Stribodden, m. Røjle Klint, t.h. og Skanseodden, Trelde Næs og Juelsminde, t.v.
og et vue op igennem "Tragten" til Kattegat.  c. 1950

Her gengives diverse foto optaget af  fotograf og ligkistesnedker   P.Fangel, Middelfart i 1895 - 1899

her tjærepletten 1895  - uden fyrtårnet kun "lyshuset", nederst Statsbanernes Isbådehus - og stor færgeskrue

hulvejen 1895

Fiskegarn lagt til tørring på "Tjærepletten"
af de stedlige fiskere  - 1895

fra Færgegaarden til nordenbro 1895

alle tre fotos fra 1895 af færgegaarden med festklædte sommergæster

ved begge gavle var der pavilloner

færgen på vej ud af lejet - 1898
leben ved banegård og færgeleje -
i baggrunden "Rosenborg" - 1899

 

Færgen "HJalmar" på vej ud af lejet - 1899

 

indvielsen af koncertsalen i maj 1899
formentlig "Rosenborg"s fundament - 1895

Amerikanske Stereoskoper - haves atter færdige. Disse Stereoskoper, som jeg forfærdiger efter amerikansk System, have formedlst deres Hensigtsmæssighed i kort Tid fundet betydelig Afsætning til alle Landets Egne. De udmærker sig ved at kunne stilles Øiets Styrke og ved, at de ikke som de ældste anstrenger Øiet -
   Tillige anbefales et smukt Udvalg af tilsvarende Billeder fra Fyens og Jyllands skjønneste Punkter. P.Fangel..
                                                                                                                                                                     (Annonce fra "Midelfart Avis" 25 januar 1872)

Miljøer omkring overfartsstedet kaldet "Nordenbro" læs derom

Nordenbro - set fra bakken c. 1950
 og Steen Blicher Andersens hus

ved Nordenbro - hvornår ???

Nordenbro: færgen kaldet "Træskosine" i lejet c. 1935

Molen set fra Færgebakken - c. 1920

Nordenbro foto fra før 1920

Nordenbro - set fra fyret c. 1959

Nordenbro og Tjærepletten - foto's  c. 1924/25  -  bemærk isbådeskuret nederst - der blev skyllet væk af     stormen i november 1945

Der ventes på færgen til Fredericia
 - c. 1955

Nordenbro v. østenstormen medio 1950
 

Passagerer går i land ved Nordenbro c. 1940
foto:  Steen Blicher Andersen

Lystbåd ved Nordenbro  foto 1930 ??
 

Færgen "Jyden" i lejet v / Nordenbro c. 1928

"Færgen" "Strib" afgår c. 1955

Færgen "Jyden" kaldet "Lillebror" - Strib - Fredericia overfarten c. 1930

 

   

Den sidste "Færge Strib"- på Strib-Fredericia-overfarten - slut 1970

Motorbaaden"Strib" af Fredericia med gasgenerator, på Lillebælt dateret 1942

den gamle mole med joller c, 1930

Aktiviteter på "Tjærepletten" - m.v.
Luftfoto af en del af "Tjærepletten" c. 1950

Aktiviteter på Tjærepletten" c. 1950

Aktiviteter på Tjærepletten" c. 1950

Statsbanes isbådehus ses i baggrunden - forrest: bundgarnsfiskerene  Fyrp. Ungerskov og Toldopsynsmand Henrik Jensen Bundgarnsfiskerene Tolder H.Jensen
og Fyrpasser Ungerskov m.fl.
- gør nettene klar - ca. 1925 samme
Her ses bådebroen ved "Dæmningen"
tv. Gunnar (sidste aktive Stribfisker)
og hans far Carl.Christensen - foto 1989
Nogle få af de mange billeder af Strib fyr der findes i lokalarkivet

foto c. 1920

foto af maleri udført af kunstmaleren  ... Brunoe c. 1926

bemærk tv. Nordenbro i midten isådeskuret og fyret t.h. Gl. Banegård c. 1930

Strib Fyr med færge i baggrunden c. 1920

Stribs første Fyr,  på nordsiden af ejendommen Nørre All'e nr. 21 - nedlagt år 1900 - efterfølgende brugt som havehus -  fundamentet findes den dag i dag i ejendommens have.

Fyret midt i 50erne

Hulvejen med Fyret og Færgen "dan" eller "Fyn", på vej til Fredericia c. 1935

Skanserne som ses på dette foto blev anlagt 1801-15
Her med skanserne - det yderste af banelegmet og Isbådehuset foto før. 1920

Et par foto's fra Jernbaneterrænet m.v.

Det ret så imponerende sporanlæg
set mod Middelfart
 - år 1935 - Fotograf  T.Nellemann   

her i modsat retning fotograferet
fra Rubæksbanke

her Jernbanestien - der førte ud til det der i dag hedder  "Tangmosen"- og hvis beliggenhed er lig med fortovet langs den nuværende Strandvej
- Strib fyr og Strib gl. banegård,  anes i baggrunden

Der arbejdes på den nye vej (nu Strandvejen) mellem Middelfart og Strib - her ved Rubæksbanke - det gamle ledvogterhuset se endnu

Det frembrusende på dæmningen over Staurby mose - Rubæksbanke og Strib odden i baggrunden.
bemærk: enkeltspor foto før 1911

Der var her ved Rubæksbanke oprettet et stoppested under den ekstraordinære togdrift på linien under krigen

Personmotorvogn på det tilbageværende sporanlæg i Strib - under 2. verdenskrig
 - c. 1943 - drives med gasgenerator

Stribs Stationsbygning i funktion fra 1866 - 1906
- brændt  i ???  
- indsat:  fungerende stationsbygning  fra 1906 til 1935

til tider var der format over togdriften - her fremføres toget ved hjælp af hele to lokomotiver

Det kunde være et stort problem med sne Dobbeltsporet og pumpestationen udfor Tangmosen - Strib kirke anes i baggrunden - foto c. 1930 Jernbaneterrain med vandtårnet t.v. og arbejderboligerne t.h.- maleri af ??? Sidste gang der var persontogdrift på jernbanen Strib-Middelfart var under "Strib Festival" i 1973
Nordvestfyenske jernbane - "Røjlegrisen" ved Staurbyskov "trinbrædt" - foto før 1935   læs her om  Ledvogterne
Fru Green, Middelfart
Så er det slut med togtrafikken til Strib - efter mere end 130 år - foto c. 2000
Havnemiljøet

Hjulfærgen "lillebælt" under indsejling - t.h. den gamle stationsbygning - bagerst t.h. anes H.P.hansens bageri der nedbrændte i 1899 - foto c.1872

Strib Færgehavn - efter nedlæggelsen i 1935 
- med skibe der ligger i læ for østenvinden

Fyret set fra Nordenbro - bemærk ingen strand men rester af pæleværket fra det gamle bilfærgeleje - foto c. 1960

Strib færgehavn i forfald c. 1955

Færgehavn c. 1936 - bemærk olietanken-- Tekst på det viste skur: "tanklager og oliehavn"

koloreret postkort fra før 1920 i forgrunden Stribs stationsbygning
- i baggrunden t.h."Blæsenborg"

Tekst på billedet: Dampfærgen "Lillebelt" i færd med at optage Vogne fra et Jernbanetog ved den bevægelige Bro I Fredericia c.1873

  
Bilfærgen oplagt i Strib færgehavn 1942 -45 - og "besætningen"

Strib færgehavn - bemærk færge oplagt på ydersiden af molen - før 1906 ?  
Bademiliøet, som det udfoldede sig ved Strib nordstrand i en lang årrække -
                          
  (fra omkring år 1900 til langt op i 1900  tallet)
 

ovenstående foto's Strib Nordstrand - i 1920 og 1930erne

 

Strib nordstrand - legende børn c. 1940

Strib Nordstrand
med 4 badehuse - c. 1918

Strib Nordstrand 1919

fotos fra omkring 1930- Korsvejs Allés udmun--ding - Strandstien ses på begge -  øverst oppe t.v. og th.  som-merhus med flagstang - der ved en voldsom storm i januar 1940 blev undermineret og styrtede ned.læs der-om  
Strib området nordpå
 

Strib nordstrand set fra Strandstien mod Røjleklint - foto's c.1930

 

Strib Nordstrand m. kabelhuset - i baggrunden anes "Taarnvillaen"-
i første verdenskrig (1914-18) var der placeret 2 vagter af sikringsstyrken

Strib Nordstrand omkr. 1950

Foto antagelig 1934-35
 har tilhørt Strib turistforening

Det tidligste foto af Røjleklint - dæmningen, gl. slot og Vind-vandpumpen  c.  1903

luftfoto af gl. slot

Røjlemose - Dæmningen og Klinten
 foto før 1933

Dæmningen med Røjleklint i baggrunden foto c.1930

Nordstranden - m. Røjleklint bagerst
- yderst t,h. "Trompeterhuset"- før 1950

Strib nordstrand -
set fra "Traktørstedet",  Røjle klint - c. 1965

Dæmningen set fra Gl. Slot c. 1920

Udsigt over Røjlemose, set fra Gl. Slotsvej

Røjlemose m. Røjleklint som baggrund

Parti set fra "Gl. Slot"
m. vindmøllevandpumpen.- c. 1937

Strib Nordstrand med Røjleklint i baggrunden c. 1967 "Søborg" / " Gammel slot" Røjleskov strand Staurskov hoved
Området syd for Strib-odden

Foto taget i Staurby skov - jernbanen anes mellem træerne - Rubæks mølle og banke ses th. og Strib i baggrunden - c. 1920

Den nyetablerede vej - Strib/Middelfart
- foto 1937 - navngivet "Havnegade" ved kommunesammenlægning i 1970
- blev navnet ændret til "Strandvejen"

Den nordligste del af den nuv. Gl. Strandvej (Strib anes i baggrunden)

Stranden set mod syd - Rubæksbanke ses øverst
 t.v.i baggrunden Staurbyskov før 1935

Strib odden set fra Fredericia
                    - før 1935

Fredericia set fra Strib c. 1955  

Kongedekoration i sandet udfor "Pnuel" / "Lillebælt" c 1943

Strib's mangeårige kulturelle centrum
 

Den "kgl. priviligerede færgekro"
- i perioden som "Badehotel"
Koncertsalen i Strib - kunne rumme op til 1000 gæster - og var anerkendt som "Stedet" udenfor København Den "kgl. priviligerede færgekro" -
i perioden 1945- 1966 som husholdnigskole
bygget til  hotellets badegæster og kaldet "Cottagen"
- senere brugt til husholdningsskolens elever og kaldet "Jentebo"
Håndværk- & fabriksvirksomheder

"Cottagen" - se ovenfor - I underetagen indrette til mejeridrift fra 1910 til 1914-

Fritz Larsens Møbelfabrik Münstervej
c. 1960

"Strib Cementstøberi" Jernbanevej
(nu Sophievej) c. 1930

Foto fra c.1965 - i  "Metalværk El-tin"

 "Nordisk Læderfabrik"  - (Fiskeskind) 1937 -1957
og tæppefabrik fra 1960-1965

Personale m.m. på Maskinfabrikken C.F.C.
Sønder All'e
 c. 1950     ( i drift  1943 - 1963)


Maskinfabrik-Ingeniørfirma
Fabrikation af maskiner til Kødbenmelindustrien.

Strib Færgegaards smedje
 Strib landevej nr. 36 -Smed Jacob Adolph Mogensen   fæstede 15 marts 1859, den nybyggede smedie
fra 1898 hørte fæstet under Stribgården - overgik i 1932 til privat ejendom

Strib's avlsgårde

Den oprindelige Færgegaard / Gæstgivergård med avlsbygninger og et tilliggende på c. 210 tdr. land - I 1801 drevet ved hjælp af 12 tjenestekarle- og piger-

bygget på det resterende areal efter frasalg af "Stribhalvøen"
til et concortium i 1897. - samlet areal 136 tdr. land

"Guldbjerggården"
Strib landevej nr. 102 - matr. no. 19a

Landbrug m. avlsbygninger m.v. beliggende Kåsvej nr. 9 - foto c. 1953 - Jordtilliggedet det nuværende Kåsvænge - efter 1965 ombygget til tømrervirksomhed -

Herregården "Billeshave"  c.1850
set fra  indkørselen          

Frederik Nielsens landbrug - på det oprindelige "Rubæksmølle"s jordtilliggende - nu "Møllebakken" / "Toppen" - beboelsen er i dag Toppen nr.

Linddalslund - foto 2002 - læs herom

Om Hovedgården »Kathrinebjerg«

Vind- og vandmøller i nærområdet
Mølen ved "Linddalslund"
- Rudbæksmøllevej  nr. 4
Savmøllen Korsbjergvej nr 4, Røjle c.1935 Vandpumpemøllen på dæmningen
- set fra Strandstien foto før 1935
Møller ved Kathrinebjerg c. 1900
Der var over en årrække 3 gartnerier i Strib (desværre er billedmaterialet mangelfuldt)
Det lange hvide felt nederst anes:    C.E.Nielsen "Blomster- & Handelsgartner  Scharlingsvej nr.8, telf. 77" indtil 1961- del af luftfoto c. 1953

 Rørkærsvej  nr. 7 - Gartner Thomsens gartneri - solgte grøntsagerne fra kælderen i nr. 6. - Gartner  E.Nielsen, Scharlingsvej, overtog på et tidspunkt (1945 ?) driften - Gartneriet nedlagt sidst i 50erne  
Billedet er udsnit af luftfoto c. 1953

Chr. Hansens gartneri og privat villa " Bella Vista " - solgt til kommunen 1986, - adresse oprindelig Øster Alle 23 derefter Kastanievej 2 og nu Kastanievej 6.- tryk - læs og se større foto - i 1926 markedsført som gartneriet "Bella Viata"
Institutioner i Strib
 

Strib's første rigtige sportshal - 1984

Om Idrætspladsen og Strib Idrætsforening
                    Siden 19 ... ? Strib Forsamlingshus

Strib Svømmehal
bygget i 1972  

 
 

"Strib Strandbad "
-etableret 1936 og fungerede til de tyske tropper
 beslaglade området i 1943

"Aldersrenten"
Idrætsvej -  bygget 1947-48

Vejlby-Strib kommunekontor - Abelonelundsvej -
bygget 1964 -65 - nedlagt 1970

      Højskolen Brogården og dens elevforening Sams

Strib kirke set fra parkeringspladsen - 1980
Interiør foto c.1918

"Bella Vista" - oprindelig bolig for gartnerfamilien Hansen
-
Kastanievej 6 Strib
 nu børneinstitution kaldet "Kastanieborgen"

 
Oprindelig "Motel Strib" (lille foto). Den fraflyttede "Strib Idrætsefterskole" foto 2002 (stort foto) Strib Missionshus, (Øster Alle nr. 33)
nedlagt som sådant omkr. 1990 - foto 2002

den 3.2.1922 begyndte Strib Bibliotek udlånet af bøger på loftet hos boghandler Hartmann, Vestergade 23, efterfølgende fra flere lokaliteter
Siden 1.8.1975  i den forhenværende Brugsforening i Vestergade.

Ældrecenter Rudbækshøj
 -  Strib Landevej 58
bestående af en centerbygning samt fire boenheder - hver med ti boliger - I alt 40 boliger. Opført 2003

Byens tidligere og nuværende Vandværk(er)

 Østre Vandvæærk - Rørkærsvej 3
- ikke fungerende

Oprindelig Jernbanevej nr. 5 - nu: Sofievej 5
- ikke fungerende

Strib Vandværk - etableret i 1911 og er  fungerende
http://www.strib.dk/websites/vandvaerk/historien

Skolerne i Stribområdet

Stribs første kommuneskole
bygget 1899/00

Strib Skole 1950 - foto 1953 Strib skole efter "tilbygning" 1953
 - ses nederst  t.v.- foto c. 1960

Strib kerneskolen fra 1962 foto  c. 1965

"Skovhavehuset" - kaldet "Jomfru Mette"s Skole der fungerede nogle år efter 1880 -
 (Vestergade nr.1)
foto c. 1910 - brændt ned i 1959

Elever og lærerinder i den private håndgerningsskole
Vestergade 15 - c. 1920

Læs om Røjle-Taarup skole nybygget i 1912

Vejlby-Skov skole, den nævnes
1863 - 1869 - 1874 - og 1890   
     

Strib's gader, er som helhed navngivet ved udlæggelsen / bebyggelsen,   en undtagelse er bl.a .
Vestergade, denne gade hed oprindelig landevejen / Strib landevej, men med den tiltagende bebyggelse,
omtaltes den som: Hovedgaden

25 marts 1938 ansøgte Strib Turistforening, om at opsætte vejskilte i Strib - 28 april 1939 andragende fra Strib Grundejerforening om at alle ejendomme i Strib, forsynes med husnumre, samt om, at gadeskiltene fornyes - forslagene henvistes til vejudvalget.

Den 25 august 1939, sogneraadsmøde på kommunekontoret i Røjle:

  pkt. 7: Det vedtoges at lade alle ejendomme i Strib, forsyne med husnumre. Numrene skal opsættes ved Sogneraadets foranstaltning, på husejernes bekostning,
  pkt. 8: Det vedtoges at, Landevejen fra Badehotellet til Kaasvej, fremtidig skal benævnes "Vestergade"
   - og den del af den nye vej,  fra snedker Thomsens ejendom - (nu vestergade nr, 24) ( tidligere benævnt Jernbanestien) -  til Rørkjærsnvej skal benævnes "Havnegade" - Vejen fra Nørre All'e til Engen skal benævnes "Søborgvej" -  og vejen fra Østeralle til Jernbanevej skal benævnes "Tværvej" (opridelig i daglig tale "Tværvejen")
Nørre Allé

Den første del af Nørre Allé

Nørre Allé 45 "Tårnvillaen" og 47 "Pnuel"

Nørre Allé nr.47 "Pnuel" og 47 - foto c. 1920 - nr. 13 - "Højbo" kaldet "Stærekassen" - th. ses Stribs fyr fra 1883 -set fra nord.- matr. nr. 1aa, - 1899 - skøde fra Borgmester Scharling  -  til Murer Julius Johansen
1905  - fogedudlægsskøde - til Direktør Ditlev Voos.
1910 - skøde fra do. til frøken Else Lipke - købesum 5000 Kr.

H.Møgelvang's villa fra 1917 kaldet "Strandhuset" -
nu villa "Nordborg" Nr.alle nr.

Nørre Allé nr. 47 - 45 - ...
 foto før 1920

De første villaer på Strib -
fra v. matr no 1s 1r 1q 1p
nu Nørre All'e nr.41 -43 - 45 Tårnvilaen og 47 "Lillebælt"
Bemærk det er 4 af de 6 villaer der er bygget uden gavle

 Nørre Allé 49 matr. nr  1lf-.foto juli 1992

Hjørnet af Nørre Allé og Vestergade -
med tobakskiosken c. 1920

Tårnvilaen, / Pnuel m. v
.Nørre Allé 45- 47 - ...

Nørre Allé ved Gl. Slot foto før 1920

Diverse udsnit af det der i dag hedder Vestergade
-
indtil august 1939,  benævnt, først "Landevejen" (Strib Landevej) og senere "Hovedgaden"
(der er efterfølgende benyttet de idag anvendte adresser)

Vestergades nederst tv. "Tanternes Hus"

Vestergade nr.1, »Skovhavehuset«    
 
og  malermester Johs. Petersens "Margrethesminde" nr. 3 -  
dernæst  nr.5-7-9-13    foto c 1910 -  Bemærk vejens tilstand
samme gadeparti men ca. 10 år senere

fra nederste del af gaden
 begyndende med nr 4 th.

glimt fra Vestergade ud mod kirken - tv. Tranegaard Andersens butik - foto før etableringen  af Havnegade / Strandvejen til Middelfart - i 1936

og fra Vestergade ned mod Færgegården - i midten Privatbanken, og th. Købmand Tranegaard Andersen.  foto før 1935

Vestergade: fra h. nr. 21"Rona"- nr. 19 - 17 - ...
 

glimt af Vestergade  mod færgegården:
tv. villa "Pax" og th. villa "Pomona".
 

Vestergade - efter transformeren ses:
nr. 25 - 29 - 31 - og 33 - foto før 1924
Hjemmebageriet er endnu ikke bygget

 

Vestergade: 3-5-7-9-11 ... c. 1935

tv.:nr.10 -  8 og 6    th.: nr. 15-13-11-og 9c. 1920

set mod Nordenbro c. 1965

Nørre Allé / Vestergade 1988

samme gadehjørne men i c.1910

den yderste ende - Kåsvej går af t.v. 
 - c. 1918

Ejendommene langs  Vestergade fr.v.: nr. 15 damefrisørsalon -  nr.17 m. håndkøb og DSB pakke ud- og indlevering  - nr. 19 tatol - nr. 21 hotel "Rona" -  nr. 23 Skomagerværksted (Askholm) - lige bagved ses gartner Nielsens gartneri m/ det store drivhus - bagerst vilaerne  på begge sider af Nørre All'e - billedet fra omkr. 1950 luftfoto fra før 1950 - fra en vinkel over vesterg. 86 - bemærk skorstenen - t.v. Røjlemosevej og i baggrunden t.v. ses "Arbejderbo"

Vestergade set fra Camillavej mod Nordenbro
- efter storm - antagelig 1929

Villa "Skovbo" nr. 47
bygget da der var skov i området

Snedkermester Viggo Thomsens ejendom m. værksted og udlejet barberforretning
Vestergade nr. 24  - c, 1929

Vestergade set fra syd foto c. 1958

Villa "Pomona" bygges 1917
matr.nr.1la

Vestergade nr. 13 & 15  c. 1950 Vestergade 17 villa "Dagny" ejere 1935-1945 Malerm. Wendel
 1945 - 1982  Emilie Jensen. (Håndkøbsudsalg)
Vestergade nr. 77 - matr. nr. 1xa
Det tidligere Mejeri / Mælkeudsalg  og Fiskehandel  - Vestergade25  
- I døren ses Mejeriejer H.P.Jensen
Villa "Maagen" Vestergade 14
matr. no. 1fg.

Vestergade nr. 5 -
 Læs om personerne på dette

Vestergade nr. 40 - matr.nr. 1xy
Skomager Jessen c. 1920
27 aug. 37 Fra Fyns Stiftamt:
   Udsnit af Assens amtsrådsprotokol angående nedlæggelse af vejen fra Strib Færgegaard til Strib gl. station som amtsvej.
    Det vedtoges at overlade til vejudvalget, at optage forhandling med amtets vejudvalg, om betingelserne for en eventuel overtagelse.
30 okt. 42
 
Cirkulære fra indenrigsministeriet vedrørende udarbejdelse at byplaner.
    Til at udarbejde byplanen for Strib valgtes M.Rasmussen, H.Jensen, E. Jønsson, H.Kirkegård og A.Olsen.
Peder Andreasens Gyde
En af de ældste (glemte) gader. i Strib. er uden bebyggelse
og uden gadeskilte -
   En avisartikkel fra  i 1937 fortæller at den da bar navnet:

 P(eter) Andreasens Gyde.  Læs herom
Gaden  forbinder Vestergade med matr. no. 1bx. ved Sønder All'e der var beboet af Peter Andreasen

                      
Fyns Stiftstiende
                           den 17 april 2011
Den offentlige sti mellem Vestergade og Sønder Allé får nu sit gamle navn, Peter Andreassens Gyde, tilbage. Det besluttede politikerne i Teknisk Udvalg på deres seneste møde og fulgte dermed opfordringen fra Johannes Rasmussen fra det lokalhistoriske arkiv.
   Arkivet begrunder sit ønske med et udklip fra Middelfart Venstreblad i 1937, hvor stien er omtalt som P.Andreasens Gyde. Navngivningen af stien, der i dag benyttes som gang- og cykelsti. betyder, at der kommer et nyt vejskilt op i Vestergade.

 ►Der mangler et skilt lydende på "Peter Andreasens Gyde"
 ► øverste foto: P.Andreasens Gyde set mod Vestergade 
 ►
nederste foto: gaden set mod Sønder All'e
 I august 2011 blev gaden forsynet med relevant vejskilt

 

 
Møgelvænget -

nr. 6 under bygning - personen i midten Murem. A.K.Kristiansen

Møgelvænget nr. 4 - matr.no.

Møgelvænget:   for enden af gaden ses
 Villa "Pomona" Vestergade nr 55

t.v. nr. 1 og t.h. Vestergade nr. 42
 og Møgelvænget nr. 2-4-6-8

Møgelvænget nr, 1 matr. nr. Møgelvænget nr, 2 matr. nr. matr.no 1læ (Facade mod Hovedvejen)    (nu Vestergade Nr. 42 ) Møgelvænget ved Sønder Alle -
 i baggrunden Lyngsodde foto sidst i 40ern

Münstervej, Nr.All'e og Røjleklint

her set mod "Nordenbro"

bebyggelserne omkring fyret
med Jylland i baggrunden

Rørkærsvej  Læs herom  - Kåsvej & Kåsvænget - Læs her om Kåsvænget

Kåsvej  i 40erne
og vejens gennembrud til Rørkjærsvej omkr.1945

Rørkærsvej - set fra Strandvejen m. foto c. 1920 -
 det idylliske kær i forgrunden - opfyldt i 1956 -
 Strib kirke anes i baggrunden

 -  foto af samme vej men set mod Lillebælt

Den vestligste del af Kaasvej - foto c. 1940
Drengen er Erlan Christensen
lille foto: der graves ud til Rørkærsvej c.1960

27 okt. 39 Ansøgning fra beboerne ved Kåsvej i Strib om at få vejen gennemført til Stribbugten og optaget på kommunens vejregulativ.
        Sagen henvises til vejudvalget.
27 juni 41 Forespørgsel fra avlsbruger Chr. Nielsen "Linden", Strib om det ikke er sognerådets hensigt at gøre Kåsvej i Strib i stand.
    Sagen henvistes til vejudvalget.
30 dec. 48 Ansøgning fra grosserer Aksel Pors, Fredericia, om tilladelse til at nedlægge den over matr. nr. 1ae og 1ah, af Strib udlagte vej (Kåsvejs forlængelse).
   Sagen overlades til byplanudvalget til nærmere undersøgelse.

  Landbrugsejendom u/beboelse - bygget i tidsrummet 1925 -30 - nu Kåsvej nr. 9
- foto før 1950     - læs om ejendommen
 
 
30 dec. 38 Ansøgning fra 7 beboere ved Rørkjærsvej i Strib om at den for kommunekassens regning levere 5 tons harpet grus til istandsættelse af vejen.
    Det vedtoges at imødekomme ansøgningen.
28 april 39 Ansøgning fra beboerne ved Rørkjærsvej, Strib om bevilling af mere grus til vejens istandsættelse.
    Sagen henvises til vejudvalget.
Øverst Rørkærsvej   og nederst det meste af Kåsvej Luftfoto c 1953 første del af Rørkærsvej og  det yderste af Vestergade
Sønder All'e

Sønder All'e, set fra Scharlingsvej, m. "Rosenborg" i baggrunden - c. 1920

Sønder All'e, set fra Camillavej m. "Rosenborg" i baggrunden - c.1920

Sønder Alle 31 - c. 1948

.v. Sønderall'e nr. 21 matr.no. 1td
- th. Strandvejen nr. 288 matr. no. 1 at.

Villy Jørgensen foran "Blæsenborg"
(de to blokke sammenbygget  c. 1950 og benævnt  "Solgården" ) - c. 1945

Korsvejs Allé   - navnet oprindelig kun gældende fra nordstranden til Vestergade - derefter havnegade til Sdr. Allé

Korsvesjalle 17 - 19 - 21og 23 - ...

Korsvejsall'e nr. 15 c. 1958

matr.nr. 1lm - beliggende på
"Korsvej Allé s.ø side"  - villaen brændte år ???
 - nu Nr.Allé 24 -

Scharlingsvej - navngivet efter Borgmester C, Scharling, Rd. af Db., Fredericia,
                                                                                                der var formand for det Concortie der i 1897 købte Stribodden (om Scharlingsvej)

Den højre del af dobbelthuset
er nr. 16 på Scharlingsvej matr. no. 1 bs.
den venstre del Sønderall'e nr. 34 - matr, no 1 bv

Huse på Scharlingsvej & Nr. Allé - set fra Korsvejsalle - før 1930 Scharlingsvej nr. 25 - 23 - 21 og 19 ...

Scharlingsvej 1 - 3 - 7 ...???

Scharlingsvel 11 foto 1920

Scharlingsvel  nr. 6 og no. 4 matr.no. 1hc -  1ld
Skolevej,  Røjlemosevej & Gl. Slotsvej
Villa "Rosa" Skolevej 8

Den nu nedrevne Villa
Røjlemosevej. nr. 7

Gl. Slotsvej i1959 og i 1998
"Gl. Slot" ses i baggrunden

21 juli 47 Anmodning fra 5 lodsejere ved vejen der fører fra Røjlemosevej til gl. Slot i Strib at vejen fremtidig må blive benævnt Gl. Slotsvej.
    Det vedtoges at imødekomme Anmodningen
Kamillavej -opkaldt efter den navnkundige kamilla der i en årrække var frugt og sliksælger på Strib station.

Kamillavej nr. 6 t.v. - og nr. 4 t.h. år. ???

Kamillavej set mod Strandvejen foto januar 1983

og i sommeren 2007

Rockerborgen Kamillavej 14
foto F.S. 2003
26 maj 39 Ansøgning fra beboerne ved Kamillavej i Strib, om at få vejen istandsat.
   Henvises til vejudvalget.
Strib Landevej (Landevejen) I århundrede forbindelsesvej, via Staurby, til Middelfart, Assens, Bogense og Odense m.m.
 Strib Landevej set mod Staurby - Kåsvænget blev etableret t.v. Strib Landevej, set mod byer - Stribgården t.h. - Kåsvænget blev etableret t.v.

Del af Strib Landevej i vinteren 1963
- villaen er Kåsvej nr. 1

Strib by - med "Stribgaarden" i forgrunden - sidst i 1940

Strib Færgegaards smedje
 Strib landevej nr. 36

Strib Landevej nr. 78 foto 1998 "Guldbjerggården" Strib landevej nr.
"Ved Nordenbro"

Den første bebyggelse på adressen
"Ved Norden Bro" nr. 3 - lille foto nuværende beboelse

Steen Blicher Andersens hus
"Ved Norden Bro" nr. 3 matr.no. 1cg  - c. 1941

bebyggelsen mellem Nordenbro nr. 5 - 7 og 9

Strandvejen - indtil 1939 kaldet "Jernbanestien" fra Strib gl. banegård til Tangmosen  - derefte Havnegade  fra  Vestergade til
                                            Røkjærsvej -

Strandvejen 288

Førhen dobbelthus Strandvejen 274 & 276 - nu nr. 274

Villaen var  beliggende ved Jernbanestien  matr.nr. 1gq ?
(senere Havnegade/ Strandvejen)
- nu dr.: Østre Allé 68  - foto 2009 og før  1935

Rubæksbanke / Rudbæksbanke   -  indtil omkring 1940 var bogstaveringen uden d.
Stuehus til Rubæksmølle . der omtales første gang i 1536- fungerende vandmølle til jernbanen blev anlagt 1865 - avlsbygningerne i brug til omkr.1920 hvor den udflyttedes    Rubæks Mølle, set fra stranden -  bemærk viadukten hvorpå jernbanen oprindelig var ført over å-løbet - nu strandvejen. - nederst  set fra landsiden - Efter maleri af  P.Nielsen dateret 1876 Foto før 1911
(kun et Spor Middelfart-Strib)
øverst th. Rubæksbanke nr 1
Tjærepletten (Beboelser)
Lyngstrøms selvbyggede villa Strib fyr og bebyggelsen Tjærepletten nr. 30 og 34

foto Tjærepletten nr. 38 - 40 - 42 - 44,
 derefter den gamle banegård m.v.

Luftfoto af Tjærepletten - til h. for fyret - nr. 30 og 34 -øverst t.h. Rolighedsvej nr.

Tlærepletten eller som stedet oprindelig hed "Bagerigrunden" Bagerens hus foto c. 1910 - bemærk kun 2 vilaer på dette tidspunkt

her et senere foto der viser 4 af villaerne - gl. banegård i midten - set  fra Strib Fyr.

bebyggelsen på "Tjærepletten" set mod fyret
t.h. anes fabrikken "Sværtek"
Rolighedsvej

Villaer på Rolighedsvej
 tv. nr. 12 matr. nr. 1mt.
th. nr. 14 matr. nr. 1qb.

Rolighedsvej 3 ( førhen villa U.K.)set fra "Hulvejen" - foto 1999

dobbelthuset Rolighedsvej 2 og 4 c. 1940

Ejendommen lå på matr. no.1ch  (nuv.Rrolighedsvej nr. 2) og hørte under Strib Færgegaard og betegnet som  "et hus med have fæster Hans Svendsen"   læs fæstebrev m. v. her
Øster Alle,  Tværvej & Sophievej (førhen Jernbanevej)

Øster Alle 62 c. 1937

tvillinhusehuse opført af LAB c.1956 på Østeralle
forrest: 34 & 36 matr. nr. 1ano
bagerst: 38 & 40 matr. nr. 1anp

Tværvej nr. 1 - c. 1928

Villa på Sophievej 19 (tidligere Jernbanevej 17) bygget af Murmester A.K. Kristiansen der ses på billedet tillige med hustruen Maren - matr.nr. 1a.b.z

Münstervej - Søborg All'e - Søborgvej

Fotograf Laura Petersens fotostudio
Münstervej nr. 25  -      klik på foto

De nybyggede rækkehuae på Søborgallé
 - oprindelig hed området "Slotsvænget"
 

"Trekanten" Søborgvej 4

Røjlemose / Dæmningen ( oprindelig benævnt "Den gamle Lodsvej")

Hus i Røjlemose,   c. 1900

"Trompeterhuset" Dæmningen nr. 91
indsat maleri af Søren Brunoe

Traktørstedet "Klinten"
Dæmningen nr. 93

Strandstien fra "Villa Nord" til Gl. Slot

Strandstien ud mod "Gl. Slot"
 - foto ca, 1950

Strandstien set fra Korsvejsalle - "Stærekassen" anes i baggrunden

Strandstien og stranden set mod Røjleklint

Strandstien mod Gl. Slot c. 1950

Strandstien - mod Røjlemose - før 1920

Strandstien forbi Gl. Slot

Strandstiens forlængelse ud til "Trompeterhuset"

Herunder eksempler på den oprindelige byggestil
(der skulle bygges med facade til alle fire sider)

Herover ejendommen med matr.nr.1p -( nutidig adresse Nørrealle nr. 47) - bygget i 1899-  fra 1912 - 1916. benyttet til skolevirksomhed - - efter 1929 kaldet "Pnuel" og benyttet til Rekreationshjem - fra 1970 til 1973 drevet som hotel og restauration - blev  1973-74 overtaget af "Frelsens hær" - og kaldet Pension "Lillebælt" og benyttes nu som  hvilehjem / hovedsæde .

I en periode benyttet til skolevirksomhed (Priliminærkurser)▲ - "Pnuel" efter 1955
- (nu "Frelsens Hær"s, pensin "Lillebælt")
"Tårnvillaen" Frelsens Hærs hvilehjem -   1973-74

"Tårnvillaen" og "Pnuel" m.v. set fra Strandstien - Sportspladsen og Staurbuskov ses i baggrunden foto c. 1957

 

Det tyske luftskib
"Graf Zeppelin" fotograferet over Strib i 1931 - Strib fyrtårn ses i baggrunden
på billedet til venstre

 

besøg denne link og læs om Zeppeliner:    http://www.zeppelin-museum.dk

Begyndende byggemodning omkring Strib foto fra 1964 -
fotograf: Kommuneingeniør Poul Olsen Andersen

 Røjlemosevej

Fire foto's af Møllebakken, før udstykning og bebyggelse, og et af begyndt bebyggelse herunder,"Birkehøjvej" - yderst th. matr. nr. 2a - adresse idag "Toppen" nr.12 (Stuehuset)

Røjlemose - Gl.Slotsvej og Nørre Allé set fra Gl. Slot
Nordstrand og Strandstien set fra Gl. Slot - 1964 -

Foto af Strib's Losseplads - Oprindelig grusgrav og nu rekreativt område med legeplads

herover "Tangmosen" nr. 18 - lille foto "Tangmosen" nr. 14
- vejen er den samme som beskrevet t.h.
Vejen videre op til aflæsnings pladsen - det er "Møllebakken" th.
Der bygges bolig på kanten af lodsepladsen
(idag Strib Landevej nr. 34)
På skiltet står "Aflæsning Forbudt" Vejen fra Strib Landevej til Billeshave - foto før 1970
Bebyggelsen af Færgegaardsarealet

"Ved Fyret" - det oprindelige jernbane / stations og færgehanvneareal
- det senere El-tin område - bebygges år 19 ??

Den gamle "Strib banegaard" anes i baggrunden Fyret og fabrikken "Sværtek" - bagerst på foto "Solgaarden"  yderst t.v
  "Tobelerone" bebyggelsen tar form  
Området ved "Stribgaarden" i 2002

I 2007 var blev der gjort forberedelser til udstykning og bebyggelse af området ved "Stribgaarden"
 iflg. planerne skulle der være 35 huse i såkaldte klyngebebyggelser,(se efterfølgende foto) benævnt "Grønningen" - grundet finanskrisen i 2007-8-9 - forblev det, ved planerne.

Det bevaringsværdige stuehus, blev efterfølgende ombygget og delt i 2 ejerlejligheder - her i 2010 ikke afhændetPlan i 2007 - grundet krisen
opgivet 2009

Brødrene Andersen gik konkurs omkring nytår 2012
og projektet blev vidreført af ikke navngiven entrepenør.
og tavlen blev reduceret.

Opgivet igen
 ult. 2011
ny entrepenør
 januar 2012


Nyt projekt påbegyndt i foråret 2011

Foto fra c.1965 - i forgrunden "Gl. Banegaard" og "Metalværk El-tin" - i baggrunden: Strib Færgegaard -
Koncertsalen og Cottagen

Fotomontage der viser Stribfaciliteter med c. 50 års mellemrum

 

Røjle Skov  - kirke          om kirken                           brugsforening og missionshus -  læs