Middelfart Avis
                  den 22de Mai 1867.
Bekjendtgjørelse
Efterat den i Henhold til Forordning 5te Marts 1845 §15 affattede Beregning over Erstatning for Tab og Skade ved de fyenske Jernbaneanlæg, forsaavidt angaar Middelfart Hestebane og Strækningen fra Middelfart til Strib, er bleven behørigen gjennemgaaet og revideret, vil der paa efternævnte Tider og Steder blive afholdt Møder af den i Anledning af Jernbaneanlægget udnævnte Besigtigelses- og Expropriationskommissionen, hvorved Beregningerne vil blive forelagt vedkommende Eiere og Brugere nemlig:

           Fredagen den 31te Mai 1867
Kl. 11 Formiddag. Mødested Middelfart (Behrends Hotel): for de Eiere og Brugere af Middelfart Købstad, som have afgivet Grund til Middelfart Hestebane.

           Lørdagen den 1ste Juni 1867
Kl. 10 Formiddag. Mødested Middelfart Banegaard, for de Eiere og Brugere af Middelfart Købstad samt Staurby, Veilby Sogn, som have afgivet Grund til Banen mellem Middelfart og Strib.
   Dette bekjendtgjøres herved til Efterretning for alle vedkommende, med Tilføiende, at de der udebliver fra Mødet, ville antages at have erklæret sig tilfredse med Erstatningsansættelserne for deres Vedkommende, saaledes at intet Hensyn vil kunne tages til de Besværinger herover, som senere maatte fremkomme.
    Det bemærkes derhos, at de indkomne Andragender og Besværinger, forsaavidt vedkommer Anlæget af den her omhandlede Jernbanestrækning, ved denne Leilighed ville blive tagne under Paakjendelse af Expropriationskommissionen.
   For de Eieres og Brugeres Vedkommende, som erklære sig tilfredse med Beregningerne, vil Udbetalingen af Erstatningsbeløbene derefter snarrest muligt finde Sted, forsaavidt derimod ikke maatte være fremsat Indsigelser fra Panthaverne eller andre Vedkommende.
      Kjøbenhavn, den 20de Mai 1867
                                 Larsen
             Kongelig Kommissarius
       ved Dronning Lovises Jernbane