Middelfart Avis
                   
den 3die Septbr. 1889.
 -  Istandsættelsen af Strib's Dampfærgehavn fortsættes. I Foraaret blev der støbt Betonfundament foran Broklappen og i Sommer blev der indlagt en ny Broklap; derefter blev der taget fat paa Perronen imellem Færgehavnen og Reservehavnen, der blev grundig efterset og udbedret, og nu arbeides der paa Pæleværket og Brodækket ved den anden Side af Broklappen ind mod Perronen eller Skibsbroen. Omtrent hele Pæleværket der har, ifølge "Frederits. Sttd." vist sig at være raaddent, hvorfor det tages op og skal erstattes med nyt. Det er forresten ikke underligt, at det er endel medtaget af Tidens Tand efter de mange Aar, det har staaet idet saavel Tiden som Vandet stadig gnaver derpaa. Paa Stationspladsen og langs Jernveien er der ogsaa idel Travlhed i denne Tid; Stoppekolonnen arbeider hver Dag for at efterse og udbedre Sporene, dels ved at lægge ny Sveller; dels ved at lægge ny Skinner, hvor de gamle ere blevne medtagne. Langs Linien imellem Nyborg og Strib farer der hver Dag et Arbeidertog, bestaaende af tretten Vogne og et Lokomotiv, der fra Grusgraven ved Langeskov forsyner Linien med Ballast for at gjøre den stærk til Vinterens Komme.