Hjulfærgen "Strib"
             ved overfarten fra 1901 til 1935

»Strib« under indsejling i Fredericia
 

»Strib« under indsejling i fergelejet i Strib

»Strib« efter forlængelsen i 1904

 

»Strib«s Data: (efter forlængelsen)
Længde, størst over stævnen ..... . 63.78 m.
Bredde, over fenderlisten............... 13.38 m.
Dybde fra hovedbjælkens retl.
til kølens overkant ...........................3.885 m.
Fri højde på hoveddæk (fra hoved-
dæks overkant til brobjælkens
underkant .........................................  4.87 m.
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agterste stopbom ..... .61,85 m.
Passagerantal ..................................850 stk.
Dybgående, middel med last ............2,8 m.
Brutto register tonnage ................507.81 t.
Netto do. ........................................ 270.11 t.
Antal både ...........................................4 stk.
Antal redningskranse .......................11 stk.
Antal redningsbælter .....................775 stk.
Fart med last ...................................10 knob

Det var på Helsingør Skibsværft, at man i 1901 byggede hjulfærgen »Strib« til Strib-Fredericia overfarten.
Færgen blev imidlertid allerede i 1904 forlænget på Københavns Flydedok.
»Strib« sejlede kun på Lillebælt og var ikke borte fra overfarten fra den blev bygget i 1901, til broen blev indvidet i maj 1935. I 1901 afløste den »Ingeborg« den blev en kort tid benyttet på andre overfarter, men blev hugget op i vinteren 1935-36.

 

      Middelfart Avis
                den 15. August 1901
Med Hjuldampfærgen »Strib«, bygget paa Helsingør Dampskibs- og Maskinbyggeri paa Bestilling af de danske Statsbaner til Overfarten over Lillebælt, foretoges i Torsdags en Prøvetur i Sundet i over-værelse af Statsbanernes søfartskyndige. Færgen, der er enkeltsporet, er 165 Fod lang, 26½ Fod bred, 12 Fod dyb og er bygget til at overføre 5 belæssende Jernbanevogne. I Færgens ene Ende er anbragt en smuk dekoreret Salon for 1. Og 2. Klasses Passagerer samt en Damekahyt med Toiletrum. I den anden Ende er der Kahyt for 3. Klasses Passagerer og en Kahyt for Mandskabet. I Vingehjulene paa begge Sider af Dækket fører en Trappe op til et Promenadedæk. Færgens Maskine er en diagonal, høj- og lavtryk Kompensator, med 500 Hk. Der opnaaede en maksimumfart paa 10,91 Mil. Prøveturen forløb i enhver henseende til de ombord-værendes tilfredshed. Færgen overtages efter endt Kurs af Statsbanerne.

 
 

         Middelfart Venstreblad
                      16de August 1901
Den ny Færge.
til Lillebeltsoverfarten er nu færdig fra Helsingør Skibsværft, den var i Gaar paa Prøvetur i Sundet og gjorde sine Sager i alle Maader godt.
    Skibet er en Hjuldamper, den føre Navnet "Strib", den er som sine Søskende enkeltsporet og kan overføre 5 belæssede Vogne.
   Dens Længde er 165 Fod, den er 26½ Fod bred og 12 Fod dyb. Den er indrettet med stor Elegance. I den ene Ende er der en stor dekoreret Salon for 1ste og 2den Klasse Reisende samt et Dameværelse med Toiletrum.
  I den anden Ende residerer 3die Klasses Passagerer mindre flot, men dog pænt, og Side om Side med dem bor Mandskabet.
    I Vingehusene paa begge Sider af Dækket findes de sædvanlige Rum for        Jernbanepersonale Maskinmester osv. og oven over disse Rum er et Promenadedæk.
   Maskinerne sidder inde med 500 Hestekræfter. Den største Fart, der opnaaedes var 10.91
    Paa Kulprøve var Farten 9½ med et gunstigere Kulforbrug end Kontrakt-betinget Søfartschefen deltog i Turen.                                                                         

 

         Middelfart Avis
                  den 22. August 1901
Den nye Dampfærge
»Strib«, der nu er ankommen til Lillebælt og har begyndt sin Sejlads, tiltaler ikke paa alle Punkter Fredericia Avis. Bladet klager over, at der er alt for meget opstaaende paa dækket, saaledes f. Eks., de langs Sporets Ydersider, anbragte Opstandere med dertil hørende afspærringskæder. De sidste kunne ganske vist fjernes, naar de ikke er i brug, men de første ville altid, og navnlig i Mørke, være til stor gene for alle, som færdes paa Dækket, baade for Publikum og Personalet. Kahyts-pladsen for 3. klasses Passagerer er mindre og næppe saa tiltalende som i de ældre Færger »Ingeborg« og »Hjalmar«. Der imod er 1. og 2. klasses Kahyt noget rummeligere og maaske nok lysere og hyggeligere. Betrækket i Damesalonen er af mørkegrønt Plyds, i Herresalonen af mørkegrønt Læder. Overalt i Skibet - ogsaa i Lanternerne - anvendes det elektriske Lys. For enden af Sporet er der i Stedet for en Tværbjælke anbragt Stoppere, som ved Hjælp af Haandsving bevæges ud til Siderne for at skaffe Adgang.
 

     

        Middelfart Avis
                 den 20 August 1904
I Torsdags (18,8) fandt den officielle Prøvetur med Dampfærgen til Lillebæltsoverfarten, »Strib«, sted, efter at Færgen har været underkastet en delvis Ombygning og forlængelse, som forøger Sporlængden med ca. en tredjedel, hvilket arbejde er udført af aktieselskabet Københavns Flydedok og Skibsværft. Det viste sig paa den maalte Mil, at Farten kun var en ubetydelighed mindre, end før Forlængelsen, og Styreevnen god.