Middelfart Avis
                    den 8de September 1865
- Det var med en for Middelfart usædvanlig Høitidelighed, at den fyenske Jernbane igaar aabnedes. Veiret var varmt og smukt, og der havde derfor samlet sig en overordenlig stor Mængde Mennesker, ikke alene fra Omegnen, men ogsaa fra Nabobyerne Kolding og Frederits. Kl. omtr. 3½ ankom Aabningstoget, trukket af et med Flag og Grønt smykket Lokomotiv, og modtoges af den ved Banegaarden samlede Menneskemængde med Hurraraab, som gjentoges efterat DD. MM. Kongen og Dronningen vare budne Velkommen af By- og Herredsfogeden, Justitstraad Arnesen, som ogsaa, da DD. MM. stege tilvogns. Den lange Vognrække, der aabnedes af DD. MM., Hs. kgl. Høih. Kronprindsen, Prindsesse Dagmar og de øvrige kongelige Børn, samt et glimrende Følge, satte sig kort efter i Bevægelse og kjørte gjennem den af Jernbanebestyrelsen opreiste Løvhvælving, der var prydet med danske og engelske Flag og forsynet med engelsk Indskrift "Velkommen", ind mod Middelfart......

- I Anledning af Jernbanens Aabning var iaftes endel af Byen illumineret. Illuminationen vilde sandsynlig have været almindeligere, dersom ikke Maanen havde været saa venlig at oplyse de til sent paa Aftenen stærkt befærdede Gader.

                         Bekjendtgjørelse.
Fra den 8de dennes inddrages de hidtil bestaaende Poster mellem Middelfart-Odense og Middelfart-Assens, og ville samtlige Jernbanetog blive benyttede til Postens Befordring. Fra samme Tid indtræder i Postforbindelsen med Jylland den Forandring, at der oprettes 2 Gange daglig Postafgang, og afgaaer Posten fra Middelfart efter Ankomsten af Togene Kl. 11 Formid. og Kl. 3 Eftermd.
      Som Følge af denne forandrede Postafgang er Kontor- og Ind-leveringstiden fastsat saaledes:
    1. Kontoret er aabent fra Kl.8 Form. til Kl. 9 Efterm.
    2. Med Morgentoget Kl. 7 sendes Brev- og Pakkepostsager til Assens, Bogense og samtlige Stationer langs den fyenske og sjællandske Jernbane. - Indleveringen sluttes Kl. 9 den foregaaende Aften.
    3. Med Middagstoget Kl. 12: til samtlige Stationer paa Fyen, i Sjælland og Lolland- Falster Stifter, Langeland, Ærø og det sydlige Udland, undtagen Hertugdømmet Slesvig. - Indlevering af Pakkepostsager indtil Kl. 10, Breve Kl. 11 Fm.
    4. Med Aftentoget Kl. 6½: til Stationerne paa Fyen, Sjællands og Lolland-Falsters Stifter, Langeland, Ærø, Sverige og Finland, Norge, Samsø, Stationerne paa Aarhus-Ringkjøbing Ruten og de nordfor samme beliggende Stationer. - Indlevering af Postsager Kl. 5, Breve Kl. 5½ Eftm.
    5. Med Formiddagsposten til Jylland: til Jylland og Slesvig. - Indlevering af Pakkepostsager indtil Kl. 10, Breve Kl. 11 Fm.
    6. Med Eftermiddagsposten til Jylland: som ovenfor. - Indlevering af Pakkepostsager indtil Kl. 1, Breve Kl. 2 Efterm.
     Brevkassen i Byen tømmes Kl. 10 Fmd., 1, 5, 9 Eftm.Paa Postkontoret indskrives Reisende til Jylland indtil Kl. 10 Form. og 2 Efterm. - Reisende, der ankommer pr. Jernbane, og ville videre befordres til Jylland med den kongelige Post, kunne indskrives i Postexpeditionen paa Banegaarden indtil 10 Minutter efter vedkommende Togs Ankomst.
     Brevkassen paa Banegaarden tømmes 10 Minutter inden Togets Afgang.
Kongl. Postkontor, i Middelfart, d. 8de Septbr. 1865.
                                                         A. Rohlfs

                  den 9de September 1865
 Da Hs. Maj. Kongen iforgaars forlod Jernbanegaarden, takkede Hs. Maj. de der forsamlede Sognefogeder fra Herredet for den Ære, der var vist ham og hans Familie, og bad han dem, at bringe denne Hilsen til deres Sognefolk. Kort iforveien udtalte Hs. Maj. Muligheden af snart atter at gjæste Middelfart.