad hæmmende. Man ønskede derfor Remisen flyttet ud til den søndre Ende af Sporanlæget, bag den nuværende Pumpestation. Det fremhævedes fra d’hrr Ingeniørers Side, at Remisen af banetekniske Grunde (da der saa ville komme Krydsningsspor mellem Rangersporene og Hovedsporene) ikke kunne anbringes paa vestre Side af Sporet ud imod Vandet. Planen om at flytte Remisen ville med de dyre Priser paa Drejeskive, Fundamentet og alt andet fordyre det oprindelige Projekt med ca. 200,000 Kr. det var forøvrigt udarbejdet i alle Enkeltheder af Ingeniør Schegel. Baneingeniør Vrli var dog af den Mening, at en 35 Meter høj Skorsten ville sprede Røgen, saa den ikke kom ud over Byen, og det var Indtrykket, at Finansudvalgs-medlemmerne frygtede den store Merudgift ved Remisens flytning, især under Hensyn til, at det kunne have visse for Statskassen farlige Konsekvenser andre Steder fra. Det fremhævedes derfor af flere af disse, at som en første Betingelse for, at man kunne have noget grundet Haab om denne Omlægning s Gennemførelse samt Varehusets flytning over paa den anden Side af Sporene, ville der sikkert blive stillet Krav om et Tilskud fra Beboernes Side. Om Tilskuddets størrelse blev stort eller lille have mindre Vægt, end at det blot var der som en Understregning af, at denne Omlægning virkelig var til Byens gavn. Fra Statsbanernes Side er man nemlig tilfredsstillet ved det første Projekt, hvor Remisen forbliver paa sin nuværende Plads. Efter en Grundig gennemgang af Terrænet og omhyggelige Forklaringer af alt vedrørende Omkalfateringen, forlod Selskabet Strib Kl. 12½ for at spise Frokost paa Behrendts Hotel og rejse tilbage med Toget Kl. 13,30 til København. - Det synes altsaa herefter at være sikkert, at Stationsforholdene ikke ordnes til Beboernes fulde Tilfredshed, hvad Røgplagen angaar, uden at et mindre Tilskud fra Beboernes Side rejses og vederlægges deres alvorlige Ønske. Finandudvalget var selv klar over, at der ikke kunne blive Tale om fuld Dækning for de 200,000, ja ikke paa langt nær. Rejsningen af 30-40,000 Kr. vil sikkert være Tilstrækkeligt til at give det udvidede Projekt med Remisens og Varehusets flytning sikkerhed for at føres igennem. Og ved Nordvestbanens bygning bevilgede Vejlby Sogneraad jo 80,000 Kr., af hvilke Strib Beboere betalte deres Part. Her var da en Lejlighed til at øve gengæld, saa meget mere som en tilfredsstillende Ordning af Stationsforholdene ville gavne Kommunen, ved at Strib fik forbedrede Vilkaar for at drage Skatte-yderne til sig. Hvis det derfor er af paa-trængende Nødvendighed for Stribs udviklingsmuligheder, at Remisen flyttes, maa der straks forsøges et Arbejde for at rejse denne Sum.

Middelfart Social-Demokrat
den 1. Marts 1917

Forholdene paa  Strib Station.
Malermester Petersen, Strib, der af Strib Borgerforeningen er valgt til at føre Forhandlinger angaa-ende Remisens og Varehusets Flytning, rejste i Gaar til København for at indlede ny Forhand-linger med Finans-udvalget

  Middelfart Social-Demokrat       
            den 7 Januar 1917
Hunde med Statsbanerne.
Befordringen af Hunde med de gennemgaaende Tog har hidtil kun fundet Sted i Pakvognen. Statsbanerne vil nu forsøgsvis lade indrette Hundekupéer i alle Tog. Hundene skal føres i Snor og maa ikke færdes paa Gangene i Vognen.