Hjulfærgen (H/F) "Kronprinsse Louise"
          ved overfarten fra 1902 til 1922 og i 1935

»Kronprinsesse Louise« midt på beltet 15 maj 1935
 

 


"Kronprinsesse Louise"s data:

Længde, største over stævene...   .63.85 m.
Bredde, største over fenderlist ...     13,38 m.
Dybde fra hoveddæksbjælkens
retlinie til kølens overkant ...........    3.885 m.
Fri højde på hoveddæk fra hoveddæks
overkant til brobjælkens underk...    .4,90 m.
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agterste stopbom ......    61,95 m.
Passagerantal ................................. 850 stk.
Dybgående, middel m. last ............   2,60 m.
Netto register tonnage ...............    287.87 t.
Antal både........................................... 4 stk
Antal redningskranse .....................    27 stk.
Antal redningsbælter ...................     762 stk
Fart med last .................................. 10 knob
 

Matroserne ombord på "Kronprinsesse Louise"

 
 

"Kronprinsesse Louise"  under indsejling til leje 1
i Fredericia havn.ca. 1920
 


"Hjulfærgen Kronprinsesse Louise"
blev i 1891 bygget på Helsingør Skibsværft. Færgen blev indsat på Fredericia-strib overfarten i 1892, den blev forlænget i 1905 hos B&W i København den sejlede på overfarten til 1921 - 22 - kom på en kort visit i foråret 1935 som afløser for færgen "Dan" - Færgen blev ophugget i 1935 umidelbart efter broindvidelsen.

   Færgen var opkaldt efter dronning Louise, født 1817, død 1898. Hun var datter af landgreve William af Hessen-Kassel og Christian VIIIs søster, Charlotte. Gift med Chr. IX der var blevet konge i 1863
 

         

Middelfart Avis
      den 22. Oktober 1902
 Dampfærgen »Kron-prinsesse Louise«
,
 der hidtil har været benyttet ved Overfarten Helsingør-Helsingborg, er ankommen til Strib for fremtidig at benyttes ved den derværende Overfart, For inden den sættes i regelmæssig Fart, skal der dog foretages forskellige Smaa-ændringer saavel ved selve Færgen som ved dens Længde, ca. 11 Fod længere end de andre Færger.

 

  Middelfart Avis
                den 12. Marts 1912
Da »Kronprinsesse Louise«, som i Gaar Middags overførte Iltoget fra København, var naaet ca. 500 Alen fra Færgelejet, hørte man den give Faresignal, og kort efter saas den hurtigt drive for den stærke nordgaaende Strøm. Dampfærgen »Hjal-mar«, som umiddelbart forinden havde overført det foregaaende Iltog, og var i Færd med at landsætte Passagerer, fik hurtigt disse sat i Land for at assistere »Kron-prinsesse Louise«, som imidlertid var drevet helt ud forbi Skandseodden. Efter 5 Kvarters forløb lykkedes det »Hjalmar« at bugsere »Kronprinsesse Louise« ind i Færgelejet og fik sat Passagererne i Land, som med 1½ Times Forsinkelse fortsatte Rejsen.

 

  Middelfart Avis
                         den 14. Marts 1912
Det var et temmelig alvorligt Uheld, som ramte Dampfærgen »Kronprinsesse Louise«, da den i Mandags var undervejs med Eksprestoget til København. Færgen havde netop ligget stille siden forrige Onsdag for at udbedre den Hjulskade, som den fik i den sidste Is, og havde efter denne overfladiske Reparation kun gjort to Rejser, da dette sidste alvorlige Uheld indtraf, hvorved alle 10 Skovle i det ene Hjul knækkedes og splintredes, en stor Del Hjulbeslag beskadigedes, og alle Skovlenes Styrestænger bøjedes. Selve Hjulets Jernskelet tog ogsaa en Del Skade. Aarsagen til Uheldet var, at den førende Skovls Bolt knækkede. Man kan ikke tilskrive nogen Skylden derfor, da der ved Undersøgelse viste sig at være et Brud midt inde i Materialet, som selv ikke ved den omhyggeligste Undersøgelse havde kunnet konstateres. Den skete Skade vil nu blive Repareret her ved Overfarten af Færgens Maskinmester med Assistance fra Statsbanernes egne Værksteder i Aarhus.