◄  
Om brugsen i Strib - Vestergade nr. 16 - matr. nr. 1ab m.fl.

         Middelfart Dagblad
                     den 15de Febr. 1896.
Ny Brugsforening.
Fra Strib skrives i Gaar til "Frederits. Tid.": Et længe næret Ønske her paa Strib har gaaet ud paa at faa oprettet en Brugsforening, da det har været forbundet med ikke faa Vanskeligheder for Beboerne paa Strib, Røile og Røile Mose, naar der skulde gøres Indkøb af Kolonialvarer, idet de førstnævnte Beboere havde maattet tage til Fredericia og de sidste til Middelfart, hvilket medfører Tab baade af Tid og Penge til Rejser.

Der var i den Anledning indvarslet til et Møde i Aftes paa Strib hos Bageren, der har Gæstgiveri,
 ( Bageri og gæstgiveriet lå på "bagerigrunden" nu Tjærepletten)   men paa Grund af mangelfuld Indvarsling talte Mødet kun godt 30 Mennesker. Der blev af de tilstedekommende nedsat et Udvalg paa 5 Mand, som hver for sig skulde oparbejde Stemning i sin Egn, ligesom det vedtoges gennem Bladene at gøre Egnens Beboere opmærksomme paa Tanken og saa ved nyt Møde inden ret længe at faa Sagen bragt til Udførelse.

               Middelfart Avis
                    den 1ste Mai 1898
 - Lørdag den 7de Mai holdt Strib Brugsforening en Generalforsamling, som efter vor Meddelers Beretning har været ret eiendommelig, i hvert Fald temmelig bevæget. Efter at Regnskabet var oplæst og godkjendt, tog man fat paa Valg af Bestyrelsesmedlemmer istedetfor de efter Tur fratrædende; Afstemningen var skriftlig, men det lod ikke til, at det skulde gaa saa nøie til, idet man bl. A. tog mod Stemmer paa en Mand, som slet ikke var Medlem af Foreningen, - og under dette interessante Valg kom et Par af Medlemmerne i heftigt Klammeri, medens samtidig Formandens Hund løb rundt og forrettede smaa nødvendige Ærinder, der gik ud over forskjellige Gjenstande, som Hunden forméntlig i Kampens Tummel har ansét for Lygtepæle. Til Slutning solgtes endel Kasser, Sække og Margarinebøtter, som ikke gik særlig høit i Pris, ikke saa høit, at de kom paa Høide med Stemningen; Nogle méne, at Sindene vare i saa stærk Bevægelse, at man hélt glemte at byde. Over hele Strib hørtes Larmen fra Generalforsamlingen, Vor Meddeler méne, at man ikke har synderlig Grund til at tro paa Foreningens Levedygtighed. Det sér ud til, at det er smaat i saa Henséende.

         Middelfart Avis
               den 10de Mai 1898
(Indsendt)
  Saadanne Smaating som at Medlemslisten ikke til alle Tider er ganske i orden i Strib og Omegns Brugsforening, og at Foreningens Lov ikke overholdes eller helt tilsidesættes, om Regnskabet næsten er ulæseligt, ja selv om en Hund i et ubevogtet Øieblik letter Benet mod Varerne i Uddelingslokalet, det gjør Altsammen ikke noget, hvad jeg ogsaa sikkert troer vil blive indrømmet, naar det erfares, at Foreningens Ledelse er overladt til en Mand, der har bestaaet sin Prøve, idet han i Vaabenbrødreafdelingen og i Veilby Sogns Arbeider-forenings Sygekasse har vist, at han forstaaer at sætte Sindene i Bevægelse og slippe godt derfra. Jeg foreslaar derfor: Skulle vi ikke afskedige de fire Bestyrelses-medlemmer? Formanden kan ogsaa godt være Revisor. Brugsforeningens Lov annulleres, særlig den Paragraf, hvor der staaer, at vi er solidarisk ansvarlige for de 16-17,000 Kr. som her aarlig omdeles Varer for. Jeg henstiller blot Ovenstaaende til Medlemmernes behagelig Overveielse. Sé, naar vi først faaer det Hele ordnet rigtigt og hensigtsmæssigt, saa er der da ingen Grund for Skumlere til ikke at tro paa Foreningens Levedygtighed.
        Røile Mose, den 20de Mai 1898.

              Middelfart Avis
                 den 26de Mai 1898
(Indsendt)
I "Middelfart Avis" Nr. 117 angriber Hr. H.Pedersen, Røile Mose, mig personlig om mit Forhold til flere Foreninger, som jeg har været eller er Formand for. Disse personlige Angreb tilbageviser jeg herved med den dybeste Foragt. Jeg kunde vel betale Hr. H.Pedersen med samme Mønt, men jeg er dog ikke sunken saa dybt i moralsk Henséende, at jeg ville angribe en Mand paa den Maade. Maaské han tvinger mig dertil, saa skal jeg være til Tjeneste. 
                                       J.A.Mogensen.

- Angaaende Hr. H.Pedersens, Røile Mose, Angreb paa Strib og Omegns Brugsforenings Bestyrelse, og særlig Formanden, véd

H.Pedersen meget godt, der først nu den 7de Mai dette Aar udtraadte af Bestyrelsen, at Formanden ingenlunde handler egenraadig, men tværtimod altid tilkalder en eller flere af Bestyrelsens Medlemmer hver Gang han skal foretage sig det mindste Brugsforeningen angaaende.
  Hvis der har været Noget at rette, hvorfor har da Hr. Petersen med sin bekjendte store Viden ikke paatalt dette og sørget for at faa ændret i det gangne Aar, han har været Medlem af Bestyrelsen istedetfor ved Avisangreb at forsøge paa at sætte Splid i Foreningen?
   At Formanden har det store Flertals Tillid bevistes godt ved sidste General-forsamlings Afstemning, idet han omtrent énstemmig blev gjenvalgt til Formand for de næste 2 Aar.


Samtlige Bestyrelsesmedlemmer

Skøde - 8 September 1899 »Paa Forretningsudvalgets vegne i det concortium, der har thinglæst adkomst paa ejendommen Matr. No. 1e og 1f af Strib, skjøder, sælger og aldeles overdrager jeg Borgmester C. Scharling, i Henhold til den mig af Consortiet meddelte thinglæste Fuldmagt, herved til Hr. Murermester R.Rasmussen en ham solgt Parcel, af ovennævnte Matr. No 1e, hvilken Parcel, der udgjør et Areal af 2100 ` Alen, nu ifølge Ministeriets Udstykningsapprobation af 17 Juni d.A. er skyldsat under Matr. No 1ab .......

Parcellen matr. no. 1ab blev efterfølgende bebygget og 31 juli 1901 udlejet til Andelsselskabet "Brugsforeningen for Strib, Røjle Mose og Omegn" der overtog bemeldte bebyggelse pr. 11 juni 1902 - læs skøde

      Middelfart Venstreblad
                           1ste April 1901
        Brugsforeningen for Strib
            Røjlemose og Omeg
n
   holdes lukket Onsdag den 10 April paa Grund af Halvaarsopgørelse.
   De Medlemmer, som ønsker deres Kontrabøger reviderede for forrige Aar, bedes aflevere dem i Uddelingslokalet inden foranførte Dato.
   De Medlemmer, som ønsker Tørv i tilstundende Sommer, bedes henvende dem i Uddelingslokalet, hvor Priser erfares og Prøver er til Eftersyn, og tegne Dem for hvor mange, de ønsker, paa en fremlagt Liste.                                       Bestyrelsen

Brugsforeningen blev startet i løbet af 1896 i et gl hus på Rolighedsvej
På hjørnet af Landevejen og Scharlingsvej (nu Vestergade 16) blev der i 1899 købt en grund og opført en butik (se brandpolice) her åbnede Strib brugsforening i år 1901.

  ---hvor Strib Brugs nu ligger, blev den bygget i 1974,  siden er den udvidet nogle gange, så brugsen i dag fremstår som en moderne butik, med en stigende omsætning, godt bakket op af kunderne.  der med glæde kan konstatere, at Strib Brugs er i fremgang og kunderne er tilfredse med butikken og dens udvalg af varer

Middelfart  Venstreblad
       den 22. Februar 1915
Strib Brugsforening
afholdt i Lørdags sin aarlige Generalforsamling paa Strib Badehotel. Regnskabet oplæstes og godkendtes, det udviste en Omsætning paa ca. 118,000 Kroner, med et Overskud paa lidt over 10,000 Kr.
    Til Bestyrelsen nyvalgtes Husmand Carl Christensen, Røjle Mark. og Husmand Didrik Nielsen, som Suppleant valgtes Remissearbejder Lund.
   Et Forslag fra Bestyrelsen om at nedsætte Varepriserne vedtoges; alle Varer vil foreløbig blive solgt med mindst mulig Avance, saaledes at kun Udgifterne dækkes. Over-skudet vil derfor omtrent bort-falde, saalænge den nuvæ-rende Dyrtid vedvarer.
   Der forelaa Opsigelse fra Uddeler Thøgersen. der ønsker at fratræde sin Plads til 1ste Juli. Hr. Thøgersen har i de 8 Aar, han har forestaaet denne ret store Forretning, vundet sig alles Agtelse ved den overor-demtlige Dygtughed, Orden og Ærlighed, saa Strib Brugsfor-ening er mønsterværdig.
 
  den 13. April 1915
Til Uddeler
for Strib Brugsforening er valgt Uddeler O.Nielsen fra Vaalse paa Falster.

    den 8.Juni 1915
Solgt Præstegaardsjord

Brugsuddeler M.R.Thøgersen, Strib, der den 1, Juli fratræder sin Stilling i Strib, har disse Dage under Forventning af Kulturministeriets Approbationer købt Kustrup Præstegaards Jorder og Ladebygning Arealet er 83 Tdr. Land Overtagelse 1. April.

Brugsforeningens første uddelerpar Jørgen Mathias Thomsen
og hustru Maren * Hansen (foto lev.af Inge Ballesgaard, Virum - (parrets oldebarn))

 

første ejend. t.v.: Strib brugs (nu bibliotek) næst: nuv. nr. 12 og 10 - før villa "Mågen" blev bygget - foto før 1917

 

samme parti,  senere indgangen til brugsen er  åbenbart nu flyttet til gavlen - der anes 2 butiksvinduer - her er "Mågen" bygget -I dette felt ville vi gerne have bragt et
 facadefoto af Brugsen fra 20/30 eller 40erne

 

 

og i dette et foto af interiøret fra samme periode.
med venlig hilsen
Redaktionen.
 

                                             Middelfart Social-Demokrat
                                                                             den 13 Marts 1916
Priviligeret Valgret paa Strib
   
Som før omtalt i Bladene, er der paa Strib i denne Tid stærkt delte Meninger om Byggeriet i Strib Brugsforening, som blev vedtaget fuldstændigt lovligt paa den ordinære Generalforsamling forrige Lørdag.
    Imidlertid har dette medført, at en Herre har gaaet rundt med en Liste og samlet Underskrifter for at faa det vedtagne nedstemt. Dette kan nu være det, det er, men naar nævnte Herre i sin Ivrighed og Selvtillid paa sin Dagsorden har sat Indførelse af privilligeret Valgret, saa mener vi at det er at gaa lovlig vidt.
    I vor Tid er man naaet saa vidt i Retning af Frisind, at man skulde synes det ganske urimeligt, at en saadan Tanke i det hele taget kunde fostres.
    Ikke desto mindre har omtalte Herre præsenteret og virkelig faaet Underskrifter paa en Dagsorden, som forlanger intet mindre end b Majoritetet til Gennemførelse af enkelte Sager, Ja, han gaar videre og ønsker det vedtaget paa 2 Generalforsamlinger. Der er vel ingen Fare for, at Privilegiet bliver vedtaget, det vilde i alt Fald være en Skandale, men vi mener, at det bør kendes, hvilket tarveligt Middel mam tillader sig at benytte i en Sag inden for en Forening, man er Medlem af. Nej, stem Byggesagen ned, dersom de kan, men en Ting maa være hver Kvindes og Mands kære Eje, nemlig den lige, almindelige Valgret.        Flere Beboere i Strib og Omegn.

                                                                        den 13 Marts 1916
Strib Brugsforening
     
holdt extra Generalforsamling Lørdag Aften, og her blev det paa sidste Generalforsamling vedtagne Projekt om bygning af Lagerplads og Mødesal stemt ned med 72 Stemmer mod 41 . Et Forslag om, at der skulde være to Treidedels Majoritet blev forkastet, da kun ganske enkelte stemte for det.

Strib Brugsforening
   
afholder extra Generalforsamling Lørdag den 29. ds, Kl. 7½ paa Hotellet.
    Dagsorden: Forslag om Tilbygning. (Tegningen ligger til Eftersyn i Butikken)           Bestyrelsen.

                                                                        den 10 Maj 1916
Strib Brugsforening.
holder extraordinær Generalforsamling Torsdag den 18 ds., Kl. 7½ Aften, paa Hotellets Glasveranda

                                                                      den 20 Maj 1916
Strib Brugsforening

holdt i Torsdags en ny Generalforsamling, hvor Byggesagen atter stemtes ned. Bestyrelsen ømskede efter dette at fratræde, men lod sig bevæge til at blive til næste Gerneralforsamling.

                                                                den 19. September 1916

Strib Brugsforening
   har holdt Generalforsamling og skiftede Bestyrelse, idet den gamle Bestyrelse vilde gaa af paa Grund af Byggesagens Skaben Formanden, Portør Jørgensen, lod sig dog bevæge til at modtage Genvalg, og iøvrigt kom Bestyrelsen til at bestaa af pens. Overlærer Bro, Vognmand Andersen, Maskinmester Fischer og Portør Thuesen.
  Uddeleren fik bevilget et midlertidig Løntillæg.

 

Middelfart Social-Demokrat
         den 19. Februar 1917
Strib Brugsforening
holdt Lørdsg Aften Generalforsamling, til hvilken var mødt ca. 100 Medlemmer. Regnskabet, der udviste en Omsætning paa 91,000 Kr. i sidste Halvaar, god-kendtes.
     Bestyrelsen foreslog at forhøje Formandens Løn fra ¼ til ½ pCt. at Omsætningen samt at give 100 Kr. i Dyrtidstillæg for 1916 og lade indlægge Telefon hos Formanden. Efter en livlig Diskussion vedtoges et Ændrings-forslag, som gik ud paa at yde Forman-den et Tillæg af 200 Kr. for i Fjor, mens hans faste Løn forbliver uforandret.
   Et Forslag om at ophøre med Spiritus-salg i Foreningen forkastedes med 55 Stemmer mod 25.
    De afgaaende Bestyrelsesmedlem-mer nægtede alle at modtage Genvalg, Valgt blev Slagtermester Olsen, Trafik-assistent Mathisen, Kaptajn Eir og Overportør Møller Jensen. Til Revisor genvalgtes Toldopsynsmand Jensen.

iflg. brandpolicer dateret 1917/18:
  I 1917: Andelsselskabet "Brugsforeningen for Strib, Røjlemose og Omegn", navnet var i 1919 ændret til: Andelsselskabet "Strib Brugsforening" - bygningerne opført i 1898,

  - Ltr. a. - syd/nord - er indrettet til beboelse med 2 entreer, 1 køkken, 1 spisekammer, 3 stuer samt 1 kontor, under køkken er der kælder, vand er indlagt. Butikken er 5,7 x 8,4 m. har bræddegulv med linolium og gibslofter, der er 2 store butiksvinduer samt et skillerum til manufakturbutik i ltr.c., af træ med glas samt 2 svingdøre. På loftet er indrettet 4 værelser af brædder m. puds og under butik er kælder 5,7 x 4 m.- grundfladen af ltr, a. er 139 m2

  - Ltr. b. - i vest - er indrettet til lagerrum for træsko, cement, staldrum, vaskehus m. vand indlagt, retirade samt for høns. Der er trægulve og bræddelofter, trimpel med vægbeklædning. Grundfladen er 53 m2.

  - Ltr. c. indrettet i 1908 til manufakturbutik med bræddegulv og gibsloft, lagerrum med bræddeloft og gulv, under lagerrummet en kælder, på loftet er opstillet et mindre hejseværk, grundfladen er 45 m2.

  - Ltr. d. port og kullager , - 3 lagerrum - grundflade 58 m2
   f. butiksentre  - i syd - 2 m2

   I komplekset er der ialt 7 kakkelovne - 1 komfur og 1 indmuret gryde - i kontoret 1 indmuret pengeskab.
   Der blev i 1913 indlagt elektrisk lys - 2 skorstene på forhus og en på baghus
Forsikringen dateret18/9 1917 viste en forsikringssum på kr. 24.270 og afløste en ældre på kr. 14.870 - iflg. den nyeste dateret 9/10 1918 er summen nu kr. 31.660
 

Brugspersonalet ca. 1920: fr.v.: ekspeditricen Maren - Margot, der hjalp til på lageret, og Marta der var hushjælp, uddelerens kone, fru Nissen, uddeleren hr. Nissen, og foran deres søn Laurits.

 Malermester Johs. Petersens betragtninger i anledning af at det nye Strib kan fejre 50 års fødselsdag. - År 1950
   Skønt læbæltet spærrede af for al handelsvirksomhed, så havde nogle beboere i Strib og omegn dog vovet at starte en brugsforening i et gammelt hus på Rolighedsvej. I året 1900 lejede man lokaler i den da nyopførte bygning ved landevejen - nu Vestergade - hvor den siden har haft til huse, Uddeler var Jørgen Thomsen hans kone hed Maren. Jørgen Thomsens datter, Karen blev gift med en slagtersvend (den senere Slagter Henrik Olsen) og fik overladt noget af baghuset og vistnok også et par værelser og startede nu som slagter.

27 sept. 45 Ansøgning fra Strib brugsforening om tilladelse til at benytte Strib skoles gymnastiksal  i anledning af foreningens 50 års jubilæum.
   Det vedtoges at henligge sagen.