Hjulfærgen »Ingeborg«
           
i overfarten fra 1883-1901

   
     

       iflg Fredericia Avis: «Dampfærgen »Ingeborg« ankom til Lillebæltsoverfarten 30 juli 1883 fra værftet i Elbing, ført af kaptajn H.Frentag »Ingeborg« der er af samme størrelse som »Hjalmar«, var i formiddags på prøvetur på bæltet.

»Ingeborg«s data:
Længde, størst over stævnen ........ 51,51m.
Bredde, over fenderlisten............... 13.38 m.
Dybde fra hovedbjælkens retl.
til kølens overkant .............................3.66 m.
Fri højde på hoveddæk (fra hoved-
dæks overkant til brobjælkens
underkant .........................................  4.90 m.
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agterste stopbom ....... 49.86 m.
Passagerantal ........................................390
Dybgående, middel med last ..........2,135 m.
Brutto register tonnage ..................332.33 t.
Netto do. ......................................... 131.88 t.
Antal redningsbåde .............................2 stk.
Antal redningskranse ........................27 stk.
Antal redningsbælter .......................339 stk.
Fart med last ...............................10,25 knob
Antal kedler: ..............................................2
Antal fyrsteder:........................................ 4
Ildpåvirkningsflade ........................183 m2
Kulbeholdning: ...................................21 t.
største kulforbrug pr. time ............       420 kg.

 

  Hjalmar var en nordisk sagnhelt. Hjalmar og hans forstbroder Øravodd kæmpede på Samsø med de 12 arngrimssønner, der ville røve hans brud, Ingeborg, Uppsalakongens datter.

 

De to høj- og lavtryksmaskiner, som hver færge var forsynet med, udviklede 400 hk., Skovlhjulene var temmelig store, 4,47 m i diamester, og var forsynet med ni skovle på hvert hjul

   

             Middelfart Avis
                  den 12te Juli 1883.
- Den ene af de ny Dampfærger paa Lillebelt, nemlig den sidst ankomne "Ingeborg", vil rimeligvis fra imorgen eller iovermorgen blive sat igang mellem Strib-Frederits "Ingeborg" er nemlig bleven leveret fuld færdig fra Værkstedet i Elbing, "Hjalmar" blev i Tirsdags prøvet ved Broklappen i Frederits og er nu ogsaa saavidt færdig, at den kan tages i Brug en af de første Dage. Den ældre Færge " Fredericia" skal strax efter at "Ingeborg" er sat igang afgaa til Kjøbenhavn for at efterses og renses.

 

               Middelfart Avis
       
             den 21de Oktober 1884.
 -  Dampfærgen "Ingeborg", Kapitain Jespersen, der det Meste af Sommeren har været borte fra sin Station for at udføre Tjeneste ved de andre Dampfærge-Overfartssteder, og i de sidste 7 Uger har været i Kjøbenhavn for at underkastes det aarlige Eftersyn samt renses og males i Bunden, er, ifølge "Fred.Dbl." atter i Mandags Aften ankommen til sin Station i Strib for at indtræde i Farten mellem Strib og Frederits. Efter Forlydende vil Dampfærgen "Hjalmar" i den nærmeste Fremtid afgaa til Kjøbenhavn for ligeledes at underkastes det aarlige Eftersyn samt renses og males i Bunden.

       

            Middelfart Avis
                    
den 13de August 1892.
Da Dampfærgen "Ingeborg" i Onsdags gjorde en Tur til Frederits, blev Maskinen, ved Indseiling i Havnen pludselig utjenstdygtig, hvorfor det ordinære Eftermiddags Iltog og det foran dette hver Dag løbende Extratog med Jyllandsreisende.

     

      Middelfart Venstreblad
            
den 18de September 1900
Færgeuheld.
Da Færgen "Ingeborg" i Søndags Aftes Kl. 7½ overførte Middagstoget fra København, skete i den tætte Taage og Mørket - Strømmen var tilmed stærk - det Uheld, at Færgen løb imod den søndre Havnemole i Fredericia (mellem Strømbadeanstalten og Indløbet til Handelshavnen). Skønt Færgen kun gik med halv Kraft, og det straks blev givet Ordre til at stoppe og bakke, splintrede den dog fuldstændig Bolværket og løb 6 - 8 Alen ind i Stenglaciet. Stødet var saa voldsomt, at det kunde høres helt over under Erritsø Land.
    De ca. 150 Passagerer, der var om Bord, blev selvfølgelig ikke saa lidt forskrækkede, adskillige af dem faldt om, da Skibet tørnede imod, og Forskrækkelsen blev ikke mindre, da en Ordre fra Færgens Fører blev forstaaet, som om Skibet var i Færd med at synke, Imidlertid var der ingen Fare paa Færde. De to Vogne, der var om Bord, stod godt faste. - Faren for, at disse skulde løsnes, var vel nærmestliggende. Et Øjeblik efter laa i Følge "Fredericia Dagblad" "Ingeborg" i Lejet. Færgen havde mærkværdigvis ikke taget nogen nævneværdig Skade. Selv om den havde faaet et Hul, vilde den ikke være sunket, da den har vandtætte Rum, og forøvrigt har jo Hr. Emil Opffer fornylig konstateret, at Færgens Redningsbaade er i god Orden