◄     

Om  Stribs Fyrtårn(e)

Strib Færgegaard c: 9 Januar 1883:
    Paa Foranledning af Bygningskonduktør Theodor Wedin, erklærer jeg Undertegnede Capt. H.P.Schmit af Strib Færgegaard, at jeg paa Marineministeriets Begjæring er villig til, at afstaa det fornødne Areal af den mig tilhørende Parcel Matr. No 1a af Strib Færgegaard til Opførelse af det paatænkte  Fyrtaarn ved Strib, nemlig et Areal beliggende paa Smedeløkken og Batterimarken af ovennævnte Parcel af 20 Alen Brede, regnet fra den udvendige Side af Hegnet mod Søen og ind mod Land og 35 Alen Længde saaledes, at Længdeliniens  Retning kommer til at ligge parallelt med fornævnte Hegn, som løber Øst og Vest, for 600 Kr.: siger og skriver sekshundrede Kroner en Gang for Alle
for nævnte Areal, som udmaaler 700 9 Alen G.M..
     Jeg forpligtiger mig og fremtidige Eiere til at tillade fri og uhindret Adgang af den mig tilhørende private Vej fra Landeveien langs nedenfor Skrænten indtil Fyrets Jordlod, og tillader endvidere Anbringelse af en Trappe fra denne Vej og opad Skrænten til Fyrets Jordstykke for de Folk, der blive ansatte til Pasningen af det, paa bemeldte Grund opførte Fyr, og til Transporter af Materialer til Fyrets Opførelse og dettes senere Forsyning. Endvidere forpligtiger jeg mig og efterkommende Eiere til, at holde Fyrets Synsvinkel fri og uhindret for Beplantning, Bebyggelse eller paa hvilkensomhelst anden Maade, der kunde skade Fyrets Lysvinkel, [hvilken Vinkel regnes fra Fyrtaarnet og mod Æbelø paa den ene Side og imod Trellenæs paa den anden Side, eller fra Fyret c. Ø 10 g N til N.Ø: t Ø]
    Sluttelig tilføjes, at jeg maa holdes fuldstændig skadesløs for enhver Ugift, det være sig Udstykningsforretning, Stempelafgift eller deslige af hvad Art som nævnes kan, og som afholdes af Marineministeriet. Ligeledes forpligtiger Marineministeriet sig til at anbringe og vedligeholde at forsvarligt Hegn om Fyrets Jordstykke.
     Denne Kontrakts Gyldighed er betinget af Marineministeriets Approbation, hvilken jeg forbeholder mig givet inden 1ste April 1883.                                             - Strib Færgegaard c: 9 Januar 1883  - H.P.Schmit

 

        Middelfart Avis
         den 15de December 1881.
 Foruden det paatænkte Fyr paa Æbelø, vil der til Belysning af Lille Belt, efter Forslag paa Finansloven, blive et Fyr paa Strib, idet man i Nærheden af Strib Færgegaard vil anbringe et Speilfyr med tre Stkr. omdreiende (Parabol-) Speile, oplyst med Stenolielamper. Dette Fyr vil blive blændet saaledes,

at det nordfra først bliver synligt, naar man er forbi Fyret ved Treldenæs. Fyret agtes anbragt paa Bakken ved Færgegaarden, 40 Fod over Havfladen, i et lille, 5 Alen høit Taarn af Pladejern. I den nederste Del af Taarnet bliver der Vagtkammer for Fyrpasseren Omkostningerne anslaaes til Kr. 9,150
.

efter nedlæggelsen fungerede tårnet som havehus for søstrene Lipke

     Middelfart Avis
       den 24de Februar 1883.
- Da der som forleden omtalt, iaar skal bygges et Fyr ved Strib, men det efter Bestemmelsen ikke skal anbringes paa Odden, agte flere Sømænd i Frederits at indgive et Andragende til Ministeriet om at faa Fyret anbragt paa Odden. Nævnte Andragende vil, ifølge "Fred. Dagbl" i de nærmeste Dage blive forelagte Skibsførere, Styrmænd og Fiskere i Frederits til Underskrift og det vil blive sendt til Nabobyerne ligeledes til Underskrift.

 

    Middelfart Avis
         den 26de Mai 1883.
- Som tidligere meddelt blev der for kort Tid siden fra et større Antal Skibsførere, Fiskere og Styrmænd ved Lillebelt indgivet til Ministeriet et Andragende om, at det for Strib bestemte Fyr, maatte blive bygget paa Stribs Odde og ikke Øst for Færgegaarden. Ministeriet har af flere Grunde ikke kunnet opfylde dette Ønske. Det har nemlig været Hensigten at veilede Søfarende ved Indseilingen i Beltet

 

nordfra og en Hjælp til at undgaa Treldenæs og Frederits Skandseodde. Stribs Odde kan nemlig ikke anses farligere en Lyngsodde og Hindsgavls Odde, men her haves, efter Ministeriets Formening Veiledning ved Frederits og Middelfart Havnefyr. Et Fyr paa Stribs Odde havde endelig maatte være betydelig større og krævet større Udgifter til Pasning osv. Endvidere fremhæves det, at den for Fyret bestemte Plads allerede var kjøbt, da Andragenet indkom til Ministeriet.■

     

 Middelfart
         Avis

       den 22de Juni 1883.

-
Fra Strib meddeles os, at Arbeidet ved Opførelsen af det ny Fyrtaarn dersteds nu er skredet saa vidt frem, at Fyret kan ventes tændt i Efteraaret. Det omtr 20 Fod høie Fyr skal anbringes i et Jernstativ med Beton Underlag, der ligger saa høit lidt Øst for Færgegaarden, at selve Fyret er hævet omtr. 50 Fod over Havet.

Middelfart Avis
         den 28de Juni 1883.
- Beklædningen af det ny Fyr ved Strib er nu paabegyndt med
3/16 Tons Jernplader, der nittes sammen paa Stedet. Fyret kommer til at vende lige mod Øst ud mod Kattegat og vil i den Høide, det er anbragt, kunne ses flere Mil tilsøes. I det underste Rum bliver Plads for Natten til Fyrpasseren og lige over Døren en Aabning for Fyr-Lampen. Selve Taarnet, der er 18 Fod høit, skal dækkes med et Zinklag. Arbeidet udføres af Maskinbygger Hellerung, Kjøbenhavn.

Middelfart Avis
 den 23de Juli 1883.
- Fyret paa Strib er nu færdigt, men det vil dog ifølge "Natt." ikke blive tændt, førend Fyret paa Æbelø er fuldført, saa at de to Fyr kunne tændes samtidig.

  Middelfart
        Social-Demokrat

           den 24. Juli 1916
Fyrmester Andersen, Strib,
  
der har passet Fyret siden 1883, fratræder  1. Avgust sin Stilling, som han i den lange Aarrække har passet med Troskab.

 

Stribs første Fyr, ses her som det var placeret ud mod Strandstien  på vestsiden af ejendommen Nørre All'e nr. 21 - nedlagt år 1900 - fundamentet findes den dag i dag i ejendommens have.

- matr. nr. 1aa, - en bebygget parcel på Strib - herunder inddraget, arealet matr. nr. 1d.
1899 - skøde fra Borgmester Scharling
 til Murer Julius Johansen
1905  - fogedudlægsskøde
 til Direktør Ditlev Voos.
1910 - skøde fra do. til frøken Else Lipke -
 købesum 5000 Kr.

   

                          Middelfart Avis
                                   
den 23de August 1883.
        
Bekjendtgjørelse for Søfarende
         
                           Nr. 6
Æbelø Fyr. - Indseilingen til Lillebelt Nord fra.
   I Henhold til Bekjendtgjørelse for Søfarende Nr. 2 21de Maj d.A. vil der den 6te September d.A. paa Æbeløens N.V. Pynt blive tændt et Lindsefyr af .....
                              Strib Fyr - Fyen N.V.
Overensstemmende med tidligere omtalte Bekjendt-gjørelse, vil der, ligeledes den 6te September d.A.   450 Alen Øst for Strib Færgegaard fra et der opført 19 Fod høit, rundt Fyrhus, blive vist et fast, hvidt Speilfyr af 3die
Orden, der vil være synligt fra 6 Favne Kurven østenom Revet ved Treldenæs i en Vinket af 180 østover eller mellem n. 580 Ø og N 760 Flammens Høide over daglig Vandstand: 50 Fod. Fyrets Synsvidde omtr. 12 Kvartmill. Beliggenhed: 550 32' 35" N. Br. 90 45' 50" Lgd. Ø.f. 61 W. Misvisning i nordre Indgang til Lillebelt 130 V.
         Marineministeriet, Kjøbenhavn,
                  den 23de August 1883

                N.F.Ravn

                                                           C.Normann.   
 

 

          Middelfart Avis
             den 26de September 1899
Nyt Fyrtaarn
.
Paa Strib Odde lader Fyrvæsenet for Tiden op-føre et Fyrtaarn, hvortil der allerede er bygget et overor-dentlig solidt Fundament. Taa-rnet, der skal afløse det Fyr, der nu findes paa Bakkeskrænten i Nærheden af Strib Koncertsal, bliver 60 Fod højt, og den Soliditet, der præger Taarnets Fundament, skal gennemføres ved hele Taarnets Indretning.
     Det er det første Skridt til Lillebælts Oplysning. Det næste bliver efter Forlydende Anlægget af et Fyr paa Fænø Kalv, den ubeboede Ø, der ligger vest for Fænø. Muligvis skal der ogsaa sættes et Fyr paa Lyngs Odde.

     

Om Fyrtårnet på Strib's Odde

 
Stribs nuværende fyrtårn blev bygget i år 1900, efter et bestemt arkitektkoncept, der genkendes overalt i landet; her var det murermester Henrik Jæger fra Middelfart der stod for byggeriet Tårnet er 21 m. højt og der er 97 trin op til 'hatten'. Det var et vinkelfyr med vægebrænder og linse-apparat, der i 1922 blev til et blinkfyr med blaugasbrænder, som senere blev erstattet med en elektrisk glødelampe, lysstyrke 17.000 hl. i 1950'erne fik fyret automatisk tænding og slukning. - Det var forbunden med store vanskeligheder at få købet af den til fyret nødvendige grund på plads -
                                                                                                                                                                        

   

 Statsbanen fandt det i 1895 nødvendigt at etablere et "Fyrhus" på Strib Odde og til det formål blev der indgået et lejemål med Enkefru Schmit på Strib Færgegård - parcellen Matr. nr. 1a - for en årlig lege af kr. 25 - gældende fra 1. april 1895
Dette fyrhus kan ses på billedet t.v. helt yderst på Odden t.h. for Strib Fyr
                                                  

Om skanserne der ses på foto ...
 
     

Som det tydelig ses blev
Strib Fyrtårn  bygget udenfor befæstningen af Odden  fra 1864
 læs Artiklerne  herom            
                  
► 
yderst t.h.ses
Statsbanens "Fyrhus"

 
       
       

Statsbanens "Fyrhus" m. huse på Tjærepletten og færgelejerne i baggrunden - vinteren 1928/29

 
       
 

på billedet t.v. ses foruden fyrtårnet , jernbanens "lyshus" isbådskuret og telegrafmasterne

 
 

på billedet t.h.
ses befæstningen tydeligt - vejen der idag benævnes "hulvejen" er på kortet beskrevet som "vejen til hotellet"

- på øverste billede, der er dateret 1934, kan man se isbådeskuret mellem fyret og skrænten, ligeledes ses tydeligt telegraftråde og master over bæltet.

 

 

billedet th. strandpartiet har ændret sig ikke så lidt siden billedet blev taget
ca. 1905

 

Det nuværende Fyr  har fungeret i over 100 år

 

 Strib Fyr - husene er fra h. mod v. Ulriksens / Anna Hansen / de resterende bygninger tilhørte Lyngstrøm

 

 
     

                                                              Erklæring
        
Undertegnede Fyrdirektør H.V.Ravn erklærer herved:
1) at de i Skøde, udstedt af Kaptajn H.P.Schmit, Ejer af Ejendommen Matr. Nr.1a, 1b og 1c af Strib Færgegaards Jorder i Veilby Sogn, Vends Herred, Odense Amt, dateret 15de Aug. og thinglæst 20de Aug 1883, nævnte Servitutter, hvorved H.P.Schmit forpligter sig og efterfølgende Ejere til at tilstede fri og uhindret Færdsel ved og til at paa Matr. Nr. 1d opførte Fyrtaarn ad en nærmere betegnet privat Vej samt til at holde dettes Lysvinkel fri for Beplantning, Bebyggelse eller deslige.fremtidig ikkun angaar Matr. Nr 1f og de fra den offentlige Landevej over Matr. Nr. 1f til Matr. Nr. 1d førende to Veje, og
2) at den Deklaration, udstedt af Consortiet Strib Færgegaard som Ejer af Matr. Nr. 1e og 1f af Strib Færgegaards Jorder, dateret 18de April og thinglæst 23de April 1900, nævnte Servitut, hvorefter Fyrvæsenets Personale har fri og uhindret Adgang fra Jernbanens Terræn langs Nordstranden paa Strib Odde til Matr. Nr. 1ai -  fremtidig kun gælder Matr. Nr. 1cn (den saakaldte Tjæreplads)
                           Fyrdirektoratet, København den 3die Februar 1905.
                                                                                                             H.V.Ravn