Middelfart Avis
             den 27de November 1861.
   Den fyenske Jernbanelinie.
Ifølge "Aarhus Avis" skal Hs. Excellence Indenrigsminister Lehmann til en Deputation fra Fyen bestemt (!) have udtalt sig for, at den fyenske Jernbane bør gaae fra Odense til Striib, og derhos som "sin Formening" yttret, at en kraftig Dampfærge vil kunne holde Farvandet mellem Striib og Fredericia aabent hele Vinteren igjennem (?) - Til denne Meddelelse knytter "Fredericia Avis" den Oplysning, at der efter de engelske Ingeniurers Udsagn vil spares 2 - 300.000 Kr. Ved at lægge Banen til Striib istedetfor til Middelfart - altsammen naturligviis under Forudsætning af, at en solid Dampfærge kan holde Beltet aabent mellem Striib og Fredericia. Da dette imidlertid, bl. A. Efter de Erfaringer man har f.Ex. Fra Store Belt, maa ansees for umuligt, saa er Paastanden om hvad der kan spares temmelig løs. Det var interessant at see "Fredericia Avis" - eller "de engelske Ingenieurer" - gjøre Beregning over hvor stort de sandsynlige Tab vilde blive, dersom en Dampfærge ikke kan bryde igjennem den mange Lag tykke Iis, som Strømmen skruer sammen i Bugten udenfor Fredericia Havn. - Forresten har "Fredericia Avis" med Hensyn til selve Meddelelsen ladet sig føre bag Lyset af "Aarhus Avis" thi der har ikke hidtil været nogen Deputation fra Fyen hos Hs. Excellence Indenrigsministeren.