Historien om Camilla
 

Hendes fulde navn var: Anna Camilla Ludovika Larsen og hun var født i Nyborg den 6te okt.1859
På et tidspunkt flyttede familien til Strib, hvor faderen Jens Larsen blev ansat som Dampskibsfyrbøder ved Strib - Fredericia overfarten

 

      De fleste af de rejsende, som passerede færgelejerne på Strib, kendte Mille! Hun solgte frugt og chokolade m.m. på stationen. Hendes navn var Camilla Larsen. Forretningen var en kurv med årstidens frugter, bolcher samt chokolade. Der var hverken stationære eller rullende forretninger i togene i Kamilla Larsens tid, så når man passerede Strib, var det rart med en forfriskning.  Desuden var hun telegrafbud, . Altid havde hun et smil og en kvik replik til sine kunder. Hun var tilstede både ved dag- som ved nattogene - midt i den evige stimmel af rejsende var hun med sin kurv. I 1931, 73 år gammel, pas-sede hun endnu sit job på stationen i Strib. Hun havde vel tænkt, hun skulle holde ud til broen kom, men sådan gik det ikke. Hun døde den 10. okt. 1931.

 Hjemme havde hun en gammel Mor og en sengeliggende søster at tage sig af, men hun klarede også husholdningen. Huset hun havde arvet efter sin far kaldte hun  "Aldershvile"
   Efter at også og søsteren var død i 1933 blev boet gjort op. man fandt flere sparrekassebøger og penge-sedler gemt rundt om i huset en formue på over 12. 000 kr. - På Strib talte man efterfølgende med undren og beundring om de 2 kvinder, der således har lagt skillingerne til side under deres møjsommelige tilværelse.

Hun begyndte med sin forretning d. 3 juli 1891, og den lille vævre dame blev hurtig populær. Mellem færgernes og togenes ankomst var hun enten hjemme eller i ventesalen, men aldrig uden beskæftigelse. Når hun satte kurven med lækre sager fra sig, tog hun fat på håndarbejde. Hun strikkede og hæklede for andre,  hun var en munter pige, så hvis jernbanefolkene, der ligeledes havde en pause på Strib, ønskede en svingom, så kunne de få det med Mille.
                          Referance:      "Strib i færgernes og jernbanens tid"

 

Arveudlægsskøde
    Vi underskrevne fuldmyndige og selvskiftende arvinger efter Dampskibsfyrbøder Jens Larsen af Strib og senere afdøde enke Caroline Larsen f. Hansen af Strib, nemlig:
    1. ugift Anna Camilla Ludovica Larsen af Strib.
    2. ugift Alma Jensine Larsen af Strib.
    3. Bromand Peter Georg Larsen af Fredericia.
    4. Fyrbøder Ludvig Theodor Reinhardt Larsen af Oddesund og
    5. Dagmar Laurine Frederikke Larsen i forening med sin mand, underskrevne
        Politiassistent   P.Jensen Bolbro
erkender herved, at vi have udlagt til arv; ligesom vi udlægger som arv til og skøde til ugifte Anna Camilla Ludovica Larsen af Strib ejendommen, matr. no. 1g af Strib Færgegaard Vejlby sogn., der er skyldsat for hartk.
¼ alb. tillige med alt, hvad der rettelig henhører til denne ejendom, navnlig ejendommens mur-, søm- og jordfaste tilbehør, herunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, hegn, plantninger m.v.. - Ejendommen overdrages, som den er og forefindes og med de rettigheder og forpligtigelser, med hvilke den har tilhørt de fornævnte ægtefæller ifølge skøde af 12 juli 1898, tinglæst 25 s.m. - Vilkårene for denne overdragelse ere iøvrigt følgende:
  1. ejendommen er overtaget og står fremtidig i enhver henseende for overtagerindens regning og risiko. Hun hæver altså i ildebrandstilfælde brandassurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse, ligesom hun betaler alle skatter og afgifter af ejendommen, som fremtidig måtte blive opkrævede.
  2. Samtlige omkostninger ved overdragelsen og dens berigtigelse betales af boet med halvdelen og overtagerinden med halvdelen.
 3. Ejendommen overtages til et beløb af 5000 kr. til hvilken den står ansat til ejendomsskyld beløbet afgøres således:
     a. overtagerinden forpligter sig ved sin underskrift på nærværende dokument til at overtage uden ansvar for sine medarvinger og til fremtidig at forrente den på 1' prioritet i ejendommen indestående gæld til Geehnuydenske og Jounsenske Stiftelse i Fredericia            2500.00 kr.
      b. hun erklærer sig fyldetsgjort for sin arv                                                                           382.67 -
      c. hun vederlægger sine medarvinger for restsummen                                               2117.33 -
                                                                                                                                                               5000.00 -
          af hvilket beløb hun selv i boet har tilgode for lån kr. 1500.00    
                                                                                              ..........                 1. maj 1911

                                                          - Dokument  ang. fribolig.-
    Underskrevne Anna Camilla Ludovica Larsen af Strib forpligter herved mig og efterfølgende ejere af den mig ifølge adkomst, der vil blive tinglyst samtidig hermed, tilhørende no. 1 g af Strib Vejlby sogn, til at yde min søster ugift Alma Jensine Larsen af Strib, sålænge hun lever, fribolig i den fornævnte ejendom - sålænge jeg lever og forbliver boende i ejendommen, bliver min søster og jeg boende sammen, som tilfældet allerede har været i længere tid; men skulde jeg dø før min søster eller jeg afhænde ejendommen eller skulde jeg ikke selv forblive boende i ejendommen, skal der overlades min søster 2 værelser i ejendommen, efter hendes eget valg til hendes udelukkende brug og benyttelse, værelset skulde stedse af husets ejere holdes forsynede med forsvarlige kakkelovne, ligesom min søster naturligvis sammen med husets øvrige beboere skal have adgang til husets retirade, brønd, vaskehus, og have. Endelig skal der overlades min søster fornøden brændselsplads. -   Forgå ejendommens bygninger ved ildsvåde, eller på anden måde, skal husets ejere sørge for, at de snarrest på ny opføres, så min søster påny kan nyde sin fribolig i ejendommen, og, indtil sådant sker, må husets ejere i mellemtiden sørge  på egen bekostning for min bolig andet steds   .... pantsætter jeg herved med prioritet næst 2500 kr. ... af hensyn til stempel m. v. ansættes den min søsters foran tilsikrede ret til en værdi af 80 kr. årlig altså for 5 år 400 kr.  -                  Strib den 28 april 1911.

 

Herunder:
Søstrene siddende på trappen foran huset på Camillavej - bagerst Alma forrest Camilla

Middelfart Social-Demokrat
        den 28. Juni 1916
Et sjældent Jubilæum
kan Camilla Larsen paa Strib fejre i disse Dage, idet det en af de første Dage i Juli er 25 Aar siden, hun tog Stade ved Færgerne og solgte Frugt, Chokolade m.m. til de Rejsende.
    Der er ikke mange rejsende, uden at de kender Camilla Larsen, og adskillige faar sig en Passiar med hende, naar de slaar en lille Handel af.

Da Camilla i 1928 fyldte 70 år var hun, vist nok for første gang, ikke på stationen. Til hendes hjem strømmede hilsener fra hele landet. Mest glad var hun måske for en sang, pastor Axel Hermann havde skrevet til hende med titlen "Til Mille"

Og hjem til "Aldershvile"
hun stille skynder sig
og se til lille Alma
hist på Camillavej,
som Martha og Maria
de lever deres år,
vi ønsker dem, at sammen
de endnu mange får.

Hvem vandrer på perronen
med kurven på sin arm
og sælger chokolade
blandt rejsendes alarm ?
Det er såmænd Camilla.
Hun smiler og hun ler,
og hendes lige sikkert
på jorden ingen ser.

Og hist i ventesalen
blandt ungdommens halløj
der finder du Camilla
med hendes strikketøj
Fra forrige århundrede
hun daglig sidder der,
og hun har strikket strømper
til tusinde eller fler.

Og hun er kendt af præster,
ja, selv af biskop Rud.
de får en passiar, når
de skal på rejse ud
Ja, hun er populær liget
som de kendte mænd,
omtrent som selve Stauning
og J.C.Christensen.

Slægtled så hende vandre
med kurven tung og stor,
dog ikke alle ved, hvad
i hendes hjerte bor
hvorfra hun henter kraften
til livets kamp så hård.
når godt man hende kender,
man bedre det forstår -

 

Og kommer hun på skovtur,
så er hun i sit es,
så danser hun en vals i
det lysegrønne græs,
og til klaver hun synger
om Søren og hans post:
"I denne vinter har vi ha't
en usædvanlig frost"

Hvem sidder i sin stue
i dag som jubilar
blandt blomster og presenter,
som venner skænket har ?
Det er såmænd Camilla
med alvor og kommers -
man skulle ikke tro, at
hun fylder de 70 !

Ejendommen, Camilla overtog ved arveudlægsskøde i 1911, var beliggende på hjørnet af Camillavej, og det der indtil  1935 hed Jernbanestien - nu Strandvejen 270 - blev i 1918 brandforsikret, som det ses af efterfølgende brandpolice.