Salget af "Strib Færgegaard"

 Kjøbekontrakt /  Skøde (uddrag)

Jeg, underskrevne Enkefru Magdalene Bolette Kirstine Smith, født Dehlholm, af Strib Færgegaard, der hensidder i uskiftet Bo efter min, den 20 Februar 1884 afdøde Mand, Proprietær Dannebrogsmand Hans Peter Schmit, sælger og afhænder herved til et Consortium, fortiden bestaaende af Dhr.

Direkteur K.C.Bloch, Fredericia
Brygger J.Bloch, Odense
Murer P.K.Gulløv, Veilby
Murer Th.L.Gulløv, Veilby
Murmester J.Johansen, Ringsted
Proprietær N.Møller, Staustrup
Teglværksejer A.Poulsen, Lyngsodde
Murmester R.Rasmussen, Gjørslev
Konsul M.Rasmussen, Fredericia
Borgmester C,Scharling, Rd. af Db., Fredericia
Fabrikant D. Voss, Fredericia

    den Del af den min nævnte afdøde Mand ifølge Skøde af 8' Oktober 1854, tinglyst 9' s,M. forhen og nu mig ifølge Adkomst, der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Ejendom, Strib Færgegaard, Matr. N° 1a af Strib, Veilby Sogn, af Hartkorn 11 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. - Alb., Gammelskat 128 Kr. 6 Øre og af Matr. N° 1 b sammested, som ligger Vest for den paa  det ved nærværende Handel fremlagte og med Borgmester C.Scharling og min Underskrift forsynede Generalstabskort afsatte blaa Line, der strækker sig fra det paa Kortet mod Nord, ved Lillebelt, angivne Sømærke og mod Syd tversover den paa Kortet angivne lille Dam til Lillebelt. ( mon ikke det er Rørkæret der er tale om)
 Salget omfatter:
det hele nævnte Jordareal, der nærmere bliver at afsætte og opmaale af en Landinspekteur, og hvis Størrelse anslaaes til 70 á 80 Tdr. Land, dog indestaar jeg ikke for Arealets Størrelse.
   den paa Arealet værende Plantage,
   Færgegaardens Stuehus og Østre Udbygning med mur- og nagelfaste Appentiner, herunder Komfur, Kakkelovne og indmurede Kedler, alene med Undtagelse af 2 Kakkelovne og 1 indmuret Kedel, som jeg efter eget Valg udtager og beholder;  Færgegaardens øvrige Bygninger, som jeg altsaa beholder som min Ejendom, er jeg pligtig til at nedrive og at lade bortføre inden 1' April 1898, og bemærkes det, at Grundstenene i disse Bygninger høre til disse og altsaa ogsaa tilhøre mig, samt at jeg er berettiget til at borttage og beholde Halvdelen af Gaardspladsens Brosten medens Resten af disse blive Køberens Ejendom. 19 af Ejendommens Fæste- og Lejehuse, hvoraf Bygningerne til 2 dog tilhøre vedkommende Fæstere, og jeg beholder herefter af Ejendommens Fæste- og Lejehuse kun tilbage som min Ejendom de 2, der fortiden ere bortfæstede henholdsvis til Smed Mogensen og Jørgen Jensen; med Husene følge disses mur- og nagelfaste Appertinentier, herunder Komfurer og Kakkelovne, forsaavidt de tilhøre mig, den Medejendomsret, jeg ifølge Kontrakt af 12 December 1842 har til det saakaldte Tøjhus paa Tjærepletten, den hele til Strib Færgegaard, ogsaa den Del heraf, jeg beholder tilbage, hørende Fiskerirettighed, saavel Aalegaards - som Bundgarns- Fiskeri med alle, mig tilhørende Redskaber, og den Ejeren af Strib Færgegaard tilkommende prepetuerede Ret til Værtshushold (Krohold), som jeg er pligtig at frasige mig til Fordel for Concortiet, der dog selv maa søge fornøden Bevilling i saa Hensseende.
    Endvidere medfølger i Handlen de ifølge utinglæst Skøde, udstedt 19 Juni 1878 af de danske Statsbaner til min afdøde Mand, mig tilhørende 646
9 Alen af den til Dronning Louises Jernbane i sin Tid af Færgegaarden indtagne Grund.
   Jeg overdrager iøvrigt Køberen det solgte med de Rettigheder og Forpligtigelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme,
  
og bemærkes det,

 at den pantsatte Ejendom er tiendepligtig

at
den under 14 November 1831 er tinglæst kongelig Bevilling af 8 Juni 1831 hvorved Anders Eskild Dehlholm har erholdt Ret til Færgefart, Værtshushold og Vognmandslaug perpetueret som reelle Rettigheder til Gaarden, dog mod at hver Ejer løser de fornødne Bevillinger hvorhos det efter dette Perpetualisionsbrev skal af Strib Færgested svarer til Magistraten i Fredericia 50 Rdl aarlig og Befordringsvæsenets Fond (Statskassen) 5 Rdl. aarlig disse aarlige Ydelser saavelsom retten til færgefart og Vognmandslaug ere senere bortfaldne - de
5 Rdl. til Statskassen dog kun indtil videre, men ej udslettet af Pantebogen -

at
der, under 7de Oktober 1867 er tinglyst Overenskomst af 3die December 1866 hvorved den jydsk-fyenske Jernbane overdrages Ret til at befordre Passagere og Gods over Lillebælt ved Strib m.v. for 50 Rdl. om Maaneden, hvilken Ydelse ligeledes er bortfalden, men ej udslættet

at
der under 28 Juni 1869 er tinglyst en Deklaration af 19' s.M. om Anbringelse af en Del Telegrafpæle fra Stationen ved Strib til Søtovet

at
der under 25 Oktober 1869 er tinglæst Købekontrakt af 1ste s.M. om Færgebroen Nord for Færgegaarden for Købesum 1200 Rdl. der forlængst er betalt og Køberen uvedkommende, i hvilken Kontrakt § 3 tillige er bestemt at Ejeren af Strib Færgegaard er forpligtet til om forlanges at afgive Jord til af den til Færgegaarden hørende Forstrand til Jernbanespor fra Broen til Stationen
(om retten til isbådstransport)

at
der under 20' August 1883 er tinglæst Skøde af 15de s. M. hvorved H.P.Schmit og efterfølgende Ejere forpligter sig til at tilstede fri og uhindret Færdsel ved og til et paa Matr. N
° 1a opført Fyrtaarn ad en nærmere betegnet privat Vej samt til at holde dettes Lysvinkel fri for Beplantning, Bebyggelse og deslige

 at der under 10de Juni 1895 er tinglæst Kontrakt af 22de Maj 1895, hvorved Ejeren af Færgegaarden 1a Strib indrømmer de danske Statsbaner Ret til Afbenyttelse af et Areal paa Strib Odde, for aarlig Afgift 25 Kr.
(på omtalte areal etabledere statsbanen et "fyrhus")

at der er tinglæst følgende, det solgte vedrørende Fæstebreve:
1) af 14 Januar 1837, tinglæst 6 Marts 1837, til Hans Jensen paa 1/3 af 3 Aalegaarde - og 2 Bundgarnsfiskerier, hvilket Fæstebrev dog er bortfalden, men ej udslettet af Pantebogen,
2) af 3 Januar 1844, tinglæst 22 Januar 1844, til Fritz Christiansen (nu hans Enke) paa et hus med Have,
3) af 1 November 1860, tinglæst 7 Januar 1861, til Hans Sørensen paa et Hus med Have,
4) af 10 November 1861, tinglæst 13 Januar 1862, til Jens Sørensen paa et Hus med Have,
5) af 14 December 1879, tinglæst 12 Januar 1880, paa 6 Fag af et Hus og et Halvtag med Have til Skibsfører Jens Rasmussen,
6) af 27 December1879, tinglæst 12 Januar 1880 paa 5 Fag af et Hus og 1 Halvtag med Have til Fisker Anders Hansen Andersen, (1ck)
7) af 23 Maj 1880, tinglæst 31 Maj 1880, til Niels Andersen paa et Hus ved Stribs nordre Færgebro med Have  
8) af 23 Maj 1880, tinglæst 31 Maj 1880, til Anders Hansen Andersen for hans, men ikke for hans Enkes Livstid paa 1/3 Del af de til Færgegaarden hørende Aalegaarde med Bundgarnsfiskeri,
9) af 5 Maj 1891, tinglyst 15 Februar 1892, til Banearbejder Ole Nielsen paa Huset "Carolinelund",
10) af 12 April 1894, tinglæst 28 Maj 1894, til Hans Svendsen paa et Hus med Have, nordvest for Gaarden,
11) af 17 April 1894, tinglæst 28 Maj 1894, til Landpostbud Martin Jørgensen paa et Hus med Have, der ligger Øst for Banen,
12) af 11 April 1895, tinglæst 20 s.M., til Petra Marie Svendsen paa et Hus med Gaardsplads og Have,
13) af 26 Januar 1897, tinglyst 1 Februar 1897, til Arbejdsmand Lars Jørgensen paa Huset Skovdal med Have, opført af Fæsteren selv.
at Peder Jespersens Enke har Halvdelen af et Hus med Have i Fæste ifølge utinglæst Fæstekontrakt,

at der ifølge, dels skriftelig Lejekontrakter, dels mundtlige Overenskomster bestaar følgende Lejemaal:
 
1) med Bager Hans Poul Hansen om Bagerhuset og om Bestyrelse af det til  
         Færgegaarden hørende Værtshushold m.v.(omtalte bager var tillige brandchef)
2) med Anders Christensen om Fiskeriet paa den nordlige Side af Kysten,
3) med Jens Larsen
4) med Anders Sørensen                                 
om en Leilighed til hver i Huset "Sølyst"
5) med Niels Bendixen
6) med Lars Jørgensen                                    
om en Lejlighed til hver i Vanddalshuset.
7) med Overportør Christensen
8) med Matros Jens Hansen
9) med Matros Poul Andersen
10) med Politiassistent Olsen                          
om en Lejlighed til hver i Grandhøjhuset
   (Matr. 1at)
11) med Pudser Hans Pedersen
12) med Pudser Larsen
13) med Portør Hansen
14) med Jernbanearbejder Niels Madsen
om en Lejlighed til hver i Grandalhuset
15) med Jørgen Hansen                                    om et Hus ved Gaarden
16) med Morten Hansen
17) med Jomfru Nielsen                                     
om Lejlighed til hver i Skovhavehuset
18) med Portør Thomsen om Tantehuset og
19) med Banearbejder Hans Jensen om Halvdelen af det Hus ,
             hvoraf Peder Jepsens Enke har den anden Halvdel i Fæste,

at Livsarvingerne efter Søren Gyes og Hustru, fortiden Peter Hansen, kaldet Andreasen, ifølge Kontrakt af 20 Septbr. 1790, tinglæst 15 November 1793, have Ret til at faa græsset 1 Ko og 2 Faar paa Gaardens Mark og til samme steds at skære og hjemføre 4 Læs Tørv aarlig.

       Endvidere er paa Strib Færgegaard tinglæst 3 Fæstebreve,
 nemlig:
  Fæstebrev af 15 Marts 1859, tinglæst 9 Maj 1859, til Smed Jacob Adolph Mogensen paa et Hus med 4 Tdr. Land,
  Fæstebrev af 23 Oktober 1863, tinglæst 14 December 1863, til Jørgen Jensen paa Huset Matr. N
° 1c med Jord og
  Fæstebrev  af 31 Oktober 1896, tinglæst 1 Februar 1897, til Niels Hansen Mogensen paa en Smedie med Jord.
men disse Fæstebreve og de heri ommeldte Huse med Jord vedrøre ikke den ved nærværende Kontrakt solgte Del af Strib Færgegaard, men høre til den tilbageblivende, mig tilhørende Del af ejendommen.

      Handlen er iøvrigt afsluttet paa følgende nærmere Vilkaar:
1.
             Concortiet overtager og tiltræder det Solgte den 1 April 1898 i Et og Alt i den Stand, hvori det ved min Fraflytning til den Tid befindes. - De solgte Bygninger staar dog fra Datum for Consortiets Ricico i Ildsvaadetilfælde, og Concortiet oppebærer altsaa Assurancesummen mod at gøre anordningsmæssig Anvendelse af samme. - I indeværende Aars Sommer skal jeg paa det solgte Areals Marker lade udlægge 100 Læs Gødning, hvorhos jeg den 1 April 1898 afleverer Græs- og Agerjord besaaet og behandlet efter Gaardens hidtidige Driftsplan. Fra 1 September 1897 har Concortiet Ret til at lade paagjældende Købere, til hvem det maatte afhænde Parceller, overtage og bebygge disse.
2.
             Concortiet indgaar overfor Fæstere, Lejere, Stat, Kommune og Statsbanen i Et og Alt i mine Rettigheder og Forpligtelser uden Undtagelse i Henhold til de herom afsluttede skriftlige og mundtlige Overenskomster. -   Concortiet overtager saaledes ogsaa fra 1 April 1898 uden fremtidig Ansvar for mig den foromtalte, Søren Gyes og Hustrus Livsarvinger, fortiden Peter Hansen, kaldet Andreasen, ifølge Kontrakten af 20 September 1790 tilkomne Græsnings- og Tørveskæreret, og bemærkes det, at nævnte Peter Hansens Hus tilhører ham, medens Grunden, hvorpaa det staar, hører til det solgte Areal.
              Ligeledes overgaar, som nævnt, den til Strib Færgegaard hørende perpetuerede Ret til Værtshushold m.v. (Krohold) fra 1 April 1898 til   Concortiet, hvilket Krohold indtil 1 Maj 1899 er overdraget Bager Hans Poul Hansen til Bestyrelse, og denne Overdragelse maa   Concortiet altsaa ogsaa respektere i samme Omfang, som den paahviler mig, hvorfor   Concortiet er pligtig til fra 1 April 1898 at søge fornøden Bevilling til nævnte Krohold, som   Concortiet ejheller før fra 1 Maj 1899 maa drive ved andre end Bager Hans Poul Hansen, med mindre Concortiet træffer anden Overenskomst med ham, i hvilken Henseende bemærkes at han har erklæret sig villig til at afstaae sin Ret til Bestyrelsen af Kroholdet fra 1 Maj 1898 af mod et Vederlag af 1000 Kroner.-
               Alle Fæste-, Leje- og andre Afgifter, der forfalde til Betaling inden 1 April 1898, tilfalde mig, hvorimod de, der forfalder den 1 April 1898 eller senere, oppebæres af   Concortiet .
3.
              De Hegns- og Vejparter paa det Solgte, der hidtil have tilkommet eller paahvilet mig, overgaar til   Concortiet uden fremtidigt Ansvar for mig. Hegnspligten langs hele Skellet mellem det solgte Areal og den Del af  Strib Færgegaards Jorder jeg beholder, overtager jeg fremtidig. - Jeg forbeholder mig for min tilbageblevne Del af Ejendommen for dennes samtlige, fremtidige Beboere Ret til Vej over det ved nærværende Kontrakt solgte Areal til den vestre Strand og langs denne hen til min tilbageblivende Del af Ejendommen.-
4.
                Af det Solgte udreder jeg sidste Gang Kongelige Skatter og Brandkontingent pr 1ste April 1898, der opkræves i Juni Termin 1898, Kommuneafgifter fra Januar Kvartal 1898 og Tiende for Afgrøden i 1897; efter bemeldte Tider udredes disse Skatter, Afgifter og Tiender af Concortiet
5.
               Omkostningerne ved nærværende Kontrakt og ved Skødet med Stempel, Tinglysning og Udstedelse , ½ % - og Fattig- Afgift saavelsom ved den til det Solgtes Fraskillelse fra den øvrige Del af Ejendommen fornødne Udstykningsforretning betale Concortiet og jeg med Halvdelen hver.-
6.
               Indtil 1 April 1898 maa jeg i den solgte Plantage ikke hugge og borttage andet end udgaaede og syge Træer.
               Jeg maa derhos indtil 1 April 1898 til de nye Bygninger, jeg agter at opføre paa min tilbageblivende Del af Ejendommen, tage Murgrus og Rallesten ved Kysten af det Solgte og Ler af den i den solgte Plantage værende Lergrav, -
                Ligeledes har jeg Ret til af Færgegaardens nuværende Haver at borttage Blomster, Buske og enkelte Træer efter mit eget Valg.
                Den til Strib Færgegaard hørende Ret til Kirkestol i Veilby Kirke og til Gravsteder paa Veilby Kirkegaard beholder jeg. -
7.
                 Købesummen er fastsat til 85,250 Kroner kontant og skadesløst for mig i alle Maader betale mig med Halvdelen, 42,625 Kr. den 1 April 1898 og med Halvdelen 42,625 Kr. i 11 Juni Termin 1898, inden den 18de i Terminsmaaneden, tilligemed Rente af 42,625 Kr. á 4 % p.a. fra 1 ste April 1898 af at regne.-

8.
       .........
at jeg paa min egen Bekostning samtidig med skødets Udstedelse har at frigøre det Solgte for den Pantegæld, 40,000 Kr., der fortiden paahviler samme, og at jeg er uberettiget til fra Datum at behæfte det Solgte med Pantegæld eller at indgaa paa ny Fæste- eller andre Forhold eller Forandringer i de bestaaende uden Concortiet Tilladelse

 Købekontrakten er underskrevet af samtlige 11 medlemmer af Concortiet. "paa det af os dannede Concortiet Vegne som Købere enige, og vi forpligte os herved En for Alle og Alle eller Nogle for En til for vort Vedkommende nøjagtigt at opfylde samme.
            Strib Færgegaard den 27 Februar 1897
                                                                                  Som Sælgerinde
                                                                                      M.B.K. Schmit - f. Dehlholm
...idag kontant have betalt mig ...Kjøbesummen - 42.625 Kr. foruden Renter heraf á 4 p.a. fra 1 April 1898 af at regne og saaledes for deres Vedkommende fuldt opfyldt foranstaaende Kjøbekontrakts Bestemmelser, saa ... og overdrager jeg herved bemeldte Herrer i Forening
    1) den foran ... solgte Del af Matr N
°  1 a og 1 b af Strib, hvilken Parcel ifølge Landbrugsministeriet Skrivelse af 8 Januar er betegnet og ... saaledes:
                     Matr N
° 1e Strib, Hartk. 2 Td. 5 Skp, 1 Fdk 2 1/4 Alb.
                          -      - 1 f.   do       do    -    -     -    -      3   -     1 ½      -  
                                           Gl. Skat 29 Kr. 58 Øre.
....... tildelt følgende aarlige Tiendevederlag:
Præstetiende og halv Kongetiende, af Matr. N
° 1e: 2 Tdr. 1 Skp. 2 1/4 Fdk Rug,
Kirketiende, af Matr. N 1e:   1 Tdr. 3 Skp. 2 ½ Fdk Rug,
½ Kongetiende, af Matr N° 1e: 5 Skp. 3 1/4 Fdk Rug, og
Smaaredseltiende af, Matr. n 1e og 1 f: for Kalve og Lam 1 5/8 Fdk. Byg,
for Bier og Føl 1/4 Fdk. Byg
    2) det dem ligeledes solgte Grundstykke, stort 646
9 Alen, af den til Dronning Louises Jernbane i sin Tid fra Færgegaarden udtagne Grund, der ikke er ... ... , og skal bemeldte Ejendom, hvortil jeg herved fraskriver mig al fremtidig Ret, herefter tilhøre bemeldte Herrer i Forening som af dem lovligt købt og betalt, fri for Gjæld og anden ... , end i foranstaaende Købekontrakt og nærværende Skødenævnt, og med Hjemmelspligt for mig efter Loven.
    det tilføjes, at ifølge Skøde af 14de, læst 31' August 1891 hvorved 2450 
9 Alener bortsolgt fra Matr. No 1a til de jydsk-fyenske Jernbaner, skal Ejeren af Matr. No 1a friholde Statsbanedriften for Hæftelser af 1 Fæstebrev og for den i foranstaaende Købekontrakt, anmeldte kongelige Bevilling af 8 Juni 1831.- Som i Købekontrakten er Skødet paa bemeldte 646 9 Alen ikke Tinglyst.
                      Til Bekræftelse med min vidnefaste Underskrift
                                         Stribgaard den 15 juni 1898.
                                                                           M.B.K. Schmit
                                                                              f. Dehlholm.
 

 
 
 

Det med kraftig mørk streg afgrændsede areal tilhørte de "jydsk-fyenske Jernbaner - resten blev solgt til Konsortiet.