Den første færge ved overfarten
            hjuldampfærge »Lillebelt«

 

 
 

Danmarks  første jernbanefærge  hjulfærgen "Lillebelt" - her er den ved at få endnu to vogne ombord (Træsnit i IIlustreret Tiende, 1872)

 

Citat fra
 
"Da Fredericia var Færgernes by":

Folk i Fredericia og Strib troede knap deres egne ører, da de hørte, at generaldirektøren tænkte på at anskaffe en dampfærge til Lillebelt. At man ville køre lokomotiver og vogne ud på en saadan færge var det rene galmandsværk. Og i forveien havde man siden midten af 1860'erne haft dampskibsforbindelse mellem Fredericia og Strib. Hvorfor nu den færge.

 

om »Reserven«:
   Da det gav store problemer for overfarten når »Lillebelt« nødvendigvis skulle på værft anskaffede Statsbanerne et lille dampskib, »Uddevalla« købt i Sverige for kr. 50.000, men det var ikke den helt store hjælp da færgen ikke var forsynet med vogndæk og jernbanespor, den fik navnet »Reserven«, den blev solgt på auktion i 1883 for kr. 1425 - da man nu havde fået de noget større færger »Hjalmar« og »Ingeborg«.
 

     
 

Hjulfærgen "Lillebelt"s data
 Længde, størst over stævnene .. .42.83 m.
 Længde over stopbommene ......... ....38 m.
 Bredde, størst over hjulkasserne .13,57 m.
 Bredde over spant............................7,93 m.
Bruttoregistertonage: ..................285 tons 
 Antal Kedler: .........................................2
Antal fyrsteder: ....................................4
Kulbeholdning: ..................................25,2 t.
Største kulforbrug pr time: ...............500 kg.

 

 

1 dampmaskine                                              
med m/ 2 cylindere på ......................... 914 mm
Max. omdrejninger pr. minut ................   34
Hestekraft, nominel: .............................101
Hestekraft, indiceret ............................280
Diameter af hjul: ................................3.840 m.m.
Antal skovle pr. hjul materiale træ ......   10
 Fart m. fuld kraft og 85 t. vognlast ..... 8 kn.
 Passagerantal m. og u. vogne .........300 stk

 
     

                 Middelfart Avis
                   Lørdag den 20de Januar 1872.
- Dampfærgen "Lillebelt", som ifølge "Jylpt", indkom i Aarhus Havn i Onsdags Eftermiddags for at forsynes med Kul, skulde ifølge Meddelelse til os, fortsætte Reisen derfra til Frederits igaar Morges, dersom Veiret var godt, Skibet er en cigarformig Hjuldamper uden Master med et Jernveispor langskibs, der kan optage 5 Jernveivogne. Midtskibs gaaer en Bro tværs over Skibet, saa at Jernveivognene kunne gaa under denne, og paa denne Bro er Lukaf med de 2 Rat, der styre Skibets 2 Ror, et i hver Ende, der vexelvis benyt-tes, eftersom Skibet seiler i den ene eller den anden Retning. I Skibets ene Ende findes 1ste og 2den Klasses Kahyt med Dameværelse, og i den anden Ende 3die Klasses Kahyt, medens der, som sædvanlig,

 

i Hjulkasserne er indrettet Rum for Postvæsenets og Skibets gyngende Bestillingsmænd, Kahytter o.m. Skibet, der har 2 Høi- og Lavtryks Dampmaskiner af 75 Hestes Kraft, har kostet omtrent 80,000 Rd. og er bygget af d’Hrr. Wigham Richardsen & Ko. i Newkastel upon Tyne, hvorfra det afgik i Lørdags. Overfarten er bleven forsinket et Par Dage ved haardt Veir i Vesterhavet, under hvilken Kulbeholdningen slap saa aldeles op, at man endogsaa har nedtaget og brændt de midlertidige Master, der vare anbragte for ogsaa at kunne benytte Seil ved Overfarten. Det medbringer paa Dækket de to Landgangsbroer, som skulle anbringes, en ved Frederits og en ved Strib. - Dampfærgen ankom igaar Eftermiddags Kl. 3 til Frederits.                                                   

     

                    Middelfart Avis
                         
Mandag den 22de Juli 1872.
- Dampfærgen over Lillebelt har, ifølge "Fyens Stift.", i Maanederne Marts, April, Mai og Juni overført henholdsvis 68, 321, 552, og 537 (i Alt altsaa 1478) Vogne fra Jylland til Fyen og 68, 340, 517 og 544 (i Alt altsaa 1468) Vogne fra Fyen til Jylland; der er altsaa i det nævnte Tidsrum i alt ført 2947 Vogne over Beltet af Dampfærgen.

 

          Middelfart Avis
             
den 11te September 1873.
- Dampfærgen "Lillebelt" der har været paa Bedding i Helsingør og senere har ligget i Nyborg, hvor Maskinen og Kjedlerne er blevne grundig efterset og istandsat, vil i dag ankomme til Strib for at gjenoptage Seiladsen.

                   Efterlysning
Som bortløben ved Omladningen i Strib den 6te dennes efterlyses herved et Faar, saavidt vides uden Mærke. - Underretning bedes snarrest meddelt Strib Station eller Chefen paa Dampfærgen "Lillebelt".
alter.
 

 

                Middelfart Avis
                        Lørdag den 24de August 1872.
- Dampfærgen "Lillebelt" ankom til Strib igaar Aftes Kl. 7 og vil fra i dag (Middag) blive taget i Brug til regelmæssig Fart mellem Frederits og Strib.
 
     

   Middelfart Avis
      
den 9de Oktober 1873.

- Dampfærgen "Lillebelt", der nys har været underkastet et større Eftersyn, viser sig at trænge til andre Kjedler; de ville koste 20.000 Rd., som begjæres paa dette Aars Finanslov. - De nuværende Kjedler have en Fejl i Bunden eller vel rettere i Kanalerne; der er herved opstaaet Utætheder i Nitningen.

 

     Middelfart Avis
         den 18de August 1874
- Efter Forlydende i "Frd.A." skal Dampfærgen "Lillebelt" med det Første atter underkastes Istandsættelse. Grunden til denne stadige Skrøbelighed skal være, at Færgen stedse er i Brug, saa at Kjedlerne ikke faa Tid til at blive kolde - Den egentlige Skade ligger imidlertid i en Fejl ved Kjedlerne som viste sig kort efter at Færgen var taget i Brug. Denne Feil er der gjort Forsøg på at rette, men uden Nytte; som Kjedlerne nu ere lappede kunne de næppe holde Vinteren over

 

    Middelfart Avis
           den 8de Maj 1875.
 - Dampfærgen "Lillebelt " , som nu et Par Maaneder har ligget i Kjøbenhavn for at faa ny Kjedler, er nu saavidt færdig, at den kan ventes hertil om faa Dage for at gjenoptage Seiladsen mellem Strib-Frederits. Dampfærgen har været haardt savnet i dette Foraar, da de ikke ubetydelige Kreaturforsendelser have bevirket, at saagodtsom alle Godstog ere blevne mere eller mindre forsinkede.