Middelfart Avis
                     d. 23de August 1861.
- Vi omtalte forleden, at en Indsender i "Dagbladet " i en længere Artikel havde raadet til, at den fyenske Jernbane føres til Striib - Fredericia istedet for Middelfart. Da vi finde at den temmelige lange Artikel i et Par væsentlige Punkter røber en stærkt fremtrædende Ukjendskab til Forholdene og en iøinefaldende Forkjærlighed for Færgestedet Striib og Buen Fredericia, skulle vi ikke gaae nærmere ind paa den, saameget mindre, som vi føle os overbeviste om, at den offentlige Mening ikke lader sig holde, især efterat Loven er vedtaget og Contracten underskreven. Men da vi see, at Communalbestyrelsen i Fredericia i et Møde den 17de dennes har vedtaget en Skrivelse til Indenrigsministeriet for at bede om, at den fyenske Bane gives en fra Loven forskjellig Retning ved at føres over Striib istedet for Middelfart (saaledes at Fredericia bliver Knudepunktet saavel for den jydske som fyenske Bane), ville vi, idet vi henlede Opmærksomheden herpaa, rette det Spørgsmaal til den ærede Communalbestyrelse i Middelfart, om der ikke var Anledning for den til at indgaae til Ministeriet med en Modforestilling.