Middelfart Venstreblad
                      den 9de Marts 1945

Klejsgaard Hushildningsskole
      i Strib. ventes genaabnet.

  Klejsgaard Husholdnings-Fagskolerne meddeler, som det ses af omst. Annonce, at der endnu indtil 15 Marts kan søges Tilskud ogsaa til denne Uddannelse. Saavel Skolen for Jylland, beliggende ved Horsens, der stadig er i Brug, som Afdelingen i Strib, der en Tid har været standset, for-venter til Maj at kunne modtage Elever.
    Skema til Ansøgning om Tilskud faas hos de stedlige Sogneraad eller hos Skolens Forstander. Der søges ikke paa Landbrugs- eller Højskole-skema, men paa Skema for Uddan-nelse paa Husholdningsskole. Ansøgninger for hele Sommeren saavel til 5 som til 3 Maaneders Kursus, samt Husjomfruuddannelsen, maa helst søges nu.

(Annonce)

Klejsgaard
        Hushildnings  Fagskole

For Øerne:      Strib
For Jylland:    Klejsgaard v. Horsens.

Begge Skoler forventes at kunne modtage Elever for Sommeren, og Tilskud kan søges indtil 15. Marts for baade 3 og 5 Maaneders Kursus, samt Husjomfruud-dannelsen, Skoleplan ved Forstander Fru Maria Hansen. Klejsgaard Gramrode St.

          Middelfart Venstreblad
                                    den 19de Maj 1945
Kan Strib snart faa sin Badestrand igen?
     Tyskerne »regerer« stadig ved Husholdningsskolen
                                                                       og Stranden nedenfor.

     Strib har jo været særlig slemt belagt med tyske Flygtninge og saarede, og det ser ud til at have lange Udsigter med at faa dem bort fra Husholdningsskolen, men selv om der ikke er noget at gøre herved, saa vilde man mene, at der nu op til Badesæsonen ikke var nogen Rimelighed i, at de fortsat med deres Afspærringer helt ned til Vandet kan spærre for den normale Adgang til Stranden længere oppe. Naturligvis kan man komme andre Veje, saa den ikke afspærrede Del af Stranden kan benyttes, men man kan ikke undgaa, at de tyske Flygtninge og saarede Soldater stadig spiller Herrer over et meget fremtrædende Stykke. Saa vidt muligt holdes de indenfor Afspærringerne, men paa de høje Banker ved Husholdnings-skolen optræder de med Sang og Klang og synes ikke at have nogen Følelse af, at det nu ville klæde dem bedst at vise Stilfærdighed i deres Rolle som tvangsindlagte Gæster.
      At de fortsat har Afspærringer helt ned til Vandet, skyldes særlige Aarsager, for her har de med kendetegnende Vandalisme saaet deres Krigsanlæg ud over en af de smukkeste fynske Badestrande. Betonstillinger er støbt ind i Skrænterne, og en Vej bestaaende af to voldsomt skæmmende Betonbaner er trukket gennem Sandet ude ved Strandkanten. Det bliver et Problem, hvordan man faar disse Ødelæggelser bragt ud af Verden igen, og i Øjeblikket kan man ikke engang tage fat derpaa, fordi det menes, at Stranden for en Del er mineret, saa man maa opretholde Afspærringerne, indtil der har været et Minørhold for at undersøge Forholdene.
      Det ser altsaa ud til at have lange Udsigter, før Strib faar fri og uhindret Raadighed over hele Badestranden igen, men naturligvis lægger man an paa at faa en god Badesæson endda paa det indskrænkede Omraade.

                                         Middelfart Venstreblad
                                                                                  
den 26de Maj 1945
                               Strib Strand kan meget snart faa sin Sæson.
Der er ingen Miner, og Flygtningene, vil blive holdt afsondret.
      Allerede inden vort Klagesuk om den ødelagte og afspærrede Strib Strand naaede at komme paa tryk, var Situationen i nogen Grad afklaret, og vi kan glæde saavel Stribboerne som de mange trofaste Badegæster med, at Stranden i Løbet af faa Dage vil være tilgængelig paa en absolut betryggende Maade, saa man kan nyde Badesæsonen, saa snart Solen vinder Magt.
       Først og fremmest er det fastslaaet, at der ikke er og aldrig har været Miner i Strandbredden. der var opsat nogle Skilte med Dødningehoveder, men det har været ren Bluf. Derimod er der endnu ikke ryddet op i Torpedoskydestillingerne, som er støbt ind i Strand-skrænten, men der var en engelsk Kommission paa Stedet for at bese Forholdene i Gaar, og det er Meningen, at der skal finde en ny Besigtigelse Sted i Morgen, saa man haaber at faa alle krigsmæssige Efterladenskaber fjernet hurtigst muligt. Det gælder dog ikke de støbte Betonstillinger, for de er saa svære, at de næppe kan sprænges uden alvorlig Risiko for Villaerne ovenfor, og da de kan bruges til Baadehuse og andet for Fremtiden, faar de antagelig Lov at ligge, idet man saa naturligvis vil drage Omsorg for, at Omgivelserne reguleres paa en Maade, saa det hele virker mindst muligt skæmmende for den smukke Badestrand.
       Værst er det med de over 500 Flygtninge, man stadig har paa Strib, hvor ganske vist Husholdningsskolens Hovedbygning, den gamle Færgegaard, nu er rømmet for Tyskere, mens den gamle Banegaard, den tidligere Koncertsal, Pnuel og flere private Villaer stadig er belagt med Flygtninge, som næppe lader sig anbringe andre Steder foreløbig. Fra Strib Grundejerforenings Side har man gjort Forestillinger om det meningsløse i, at private Villaejere skal være forhindret i at benytte deres Ejendomme af den Grund, men endnu har det ikke været muligt at hidføre nogen Løsning paa dette Problem. Derimod skal det nok blive sikret, at Byens Folk og Badegæsterne faar Strandpromenaden i Fred. Muligvis maa Flygtningene have Adgang til Stranden nedenfor Husholdningsskolen, men saa kan man i hvert Fald bruge de andre Veje til Stranden, og her vil man kunne opholde sig uden at komme i Berøring med Flygtningene, idet der vil blive draget Omsorg for, at de holdes strengt paa de Omraader, hvortil de bliver henvist, Dermed mener man foreløbig at have begrænset Generne mest muligt saa Strib med Fortrøstning kan imødese den forestaaende Sæson.

Middelfart Venstreblad
                den 30te Maj 1945

Strib Husholdningsskole
                       genaabnes.

   De første Elever kommer i Begyn-delsen af Juni.
      Klejsgaard Husholdningsskole i Strib er nu atter overdraget Ejeren, og ungdommen rykker igen ind i disse Lokaler, hvor Tyskerne før havde til Huse.
     Man regner med, at Skolen allerede kan modtage en Del af de indmeldte Elever i Begyndelsen af Juni Maaned.
    Ogsaa det sædvanlige Husjomfru-kursus, der begynder 3. August, forven-tes at kunne gaa i Gang rettidigt.
      Skolen vil foruden allerede indmeldte Elever kunne modtage enkelte flere paa alle Hold. Man henvender sig enten til Klejsgaard Husholdningsskole, Strib, eller til Klejsgaard Husholdningsskole ved Horsens. For August-Holdenes Ved-kommende kan Tilskud endnu søges.
     De til alle Sommerkursus søgte Tilskud, som var bevilget, kan benyttes, selv om Eleverne ikke har faaet begyndt til Maj.
      Skolens Ledere udtaler, at de glæder sig meget til atter at faa Lov at begynde. I Skolens Hovedbygning fær-des i disse Dage en stor Stab af Haandværkere for atter at bringe den smukke Skole i sin tidligere velholdte Stand.
 

 Middelfart Venstreblad
                      
den 1. Juni 1945
(Annonce)

      T
yskerne ude !

            Dansk Ungdom rykker ind

Klejsgaard Husholdningsskole er atter fri og begynder 5 Maaneders Kursus den 2. Jumi, 3 Maaneders baade 12. Juni og 3. August.
       Nogle enkelte Elever kan endnu optages. Henvendelse til Forstander Marie Hansen, Klejsgaard Strib, Fyn, og Klejsgaard ved Horsens. Telefoner: Strib 24 eller Klejs 18.

 Middelfart 
 Social-Demokrat

          den 9. Maj 1946

Strid om
        Gangsti i Strib.

    Fru Marie Hansen, Klejsgaards Husholdnings-skole, Strib, havde for nogle Aar siden ønsket at flytte en Gangsti, som fører fra Nr. Allé ned til Stranden, og hun havde faaet Sogneraadets Tilladelse hertil, hvilket ogsaa var Nødvendigt, da Gangstien benyttes til offentlig Færdsel.
    Beboerne paa Nr. Allé var ikke tilfredse med denne Afgørelse, og da en Del af dem har tinglyst Færdselsret til Stien, klagede de til Amtet ... var i Gaar sammen med et Udvalg fra Vejlby Sogneraad ude at se paa Stien og førte Forhandlinger mellem de interesserede Parter.
   Der vil nu om kort Tid blive afsagt en Kendelse fra Amtet, som afgør Stiens videre Skæbne.

 

 Middelfart Venstreblad
           
den3die August 1945
(Annonce)
               Landbo-Kvindernes

      Fagskole for Husholdning.
              Klejsgaard, Strib
Statsanerkendt, centralt og
                                smukt bel. moderne Skole

      Uddannelse for Husassistenter
      Uddannelse for vordene Husmødre,
      Husjomfruer og Kokkepiger.
Nyt Kursus beg. Febr., Maj, Aug, Nov.
Tilskud kan søges. Skoleplan sendes.
                      Klejsgaard
               Husholdnings - Fagskole
i Jylland
                          (Vejle-Horsensegnen)
                     ved Maria Hansen, (Postadr. Gramrode)