Her ses området der blev brugt af idrætsforeningen før den egentlige sportsplads blev etableres - ca.1933

       

Strib Idrætsforening blev stiftet 20 januar 1912 - Sportspladsen indviet 5 juni 1950

                                                                 Middelfart Venstreblad
                                                                                   den 24. Juli 1936.

Idrætten i Strib.
     Mødet i Aftes viste stor Interesse baade for Boldspil og Svømning.
    Strib Idrætsforening havde i Aftes indbudt sine Medlemmer og andre interesserede til et Møde for igen at faa sat Liv i Sporten.
    Formanden, Snedker M.Jespersen, bød velkommen og gav den glædelige Meddelelse, at man nu havde faaet Lov at bruge den gamle Sportsplads igen, og at man derfor vilde sætte alt ind paa at faa rigtig Liv i Idrætsforeningen.
    Efter at flere havde udtalt sig om Sagen vedtoges det, at Ungdommen snarrest skal sætte Pladsen i Stand og begynde Fodboldspillet. Ligeledes vedtoges det efter Indlæg af Formanden, Bademester S.Lund, Kirkegaard og flere at søge dannes en Svømmeklub, og der meldte sig straks en halv snes aktive Svømmere. En Taler anbefalede at se stort paa Tingene og søge arrangeret en Idrætsfest, eventuelt faa Fru Lilli Andersen hertil eller andet, saa Interessen kunde komme ud blandt saa mange som muligt.
    Formanden takkede de mødte, og man skiltes i Ønsket om igen i Strib at faa Idrætten i Gang.

 Her ses området der blev brugt af idrætsforeningen før den egentlige sportsplads blev etableres - ca.1933

                                Middelfart Venstreblad
                                                       den 28. November 1940

Tiden er inde til en ny Sportsplads i Strib.
Idrætsforeningen har 1000 Kr. til Hjælp til Pladsen. - Sportsfolkene starter Tøjindsamling
.
   Strib Idrætsforening holdt i Aftes sin ordinære Halvaars-Generalforsamling i Nydals Cafe. Mange Medlemmer havde indfundet sig, da Forslag om at optage et Arbejde for Anlæg af en ny Sportsplads var på Dagsordenen.
Til Dirigent valgtes Søren Lund og til Sekretær Henry Have.
    Formanden Marius Jespersen, aflagde Beretning, hvoraf fremgik, at der havde været spillet flere gode Fodboldkampe, men desuagtet var Spillestandarden langt fra tilfredsstillende i Strib, hvilket udelukkende kunde tilskrives Sportspladsens Beskaffenhed, der var under al Kritik. Badmintonspillet havde derimod stor Tilslutning og dyrkedes med Lyst og Interesse. Foreningen havde som Dilettantkomedie opført »Rasmines Bryllup«, der havde givet et pænt Overskud.
    Regnskabet aflægges først ved Foraars-Generalforsamlingen, men Kassereren, Kommunelærer Jørgensen, oplæste et Uddrag deraf, der udviste et tilfredsstillende Resultat, idet der var Overskud, trods Tidens Ugunst.
   Marius Jespersen og Erik Christensen genvalgtes til Bestyrelsen, og da Brødrene Erik og Madvig Larsen ikke ønskede Genvalg, blev Søren Lund og Chr. Nydal nyvalgt. Som Suppleant valgtes Vagner Rehr.
     Bestyrelsen fremsatte derefter Forslag, hvoraf det første gik ud paa, at Foreningen tog Initiativet til en Tøjindsamling i Strib og i dette Øjemed søgte Samarbejde med Kvindernes Beredskabskreds og Samariterne, Fordelingen af det indkomne Tøj vilde man anmode Menighedsraadet om at forestaa, Forsamlingen tiltraadte Forslaget, og flere meldte sig straks som Indsamlere.
   Det andet Forslag vedrørte en ny Sportsplads. Det gav anledning til en livlig Diskussion, der fra alle Sider gav Tilslutning til Planens Realisation, da det var en Livsbetingelse for Sportens Trivsel i Strib, eftersom den nuværende Plads var berygtet som ubrugbar for god og smuk Sport.
   Desuden maatte det rette Tidspunkt nu være inde til at optage Sagen til Løsning, da der dermed kunde sættes Arbejde i Gang til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, hvorved man sikkert kunde opmaa Statstilskud,
   Til Anlæg af en Sportsplads raader Foreningen selv over en Kapital paa godt 1000 Kr.
     Bestyrelsen fik af Gemeralforsamlingen Bemyndigelse til at søge Samarbejde med Sogneraadet for dermed snarrest at faa tilvejebragt det bedst mulige Resultat.
Sluttelig bragte Formanden Tak ....

                  Middelfart Venstreblad
                                   den 31. Maj 1941

Skoleudvalget i Vejlby Kommune
                                     skal se paa Sportspladsen.

   ..........              
      Strib Idrætsforening søger om Støtte til, at Foreningen og Sogneraadet i Forening sikre Ungdommen en Idrætsplads. Sagen henvises til Skoleudvalget, der skal undersøge Mulighederne for Køb eller Leje af Sportspladser baade i Strib og det øvrige Sogn.
..............
   

          Middelfart Venstreblad
                        
den 12de maj 1945

              Hele Strib samlet til Fredsfest

     En uforglemmelig Dag, hvor der tillige skænkes 1500 kr. til faldne Frihedskæmperes efterladte.
      Strib Idrætsforening havde sat sig i Spidsen for en Fredsfest paa Sportspladsen i Strib Kristi Himmelfartsdag, og begunstiget af det smukke Vejr blev det en storstilet Folkefest for hele Strib. Frihedskæmpere i Uniform, Soldaterforeningens Faner og F.D.F.- Orkesteret fra Fredericia gik i Spidsen for den store Procession, der drog til Festpladsen under Ledelse af Premierløjtnant Ladegaard Mikkelsen, og paa Pladsen opstilledes Fanerne til Parade ved sen med Bøgeløv smykkede Talerstol, hvor Dannebrog vajede mellem de tre allierede Stormagters Faner.
     Her samledes vel nok den største Forsamling, der endnu er set i Strib, og Idrætsforeningens Formand rettede i sin Velkomst en Tak til de mange, der havde bidraget til det festlige Optog.
     Premierløjtnant Ladegaard Mikkelsen hyldede Danmarks Konge og ubragte et nifoldigt Leve, og Sogneraadsformand Simon Hansen talte smukt om Danmark og Frihedskampen, hvorunder en af Sognets unge Frihedskæmpere, Børge Nielsen, Staurby, havde ofret Livet for Danmarks Sag.
     Læge Nørskov fremhævede, at enhver ærlig Dansker havde holdt sig Nazismens Løgn og Terror fra Livet, han skildrede Frihedskæmpernes Opgaver og sluttede med at opfordre til en Stunds Stilhed til Ære for den faldne Frihedskæmper fra Sognet.
 

 

   Førstelærer P.O.Poulsen skildrede Tyskernes Færd i Danmark og fremhævede Forskellen paa disse Dage og den tragiske 9. April. Han talte for vort Flag, som kun burde vaje, hvor gode danske Mænd og Kvinder har til huse.
    I kraftige og Malmfulde Ord vendte Lærer Schelde sig mod den danske Ungdom, der maatte gøre sig rede og værdige til at bære Danmarks Fremtid med Kraft og Styrke.
Pastor Kinch sluttede Talernes Række ved at mindes en ung dansk Mand, som var bukket under i Frøslevlejren og blev begravet der, men hvis jordiske Rester nu var blevet ført til Strib, hvor Bedsteforældrene, Kirkeværge Sørensen og Hustru boede, og netop paa denne Eftermiddag var blevet stedt til Hvile i Strib.
     Der blev sendt Telegram til Kongen fra Festdeltagerne, og endvidere foretoges en Indsamling til faldne Frihedskæmperes Efterladte. Der indkom 1500 Kr., som overraktes Premierløjtnant Ladegaard Mikkelsen til det smukke Formaal.

        Telegram til Kongen fra Stribboerne.
    En større Kreds af Stribboere har tilsendt Hs. Majestæt Kongen følgende Telegram:

    Paa Danmarks største Højtidsdag tillader vi os at bringe Deres Majestæt vor ærbødigste Hyldest og Tak for ypperste Kongegerning i de vanskeligste Aar, vort Fædreland har oplevet.
                                 Gud bevare Kongen !
                                    Allerunderdanigst
                                         Beboere i Strib

30 maj 41 Ansøgning fra Strib idrætsforening om støtte til at fore... ???  en sportsplads  ...
    Det vedtoges at overlade skoleudvalget at undersøge spørgsmålet .
25 juni 43 Ansøgning fra Idrætsforeningen om forhandling med sognerådet angående anlæg af en sportsplads i Strib.
  Det vedtoges at henvise sagen til skoleudvalget.
30 juli 43 Meddelelse fra Strib Idrætsforenings bestyrelse, at skoleudvalgets formand har nægtet at forhandle med dem.
    Sagen henvises til skoleudvalget (G.S.Bune)
27 aug. 43 Meddelelse fra skoleudvalget vedrørende anlæg af Idrætsplads i Strib.
   Formanden for Skoleudvalget aflagde beretning om de forhandlinger der var ført med Strib Idrætsforening om sagen
   Det vedtoges at udsætte sagen til næste møde, for at få undersøgt flere muligheder.
25 febr.44 Skrivelse fra beskæftigecentralen vedrørende vedrørende indsendelse af skitseprojekter for kommunens  beredskabsarbejde.
    Det vedtoges at bemyndige skoleudvalget til at lade udarbejde skitseprojekt for en idrætsplads til Strib skole.

Formanden for skoleudvalget aflagde beretning om de forarbejder der var udført med hensyn til anlæg af sportsplads til brug for Strib skole.
   Det vedtoges at bemyndige udvalget til at arbejde videre med sagen og lade undersøge muligheden for at anlægge pladsen på Stribgårdens jord.
28 april 44 Indstilling fra skoleudvalget om køb af jord fra Stribgården til brug til idrætsplads for Strib skole.
   Det vedtoges at overlade til udvalget at købe ca. 2 tdr. land af gdr. Georg Jensen Stribgården for en pris af 3000 kr. pr. tdr. land
    Sognerådet betaler omkostningerne.
26 juli 45 Skrivelse fra Strib Idrætsforening med anmodning om at kommunen betaler udgifterne ved anlæg af en træningsbane i tilslutning til skoleidrætspladsen i Strib, når foreningen afholder udgifterne ved køb af jorden.
   Det vedtages at svare, at Ansøgningen ikke kunde imødekommes på nuværende tidspunkt.
25 april 46 Ansøgning fra Strib Idrætsforening om tilladelse til afholdelse af en bortlodning med 45000 lodsedler. Det er hensigten at overskuddet skal anvendes til anlæg af et  stadion i Strib.
    Det vedtoges at anbefale ansøgningen. Der må dog tages forbehold mod udtalelsen i ansøgningen om at kommunen yder støtte til sagens realisation.
30 jan. 47 Indstilling fra udvalget for alderdomshjem og aldersrenteboliger, om køb af en grund (matr. 1af) i Strib tilhørende a/s Odense Byggeselskab, grundarealet andrager ca. 10,000 kvadratalen, som eneste betaling for grunden ønskes anlagt en vej (idrætsvej) i forlængelse af Skolevej med udmunding i Vestergade mellem nr. 55 og 57.
   Det vedtoges enstemmigt at tiltræde udvalgets indstilling.
8 febr. 47 Formanden redegjorde for de forhandlinger der var ført med Strib Idrætsforening om at anlægge en sportsplads på Odense Byggeselskabs grund i Strib.
   Det godkendtes at kommunen afholder halvdelen af udgifterne til projekteringen af en sportsplads.
29 aug. 47 Formanden fremlagde projekt til anlæg af en sportsplads paa a/s Odense Byggeselskabs arealer i Strib anlægssummen andrager ca. 65000 kr.
   Udvalget bemyndiges til at forhandle videre med Strib idrætsforening om foreningens overdragelse af en passende del af udgifterne.
27 nov.47 Meddelelse fra Strib idrætsforening om at foreningen er i stand til at yde et tilskud på 9000 kr til flytning af idrætspladsen i Strib.
   Det vedtoges at henvise sagen til fornyet behandling i udvalget.
Så er det en realitet: Sportspladsen er på vej ....
30 marts 48 Forslag for anlæg af idrætsplads i Strib om at kommunen ub...??? et areal på 19,650 m2 af matr. no. 1of af Strib, tilhørende a/s Odense Byggeselskab for en købesum af 27.000 kr., og på arealet lade anlægge en idrætsplads efter Civilingeniør Bille Andersen, Middelfart. udarbejdede projekt i stedet for den idrætsplads, der er projekteret på Stribgårdens jord. Strib idrætsforening har i skrivelse af 12 december 1947 tilbudt at yde et tilskud til den nyplanlagte idrætsplads på 9000 kr.. Endvidere er der mellem idrætsforeningen og udvalget truffet aftale om, at betale halvdelen af projekteringsudgifter-ne der andrager 1992,70 kr.
   Det vedtoges enstemmigt at tiltræde forslaget. Udvalget bemyndiges til at afslutte den endelige handel, samt lade pladsen anlægge og endvidere til i forbindelse med vejudvalget, at søge fremskaffet den nødvendige muldjord til muldbeklædning af pladsen.
   Endelig bemyndiges udvalget til at købe et areal på 4500m2 jord ved Østre Allé til en pris af ikke over 1,25 kr. pr. alen2
29 april 48 Beretning fra udvalget for idrætspladsen.
    Det vedtoges at bemyndige udv. til at lade arbejdet med anlæggelse at idrætspladsen i Strib, udføre efter et af Jørgensen & Søn, Odense, indgivet tilbud.
29 juli 48 Anmodning fra tennisudvalget i Strib, om en forhandling med sogneraadet om anlæg af 2 tennisbaner i forbindelse med idrætspladsen i Strib.
    Det vedtoges at overlade sagen til udvalget for anlæggelse af idrætspladsen
28 fbr. 49 Ansøgning fra Strib Idrætsforening om tilskud.
    Der bevilgedes et tilskud på 100 kr.
Strib stadion
Foto fra omkring 1953 - Idrætsvej er anlagt - Aldersrenten ligeledes - sportspladsen i brug -
idrætshallen under opbygning
Indvielse af den nye sportsplads i Strib den 5 juni 1950
Formand for Idrætsforeningen  V.Schjelde Førstelærer Poul Oluf Poulsen Fyns Boldspil Unions formand Sognerådsformand Niels Nielsen

Dagens Fodboldkamp - de to fodboldhold er  tv: Sognerådet og th. byens hold

bagerst f.v:slagterm. H.Olsen - Poul Petersen - Axel Nielsen - Jens Jønson -Carl E.Risager - W Clement
nederst: Th. Barløse - Poul Hansen - Sognerådsfdm. Niels Nielsen - Niels Jørgensen - Edvard Larsen m. bold. Kbm. Popp Andersen
stående tv.: lærer H.Jørgensen - politiass. Hartung - tømrerm. Rs. Pedersen - vognm. Frede Nielsen - slagterm. E.Nielsen - gdr. Georg Jensen
siddende f.v.: postbud Chr. Nielsen - repr. Andersen - repr. Corfitzen og førstelærer P.O.Poulsen

Stående f.v.Curt Nielsen, Axel E. Jensen, Arne Petersen, Bent Nielsen.
Siddende f.v. Børge Kristiansen,
Tage Jørgensen, Gunnar Christensen.
siddende med bold: Wagner Poulsen
S.I.F.'s første damehåndboldhold:stående f.v.:?  Edith Christiansen, Anna Nielsen,
liggende på knæ f.v.: Edel Jørgensen, Mette Kristiansen og Gudrun Svhjødt
forrest m. bold: Grethe Christensen.
Drengehold i håndbold
stående f.v.: Hans Frederiksen,
Carl Erik Pedersen ?
knælende f.v.: Åge Hansen (skagenfisker) Erik Corfitzen, Preben Jensen (Stribgård)
forrest m. bold: Flemming Dreiøe.

Pige Håndboldhold på foto ses:
Elly Bebe, Rosa Nielsen, Lis Nielsen m.fl.

Herre fodboldhold på foto ses:
Poul Daugaard, Wagner Poulsen, Søren Askholm, Werner Nielsen, Børge Kristiansen, Arne Petersen, Tage Jørgensen m.fl.
Damernes gymnastikhold på foto ses:
Karen Rasmussen, Anne Nielsen, Anna Glæsner, Birgit Andersen, Britta Hansen, Ellen Rehr. m.fl.
 

to fodboldhold klar til kamp

 

Bygeriet af Idrætshallen (nu forsamlinghus)
 bygget ved hjælp af medlemmer af idrætsforeningen først i 50erne med rejsegilde i 1956 og indvielse i 1957