Skruefærgen »Fyn«
                                          overfartens uofficielle flagskib
                               
 ved overfarten fra 1920 til 1935
 

 
 

»Fyn« for fuld "udblæsning"

 
 

»Fyn« i Færgelejet i Fredericia
 

 

»Fyn« set fra »Kronprinsesse Louise« midt i bæltet

 

 
 

»Fyn« på Lillebælt i 1935
 

 
     

           "Fredericia Avis"
                          2. Februar 1920      
I Gaar morges Kl. ca. 2 ankom den nye Færge »Fyn«, der var imødeset med megen Interesse, da den betyder en hel Revolution for Lillebælts-overfarten. Det var derfor med stor Interesse, man gik Ombord i det nye store Skib, der på Afstand ligner de nye Storebæltsfærger med to Mastetoppe og store Overbygninger i næsten hele Skibets Længde, så der afgives Læ for alle Passagerer i dårligt vejr, hvad der selvfølgelig er en stor Behagelighed. Det store Fartøj har alle praktiske Bekvemmeligheder, som de mange Aars Erfaringer i Færgefarten har beriget Overledelsen med, og som paa nogen Maade lader sig iværksætte.     
  Agter er en overordentlig hyggelig Damesalon med Mahognimøbler og blåt Betræk, indenfor findes et stort dobbelt Toiletværelse og et Jomfrukammer, alt smukt og hvidlakeret. I den store 2. klasses Salon, der er holdt i smukke og tiltalende Farver med stilfulde Mahognimøbler, findes et stort Midterbord og fire mindre. I Forstævnen findes 3. klasses Kahytsrum, der ligeledes er lyse og rummelige og særdeles tiltalende. også her findes der en særlig Damesalon med brunt Betræk på Sofaerne, ligesom der findes et stort Toiletrum med W.C.  Paa Dækket findes specielle Rygesaloner, såvel for 2. som 3. klasse, samt Kahytter og for Besætningen, hvoraf den største er forbeholdt Matroserne, der har fået et længe tiltrængt, hyggeligt Opholdssted. På Prommenadedækket staar seks store Rednings-baade, og endda er der udmærket Plads til at tage længere Spadsereture, medens magelige Bænke findes overalt. På Kommandobroen findes et stort Kompashus med Bestiklukaf.  Alt gør et godt og solidt Indtryk, og hvad der særlig vil glæde det Rejsende Publikum, er indretningen af   Restaura-tionslukaf i 2. og 3. Klasse og Telefon rundt til 

 

                         
    alle Kahytter. Jernbaneadministrationen er nu endelig kommet ind på at etablere Restaurationer om Bord, hvad der i høj grad har været paakrævet i lang tid, særlig for Folk, der kommer fra Jylland med forskellige Tog, og ikke tør sætte sig til rette i Banegårdsrestauranten i Fredericia af frygt for, at Færgen skal afgaa imens.   Ogsaa de Reisende fra Sjælland kan trænge til en lille Forfriskning om Bord og kan saa bedre tage Plads i tide i de ventende Tog. Den halve Time ombordsætningen af Vogne og Sejlads kan passende anvendes til en ltlle Forfriskning. Den elskværdige Kaptajn Buus, der har ført Tilsyn med Færgens bygning, meddeler elskværdigt nogle enkeltheder: »Fyn« er væsenlig bygget efter »Orehoved«s Tegninger, men er forbedret paa mange Omraader og med de Erfaringer, man har indhøster ved sejladsen med »Orehoved«. Den er bygget sjældent solidt, hvad der straks viste sig i Stormen paa Hjenvejen. »Fyn« er en enkeltsporet Skruefærge af 68 Meters Længde, der kan overføre 7-8 Vogne og rumme 1200 Passagerer og er meget manøvredygtig. I Maskinrummet findes to Høj- og Lavtryksmaskiner, der hver driver en Skrue. Der findes tre Kedler med Howdens kunstige Træk, hvad der virker besparende paa Brændselsforbruget. Maskinerne kan udvikle 900 indicerede H.K. Den næste Færge, til hvilken Kølen snart bliver lagt, vil faa Tripleekspansionsmaskine. 
»Fyn« har været under bygning siden September 1918. Prøveturene, ialt 7, blev overværet af Marinens og Statsnbanernes Personale og Orlogværftets Teknikere. Ved disse sejles med Splitflag, da man var paa svensk Grund. Som noget helt nyt er »Fyn« forsynet med 6 store Vandtanke (4 Midtskibs og 1 i hver Ende), hvorved Færgen kan sænkes enten helt eller med en af Enderne. Denne praktiske Foranstaltning, der skyldes Søfartschef Heise, vil tit faa Betydning ved Høj- eller Lavvande. Der vil gaa nogle Dage, før denne bekvemme og stilfuldt indrettede Færge bliver sat i fast Tur. Den vil da sikkert falde i alles Smag, da det jo er et stort Fremskridt at denne smukke og rummelige Færge i Stedet for den lille »Hjalmar«.

     
   
 

»Fyn« stryger flaget på Lillebælt  for sidste gang 15 maj 1935

 

Færgen "Fyn"s data:
Længde, største over stævnene .... 67,94 m.
Bredde, størst over fenderlist ...........13,38 m.
Dybde fra hoveddækbjælkens retl.
til kølens overkant ...............................4,602 m.
Fri højde på hovveddæk fra do.s
overkant til brodæksblælkens
underkant ..............................................4,947 m.
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agterste stopbomme .......66 m.
Passagerantal .................................... 900 stk.
Jernbanevogne ...................................7-8 stk.
Dybgående, middel, med last .........3,49 m.
Brutto register tonnage ...................798,67 t.
Netto registe tonnage ......................308,68 t.
Antal både ............................................... 6 stk.
Antal redningskranse .........................50 stk.
Antal redningsbælter ........................858 stk.
Fart med last ..................................10,5 knob

 

Fyn er bygget i 1920 på Orlogsværftet i København med speciel henblik på Fredericia- Strib-overfarten. Færgen var en skruefærge. Ved ankomsten afløste den skruefærgen »Valdemar«. »Fyn« var uofficielt overfartens flagskib. Den var en af de færger, der indgik i de officielle arrangementer omkring broindvidelsen.
 Citat: "Alle venter længselsfuldt på det store øieblik, da dampfærgen "Fyn" skal søsættes den 1. juli 1919. Endnu står færgen på Orlogværftets bedding.