Middelfart Avis
               
den 29de Marts 1883.
- Bestyrelsen af de fyenske Jernveie har iflg. "Fs.Morgenav." i denne Tid indført en forbedring i Driften, som vi ikke kan andet end anerkjende, idet de gjennemgaaende Persontog nu ere blevne forsynede med Vacumbremser, ved Hjælp af hvilke Lokomotivførerne ved en simpel Manipulation ere blevne satte istand til at standse Togene med meget kort Varsel selv om de ere i stærk Fart. Vacumbremserne bringes til at virke ved Damp, og ere Vognene i disse Tog forsynede med Vaccumsledning, saa at Lokomotivføreren ikke alene nu formaar at bremse selve Maskinen, men ogsaa kan betjene Togets øvrige Bremser .... Enhver vil kunne indse hvormeget der ved denne Foranstaltning er vundet med hensyn til Sikkerheden ved Togets Fremførsel, ligesom ogsaa især om Natten, den i høj Grad generende Brug af Dampfløjten nu kan indskrænkes meget betydelig, da Lokomotivførerne ikke behøve at give Signal til de Bremse betjenende Tog-Funktionærer.