Hjulfærgen »Hjalmar«
      
- ved overfarten fra 1883-1920  og igen fra 1933-1935

 
 

Hjulfærgen »Hjalmar« blev bygget i 1883  i Elbing i Tyskland. Færgen blev aldrig forlænget, som det var tilfældet for mange andre Lillebæltsfærgers vedkommende. »Hjalmar« sejlede på overfarten fra 1883 til 1920, hvor den gamle hjulfærge afløstes af »Fyn«. De sidste år, fra 1933 til 1935 var »Hjalmar« atter på Fredericia-Strib, hvor den afløste »Kronprins Frederik«. »Hjalmar« blev udmiddelbart efter broindvidelsen den 15 maj 1935 ophugget i København.
  Færgen var opkaldt efter den nordiske sagnhelt Hjalmar.

 

»Hjalmar«s Data:
Længde, størst over stævnen ........ 51,51m.
Bredde, over fenderlisten............... 13.38 m.
Dybde fra hovedbjælkens retl.
til kølens overkant .............................3.66 m.
Fri højde på hoveddæk (fra hoved-
dæks overkant til brobjælkens
underkant .........................................  4.85 m.
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agterste stopbom ...... .49.47 m.
Passagerantal ...................................633 stk.
Dybgående, middel med last .............2,7 m.
Brutto register tonnage ..................332.05 t.
Netto do. ......................................... 135.16 t.
Antal både ...........................................4 stk.
Antal redningskranse .......................13 stk.
Antal redningsbælter ......................560 stk.
Fart med last ..............................10,25 knob

 
 
 

              Middelfart Avis
                    den 13de Juni 1883.

- Den ny Dampfærge "Hjalmar" har nu overtaget Overfarten mellem Strib -Frederits.

- Dampfærgen "Lillebelt", Kapitain Jes-persen, afseliede i Lørdags til Oddesund. 

 

              Middelfart Avis
                          
den 3die Juli 1883.
- Den ene af de ny Dampfærger til Lillebælt er som tidligere meddelt, kommen hertil for kort Siden. Den ligger i Strib Havn, dels for at modtage mindre Ændringer og Tilpas-ninger til Broklapperne, dels for at males, forsynes med Ringe til Fastsurring af Vognene osv. Færgen er døbt "Hjalmar" og gjør Indtrykket af at være af solid Bygning; den er noget længere end de tidligere Færger, men Formen i Stævnen er spidsere og smukkere end de andre. Ka-hytterne ere virkelig smukke Rum. I 1ste Kahyt betrukne med rødt Fløil og for-synede med saa mange Bekvemmelig-heder, at man skulde tro Færgen var bestemt for lange Reiser. Der er ikke, som i de ældre Færger, Kakkelovne i Kahytterne; Varmen sker ved Damp gjennem Rørled-ninger, som staar i Forbindelse med Damp-kjedlen. "Hjalmar" ventes at kunne tages i Brug sidst i denne eller først i næste Uge. ...  

 
       

           Middelfart Avis
                   
den 24de November 1883.
- Dampfærgen "Hjalmar" har, iflg. "Nyb.Dagbl", i Lørdags paa Veien fra Frederits til Strib havt det ikke ube-tydelige Uheld, at dens Roer knækkede. Det skete samtidig endel anden Skade paa Dækket, men heldigvis kom Ingen tilskade. "Hjalmar", der nylig har været i Kjøbenhavn for at efterses, blev lagt ind i Strib Havn for at istandsættes.

 
     

          Middelfart Avis
               Tirsdag den 22de April 1891.
-
Der arbeides i denne Tid paa at indlægge elektriske Lys paa Damp-færgerne over Lillebelt. Paa Damp-færgen "Hjalmar" er Anlægget færdigt til at tage i Brug. I Torsdags Aftes var der første Gang tændt til Forsøg, og det viste sig at give et stærkt, klart og roligt Lys, der fuldstændigt tilfredsstillede de Fordringer, der kunne stilles.        ►

Paa hver af Dampfærgerne bliver der, ifølge "Fs.sttd.", anbragt to Blus, et for og et agter Kommandobroen, foran Enden af Overbygningen over Hjulkas-sen. Paa Dampfærgen "Ingeborg" arbei-des der ligeledes i disse Dage paa at ind-lægge det elektriske Lys. Stolperne, hvor-til Blussene skulle anbringes, ere allerede fastgjorte paa deres Pladser, og endel af Ledninger er lagt saa det vil ikke vare mange Dage, før begge Dampfærger vilde kunne benytte de elektriske Lys.  ■